Senast publicerat 23-11-2022 16:36

Betänkande JsUB 19/2022 rd RP 163/2022 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (RP 163/2022 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Motion

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande motion: 

åtgärdsmotion
 AM 93/2020 rd  
Merja Kyllönen vänst 
 
Åtgärdsmotion om att sänka jaktvårdsavgiften för 64 år fyllda.

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Sami Niemi 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • direktör Jari Varjo 
  Finlands viltcentral
 • ordförande Mikko Jutila 
  Petäjäveden Erämiehet ry
 • organisationschef Teemu Simenius 
  Finlands Jägarförbund.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • finansministeriet
 • Finlands viltcentral
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
 • Renbeteslagsföreningen
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • ordförande Tapani Kauppinen 
  Rapinan Erä ry.

Inget yttrande av 

 • justitieministeriet
 • miljöministeriet
 • Naturresursinstitutet.

PROPOSITIONEN OCH ÅTGÄRDSMOTIONEN

Propositionen

Regeringen föreslår ändringar i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift. 

Enligt propositionen ska jaktvårdsavgiften höjas från 39 euro till 43 euro och för personer under 18 år från 20 euro till 22 euro. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. 

Åtgärdsmotionen

I åtgärdsmotion AM 93/2020 rd föreslås det att regeringen vidtar åtgärder för att jaktvårdsavgiften för personer som har fyllt 64 år ska sänkas från 39 euro till 20 euro. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget, men med de ändringar som anges nedan. 

Jaktvårdsavgiften för ett jaktår är 39 euro. För den som vid ingången av jaktåret är under 18 år är jaktvårdsavgiften 20 euro. Enligt propositionen ska jaktvårdsavgiften höjas från 39 euro till 43 euro och för personer under 18 år från 20 euro till 22 euro. Jaktvårdsavgiften har senast höjts år 2018 från 33 euro till 39 euro. Den föreslagna höjningen av jaktvårdsavgiften beräknas ge cirka 1 260 000 euro i extra intäkter. 

Enligt 3 § i den gällande lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ska det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar minst det belopp som samma år uppskattas inflyta i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare under de tre närmast föregående åren. Av detta anslag beviljas Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna årligen statsunderstöd för de drifts- och kapitalutgifter som föranleds av de uppgifter som anges i viltförvaltningslagen samt för de utgifter som jägarnas gruppförsäkring föranleder. Anslaget kan dessutom användas för andra ändamål som anges i lagen. Enligt uppgift har de mest betydande av dessa andra ändamål och projekt som stöds med medel som influtit i form av jaktvårdsavgifter under de senaste åren varit bland annat miljötillståndsprojektet för skjutbanor, underhållet och utvecklandet av viltförvaltningens e-tjänst Oma riista samt projektet ABC för jaktskytte. 

Inkomsterna från den höjda jaktvårdsavgiften ska enligt propositionen trygga verksamhetsförutsättningarna för Finlands viltcentral. Den allmänna kostnadsutvecklingen och de oförutsedda ökade pensionsförsäkringsavgifterna medför i första hand ett behov av att höja jaktvårdsavgifterna. Jord- och skogsbruksutskottet anser att viltcentralens arbete är nödvändigt för att man ska kunna bedriva hållbar jakt och att det är viktigt att trygga viltförvaltningens resurser. Utskottet betonar att jägarna i Finland också utför ett ytterst viktigt allmännyttigt arbete som stöd för viltförvaltningen. Jägarnas insatser för att begränsa älg- och hjortstammen är betydande för trafiksäkerheten och för att förhindra skador på jordbruket och miljön. Inom ramen för nätverket för handräckning i frågor som gäller storvilt (SRVA) ger jägarna handräckning åt polisen till exempel vid spårning av hjortdjur, stora rovdjur eller vildsvin som skadats i samband med en trafikolycka eller vid fördrivning av stora rovdjur från ett tätortsområde. Avlivning på rätt sätt då ett djur skadats i trafiken minskar på djurets lidande. Jaktvårdsföreningarna organiserar SRVA-verksamheten, som bygger på jägarnas frivillighet, och inventeringarna av viltstammarna och stammarna av stora rovdjur. Jägarna utför också värdefullt naturvårdsarbete i och med att de årligen fångar uppskattningsvis 200 000 främmande rovdjur. 

Utskottet anser med stöd av det som sägs ovan att jägarnas och jaktföreningarnas viktiga frivilligarbete bör tryggas. För att garantera fortsatt verksamhet och med tonvikt på att jakten som hobby är en väsentlig del av den finländska kulturen ser utskottet det som nödvändigt att de ungas möjligheter att bedriva jakt inte försämras utan istället stärks på alla sätt. För att målen i propositionen ska nås och för att finansieringen av Finlands viltcentral ska tryggas är det dock nödvändigt att jaktvårdsavgiften för vuxna höjs med fyra euro. Utskottet föreslår således också att förslaget i åtgärdsmotion AM 93/2020 rd om att sänka jaktvårdsavgiften för personer som fyllt 64 år förkastas. För att beakta de ungas situation föreslår utskottet att lagförslaget i propositionen ändras enligt detaljmotiveringen nedan så att jaktvårdsavgiften för personer under 18 år inte höjs utan sänks från 20 euro till 10 euro. 

DETALJMOTIVERING

1 §.

Paragrafen 2 mom. gäller beloppet på jaktvårdsavgiften. Regeringen föreslår att jaktvårdsavgiften höjs från 39 till 43 euro och för personer under 18 år från 20 till 22 euro. Jord- och skogsbruksutskottet anser i enlighet med vad som konstateras i övervägandena ovan att de ungas förutsättningar att bedriva jakt bör förbättras genom att jaktvårdsavgiften sänks. Utskottet föreslår att avgiften för personer under 18 år inte höjs på det sätt som avses i propositionen utan att den sänks från 20 till 10 euro. Den höjning som föreslås i propositionen har beaktats under moment 30.40.50 (Främjande av vilthushållningen) i budgetpropositionen för 2023. De intäkter av jaktvårdsavgifterna som beräknas inflyta 2023 (13 059 000 euro) intäktsförs under moment 12.30.45 (Jaktvårdsavgifter) i budgetpropositionen, där den ändring som regeringen nu föreslår också har beaktats. Utskottets förslag innebär att intäkterna av jaktvårdsavgiften minskar med 113 000 euro till 12 946 000 euro. Det minskade beloppet bedöms inte äventyra finansieringen av Finlands viltcentral. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 163/2022 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) Riksdagen förkastar åtgärdsmotion AM 93/2020 rd. 

Utskottets ändringsförslag

Lagen om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 1 §, sådan den lyder i lag 1024/2018, som följer: 
1 § 
Var och en som bedriver jakt eller är jaktledare enligt 30 § i jaktlagen (615/1993) ska för varje jaktår betala jaktvårdsavgift till staten. Jaktvårdsavgift behöver inte betalas av den som biträder jägare som hundförare eller vid jakt på hjortdjur som drevkarl eller på motsvarande sätt biträder vid jakten. Den som har betalat avgiften ges ett jaktkort. Finlands viltcentral ger på begäran betalaren en kopia av jaktkortet. 
Jaktvårdsavgiften är 43 euro för ett jaktår. För den som vid ingången av jaktåret är under 18 år är jaktvårdsavgiften Utskottet föreslår en ändring 10 Slut på ändringsförslaget euro. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens 1 § 2 mom. tillämpas första gången på den jaktvårdsavgift som tas ut för jaktåret 2023–2024. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Arto Satonen saml 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Tiina Elo gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.