Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

JsUB 2/2015 rd

Senast publicerat 15-08-2016 13:22

Betänkande JsUB 2/2015 rd RP 23/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med utsäde och om upphävande av lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten

Jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om handel med utsäde ochomupphävandeavlagenomfrämjandeavväxtförädlingsverksamheten(RP 23/2015 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnigMarjaSavonmäki
  jord- och skogsbruksministeriet
 • lagstiftningsrådPirjoTomperi
  jord- och skogsbruksministeriet
 • beredskapsombudJuhaMantila
  Försörjningsberedskapscentralen
 • verkställande direktörMarkkuÄijälä
  Boreal Växtförädling Ab
 • produktchefAriVirtanen
  Rautakesko Ab
 • ombudsmanJohannesHahl
  Siemenkauppiaitten yhdistys ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Finska centralen för utsädespotatis Ab
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslår regeringen att lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten upphävs. Samtidigt föreslås lagen om handel med utsäde bli ändrad så att den kompletteras med bestämmelser om tryggande av utsädesförsörjningen av nationellt sett viktiga arter av jordbruksgrödor med medel från försörjningsberedskapsfonden. Bestämmelserna ingår nu i den lag som föreslås bli upphävd. 

När det gäller lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten motsvarar dess betydelse inte längre det ursprungliga syftet att främja växtförädlingsverksamheten. Lagen gäller endast sorter som inte omfattas av växtförädlarrätten enligt lagen om växtförädlarrätt. Lagen är föråldrad och uppfyller inte kraven i grundlagen. Stöd har huvudsakligen bara betalats för gamla sorter i fråga om vilka mängden utsäde som saluförs numera är liten. Dessutom är insamlingen av avgifter och fördelningen av de insamlade intäkterna till sortförädlare ett administrativt tungrott system i förhållande till avgifternas och stödets belopp. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2016. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att inhemsk växtförädling är en livsviktig del av vår livsmedelskedja. Växtförädlingen har stor betydelse för landets försörjningsberedskap. Det är inte företagsekonomiskt lönsamt att upprätthålla ett omfattande urval arter och sorter i Finland, så vi måste avdela tillräckligt med resurser för stöd till växtförädling. 

Lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/1977) stiftades 1977. Enligt den ska det i statsbudgeten för främjande av växtförädlingsverksamheten årligen tas in ett anslag som ska motsvara minst det belopp som under året i fråga beräknas inflyta i växtförädlingsavgifter som med stöd av lagen betalas för frövara. 

I propositionsmotiven står det att lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten är föråldrad och inte uppfyller kraven i grundlagen. Enligt motiven (RP 203/1993 rd) till en lag om ändring (1321/1993) av den lagen var det meningen att lagen skulle förbli i kraft tills vidare efter det att lagen om växtförädlarrätt hade trätt i kraft, eftersom det fortfarande flöt in avgifter och finansiering för växtförädling på grund av de gamla sorterna. De avgifter och stöd som betalats med stöd av lagen har till sina belopp varit låga och särskilt under de senaste tio åren har beloppen minskat betydligt. År 2014 flöt det in bara ca 120 000 euro i avgifter till staten under det berörda budgetmomentet. På grund av de få avgifterna har stödet i praktiken så gott som ingen betydelse för växtförädlingen numera. De aktörer som avses i lagen är huvudsakligen sådana som upprätthåller eller äger gamla sorter, inte förädlare. 

Utskottet påpekar dessutom att det enligt 6 a § i lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten är möjligt att av försörjningsberedskapsfondens medel betala företag som förädlar jordbruksgrödor i Finland ersättning för förädling av växtarter som är nationellt viktiga med tanke på försörjningsberedskapen, men ekonomiskt olönsamma. I propositionen menar regeringen att den här möjligheten fortfarande behövs. Därför föreslås det att en bestämmelse med samma innehåll fogas till lagen om handel med utsäde (728/2000). 

Sammantaget anser utskottet propositionen vara behövlig och ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslagen i proposition RP 23/2015 rd utan ändringar. 
Helsingfors 16.10.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JariLeppäcent
vice ordförande
ReijoHongistosaf
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
LasseHautalacent
medlem
AnneKalmaricent
medlem
KariKulmalasaf
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
MatsNylundsv(delvis)
medlem
HarryWallinsd(delvis)
medlem
EerikkiViljanencent
medlem
PeterÖstmankd.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.