Senast publicerat 12-03-2021 14:49

Betänkande JsUB 2/2021 rd RP 8/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (RP 8/2021 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsrådMikaSaari
  jord- och skogsbruksministeriet
 • affärsområdesdirektör, jord- och skogsbrukTeppoPöllänen
  OP Gruppen
 • forskningschefJuhaLappalainen
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • lagstiftningsrådMikaSaari
  jord- och skogsbruksministeriet
 • Naturresursinstitutet
 • Livsmedelsverket
 • Renbeteslagsföreningen
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om strukturstöd till jordbruket och lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar ändras så att det utestående lånekapital för vilket statsborgen med stöd av lagarna beviljats samtidigt får uppgå till högst 110 miljoner euro i stället för nuvarande 80 miljoner euro. Statsborgen kan beviljas inom ramen för det maximala lånekapital som årligen fastställs i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. 

Syftet med propositionen är att säkerställa finansieringen och genomförandet av investeringar inom jordbruket och renhushållningen under övergångsperioden mellan Europeiska unionens finansieringsperioder. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att propositionens syfte är att möjliggöra beviljande av statsborgen för stödberättigande investeringsprojekt inom jordbruket och renhushållningen under övergångsperioden. Statsborgen är en del av finansieringsstrukturen för strukturstöd, och den gör det lättare att få finansiering för investeringsprojekt. Således bidrar höjningen av maximibeloppet av det utestående kapitalet i statsborgen till att trygga kontinuiteten i strukturutvecklingen inom primärproduktionsnäringarna. Med hjälp av höjningen säkerställs genomförandet av investeringsprojekt som förbättrar gårdarnas konkurrenskraft och främjar den framtida livsmedelsproduktionen och försörjningsberedskapen. Detta påverkar i synnerhet stora investeringsprojekt, där gårdsbruksenhetens egna säkerheter inte på långt när räcker till och en utomstående borgensförbindelse ofta är en förutsättning för att hela projektet ska kunna genomföras. En strävan med att se till att investeringsprojekten kan genomföras är också att de av EU delfinansierade understöd som reserverats för investeringar ska användas fullt ut. 

Utskottet anser det nödvändigt att maximibeloppet av det utestående kapitalet i statsborgen vid behov höjs senare än vad som föreslås i denna proposition. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 8/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnneKalmaricent
vice ordförande
RitvaElomaasaf
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
SeppoEskelinensd
medlem
SatuHassigröna
medlem
JanneHeikkinensaml
medlem
MikkoKärnäcent
medlem
MikkoLundénsaf
medlem
SariMultalasaml
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
AndersNorrbacksv
medlem
JenniPitkogröna
medlem
PirittaRantanensd
medlem
PeterÖstmankd.

Sekreterare var

utskottsråd
CarlSelenius.