Senast publicerat 16-09-2022 11:09

Betänkande JsUB 2/2021 rd RP 8/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (RP 8/2021 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Mika Saari 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • affärsområdesdirektör, jord- och skogsbruk Teppo Pöllänen 
  OP Gruppen
 • forskningschef Juha Lappalainen 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • lagstiftningsråd Mika Saari 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • Naturresursinstitutet
 • Livsmedelsverket
 • Renbeteslagsföreningen
 • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om strukturstöd till jordbruket och lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar ändras så att det utestående lånekapital för vilket statsborgen med stöd av lagarna beviljats samtidigt får uppgå till högst 110 miljoner euro i stället för nuvarande 80 miljoner euro. Statsborgen kan beviljas inom ramen för det maximala lånekapital som årligen fastställs i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond. 

Syftet med propositionen är att säkerställa finansieringen och genomförandet av investeringar inom jordbruket och renhushållningen under övergångsperioden mellan Europeiska unionens finansieringsperioder. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att propositionens syfte är att möjliggöra beviljande av statsborgen för stödberättigande investeringsprojekt inom jordbruket och renhushållningen under övergångsperioden. Statsborgen är en del av finansieringsstrukturen för strukturstöd, och den gör det lättare att få finansiering för investeringsprojekt. Således bidrar höjningen av maximibeloppet av det utestående kapitalet i statsborgen till att trygga kontinuiteten i strukturutvecklingen inom primärproduktionsnäringarna. Med hjälp av höjningen säkerställs genomförandet av investeringsprojekt som förbättrar gårdarnas konkurrenskraft och främjar den framtida livsmedelsproduktionen och försörjningsberedskapen. Detta påverkar i synnerhet stora investeringsprojekt, där gårdsbruksenhetens egna säkerheter inte på långt när räcker till och en utomstående borgensförbindelse ofta är en förutsättning för att hela projektet ska kunna genomföras. En strävan med att se till att investeringsprojekten kan genomföras är också att de av EU delfinansierade understöd som reserverats för investeringar ska användas fullt ut. 

Utskottet anser det nödvändigt att maximibeloppet av det utestående kapitalet i statsborgen vid behov höjs senare än vad som föreslås i denna proposition. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 8/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 11.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Ritva Elomaa saf 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Peter Östman kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.