Senast publicerat 16-03-2022 14:57

Betänkande JsUB 4/2021 rd RP 20/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den (RP 20/2021 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Orian Bondestam 
  jord- och skogsbruksministeriet
 • forskare Ari Leskelä 
  Naturresursinstitutet
 • verksamhetsledare Vesa Karttunen 
  Centralförbundet för Fiskerihushållning
 • verkställande direktör Kim Jordas 
  Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax
 • Finlands naturskyddsförbund rf
 • Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation rf
 • WWF Finland.

Inget yttrande av 

 • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om fiske, lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske ändras. 

Den hänvisning till gränsbeloppet för skattskyldigheten enligt mervärdesskattelagen som finns i definitionen av kommersiell fiskare ska enligt förslaget ändras till ett gränsbelopp i euro som avser omsättningen av fisket. Förslaget syftar till att förhindra att en höjning av gränsen för skattskyldighet påverkar definitionen. Det är fråga om en teknisk korrigering för att bibehålla definitionen av kommersiella fiskare i grupp I och för att undvika negativa effekter av en höjning av gränsen för skattskyldighet. 

Dessutom föreslås det att stöd enligt Europeiska havs- och fiskerifonden ska kunna betalas ut i förskott inte bara för utvecklingsprojekt utan också för investeringsprojekt för att underlätta företagens anpassning till de exceptionella omständigheter som uppstått till följd av covid-19-epidemin fram till utgången av den nuvarande programperioden. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 maj 2021. Lagarna ska dock tillämpas redan på registrerings- och stödansökningar som lämnats in den 1 januari 2021 och därefter. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Jord- och skogsbruksutskottet konstaterar att propositionens primära syfte är att undvika de negativa följdverkningar som höjningen av gränsen för skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen, som trädde i kraft vid ingången av 2021, har på kommersiellt fiske. Också finansutskottet uppmärksammade problematiken vid behandlingen av förslaget till ändring av mervärdesskattelagen (FvUB 21/2020 rd—RP 143/2020 rd). Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

Kommersiella fiskare delas in i två grupper utifrån lagen om fiske, och till denna del hänvisar den gällande lagen direkt till det omsättningsbelopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen. Enligt propositionen ändras hänvisningen i lagen om fiske till gränsbeloppet för skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen, som finns i definitionen av kommersiell fiskare, till ett gränsbelopp på 10 000 euro för omsättning inom fisket, vilket motsvarar den situation som rådde i fem år före ändringen av mervärdesskattelagen. Propositionen påverkar således i praktiken inte nuläget eller de fiskearrangemang som ligger till grund för definitionen av kommersiell fiskare. Utskottet betonar behovet av kontinuerlig övervakning av fiskbeståndens tillstånd och utveckling, och på grundval av den information som fås på detta sätt bör regleringen av fisket vid behov utvecklas separat. 

Utskottet konstaterar att den föreslagna ändringen av 88 § i lagen om fiske på motsvarande sätt som höjningen av gränsen för skattskyldighet i mervärdesskattelagen gäller kommersiella fiskare vars omsättning ligger mellan 10 000 och 15 000 euro. De kommersiella fiskare som hör till denna grupp är i typfallet dels fiskare som nyligen inlett sin verksamhet, dels fiskare vars verksamhet håller på att avta på grund av pensionering eller svårigheter i omvärlden. Ur det register som förs över kommersiella fiskare fås inte direkt antalet sådana fiskare, men enligt jord- och skogsbruksministeriets uppskattning utgör deras andel omkring 20 procent av fiskarna i grupp I i havsområdet och insjöarna, sammanlagt ungefär 700. Kommersiella fiskare planerar sin verksamhet, exempelvis förvärv av fiskerättigheter och investeringar i materiel, på lång sikt. En överraskande förflyttning från en grupp till en annan kan därför medföra svårigheter att bedriva företagsverksamhet. För att förhindra sådana överraskande skadliga konsekvenser anser utskottet att det är viktigt att de föreslagna lagarna i enlighet med propositionen träder i kraft så snart som möjligt och att de tillämpas på alla ansökningar om registrering av kommersiella fiskare eller om stöd som lämnas in den 1 januari 2021 eller senare. 

Dessutom föreslås det i propositionen att fiskeföretagens anpassning till de exceptionella förhållanden som orsakades av covid-19-epidemin ska underlättas till utgången av den nuvarande programperioden. Detta görs enligt förslaget genom att stöd enligt Europeiska havs- och fiskerifonden beviljas i form av förskott inte bara för utvecklingsprojekt utan också för investeringsprojekt. Utskottet konstaterar att covid-19-epidemin har försvårat fiskeföretagens verksamhet och tvingat dem att ändra sitt arbetssätt, vilket skapar investeringsbehov. Utskottet välkomnar propositionen också till denna del. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 20/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Markku Eestilä saml 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Raimo Piirainen sd 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Mikko Savola cent 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Tiina Elo gröna 
 
ersättare 
Tuomas Kettunen cent 
 
ersättare 
Ari Koponen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.