Betänkande
JsUB
5
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket (RP 76/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lantbruksråd
Esko
Juvonen
jord- och skogsbruksministeriet
regeringssekreterare
Sara
Vänttinen
jord- och skogsbruksministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
Livsmedelsverket
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås en lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på inkomstgränsen för avträdelsestöd inom jordbruket. I lagen föreslås det bestämmelser om att vissa villkor enligt lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk och lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare som gäller betalning av avträdelsestöd och inledande av betalning, avbrytande av betalning av avträdelsestöd samt avträdelsestödtagarens skyldighet att lämna uppgifter inte ska tillämpas under perioden den 16 mars—31 december 2020. Målet med lagförslaget är att i syfte att trygga försörjningsberedskapen under undantagsförhållandena temporärt göra det möjligt för stödtagare som är berättigade till avträdelsestöd inom jordbruket att förvärvsarbeta i uppgifter som är kritiska med tanke på jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde, utan att beloppet av den inkomst som tjänas in i arbetet påverkar avträdarens rätt att få avträdelsestöd under perioden den 16 mars—31 december 2020. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och avses gälla till utgången av 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet konstaterar att målet med lagförslaget är att i syfte att trygga försörjningsberedskapen under undantagsförhållandena temporärt göra det möjligt för stödmottagare som är berättigade till avträdelsestöd inom jordbruket att förvärvsarbeta i uppgifter som är kritiska med tanke på jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde, utan att beloppet av den inkomst som tjänas in i arbetet påverkar avträdarens rätt att få avträdelsestöd under tiden mellan den 16 mars och 31 december 2020.  
Den temporära lagen ska i större utsträckning än för närvarande främja att deras arbetsinsats och kompetens utnyttjas som får avträdelsestöd och på så sätt stödja uppnåendet av försörjningsberedskapsmålen under undantagsförhållanden inom sektorer som är kritiska med tanke på primärproduktionen, i synnerhet inom jordbruk och trädgårdsodling. Redan nu möjliggör villkoren för avträdelsestöd plockning av skogsbär. 
Utskottet anser att de åtgärder behövs som redan vidtagits för att uppnå målen för försörjningsberedskapen, men med beaktande av det kända behovet av säsongsarbetskraft är de inte tillräckliga. Utskottet förutsätter därför att man utreder ytterligare metoder för att säkerställa arbetskraften inom de sektorer som är kritiska med tanke på försörjningsberedskapen. 
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 76/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 28.5.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Satu
Hassi
gröna
medlem
Janne
Heikkinen
saml
medlem
Mikko
Lundén
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Jenna
Simula
saf
medlem
Peter
Östman
kd
ersättare
Juha
Pylväs
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 28-05-2020 13:48