Betänkande
JsUB
6
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial (RP 49/2020 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
lagstiftningsråd
Pirjo
Tomperi
jord- och skogsbruksministeriet
jurist
Salla
Niemi-Konkari
Livsmedelsverket.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
Frukt- och Bärodlarnas förbund rf
Handelsträdgårdsförbundet rf
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf.
PROPOSITIONEN
I propositionen föreslås det att lagen om plantmaterial ändras. Genom den föreslagna lagen genomförs kommissionens genomförandedirektiv om växtskadegörare på utsäde och annat växtförökningsmaterial. Samtidigt görs ändringar som beror på Europeiska unionens förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. I lagen görs även vissa tekniska ändringar. 
Lagen avses träda i kraft den 31 maj 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Lagen om plantmaterial föreslås få en bestämmelse om anonym provtagning på plant- och förökningsmaterial som erbjuds till försäljning genom distanskommunikation. Utskottet ser positivt på förslaget. Distansförsäljningens andel av handeln har på samma sätt som inom andra branscher ökat också inom växtproduktionen. På grund av distansförsäljningens särdrag är det svårt att övervaka distansförsäljningen och framför allt att få representativa prover. Men myndigheten ska kunna övervaka marknadsföringen med hjälp av distanskommunikation på samma sätt som vanlig marknadsföring och utifrån en riskbedömning avgöra var tillsynsåtgärder ska sättas in. Utskottet anser det vara viktigt att tillsynen över distansförsäljningen utvecklas också i större utsträckning och även i samarbete med andra myndigheter inom centralförvaltningen. 
Till den del propositionen innehåller andra innehållsmässiga ändringar i den gällande lagen konstaterar utskottet att 3 a § 2 mom. föreslås bli kompletterat med en bestämmelse om avförande av uppgifter ur registret också i en situation där aktörens verksamhet faktiskt har upphört. Enligt utredning använder myndigheten i första hand företags- och organisationsdatasystemet för att kontrollera att verksamheten upphört och tar sedan kontakt med aktören antingen per brev eller i vissa fall per telefon i första hand. Om aktören inte svarar, försöker myndigheten få kontakt med aktören eller exempelvis en företrädare för dödsboet per telefon. Utskottet ser det som viktigt att aktören inte avregistreras förrän det på behörigt sätt har säkerställts att verksamheten har upphört. 
I propositionen föreslås dessutom en ny 15 a §, enligt vilken ett beslut som utarbetats med hjälp av automatisk databehandling och handlingar som hänför sig till behandlingen av ett ärende får undertecknas maskinellt. Användning av maskinell underskrift är ett enklare förfarande än den elektroniska signering av handlingar som avses i 16 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Utskottet konstaterar att också andra sätt att underteckna handlingar än med hjälp av elektroniska underskrifter är tillräckliga, förutsatt att handlingens autenticitet och integritet kan säkerställas. Med autenticitet avses att undertecknaren är identifierad och med integritet att handlingen är oförändrad. Bestämmelser om maskinell underskrift finns redan i växtskyddslagen (1110/2019) och utsädeslagen (600/2019). För att förfarandena ska vara samordnade är det nödvändigt att också beslut och handlingar enligt lagen om plantmaterial kan undertecknas maskinellt. Utskottet anser dock att det är viktigt att maskinell underskrift inte används i fråga om beslut och handlingar som innebär allvarliga ingrepp i aktörens rättigheter. 
Utskottet framhåller att verkställigheten av lagbestämmelserna inte får orsaka onödig administrativ börda. 
Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 49/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 28.5.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Anne
Kalmari
cent
vice ordförande
Ritva
Elomaa
saf
medlem
Markku
Eestilä
saml
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Satu
Hassi
gröna
medlem
Janne
Heikkinen
saml
medlem
Mikko
Lundén
saf
medlem
Jari
Myllykoski
vänst
medlem
Anders
Norrback
sv
medlem
Raimo
Piirainen
sd
medlem
Jenni
Pitko
gröna
medlem
Mikko
Savola
cent
medlem
Jenna
Simula
saf
medlem
Peter
Östman
kd
ersättare
Juha
Pylväs
cent.
Sekreterare var
utskottsråd
Carl
Selenius.
Senast publicerat 29-05-2020 13:06