Senast publicerat 15-04-2021 15:40

Betänkande JsUB 6/2021 rd RP 36/2021 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (RP 36/2021 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringssekreterare Timo-Ville Nieminen 
    jord- och skogsbruksministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att ikraftträdandebestämmelserna i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen och i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen ändras så att lagarnas giltighetstid förlängs till den 31 december 2021. Avsikten är att förlänga giltighetstiden för de temporära lagar som stiftades våren 2020 på grund av epidemin så att fastighetsförrättningar, möten inom delägarlag och möten och stämmor enligt renskötsellagen under 2021 kan ordnas också på basis av distansdeltagande och ett begränsat skriftligt förfarande eller skjutas fram för att minimera konsekvenserna av covid-19-epidemin. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till utgången av 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet konstaterar att syftet med propositionen är att förlänga giltighetstiden för två temporära lagar som stiftades våren 2020. Giltighetstiden har förlängts redan en gång, från slutet av 2020 till utgången av juni 2021. De temporära förfarandena i lagarna har underlättat anpassningen till de begränsningar som med anledning av covid-19-pandemin infördes i fråga om fastighetsförrättningar och vissa stämmor och möten enligt lagen om samfällda skogar, lagen om samfälligheter och renskötsellagen inom de organ som avses i de lagarna. Utskottet anser att undantagsförfarandena behöver förlängas till utgången av 2021. Erfarenheterna av de tillfälliga undantagsförfarandena bör nyttiggöras och man bör överväga att införliva de bästa aspekterna av dessa förfaranden i lagstiftningen under normala förhållanden. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 36/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.4.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Satu Hassi gröna 
 
medlem 
Mikko Lundén saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Piritta Rantanen sd 
 
medlem 
Jenna Simula saf 
 
medlem 
Peter Östman kd 
 
ersättare 
Tuomas Kettunen cent 
 
ersättare 
Janne Sankelo saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tuire Taina.