Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

JsUB 7/2016 rd

Senast publicerat 08-09-2016 11:12

Betänkande JsUB 7/2016 rd RP 37/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Jord- och skogsbruksutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (RP 37/2016 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • äldre regeringssekreterareMaijaMela
  jord- och skogsbruksministeriet
 • statistikdirektörEsaKatajamäki
  Naturresursinstitutet
 • forskarePirkkoSöderkultalahti
  Naturresursinstitutet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
 • Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att den bestämmelse i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken upphävs enligt vilken en innehavare av fiskelicens för ett fiskefartyg med en total längd på mindre än tio meter eller en fartygsbefälhavare som licensinnehavaren bemyndigat är skyldig att ge fångstdeklaration även för de månader då fiskefartyget inte har använts för fiske.  

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 37/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 26.4.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
JariLeppäcent
vice ordförande
ReijoHongistosaf
medlem
MarkkuEestiläsaml
medlem
PerttiHakanencent
medlem
TeuvoHakkarainensaf
medlem
HannaHalmeenpäägröna
medlem
LasseHautalacent
medlem
AnneKalmaricent
medlem
SusannaKoskisaml
medlem
KariKulmalasaf
medlem
JariMyllykoskivänst
medlem
MatsNylundsv
medlem
TyttiTuppurainensd
medlem
HarryWallinsd.

Sekreterare var

utskottsråd
JaakkoAutio.