Senast publicerat 08-05-2021 13:52

Betänkande KoUB 10/2020 rd RP 153/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift (RP 153/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • ledande expert Niko-Matti Ronikonmäki 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Juha Tervonen 
  kommunikationsministeriet
 • ledande expert Tiina Haapasalo 
  Finlands näringsliv rf
 • verkställande direktör Annaleena Mäkilä 
  Finlands Hamnförbund rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • finansministeriet
 • kommunikationsministeriet
 • Trafikledsverket.

Inget yttrande av 

 • Tullen.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift. Farledsavgiften har varit halverad 2015–2020. Det föreslås att halveringen ska fortsätta att gälla också under 2021. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla till och med den 31 december 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sakkunniga har till viss del önskat mer omfattande eftergifter i fråga om betalningen av farledsavgifter. Utskottet menar dock att de olika stödåtgärderna bör granskas som ett led i den helhet som bildas av regeringens riktlinjer och åtgärder hittills med anledning av Covid-19-läget. Därför anser utskottet att propositionen är välkommen och positiv utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 153/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jukka Kopra saml 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker. 
 

RESERVATION

Motivering

Regeringen föreslår ändringar i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift. Farledsavgiften har varit halverad 2015–2020. Det föreslås att halveringen ska fortsätta att gälla också under 2021. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla till och med den 31 december 2021. 

Finland är ett exportdrivet land där exporten är stöttepelare för samhällsekonomin och välståndet. En stor del av varutransporterna i utrikeshandeln går sjövägen. Det är livsviktigt att den exportdrivna ekonomin inte själv inför lagstiftning som blir en belastning för exporten. Farledsavgifterna trädde i kraft 2005 och halverades 2015. Senast nu är det dags att slopa dem helt och hållet. 

När det gäller Östersjön har konkurrensomvärlden i Östersjöregionen blivit snedvriden. Om farledsavgiften slopas förbättras Finlands konkurrenskraft och närmar sig samma nivå som de övriga Östersjöländernas. De nationella avgifterna och skatterna har stor betydelse för företagens etablering och därigenom för Finlands ekonomi. Det finländska företagandet ska ha samma villkor som de övriga Östersjöländerna. 

Farledsavgiften är en merkostnad för företagen i samband med sjöfrakt. Avgifterna har också konsekvenser för transittrafiken i Finland; rutten via Finland är inte konkurrenskraftig jämfört med de andra Östersjöländerna. 

Slopandet av farledsavgifterna är också en miljögärning. Sjötransporternas effektivitet måste främjas som en åtgärd för utsläppssnåla transporter. Det nuvarande systemet med farledsavgifter medför att varje hamngång innebär en ny farledsavgift, vilket har en direkt inverkan på att transporternas effektivitet sjunker och att till exempel laster inte tas eller lämnas i olika hamnar i Finland på grund av farledsavgiften. Effektiviteten är direkt kopplad till miljömålen. 

Ledamot Kaunisto lämnade i juni 2020 lagmotion LM 33/2020 rd om att upphäva lagen om farledsavgift. Men lagmotionen har inte remitterats till utskottet för behandling på grund av de undantagsarrangemang som gäller i riksdagen på grund av coronaepidemin. 

Följaktligen föreslår vi att farledsavgifterna slopas permanent helt och hållet från och med den 1 januari 2021. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att riksdagen förkastar lagförslaget och att riksdagen godkänner följande lagförslag: 

Lag om upphävande av lagen om farledsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om farledsavgift (1122/2005) jämte ändringar. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Helsingfors 3.11.2020
Kari Tolvanen saml 
 
Jukka Kopra saml