Senast publicerat 08-05-2021 11:47

Betänkande KoUB 12/2016 rd RP 67/2016 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken samt om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken samt om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (RP 67/2016 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Tomi Lindholm 
  kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Piia Nyström 
  kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Sini Wirén 
  kommunikationsministeriet
 • konsultativ tjänsteman Päivi Kantanen 
  arbets- och näringsministeriet
 • dataombudsman Reijo Aarnio 
  dataombudsmannens byrå
 • direktör Jarkko Saarimäki 
  Kommunikationsverket
 • specialsakkunnig Ritva Suurnäkki 
  Kommunikationsverket
 • jurist Miina Ojajärvi 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • jurist Lotta Kuusisto 
  Finnet-förbundet rf
 • verkställande direktör Stefan Möller 
  RadioMedia
 • juridisk chef Marko Lahtinen 
  Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • DNA Ab
 • Elisa Abp
 • TeliaSonera Finland Oyj
 • Electronic Frontier Finland - Effi ry.

PROPOSITIONEN

Syftet med propositionen är att förverkliga mål i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering för att främja konkurrenskraften och skapa en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet. Propositionen stöder också regeringens spetsprojekt bland annat genom att göra författningar smidigare och genom att möjliggöra införandet av en försökskultur. 

I propositionen föreslås det att informationssamhällsbalken ändras. Propositionen syftar bland annat till att genomföra radioutrustningsdirektivet. Syftet med direktivet är att säkerställa att den radioutrustning som tas i bruk och släpps ut på marknaden inom Europeiska unionens territorium är säker, använder radiospektrum på ett ändamålsenligt sätt och stöder en effektiv radiospektrumanvändning för att undvika skadliga störningar.  

Enligt förslaget upphävs de bestämmelser i informationssamhällsbalken som överlappar bestämmelserna i Europeiska unionens förordning om nätneutralitet. Till lagen fogas samtidigt behövliga nationella bestämmelser om tillsynen över förordningen och om påföljder vid överträdelse av den. Bestämmelserna om radiokommunikationens konfidentialitet ändras temporärt så att rätten att behandla och dra nytta av avidentifierade förmedlingsuppgifter från radiokommunikation utvidgas. Samtidigt ska definitionen av förmedlingsuppgift ändras för radiokommunikationens del. Ändringarna ska genomföras som ett avgränsat försök, som gäller i fem år. Bestämmelser om den offentliga reglerade satellittjänsten fogas till informationssamhällsbalken. I lagen föreslås också några mindre ändringar, som föranleds av ändringsbehov som har upptäckts efter det att informationssamhällsbalken trädde i kraft. Dessa bestämmelser gäller i synnerhet regleringen av televisions- och radioverksamheten.  

Dessutom föreslås det i propositionen ändringar av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper. Ändringarna gäller lagens tillämpningsområde, förhållandet till annan lagstiftning och de behöriga nationella myndigheterna.  

Lagarna avses träda i kraft den 13 juni 2016.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Nätneutralitet

Nätneutralitet handlar om att allt innehåll och alla tjänster i kommunikationsnätet i princip ska behandlas lika och ur användarsynvinkel framför allt om att näten och tjänsterna ska kunna användas obegränsat men också om valfrihet. När det gäller dem som tillhandahåller olika innehåll och tjänster på internet är det fråga om att ingen ska diskrimineras och om lika villkor för alla. 

Utskottet betonar att nätneutralitet ska vara den bärande principen för internetaccessförbindelser, och att de möjligheter som i lagen anges för begränsningar alltid utgör undantag från denna. Med hänsyn till bland annat funktionssäkerhet, tjänsternas kvalitet och störningsfriheten vid högre belastning är det dock essentiellt att teleföretagen får genomföra bland annat sådana åtgärder för administrering av trafiken som tryggar informationssäkerhet och som är nödvändiga för att garantera att tjänsterna fungerar men också för att uppfylla skyldigheterna enligt lag. 

Grundlagsutskottet ansåg i sitt utlåtande GrUU 18/2014 rd om informationssamhällsbalken (917/2014) att nätneutraliteten i vårt samhälle, som i hög grad bygger på elektronisk kommunikation, utgör en viktig princip när det gäller att på så bred front som möjligt säkerställa yttrandefriheten enligt 12 § i grundlagen. Att säkra tillgången till internettjänster och applikationer kan enligt grundlagsutskottet indirekt ha betydelse för säkerställandet av åtskilliga andra grundläggande rättigheter. Grundlagsutskottet förutsatte därför att kommunikationsutskottet i samband med stiftandet av informationssamhällsbalken bör kontrollera att de begränsningar som sätts upp för huvudregeln är nödvändiga, noggrant avgränsade och icke-diskriminerande. 

Utskottet anser att till följd av en EU-förordning som är direkt tillämplig nationellt måste informationssamhällsbalkens nationella bestämmelser om nätneutralitet upphävas på det sätt som föreslås i propositionen. Samtidigt föreslår regeringen att det till lagen fogas bestämmelser om tillsynen över att förordningen iakttas och om påföljder vid överträdelse av den. 

Enligt uppgift har nätneutraliteten i Finland hittills i allmänhet hållit en god nivå. Utskottet understryker att den nivå för nätneutraliteten som ursprungligen fastställdes i informationssamhällsbalken inte får sjunka genom tillämpningen av EU-förordningen. Utskottet framhåller att det för att säkerställa nätneutraliteten är av högsta vikt att följa såväl myndighetstillsynen och hur resurserna för denna räcker till som konsekvenserna av de närmare föreskrifterna och av regleringen. Tillsynen och utfärdandet av närmare föreskrifter får dock inte leda till att förutsättningarna för innovationer och nya tjänster försvagas eller till att branschaktörerna påförs väsentligt ökande skyldigheter eller kostnader. 

Det är ytterst beklagligt att BEREC:s (Body of European Regulators for Electronic Communications) tillämpningsanvisningar ännu inte är klara, eftersom de är centrala för tillämpningen av förordningens bestämmelser om nätneutralitet och för bedömningen av bestämmelsernas konsekvenser. Utskottet framhåller att Finland bör delta i och aktivt påverka beredningen av tillämpningsanvisningarna så att det måltillstånd som nämns ovan nås. 

Radiokommunikationens konfidentialitet

Regeringen föreslår att informationssamhällsbalkens bestämmelser om kommunikationens konfidentialitet ändras för radiokommunikationens del under en försökstid på fem år. Syftet är att göra det möjligt att till exempel följa kundströmmar med hjälp av förmedlingsuppgifter som anonymiserats på automatisk väg. Det är i princip bra att man för att möjliggöra utveckling av nya tjänster och ny affärsverksamhet strävar efter att stifta försökslagar om utnyttjande av massdata som inte går att koppla ihop med tjänsteanvändarnas identitet.  

Utskottet framhåller dock att det är av högsta vikt att försöket också i praktiken säkerställer att uppgifterna är anonyma och att systemen håller hög datasäkerhet. Vid tillämpningen av bestämmelserna får användarnas integritetsskydd och skyddet för konfidentiella meddelanden inte kränkas till exempel genom att uppgifterna kombineras på ett sätt som strider mot lagstiftningen om personuppgifter. Utskottet understryker att försökslagens konsekvenser måste följas och bedömas noggrant och öppet. Särskilt angeläget är det att bedöma vilka lagstiftningsmässiga krav till exempel robotbilar och andra autonomt rörliga, icke-fjärrstyrda luft- och landfordon ställer på regleringen, så att bestämmelserna inte i onödan uppställer hinder för en behövlig och nyttig samhällsutveckling. 

Kommunikationsverkets rätt att få information

Från sakkunnighåll uttrycktes farhågor om att Kommunikationsverkets befogenheter har ökat väsentligt under de senaste åren. Dessutom sades det att propositionen inte till alla delar realiserar regeringsprogrammets avregleringsprojekt. Utskottet menar i fråga om telebranschens tunga reglering att en avreglering av onödiga normer och en strävan till smidig reglering är ett mycket viktigt mål, som borde vara vägledande också för beredningen av EU-bestämmelserna. Utskottet konstaterar dock att propositionen till centrala delar syftar till att genomföra krav som följer av EU-bestämmelser och att avregleringsmålet inte heller annars kan utgöra hinder för att stifta nya bestämmelser som i praktiken tydligt visat sig vara nödvändiga. 

I sin tillsynsuppgift samlar Kommunikationsverket regelbundet in uppgifter från telebolagen om tillgången till tjänsterna och tjänsternas hastighet och kvalitet. I propositionen föreslås att verket ska få rätt att utfärda föreskrifter om uppgifter som regelbundet ska samlas in. Utskottet anser att föreskrifterna kan öka förutsägbarheten och bidra till att de insamlade uppgifterna är mer jämförbara. Sakkunniga har särskilt kritiserat att bemyndigandet att utfärda föreskrifter också gäller uppgifter som Kommunikationsverket använder vid skötseln av den i 304 § 6 punkten i informationssamhällsbalken avsedda uppgiften att samla in information och informera. Utskottet menar att Kommunikationsverkets informationsuppgift är viktig och anser därför att de föreslagna bemyndigandena att utfärda föreskrifter är lämpliga och nödvändiga. Utskottet understryker dock att i föreskrifterna ska rätten att samla in uppgifter som utnyttjas för verkets uppgift att informera begränsas till endast de uppgifter som är nödvändiga för informeringen, så att den nytta som uppkommer genom att uppgifter begärs in står i balans med kostnaderna för telebolagen och så att förfarandet inte förorsakar telebolagen oskäliga kostnader. 

Sammanlänkning av kortvariga radioprogramkoncessioner

Det är bra att propositionen syftar till förebygga de sedan länge uppenbara problemen med sammanlänkning av kortvariga radioprogramkoncessioner. Ansatser för att åtgärda problemet har tidigare gjorts genom ett flertal lagändringar. Med tanke på flexibiliteten är det dock viktigt att tillståndsmyndigheten på det sätt regeringen föreslår har ett visst spelrum att bevilja koncession för klart tillfällig verksamhet. Utskottet framhåller att det enda riktiga är att radioverksamhet av permanent karaktär ska basera sig på en långvarig programkoncession, och det är också den fördelaktigaste och mest jämlika modellen med tanke på aktörerna i branschen. Den principen ansågs viktig redan vid stiftandet av informationssamhällsbalken och den får inte kränkas av det spelrum som tillåts tillståndsmyndigheten. 

Vissa andra synpunkter

Utskottet anser att de föreslagna bestämmelserna om genomförandet av radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU behövs och fyller sitt syfte. Syftet med bestämmelserna är att säkerställa att den radioutrustning som tas i bruk och släpps ut på marknaden inom Europeiska unionens territorium är säker, använder radiospektrum på ett ändamålsenligt sätt och stöder en effektiv radiospektrumanvändning för att undvika skadliga störningar. 

Utskottet anser att det föreslagna bemyndigandet för Kommunikationsverket att utfärda föreskrifter om spärrtjänster är ändamålsenligt. Bestämmelsen behövs för att trygga konsumenternas rättigheter till exempel i samband med mobilbetalningar, där tjänster som används via olika datatjänster faktureras genom mobiltelefonräkningen. 

Det är också bra att det till informationssamhällsbalken fogas bestämmelser om offentligt reglerade satellittjänster. Utskottets uppfattning är att satellittjänsterna och utnyttjandet av det så kallade övre luftrummet kommer att öka i betydelse. Förslagen om förutsebara handlingsmodeller och myndigheternas behörighet är därför välkomna och behövliga. 

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med vissa ändringar. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1

28 §. Kortvarig programkoncession.

Utskottet föreslår att det till paragrafen fogas några ord som uppenbart fallit bort av misstag och föreslår samtidigt att paragrafens ordalydelse harmoniseras med den i 40 § 5 mom. Förslaget motsvarar syftet med propositionen och dess motiv och ändrar inte bestämmelsens innehåll. 

251 §. Väsentliga krav och presumtion om överensstämmelse för radioutrustning.

Utskottet föreslår utifrån inkommen utredning att det görs en ändring av lagteknisk karaktär i paragrafen. Ändringen motsvarar syftet med propositionen. 

253 b §. Skyldigheter för importörer av radioutrustning.

Utskottet föreslår utifrån inkommen utredning att det görs en ändring av lagteknisk karaktär i paragrafen. Ändringen motsvarar syftet med propositionen. 

253 c §. Skyldigheter för distributörer av radioutrustning.

Utskottet föreslår utifrån inkommen utredning att det görs en ändring av lagteknisk karaktär i paragrafen. Ändringen motsvarar syftet med propositionen. 

Ikraftträdandebestämmelsen.

Utifrån erhållen utredning föreslår utskottet att ikraftträdandebestämmelsen korrigeras så att den uppfyller kraven i det direktiv som ska genomföras. Ändringen motsvarar syftet med propositionen. Vidare föreslår utskottet att 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen stryks, varigenom alla bestämmelser i lagförslaget träder i kraft samtidigt. Det föreslagna 3 mom. blir därmed 2 mom. 

Lagförslag 2

Ikraftträdandebestämmelsen.

Utskottet föreslår utifrån inkommen utredning att 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen stryks av lagtekniska skäl. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 67/2016 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i informationssamhällsbalken (917/2014) 3 § 1 mom. 17 och temporärt 40 punkten, 28 § 1 och 2 mom., 29 §, 32 § 1 mom., 33 §, 36 § 1 mom., 40 § 5 mom., 48 § 2 mom., 108 § 2 mom. 2 punkten, 110 §, 135 § 2 mom., 30 kap., 294 § 1 mom. 6 punkten, 303 § 3 mom., 304 § 1 mom. 11 punkten, 304 § 2 mom., 308 § 1 mom., 318 § 1 mom., 325 §, rubriken för 326 §, 326 § 1 mom. 2 och 4 punkten, 327 §, 329 § 1 och 3 mom., 342 §, 344 § 1 och 2 mom., 348 § och 352 § 6 mom. samt  
fogas till 3 § 1 mom. nya 2 a- och 14 a-punkter, till 108 § ett nytt 4 mom., temporärt till 136 § nya 5 och 6 mom., till 243 § ett nytt 5 mom., till lagen ett nytt 32 a kap., till 304 § 1 mom. en ny 12 punkt, till 305 § ett nytt 3 mom. och till 315 § ett nytt 6 mom. som följer: 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a) skadlig störning en störning som äventyrar radionavigering eller radiokommunikation i säkerhetssyfte eller som i övrigt allvarligt försämrar, hindrar eller upprepade gånger stör radiokommunikation eller radiobestämning som tillhandahålls i enlighet med tillämpliga bestämmelser, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 a) radiogränssnitt specificering av den reglerade användningen av radiofrekvenser, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17) radiokommunikation kommunikation med hjälp av radiovågor och med radiobestämning för fastställande av ett föremåls position, hastighet eller andra kännetecken eller erhållande av information om dessa parametrar med hjälp av radiovågornas utbredningsegenskaper, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40) förmedlingsuppgifter information som kan kopplas till en juridisk eller fysisk person och som behandlas för att överföra meddelanden, samt uppgifter om en radiostations identifieringssignal och radiosändarens användare samt om radiosändningens starttid, varaktighet och utsändningsplats, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
28 § 
Kortvarig programkoncession  
Kommunikationsverket ska bevilja programkoncession för kortvarig televisions- och radioverksamhet i ett digitalt markbundet masskommunikationsnät utan sådant förfarande som anges i 23 och 25 §, om det inte finns grundad anledning att misstänka att den sökande bryter mot denna lag och verksamheten 
1) pågår högst tre månader, eller  
2) per vecka pågår högst tolv timmar.  
Programkoncession för sådan verksamhet som avses i 1 mom. 1 punkten får beviljas på nytt till samma verksamhetsutövare eller för tillhandahållande av huvudsakligen samma programutbud tidigast två månader från det att den föregående programkoncessionen löpte ut. Vad som föreskrivs ovan gäller dock inte verksamhet som Utskottet föreslår en ändring är tillfällig eller av annan orsak inte Slut på ändringsförslaget är fortlöpande eller regelbunden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
29 § 
Ändring av programkoncession 
Koncessionsmyndigheten kan under koncessionens giltighetstid ändra koncessionen på ansökan av koncessionshavaren eller med dennes samtycke eller också annars, om det är nödvändigt på grund av ändringar i den tekniska utvecklingen, i internationella avtalsförpliktelser, i verksamhetsbetingelserna för den koncessionspliktiga verksamheten eller i marknadsförhållanden, eller andra motsvarande väsentliga förändringar. 
32 § 
Återkallande av programkoncession 
Koncessionsmyndigheten kan återkalla koncessionen helt eller delvis, om 
1) koncessionshavaren upprepade gånger och allvarligt har brutit mot denna lag eller mot de koncessionsvillkor som avses i 27 eller 37 § eller gjort sig skyldig till en gärning som är straffbar enligt 11 kap. 10 eller 10 a § i strafflagen (39/1889), 
2) koncessionshavaren inte längre med hänsyn till verksamhetens art och omfattning har tillräckliga ekonomiska resurser att uppfylla sina skyldigheter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
33 § 
Avstående från programkoncession 
En koncessionshavare kan avstå från koncessionen helt eller delvis genom att meddela Kommunikationsverket detta innan koncessionsperioden går ut. 
36 § 
Beviljande av programkoncession för analog radioverksamhet  
Kommunikationsverket beviljar sökande programkoncession enligt 34 §, om 
1) sökanden har betalat ansökningsavgift enligt 285 §, 
2)sökanden är solvent och har uppenbar förmåga att utöva sådan regelbunden verksamhet som programkoncessionen avser, 
3)det inte finns grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot denna lag, 
4) beviljandet av programkoncession inte förhindrar en effektiv användning av frekvenserna.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Beviljande av radiotillstånd  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Radiotillstånd för i 34 § 2 mom. avsedd verksamhet som pågår i högst tre månader får beviljas på nytt för samma eller delvis samma frekvensområde och till samma verksamhetsutövare eller för tillhandahållande av huvudsakligen samma programutbud tidigast två månader från det att det föregående radiotillståndet upphörde att gälla. Vad som föreskrivs ovan gäller dock inte verksamhet som är tillfällig eller av annan orsak inte är fortlöpande eller regelbunden.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
48 § 
Överföring och uthyrning av radiotillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrättas om överföringen. Kommunikationsverket kan inom en månad från att ha fått underrättelsen i fråga avvisa överföringen av radiotillståndet, om det är uppenbart att de förutsättningar för beviljande av radiotillstånd som avses i 40 § 5 mom. eller 41 § 1 mom. inte är uppfyllda eller om ansökan om radiotillstånd avslås med stöd av 41 § 2 eller 3 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
108 § 
Avtal om kommunikationstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I avtalet ska teleföretagets namn och kontaktinformation specificeras. I avtalet ska det åtminstone anges 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) arten av de tjänster som tillhandahålls och deras egenskaper samt typer av underhållsservice 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om angivande av överföringshastigheten i internetaccesstjänster och av uppgifter om vissa andra internetaccesstjänster i avtal om kommunikationstjänster finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, nedan EU:s förordning om den inre marknaden för elektronisk kommunikation. 
110 § 
Nätneutralitet 
 
Bestämmelser om nätneutralitet finns i EU:s förordning om den inre marknaden för elektronisk kommunikation.  
Kommunikationsverket får meddela sådana föreskrifter som behövs med avseende på tillsynen över efterlevnaden av samt verkställigheten av den förordning som nämns i 1 mom. när det gäller 
1) i artikel 5.1 i förordningen avsedda tekniska egenskaper hos internetaccesstjänster samt krav om lägsta tjänstekvalitet och andra lämpliga och nödvändiga åtgärder,  
2) dokumentation och statistikföring av information som avses i artikel 5.2 i förordning och formen för de dokument son hänför sig till det, samt förvaringen av informationen.  
Kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om godkännande av den tjänst som används vid verifiering av kvaliteten på internetaccesstjänster enligt artikel 4.4 i den förordning som nämns i 1 mom.  
135 § 
Rätt att begränsa användningen av ett abonnemang till mottagning av annat än kommunikationstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka spärrtjänster abonnenterna åtminstone ska erbjudas, om det tekniska utförandet av spärrtjänster och om prisinformation för samtalen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
136 § 
Kommunikationens och förmedlingsuppgifternas konfidentialitet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots vad som föreskrivs i 3 mom. får radiokommunikation eller dess förmedlingsuppgifter behandlas statistiskt med hjälp av automatisk databehandling om det är fråga om  
1) radiokommunikation i anslutning till fjärrstyrning av en miniatyrmodell eller en obemannad farkost,  
2) upprättande eller upprätthållande av en förbindelse för radiokommunikation mellan terminalutrustning och ett trådlöst lokalt nätverk eller ett mobilnät. 
Sådan radiokommunikation som avses i 5 mom. eller dess förmedlingsuppgifter får behandlas endast om enskilda fysiska personer inte kan identifieras i behandlingen eller resultatet av behandlingen. 
243 § 
Kvalitetskrav på kommunikationsnät och kommunikationstjänster  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Teleföretagen ska offentliggöra uppdaterade tekniska specifikationer om de gränssnitt i ett allmänt kommunikationsnät till vilka en teleterminalutrustning kan anslutas. Av specifikationerna ska med tillräcklig noggrannhet framgå uppgifter på basis av vilka teleterminalutrustningen kan tillverkas och med vars hjälp de tjänster som tillhandahålls via gränssnittet kan användas. 
30 kap. 
Radioutrustnings överensstämmelse med kraven och marknadskontroll  
251 § 
Väsentliga krav och presumtion om överensstämmelse för radioutrustning 
Radioutrustning ska vara konstruerad så att följande väsentliga krav uppfylls: 
1) krav på skydd av människorna och husdjurs hälsa och säkerhet samt skydd av egendom, 
2) väsentliga elsäkerhetskrav, Utskottet föreslår en ändring oberoende av Slut på ändringsförslaget spänningsgränser, 
3) skyddskraven i fråga om en adekvat nivå av elektromagnetisk kompatibilitet,  
4) kravet på en effektiv användning av radiofrekvenser, 
5) kravet på stöd för en effektiv användning av radiofrekvenser i syfte att undvika skadliga störningar. 
Bestämmelser om särskilda krav på radioutrustning som hör till de kategorier eller klasser av radioutrustning som specificerats i en genomförandeakt som avses i artikel 44 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG, nedan radioutrustningsdirektivet utfärdas genom förordning av statsrådet.  
Radioutrustning som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska anses överensstämma med de väsentliga krav enligt 1 mom. som omfattas av dessa standarder eller delar av dem. Med harmoniserad standard avses en standard enligt artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG. 
252 § 
Tillhandahållande av information om kombinationer av radioutrustning och programvara och registrering av vissa typer av radioutrustning  
Tillverkare av kombinationer av radioutrustning och programvara som särskilt specificerats i en genomförandeakt som avses i artikel 44 i radioutrustningsdirektivet ska ge Kommunikationsverket och kommissionen ett utlåtande om hur de väsentliga kraven i 251 § uppfylls i fråga om dessa kombinationer. Informationen i utlåtandet ska grunda sig på ett förfarande för bedömning av överensstämmelse i enlighet med 255 §. Radioutrustningen i fråga och den programvara som möjliggör att radioutrustningen kan användas på avsett sätt ska specificeras i utlåtandet. Informationen ska uppdateras. 
Bestämmelser om registrerings- och märkningsskyldighet i fråga om utrustning som hör till vissa kategorier eller klasser av radioutrustning som specificerats i en genomförandeakt som avses i artikel 44 i radioutrustningsdirektivet utfärdas genom förordning av statsrådet. 
253 § 
Skyldigheter för tillverkare av radioutrustning 
En fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka radioutrustning och marknadsför denna utrustning, i eget namn eller under eget varumärke, (tillverkare av radioutrustning) ska 
1) se till att radioutrustningen har konstruerats och tillverkats i enlighet med de väsentliga kraven i 251 §, 
2) se till att radioutrustningen kan användas i minst en av Europeiska unionens medlemsstater i enlighet med gällande krav på radiofrekvensanvändning,  
3) sörja för att de bruksanvisningar som åtföljer radioutrustningen innehåller information om de medlemsstater eller geografiska områden i en medlemsstat där det finns restriktioner för ibruktagandet eller befintliga krav för användningstillstånd,  
4) utarbeta den tekniska dokumentation som avses i 258 § och utföra eller låta utföra en sådan bedömning av överensstämmelse som avses i 255 §, 
5) upprätta en i 256 § avsedd EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa en i 257 § avsedd CE-märkning, om det har visats att radioutrustningen överensstämmer genom förfarandet för bedömning av överensstämmelse,  
6) behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att radioutrustningen har släppts ut på marknaden,  
7) se till att överensstämmelsen för radioutrustningen följs vid serietillverkning, med hänsyn till ändringar i radioutrustningens konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarderna eller andra tekniska specifikationer,  
8) för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet vid behov utföra slumpvis provning av radioutrustning som tillhandahållits på marknaden, granska och registrera inkomna klagomål, radioutrustning som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av radioutrustning samt informera distributörerna om all sådan övervakning,  
9) se till att radioutrustning är försedd med typnummer, partinummer eller serienummer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av radioutrustningens storlek eller något annat motsvarande skäl, se till att den erforderliga informationen lämnas på förpackningen eller i ett dokument som medföljer radioutrustningen,  
10) på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och Kommunikationsverket ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en postadress som anger en kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas; uppgifterna ska anges på radioutrustningen eller, om det inte är möjligt på grund av radioutrustningens storlek eller något annat motsvarande skäl, på radioutrustningens förpackning eller i ett dokument som följer med radioutrustningen,  
11) se till att radioutrustningen åtföljs av tydliga och lättbegripliga bruksanvisningar och säkerhetsinformation åtminstone på finska och svenska; bruksanvisningarna ska innehålla de uppgifter som behövs för att radioutrustningen ska kunna användas för avsett ändamål samt en beskrivning av eventuella tillbehör och komponenter, däribland programvara, som gör det möjligt för radioutrustningen att fungera som avsett,  
12) se till att en radiosändare åtföljs av information om de radiofrekvenser där utrustningen arbetar och den maximala radiofrekvenseffekten,  
13) se till att all radioutrustning åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse enligt 256 §.  
253 a § 
Tillverkarens representant 
Tillverkare av radioutrustning får genom skriftlig fullmakt utse en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen att i dennes ställe utföra de särskilda uppgifter som anges i fullmakten (tillverkarens representant). Tillverkarens skyldigheter enligt 253 § 1 och 4 punkten får dock inte ingå i uppdraget för tillverkarens representant. Tillverkarens representant ska  
1) inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa dem för Kommunikationsverket i tio år efter det att radioutrustningen har släppts ut på marknaden,  
2) på motiverad begäran av Kommunikationsverket ge verket all information och dokumentation som behövs för att visa att radioutrustningen överensstämmer med kraven,  
3) samarbeta med Kommunikationsverket om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den radioutrustning som omfattas av fullmakten. 
253 b § 
Skyldigheter för importörer av radioutrustning 
En fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska unionen och släpper ut radioutrustning från ett tredjeland på unionsmarknaden (importör av radioutrustning) ska  
1) innan radioutrustning släpps ut på marknaden se till att tillverkaren har utfört den lämpliga proceduren för bedömning av överensstämmelse och upprättat den tekniska dokumentationen,  
2) se till att radioutrustningen är försedd med CE-märkning, 
3) se till att radioutrustningen åtföljs av de bruksanvisningar, den information och de dokument som avses i 253 § 10–Utskottet föreslår en ändring 13 Slut på ändringsförslaget punkten,  
4) se till att tillverkaren har följt kraven i 253 § 8 och 9 punkten, 
5) på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och Kommunikationsverket ange namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke och en postadress på radioutrustningen eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som medföljer radioutrustningen,  
6) så länge importören har ansvar för radioutrustningen, se till att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar radioutrustningens överensstämmelse enligt 251 §, 
7) för att skydda slutanvändarnas hälsa och säkerhet vid behov utföra slumpvis provning av radioutrustning som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, utrustning som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av radioutrustning samt informera distributörerna om all sådan övervakning, 
8) under tio år efter det att radioutrustningen släppts ut på marknaden hålla en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse tillgänglig för Kommunikationsverket och se till att verket på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen. 
253 c § 
Skyldigheter för distributörer av radioutrustning 
En fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller radioutrustning på marknaden (distributör av radioutrustning) ska innan radioutrustning tillhandahålls spå marknaden  
1) se till att radioutrustningen är försedd med CE-märkning,  
2) se till att radioutrustningen åtföljs av de dokument de bruksanvisningar och den säkerhetsinformation som krävs enligt denna lag åtminstone på finska och svenska.  
3) se till att tillverkaren och importören av radioutrustningen har uppfyllt sina krav enligt 253 § 2 och 8—Utskottet föreslår en ändring 13 Slut på ändringsförslaget punkten samt 253 b § 5 punkten. 
4) så länge distributören har ansvar för radioutrustningen, se till att lagrings- och transportförhållandena inte äventyrar radioutrustningens överensstämmelse enligt 251 §, 
253 d § 
Skyldigheter för ekonomiska aktörer 
Tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören av radioutrustning (ekonomisk aktör) ska se till att radioutrustning som för första gången tillhandahålls på unionsmarknaden (utsläppande på marknaden) eller i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller kostnadsfritt, levereras för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden (tillhandahållande på marknaden) uppfyller kraven i denna lag. 
De ekonomiska aktörerna ska 
1) på motiverad begäran av Kommunikationsverket i skriftlig form ge verket all information och dokumentation som gäller, radioutrustningen på ett språk som lätt kan förstås av verket,  
2) samarbeta med Kommunikationsverket för att undanröja riskerna med radioutrustning som finns på marknaden, 
3) på begäran förse Kommunikationsverket med identifiering av alla andra ekonomiska aktörer som har levererat radioutrustning till dem eller som de har levererat radioutrustning till, 
4) behålla den identifiering som avses i 3 punkten i tio år efter det att de har levererat utrustningen. 
Om en ekonomisk aktör har skäl att misstänka att radioutrustning som aktören har släppt ut eller tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med kraven i denna lag, ska aktören omedelbart vidta åtgärder för att få radioutrustningen att överensstämma med kraven eller för att dra tillbaka eller återkalla utrustningen.  
Om radioutrustning som tillhandahållits på marknaden i Finland utgör en risk, ska den ekonomiska aktör som ansvarar för den dessutom omedelbart underrätta den ekonomiska aktör som har levererat radioutrustningen till den, samt Kommunikationsverket och lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som vidtagits och om resultaten av dessa. 
253 e § 
Tillämpning av skyldigheterna för tillverkare av radioutrustning på importörer och distributörer av radioutrustning 
Importörer och distributörer av radioutrustning omfattas av samma skyldigheter som tillverkaren av radioutrustning, om de släpper ut radioutrustning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar utrustning som redan släppts ut på marknaden på ett sätt som kan påverka hur överensstämmelsen med kraven i detta kapitel följs. 
254 § 
Utställning och demonstration av radioutrustning 
Annan radioutrustning än sådan som uppfyller kraven i detta kapitel får visas på mässor, utställningar och liknande evenemang, om det samtidigt tydligt anges att sådan radioutrustning inte får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk förrän den uppfyller bestämmelserna. 
255 § 
Förfarande för bedömning av överensstämmelse  
En tillverkare av radioutrustning ska innan radioutrustning släpps ut på marknaden visa huruvida de väsentliga kraven på radioutrustning i denna lag har uppfyllts (bedömning av överensstämmelse) med hjälp av valfritt förfarande för bedömning av överensstämmelse. Om olika utformningar eller versioner har specificerats för utrustningen, ska samtligas överensstämmelse säkerställas särskilt.  
Överensstämmelsen ska bedömas så att alla normala driftsförhållanden för den avsedda användningen av radioutrustningen beaktas. I bedömningen av överensstämmelse för skydd av människors och husdjurs hälsa och säkerhet samt skydd av egendom ska hänsyn även tas till de användningsförhållanden som rimligen kan förutses. 
Tillverkarna av radioutrustning ska visa att radioutrustningen överensstämmer med kraven genom att använda något av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i bilagorna II, III och IV till radioutrustningsdirektivet. 
256 § 
EU-försäkran om överensstämmelse 
Radioutrustning ska åtföljas av en EU-försäkran om överensstämmelse eller av en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse, som ska innehålla den exakta webbadress där hela texten till EU-försäkran om överensstämmelse kan erhållas. Genom att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att radioutrustningen överensstämmer med kraven i denna lag. I en EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de väsentliga kraven i 251 § 1 mom. har visats vara uppfyllda. 
På en EU-försäkran om överensstämmelse tillämpas bestämmelserna i bilaga VI till radioutrustningsdirektivet och på en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse bestämmelserna i bilaga VII till radioutrustningsdirektivet. 
257 § 
CE-märkning och det anmälda organets identifikationsnummer 
För att visa att radioutrustningen överensstämmer med kraven ska CE-märkning anbringas på utrustningen eller dess informationsskylt innan radioutrustningen släpps ut på marknaden. Märkningen ska anbringas så att den är synlig, lätt läsbar och outplånlig. CE-märkningen ska vara minst fem millimeter hög. Avvikelse från dessa krav får göras endast i de fall det inte är möjligt eller lämpligt att iaktta kraven på grund av radioutrustningens egenskaper. CE-märkningen ska också anbringas på förpackningen så att den är synlig och lätt läsbar. 
Det anmälda organet eller radioutrustningens tillverkare eller tillverkarens representant ska efter CE-märkningen märka ut det anmälda organets identifikationsnummer, om det förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i 255 § har tillämpats. Identifikationsnumret ska ha samma höjd som CE-märkningen. 
258 § 
Teknisk dokumentation för radioutrustning 
Innan radioutrustning släpps ut på marknaden ska det för utrustningen upprättas teknisk dokumentation som innehåller alla relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått till väga för att säkerställa att radioutrustningen uppfyller de väsentliga kraven i 251 §. Den tekniska dokumentationen ska uppdateras. Dokumentationen ska innehålla åtminstone de uppgifter som anges i bilaga V till radioutrustningsdirektivet. 
Den tekniska dokumentation och korrespondens som avser förfaranden för EU-typkontroll ska upprättas på ett officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet finns eller på ett språk som kan godtas av organet i fråga. 
Om den tekniska dokumentationen inte är förenlig med 1 mom., får Kommunikationsverket uppmana tillverkaren eller importören av radioutrustningen att på egen bekostnad utföra en provning vid ett organ som är godtagbart för verket inom en viss utsatt tid, för att kontrollera att radioutrustningen uppfyller de väsentliga kraven. 
259 § 
Godkännande och övervakning av organ för bedömning av överensstämmelse och organens särskilda uppgifter 
Anmälda organ som utför bedömningar av överensstämmelse ska vid EU-typkontroll följa förfarandet i bilaga III till radioutrustningsdirektivet och vid bedömning av överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring förfarandet i bilaga IV till radioutrustningsdirektivet.  
Det anmälda organet ska kräva att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder när organet anser att tillverkaren inte har följt de väsentliga kraven. Då får det inte ges något EU-typintyg eller godkännande av kvalitetssystemet. Det anmälda organet ska kräva att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder också när organet efter att ett intyg eller godkännande enligt bilaga III eller IV i radioutrustningsdirektivet utfärdats upptäcker att radioutrustningen inte längre överens-stämmer med kraven. Då ska det anmälda organet också vid behov återkalla EU-typintyget eller godkännandet av kvalitetssystemet. Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet vid behov belägga intyget eller godkännandet med restriktioner eller återkalla intyget eller godkännandet tillfälligt eller slutligt. 
Bestämmelser i övrigt om krav på anmälda organ som utför bedömningar av överensstämmelse och deras uppgifter finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (xx/2016). 
260 § 
Hantering av radioutrustning som utgör en risk 
Om Kommunikationsverket av grundad anledning anser att radioutrustning utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra sådana aspekter av skydd av allmänna intressen som omfattas av kraven i detta kapitel, ska verket utföra en heltäckande bedömning av radioutrustningens överensstämmelse.  
Om Kommunikationsverket vid bedömningen konstaterar att radioutrustningen inte uppfyller kraven i denna lag och de övriga åtgärderna inte anses tillräckliga, kan verket ålägga den berörda ekonomiska aktören att utan dröjsmål vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att få radioutrustningen att uppfylla kraven, dra tillbaka utrustningen från marknaden eller återkalla den inom en rimlig tid som verket sätter ut. Med tillbakadragande avses åtgärder för att förhindra att radioutrustning i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden. Med återkallelse avses åtgärder för att dra tillbaka produkter som redan tillhandahållits slutanvändaren samt i stället ge en produkt som överensstämmer med kraven eller häva köpet. 
Tidsfristen ska stå i rätt proportion till den risk som den bristande överensstämmelsen medför.  
Kommunikationsverket ska informera det berörda anmälda organet om radioutrustning som inte uppfyller kraven.  
Om Kommunikationsverket anser att den bristande överensstämmelsen inte enbart gäller Finlands territorium, ska verket informera kommissionen och de andra medlemsstaterna i Europeiska Unionen om bedömningsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt de berörda ekonomiska aktörerna att vidta. 
Varje ekonomisk aktörer ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder som förutsätts i någon medlemsstat vidtas i fråga om all den radioutrustning som aktören har tillhandahållit på unionsmarknaden. 
Om en ekonomisk aktör inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den tid som satts ut enligt 2 mom., kan Kommunikationsverket vidta lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda den ekonomiska aktören att på marknaden släppa ut, att på den nationella marknaden tillhandahålla eller att överlåta radioutrustning med bristande överensstämmelse, eller åtgärder för att dra tillbaka radioutrustningen från marknaden. Kommunikationsverket kan bestämma om andra kompletterande åtgärder som behövs för att begränsa tillhandahållandet av produkten på marknaden. Den ekonomiska aktören kan ytterligare åläggas att vidta åtgärder för att återkalla radioutrustningen som utgör en risk genom att dra tillbaka den från slutanvändarna, och i stället ge en överensstämmande produkt eller häva köpet, om åtgärderna för tillbakadragande är otillräckliga. Det tillfälliga förbudet gäller tills ärendet är slutligt avgjort efter ett sådant förfarande som avses i 261 §. 
Kommunikationsverket kan ålägga den ekonomiska aktören att till verket inom en skälig tid som verket bestämmer lämna en redogörelse för hur ett åläggande enligt 2 mom. eller ett förbud enligt 7 mom. har verkställts. 
261 § 
Samråd som gäller begränsande åtgärder 
Kommunikationsverket ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om tillfälliga åtgärder som gäller radioutrustning som utgör en risk. Informationen ska innehålla alla de tillgängliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera den radioutrustning som inte uppfyller kraven samt uppgift om dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk utrustningen utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet och den berörda ekonomiska aktörens synpunkter samt alla andra tillgängliga uppgifter om saken. 
Av informationen ska framgå om den bristande överensstämmelsen beror på att 
1) radioutrustningen inte uppfyller de väsentliga kraven i 251 §, eller 
2) de enhetliga standarder som avses i 251 § 3 mom. är bristfälliga. 
Om varken en annan medlemsstat eller kommissionen inom tre månader har rest invändningar mot en tillfällig åtgärd, får Kommunikationsverket i ärendet meddela sitt slutliga beslut där det bestäms om tillbakadragning av radioutrustningen från marknaden och andra lämpliga begränsande åtgärder. 
Kommunikationsverket ska upphäva en åtgärd enligt 260 § 7 mom. eller ändra den, om kommissionen meddelar att den anser att åtgärden strider mot EU-rätten. 
Om en åtgärd som vidtagits av den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat efter samrådsförfarandet anses vara berättigad, ska Kommunikationsverket vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den radioutrustning som inte överensstämmer med kraven dras tillbaka eller återkallas från marknaden också i Finland, samt underrätta kommissionen om detta. 
262 § 
Förfarande som gäller överensstämmande radioutrustning som utgör en risk 
Om Kommunikationsverket, efter en bedömning i enlighet med 260 §, konstaterar att sådan radioutrustning som överensstämmer med kraven trots detta utgör en risk med avseende på krav som gäller skyddet av allmänna intressen enligt denna lag, får verket ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att radioutrustningen inte utgör en sådan risk. Alternativt kan verket ålägga den ekonomiska aktören att dra tillbaka eller återkalla radioutrustningen från marknaden inom en rimlig tid som verket sätter ut. Tidsfristen ska stå i rätt proportion till risken. 
Varje ekonomiska aktörer ska se till att det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om all berörd radioutrustning som aktören har tillhandahållit på unionsmarknaden. 
Kommunikationsverket ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om de åtgärder som avses i 1 mom. Informationen ska innehålla alla de tillgängliga uppgifter som krävs för att kunna identifiera radioutrustningen samt uppgift om dess ursprung och leveranskedja, den risk utrustningen utgör och vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt alla andra tillgängliga uppgifter om saken. 
263 § 
Korrigerande av formell bristande överensstämmelse  
Kommunikationsverket ska begära att den berörda ekonomiska aktören inom en av verket utsatt rimlig tid och på det sätt som verket bestämmer korrigerar en bristande överensstämmelse som gäller 
1) att CE-märkning saknas eller har anbringats i strid med artikel 30 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 eller i strid med bestämmelserna i denna lag, 
2) att det anmälda organets identifikationsnummer saknas eller strider mot kraven, 
3) att EU-försäkran om överensstämmelse saknas eller strider mot kraven, 
4) att den tekniska dokumentationen saknas eller är bristfällig, 
5) att identifieringen av radioutrustningen eller tillverkarens eller importörens kontaktuppgifter är felaktiga eller bristfälliga, 
6) att bruksanvisningar och säkerhetsinformation eller anvisningar och information om användningsbegränsningar som medföljer utrustningen är bristfälliga, 
7) lämnande av uppgifter om andra ekonomiska aktörer till Kommunikationsverket i enlighet med 253 d § 2 mom., 
8) registrering av radioutrustning som hör till särskilda kategorier i enlighet med 252 § 3 mom. 
Om den ekonomiska aktören inte korrigerar bristerna inom den rimliga tid som satts ut, får Kommunikationsverket vidta lämpliga åtgärder enligt 260 § 7 mom. för att begränsa eller förbjuda utsläppandet eller tillhandahållandet av radioutrustningen på marknaden eller, om bristen är väsentlig, för att se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden. 
264 § 
Radioutrustning för specialändamål 
Vad som föreskrivs i 251—263 § gäller inte 
1) radioutrustning som används endast av radioamatörer och som inte har tillhandahållits på marknaden, 
2) marin utrustning som avses i lagen om marin utrustning (1503/2011),  
3) produkter, delar och anordningar som är avsedda att användas för luftfartygens radiokommunikation inom luftfarten,  
4) individuellt avpassade byggsatser för professionellt bruk som används enbart vid forsknings- eller utvecklingsanläggningar för ändamål som avser deras verksamhet, 
5) radioutrustning som används uteslutande för säkerställande av allmän säkerhet, försvaret, statens säkerhet i övrigt eller statens verksamhet inom straffrättens område.  
32 a kap. 
Offentlig reglerad satellittjänst  
271 a § 
Tillhandahållande av offentlig reglerad satellittjänst 
Med offentlig reglerad satellittjänst avses en tjänst som är skyddad på hög informationssäkerhetsnivå och som utförs med ett satellitpositioneringssystem i enlighet med Galileoprogrammet. Tjänsten kan tillhandahållas de användargrupper som anges i 250 § 1 och 2 mom. samt andra aktörer som är viktiga för ett fungerande samhälle. Kommunikationsministeriet beslutar om användargrupper som har rätt att använda tjänsten. Kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillverkning, upphandling och användning av satellittjänstteknik samt om hantering av nycklar.  
271 b § 
Tillverkning av satellittjänstteknik 
Den teknik som behövs för utförandet av den satellittjänst som avses i 271 a § får tillverkas med tillstånd av styrelsen för säkerhetsackreditering av europeiska satellitpositioneringssystem (styrelsen för säkerhetsackreditering). Tillståndet ska sökas skriftligen via Kommunikationsverket.  
271 c § 
Exportkontroll 
Transport utanför Europeiska unionen av teknik för användning, utveckling och tillverkning av en satellittjänst är tillåten endast till länder som på behörigt sätt bemyndigats att använda satellittjänsten med stöd av ett avtal med Europeiska unionen, om inte annat föreskrivs någon annanstans. För ovan avsedd export krävs det tillstånd från utrikesministeriet. Utrikesministeriet ska höra Kommunikationsverket innan tillståndet beviljas.  
Teknik för användning, utveckling och tillverkning av en satellittjänst får överföras till medlemsstater i Europeiska unionen endast på de villkor som anges i ett beslut av Europeiska kommissionen. För ovan avsedd överföring krävs det tillstånd från utrikesministeriet. Utrikesministeriet ska höra Kommunikationsverket innan tillståndet beviljas.  
Export, förmedling och överföring av teknik som avses i 1 och 2 mom. övervakas av Tullen. 
Vid export ska varuhavaren visa upp det 1 mom. avsedda tillståndet av utrikesministeriet när varorna uppges för Tullen. Också de varor som omfattas av tillståndet ska då kunna inspekteras av Tullen. Vid överföringar inom Europeiska unionen ska varuhavaren för Tullen visa upp det i 2 mom. avsedda tillståndet av utrikesministeriet när varorna lämnar landet vid en gränstullanstalt. Också de varor som omfattas av tillståndet ska då kunna inspekteras av Tullen. 
294 § 
Beloppet av tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet  
Den årliga tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet är för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) utövare av radioverksamhet som är verksamma endast i televisionsnät, 8 000 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud, med undantag för parallellsändningar.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
303 § 
Kommunikationsverkets aĺlmänna uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunikationsverkets tillsyn omfattar inte sådana krav som hänför sig till skydd av människors och husdjurs hälsa och säkerhet enligt 251 § 1 mom. 1 punkten, till den del det föreskrivs att någon annan myndighet ska övervaka efterlevnaden av kraven. 
304 § 
Kommunikationsverkets särskilda uppgifter 
Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i denna lag ska Kommunikationsverket 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11) underrätta kommissionen om sådant samarbete med andra medlemsstater i Europeiska unionen som leder till enhetliga tillsynsåtgärder i fråga om informationssäkerheten för gränsöverskridande kommunikationstjänster mellan medlemsstaterna, när åtgärderna kan inverka på den inre marknadens funktion.  
12) vara behörig myndighet för den offentliga reglerade satellittjänsten enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU om närmare föreskrifter för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet. 
Vad som föreskrivs i 302, 303, 308, 309, 311—315, 325, 330—332, 336, 340, 344 och 345 § gäller också tillsynen över efterlevnaden av, påföljder vid brott mot och avgörande av tvister med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen, nedan EU:s roamingförordning, och EU:s förordning om den inre marknaden för elektronisk kommunikation. Tillsynen över sådan behandling av personuppgifter i anslutning till trafikstyrningsåtgärder som avses i artikel 3.4 i i EU:s förordning om den inre marknaden för elektronisk kommunikation utövas likväl av dataombudsmannen. Bestämmelser om styrning och övervakning av behandlingen av personuppgifter finns i 9 kap. i personuppgiftslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
305 § 
Dataombudsmannens uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Dataombudsmannen ska också utöva tillsyn över sådan behandling av personuppgifter i anslutning till trafikstyrningsåtgärder som avses i artikel 3.4 i EU:s förordning om den inre marknaden för elektronisk kommunikation.  
308 § 
Myndighetssamarbete  
Kommunikationsministeriet, Kommunikationsverket, dataombudsmannen, konkurrensmyndigheterna, konsumentmyndigheterna samt marknadskontroll- och produktsäkerhetsmyndigheter ska vid skötseln av uppgifter enligt denna lag samarbeta med varandra på ett ändamålsenligt sätt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
315 § 
Myndigheternas allmänna rätt att få information  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om uppgifter som regelbundet samlas in och lämnas ut till verket och om uppgifternas digitala form och sändandet av uppgifterna. Föreskrifterna kan gälla uppgifter som behövs för  
1) tillsyn över efterlevnaden av villkoren för nätkoncession enligt 16 §, 
2) att bereda en marknadsanalys eller ett beslut om betydande marknadsinflytande enligt 52 § eller för att övervaka fullgörandet av skyldigheterna enligt beslutet,  
3) att bereda ett beslut om att utse en leverantör av samhällsomfattande tjänster som avses i 85 § eller övervaka efterlevnaden av skyldigheterna i beslutet, eller för 
4) att samla in information eller att informera enligt 304 § 6 punkten.  
318 § 
Utlämnande av information från myndigheter 
Kommunikationsministeriet, Kommunikationsverket, dataombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket samt marknadskontroll- och produktsäkerhetsmyndigheter har, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter, rätt att till varandra lämna ut dokument som de fått eller upprättat i samband med sina uppgifter enligt lag samt att för varandra röja sekretessbelagd information, om det är nödvändigt för skötseln av deras lagstadgade uppgifter.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
325 § 
Kommunikationsverkets inspektionsrätt  
Kommunikationsverket har rätt att i teleföretag utföra tekniska säkerhets- och funktionsinspektioner samt ekonomiska inspektioner för att övervaka efterlevnaden av skyldigheterna enligt denna lag samt enligt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av den. Kommunikationsverket har rätt att i ett företag som tillverkar eller använder sådan satellittjänstteknik som avses i 271 b § utföra inspektioner för att utreda om företag iakttar beslut som fattats av styrelsen för säkerhetsackreditering och den reglering som gäller den offentliga reglerade satellittjänsten. Bestämmelser om inspektioner finns i 39 § i förvaltningslagen. 
Även ett myndighetsnät kan vara föremål för tekniska säkerhets- och funktionsinspektioner.  
Kommunikationsverket kan låta en oberoende expert utföra tekniska säkerhets- och funktionsinspektioner samt inspektioner av satellittjänstteknik. På en sådan expert ska bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas när han eller hon sköter uppgifter enligt denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 
Kommunikationsverket och den som handlar för verkets räkning har rätt att i samband med tekniska säkerhets- eller funktionsinspektioner eller ekonomiska inspektioner få tillträde till teleföretags utrustningsutrymme och övriga lokaler samt att, trots vad som föreskrivs om sekretess för uppgifter, för granskning få dokument och information som behövs för tillsynsuppgiften.  
Kommunikationsverket och den som handlar för verkets räkning har rätt att i samband med inspektioner av satellittjänstteknik få tillträde till lokaler som används av den organisation som tillverkar eller använder satellittjänstteknik och, trots vad som föreskrivs om sekretess för uppgifter, för granskning få dokument och information som behövs för tillsynsuppgiften.  
Inspektioner får inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur.  
326 § 
Inspektion av radioutrustning 
Kommunikationsverket har för tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt bestämmelser som utfärdats och föreskrifter och beslut som meddelats med stöd av den rätt att utföra inspektioner på platser där det finns 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) radioutrustning som har konstaterats eller på sannolika grunder misstänks fungera eller ha fungerat i strid med bestämmelser eller föreskrifter eller orsaka störningar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) radioutrustning som saluförs eller planeras bli utsläppt på marknaden, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
327 § 
Undersökning av utrustning 
För tillsynen av marknaden för radioutrustning eller om det finns skäl att misstänka att kraven enligt 30 kap. på radioutrustning som släpps ut eller tillhandahålls på marknaden inte har följts eller att skyddet enligt 269 § av elektroniska meddelanden obehörigen har avkodats, har Kommunikationsverkets inspektör rätt att ta radioutrustningen och dess dokument för undersökning samt förbjuda att utrustningen används eller tillhandahålls på marknaden under den tid som undersökningen pågår. Undersökningen ska utföras utan dröjsmål. Den vars utrustning har tagits för undersökning ska ges ett intyg av vilket det framgår vilken utrustning som tagits för undersökning och orsaken till att den tagits för undersökning. 
Om radioutrustning som tagits för undersökning uppfyller kraven enligt denna lag och enligt de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den och utrustningens värde har sjunkit på grund av undersökningen, ska till ägaren på yrkande betalas en ersättning som motsvarar gängse pris för utrustningen. 
Om en radioutrustning på ett väsentligt sätt strider mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den, kan Kommunikationsverket ålägga tillverkaren eller importören att ersätta undersökningskostnaderna. 
329 § 
Förhindrande av radiostörningar 
Kommunikationsverket har rätt att förbjuda utsläppande och tillhandahållande av radioutrustning på marknaden och användning av radioutrustning samt användning av sådan särskild elutrustning som avses i 97 § 2 mom., om utrustningen har orsakat skadliga störningar eller om det på sannolika grunder kan antas att den orsakar skadliga störningar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunikationsverket har rätt att granska en radioutrustning och ta den till undersökning, om utrustningen eller användningen av utrustningen på sannolika grunder misstänks strida mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den eller om utrustningen har orsakat eller sannolikt kan orsaka skadliga störningar. Kommunikationsverket får i detta fall också tillfälligt sätta radioutrustningen ur funktion, om detta inte orsakar den som innehar radioutrustningen oskälig olägenhet eller skada med hänsyn till omständigheterna. När det gäller tagande av en radioutrustning för undersökning tillämpas i övrigt bestämmelserna i 327 §. 
342 § 
Omprövning  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Omprövning får begäras av beslut som Kommunikationsverket fattat om radiotillstånd enligt 39 §, reservering av radiofrekvenser enligt 44 §, numrering enligt 100 §, marknadsbaserad frekvensavgift enligt 288 §, informationssamhällsavgift enligt 289 § och tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet enligt 293 §.  
Omprövning får begäras av ett beslut som ett anmält organ fattat om intyg om överensstämmelse. 
Omprövning av ett avslagsbeslut om behörighetsexamen som fattats av en sådan av Kommunikationsverket utsedd utomstående examensmottagare som avses i 265 § 3 mom. får begäras hos Kommunikationsverket.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
344 § 
Överklagande hos förvaltningsdomstolen 
Beslut av kommunikationsministeriet, dataombudsmannen och kommunens byggnadstillsynsmyndighet, andra än i 342 § avsedda förvaltningsbeslut av Kommunikationsverket samt Kommunikationsverkets, inrikesministeriets och ett anmält organs beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs nedan. 
Den beslutsfattande myndigheten eller det anmälda organet får i fråga om andra beslut än sådana som avses i 233 och 235 § bestämma att beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
348 § 
Radioutrustningsförseelse  
Den som obehörigen 
1) tar i bruk eller använder en radiosändare utan radiotillstånd som avses i 39 § eller använder en radiosändare utan behörighet som avses i 265 § eller utan kompetens som avses i 266 §, 
2) bryter mot ett förbud enligt 329 § som avser förhindrande eller begränsning av störningar eller mot ett tillsynsbeslut som avses i 330 §, 
3) bryter mot ett åläggande som meddelats med stöd av 260 § 7 mom. eller 262 § 1 mom. på grund av en risk som är förknippad med radioutrustning eller mot ett förbud som med stöd av 327 § meddelats i samband med att utrustningen tagits för undersökning, eller  
4) bryter mot ett åläggande som meddelats med stöd av 263 § 2 mom. på grund av att radioutrustning formellt inte överensstämmer med kraven, 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för radioutrustningsförseelse dömas till böter.  
Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av 332 § och som förenats med vite eller med hot om att verksamheten avbryts, får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning. 
Till straff döms inte om förseelsen är ringa. 
352 § 
Övergångsbestämmelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skyldigheten enligt 134 § 1 mom. 3 punkten i kommunikationsmarknadslagen att i nätet utan ersättning distribuera televisionsutbud som tjänar allmänintresset, som fritt kan tas emot och som sänds med stöd av en sådan riksomfattande programkoncession som innehas av MTV Ab:s MTV3 och Sanoma Media Finland Oy:s Nelonen fortsätter att gälla tills de koncessioner som avses i 26 § i denna lag börjar gälla.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens 3 § 40 punkt och 136 § är i kraft fem år från ikraftträdandet av lagen.  
Utskottet föreslår en strykning Bestämmelserna i 108 § 2 mom. 2 punkten, 108 § 4 mom., 110 §, 304 § 2 mom. och 305 § 3 mom. träder dock i kraft redan den 24 maj 2016. Slut på strykningsförslaget 
Bestämmelserna i denna lag utgör inte ett hinder för tillhandahållande på marknaden eller ibruktagande av sådan radioutrustning som  
1) omfattas av tillämpningsområdet för denna lag, 
2) Utskottet föreslår en ändring är förenlig med de bestämmelser som ska tillämpas före den 13 juni 2016 Slut på ändringsförslaget, och  
3) Utskottet föreslår en ändring har släppts ut på marknaden före den 13 juni 2017 Slut på ändringsförslaget
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (xx/2016) 1, 2 och 5 § som följer: 
1 §. 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande av organ för bedömning av överensstämmelsen med kraven för produkter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om mätinstrument (707/2011), lagen om tryckbärande anordningar (869/1999), lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven (180/2015), elsäkerhetslagen (410/1996), lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och 30 kap. i informationssamhällsbalken (917/2014) som anmälda organ och om de skyldigheter som gäller dessa organs verksamhet. 
2 §. 
Förhållande till annan lagstiftning 
Bestämmelser om ett nationellt system för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse med kraven finns i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005). 
Bestämmelser om marknadskontrollen av radioutrustning finns i 30 kap. i informationssamhällsbalken.  
5 §. 
Behörig myndighet 
Arbets- och näringsministeriet är behörig myndighet, om ansökan gäller att till anmälda organ utse organ för bedömning av sådana produkters överensstämmelse med kraven som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om mätinstrument, lagen om tryckbärande anordningar, lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, elsäkerhetslagen och lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Arbets- och näringsministeriet övervakar de anmälda organ som det har godkänt. 
Kommunikationsverket är behörig myndighet, om ansökan gäller att till anmälda organ utse organ för bedömning av överensstämmelse för produkter som hör till tillämpningsområdet för informationssamhällsbalken. De behöriga myndigheterna övervakar de anmälda organ som de har godkänt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottet föreslår en strykning Bestämmelserna i denna lag tillämpas från och med den 13 juni 2016 på godkännande av organ för bedömning av överensstämmelse med kraven för radioutrustning som omfattas av tillämpningsområdet för informationssamhällsbalken (917/2014) som anmälda organ, och på skyldigheter som gäller dessa organs verksamhet. Slut på strykningsförslaget 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.5.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
vice ordförande 
Mikko Alatalo cent 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.