Senast publicerat 28-10-2022 15:18

Betänkande KoUB 13/2022 rd ISL 4/2022 rd Kommunikationsutskottet Icke stadfäst lag som återgått om luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (RP 24/2022 rd)

INLEDNING

Remiss

Icke stadfäst lag som återgått om luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (RP 24/2022 rd) (ISL 4/2022 rd): Ärendet har remitterats till utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringsråd Päivi Jämsä 
    kommunikationsministeriet.

DEN ICKE STADFÄSTA LAGEN

Den lag om luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan (RP 24/2022 rd, RSv 37/2022 rd) som riksdagen antog den 8 april 2022 har inte stadfästs, eftersom den inte har föredragits för republikens president för stadfästelse inom den tidsfrist som anges i 77 § i grundlagen. Lagen har återgått till riksdagen för behandling. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Syftet med den icke stadfästa lagen är att sätta i kraft de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan. Avtalet och de avtalsbestämmelser som hör till området för lagstiftningen är behövliga. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner lagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner utan ändringar den icke stadfästa lagen ISL 4/2022 rd, som återgått. 
Helsingfors 27.10.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.