Senast publicerat 20-12-2022 11:42

Betänkande KoUB 17/2022 rd RP 240/2022 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den (RP 240/2022 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Johanna Isoaho 
  justitieministeriet
 • överinspektör Eveliina Uusitalo 
  kommunikationsministeriet
 • specialsakkunnig Kirsi Tervola-Joutsen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • ledande sakkunnig Annina Huolman 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • direktör Jonna Juslin 
  VR-Group Ab.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i järnvägstransportlagen, lagen om transportservice och lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheter. 

Syftet med regeringens proposition är att i järnvägstransportlagen uppdatera de bestämmelser som gäller nationella undantag och kompletterar Europaparlamentets och rådets nya förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Enligt propositionen ska förordningen inte tillämpas i internationell trafik, och ska inte till alla delar tillämpas i närtågstrafik och trafik som bedrivs för historiska ändamål. 

Dessutom ska det i lagen om transportservice och i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheter göras vissa mindre ändringar med anledning av den nya förordningen. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 7 juni 2023, samma dag som bestämmelserna i den nya förordningen börjar tillämpas. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)De föreslagna lagändringarna anknyter till tillämpningen i Finland av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/782 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, nedan förordningen om järnvägars ansvar. Förordningen gäller bland annat resenärers rättigheter vid förseningar och inställda förbindelser samt rättigheter för resenärer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. 

(2)Propositionen bedöms inte ha några betydande konsekvenser för resenärerna, järnvägsföretagen eller myndigheterna, och de föreslagna nationella undantagen motsvarar i stor utsträckning de gällande undantagen. Utskottet anser att förslagen är motiverade och välkomnar att den nya förordningen om järnvägars ansvar enligt inkommen utredning ger större rättigheter i järnvägstrafiken särskilt för personer med funktionsnedsättning och personer med nedsatt rörlighet. 

(3)Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 240/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Petri Huru saf 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Paula Werning sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.