Senast publicerat 12-10-2021 13:09

Betänkande KoUB 18/2020 rd RP 202/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice samt till vissa lagar som har samband med den (RP 202/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • enhetschef Sini Wirén 
  kommunikationsministeriet
 • planerare Merita Erkkilä 
  kommunikationsministeriet
 • överinspektör Monika Mutanen 
  kommunikationsministeriet
 • överinspektör Amanda Mäkelä 
  kommunikationsministeriet
 • överinspektör Katja Peltola 
  kommunikationsministeriet
 • lagstiftningsråd Heini Färkkilä 
  justitieministeriet
 • specialsakkunnig Alpo Nikula 
  inrikesministeriet
 • gränsbevakningsöverinspektör Pertti Normia 
  inrikesministeriet
 • polisinspektör Jari Pajunen 
  inrikesministeriet
 • polisinspektör Kari Onninen 
  Polisstyrelsen
 • nätverksdirektör Jenni Koskinen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • avdelningschef Susanna Metsälampi 
  Transport- och kommunikationsverket
 • jurist Riikka Korvenoja 
  Traffic Management Finland Ab
 • beredskapschef Jukka Etelävuori 
  Försörjningsberedskapscentralen
 • specialsakkunnig Jussi Pääkkönen 
  Konkurrens- och konsumentverket
 • sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland
 • direktör Jonna Juslin 
  VR-Group Ab
 • specialsakkunnig Kaisa Saario 
  Helsingfors stad
 • trafiksakkunnig Johanna Vilkuna 
  Finlands Kommunförbund
 • transportchef Aki Marjasvaara 
  Finnpilot Pilotage Ab
 • andra vice ordförande Harri Pasanen 
  Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry
 • verkställande direktör Mari Vasarainen 
  Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf
 • verkställande direktör Pekka Aaltonen 
  Logistiikkayritysten Liitto ry
 • jurist Kai Massa 
  Turism- och Restaurangförbundet rf
 • intressebevakningsdirektör Ari Herrala 
  Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • jurist Jenni Välimäki 
  Suomen Taksiliitto ry
 • ledande expert Sinikka Hartonen 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Cabonline Finland Ab
 • PRO-Keskus Oy.

Inget yttrande av 

 • Folkpensionsanstalten
 • Trafikskyddet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om transportservice, lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg, lagen om Transport- och kommunikationsverket, lagen om tryckbärande anordningar samt lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster ändras. 

Genom de ändringar som föreslås i lagen om transportservice förverkligas målet att främja digitaliseringen av trafiken och logistiken i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Genom de föreslagna ändringarna möjliggörs anskaffning av den tjänst för mobilitetsinformation som Transport- och kommunikationsverket svarar för av Traffic Management Finland Ab, och främjas en hållbar och rättvis digitalisering av transportsystemet. Därtill preciseras bestämmelserna om fartygspersonalens behörighet och bemyndigandena att utfärda förordningar och meddela föreskrifter. Bestämmelserna om statsunderstöd förtydligas och befogenheterna för närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter utökas. Förfarandet för sökande av ändring i myndigheters beslut om godkännande preciseras och de bestämmelser genom vilka verksamhet som omfattas av beslut om godkännande kan återkallas eller avbrytas förtydligas. Till lagen fogas temporärt bestämmelser för beredskap för förhindrande av spridning av sjukdomen covid-19. Därtill föreslås det att lagens kapitelnumrering ändras till löpande på det sätt som förutsätts i riksdagens uttalande. 

Med de ändringar som i propositionen föreslås i lagen om transportservice och i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg genomförs nationellt två EU-direktiv. 

I lagen om transportservice, lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg och i lagen om Transport- och kommunikationsverket görs dessutom andra förtydligande ändringar som underlättar tolkningen, samt tekniska korrigeringar. Det föreslås att i lagen om offentlig upphandling och koncession, i lagen om tryckbärande anordningar och i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster görs ändringar i laghänvisningarna till lagen om transportservice. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2021. Det föreslås att 18 a §, 109 § 4 mom. och 179 a § i lagen om transportservice ska gälla till och med den 30 juni 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen, men med vissa ändringar. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1

Ingressen.

Utskottet har gjort lagtekniska korrigeringar i ingressen. 

154 §. Väsentlig information om mobilitetstjänster.

Under sakkunnigutfrågningen fäste justitieministeriet uppmärksamhet vid formuleringen av det föreslagna 154 § 2 mom. i fråga om organiseringsansvaret för informationstjänsten. Ministeriet konstaterade att det i ljuset av motiveringen till paragrafen går att förstå att meningen inte är att överföra organiseringsansvaret på bolaget utan endast tillhandahållandet av tjänsten. Utskottet har preciserat bestämmelsen för att denna grundläggande utgångspunkt ska framgå tydligt. 

Justitieministeriet fäste också uppmärksamhet vid formuleringen av bestämmelsen om tjänsteansvar i samma moment och föreslog att den ska preciseras. Dessutom konstaterar justitieministeriet att det enligt lagen är möjligt att skaffa uppgifterna i fråga endast av Traffic Management Finland Ab. Därför bör de föreslagna 179 § 2 och 3 mom. preciseras så att man hänvisar till Traffic Management Finland Ab i stället för till tjänsteleverantören. Utskottet har gjort preciseringarna i fråga. 

175 §. Återkrav av statsunderstöd.

Utskottet har gjort en språklig korrigering i den finska ordalydelsen. 

179 §. Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter.

Utskottet har gjort motsvarande preciseringar i paragrafen som i 154 §. 

179 a §. Anmälan om tidtabeller och rutter under covid-19-epidemin.

Utskottet har gjort motsvarande preciseringar i paragrafen som i 154 §. 

198 §. Myndighetens rätt att bestämma om prov eller andra undersökningar.

Utskottet har gjort en lagteknisk korrigering i den finska paragrafen. 

Ikraftträdandebestämmelsen.

Det föredragande ministeriet har föreslagit att lagens ikraftträdande skjuts fram till den 1 februari 2021. Vissa av paragraferna avses dock träda i kraft redan tidigare. Utskottet har kompletterat ikraftträdandebestämmelsen med en motsvarande formulering. Utskottet har också gjort en lagteknisk korrigering i paragrafen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—6 i proposition RP 202/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 202/2020 rd med ändringar.(Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om transportservice (320/2017) 262 § 2 mom. och 264 § 3 mom., sådana de lyder i lag 1505/2019, 
ändras 2 § 9 och 10 punkten, kapitelnumret på II avd. 1 kap. till 2, 3 § 4 mom., den finska språkdräkten i 5 § 3 mom., 18 §, kapitelnumren på II avd. 2 och 3 kap. till 3 och 4, 41 § 2 mom., 43 § 2 mom., kapitelnumren på II avd. 4–7 kap. till 5–8, den finska språkdräkten i Utskottet föreslår en ändring det inledande stycket Slut på ändringsförslaget i 70 § 2 mom., kapitelnumren på II avd. 8–10 kap. till 9–11, 96 § 1 mom., 97 § 22 punkten, 99 § 3 mom., rubriken för 101 §, 101 § 1 mom., 104 och 106 §, 107 § 3 och 5 mom., 108 § 3 mom., rubriken för 109 §, 110 § 2 mom., 112 och 113 §, kapitelnumren på II avd. 11–13 kap. till 12–14, den finska språkdräkten i det inledande stycket till 131 § 2 mom., kapitelnumren på III avd. 1 och 2 kap. till 15 och 16, kapitelnumret på IV avd. 1 kap. till 17, den finska språkdräkten i det inledande stycket till 150 § 1 mom., den finska språkdräkten i 150 § 2 mom., kapitelnumret på IV avd. 2 kap. till 18, 154 och 161 §, kapitelnumret på IV avd. 3 kap. till 19, 162 § 1 mom., 171 § 2 mom., kapitelnumret på i IV avd. 4 kap. till 20, 174 §, rubriken för 175 §, 175 § 1–3 mom., kapitelnumret på IV avd. 5 kap. till 21, kapitelnumret på V avd. 1 kap. till 22, 179 § 2 och 3 mom., 181 § 3 mom. 7 punkten, 181 § 6 mom., 186 § 5 mom., 194 §, kapitelnumret på V avd. 2 kap. till 23, 197 § 3 mom., 198 § 1 mom., den finska språkdräkten i 198 § 3 mom., 200 § 3 mom., kapitelnumret på V avd. 3 kap. till 24, 208 § 2 mom., den finska språkdräkten i 208 § 3 mom., kapitelnumret på V avd. 4 kap. till 25, den svenska språkdräkten i rubriken för VI avd., kapitelnumren på VI avd. 1–3 kap. till 26–28, 230 § 3 mom., den svenska språkdräkten i rubriken för VI avd. 4 kap., kapitelnumret på VI avd. 4 kap. till 29, det inledande stycket till 233 § 1 mom., den svenska språkdräkten i rubriken för VI avd. 5 kap., kapitelnumret på VI avd. 5 kap. till 30, den svenska språkdräkten i rubriken för 236 § och i 236 § 2 mom., kapitelnumret på VII avd. 1 kap. till 31, 241 och 242 §, den finska språkdräkten i 243 § 1 mom., 245 §, 248 § 1 mom., 249 § 1 mom., 250 § 1 mom., den finska språkdräkten i 253 §, 260 §, kapitelnumret på VII avd. 2 kap. till 32, 262 § 1 mom. 3 och 4 punkten, den finska språkdräkten i 264 § 1 mom. 4 punkten, 265 § 1 mom.Utskottet föreslår en ändring  2 punkten Slut på ändringsförslaget, kapitelnumret på VIII avd. 1 kap. till 33Utskottet föreslår en ändring  och rubriken för kapitlet Slut på ändringsförslaget, 269 Utskottet föreslår en ändring § 1 mom. Slut på ändringsförslaget och 270 §, 271 § 1 och 2 mom. samt det inledandet stycket till 271 § 4 mom., av dem 2 § 9 punkten, 43 § 2 mom., 70 § 2 mom., 96 § 1 mom., 97 § 22 punkten, 99 § 3 mom., rubriken för 101 §, 101 § 1 mom., 108 § 3 mom., 110 § 2 mom., den finska språkdräkten i det inledande stycket till 131 § 2 mom., den finska språkdräkten i 198 § 3 mom. och 262 § 1 mom. 3 och 4 punkten sådana de lyder i lag 301/2018, 2 § 10 punkten sådan den lyder i lag 579/2018, 3 § 4 mom., den finska språkdräkten i 5 § 3 mom. samt 104 § sådana de lyder i lag 1505/2019, 18 §, 41 § 2 mom., 107 § 3 mom., rubriken för 109 §, 174 §, 179 § 2 mom., 186 § 5 mom., 197 § 3 mom., 230 § 3 mom., 249 § 1 mom., 260 §, den finska språkdräkten i 264 § 1 mom. 4 punkten samt 265 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag 371/2019, 107 § 5 mom., 198 § 1 mom., 200 § 3 mom., 208 § 2 mom., den finska språkdräkten i 208 § 3 mom., den svenska språkdräkten i rubriken för VI avd., den svenska språkdräkten i rubriken för VI avd. 4 kap., det inledande stycket i 233 § 1 mom., den svenska språkdräkten i rubriken för VI avd. 5 kap., den svenska språkdräkten i rubriken för 236 § och i 236 § 2 mom., den finska språkdräkten i 243 § 1 mom. samt 248 § 1 mom. och 250 § 1 mom. sådana de lyder i lag 984/2018, 106, 113 och 245 § sådana de lyder i lagarna 301/2018 och 371/2019, 112, 194 och 242 § sådana de lyder i lagarna 301/2018 och 984/2018, 154 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 984/2018, 161 § sådan den lyder i lag 286/2018, 241 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 371/2019 samt den finska språkdräkten i 253 § sådan den lyder i lagarna 984/2018 och 371/2019, samt 
fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 301/2018, 579/2018 och 371/2019, en ny 11 punkt, temporärt till lagen en ny 18 a §, till 32 §, sådan den lyder i lag 371/2019, ett nytt 7 mom., till 109 §, sådan den lyder i lagarna 301/2018, 984/2018 och 371/2019, temporärt ett nytt 4 mom., till lagen nya 174 a och 175 a §, och temporärt till lagen en ny 179 a §, till lagen en ny 242 a § och före 270 § en ny kapitelrubrik som följer: 
AVDELNING I 
ALLMÄNT 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Allmänna definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) dokument ett elektroniskt dokument eller ett dokument i pappersform, 
10) trafikstyrnings- och trafikledningstjänster styrning, ledning och kontroll av väg-, järnvägs-, luft- och fartygstrafiken; utmärkande för tjänsten är att den samverkar med trafiken och reagerar på föränderliga trafiksituationer, och 
11) beslut om godkännande ett beslut av en myndighet genom vilket utövandet av en verksamhet som kräver myndighetens godkännande har godkänts. 
AVDELNING II 
TRAFIKMARKNADEN 
2 kap. 
Tillståndspliktig verksamhet inom vägtrafiken 
3 § 
Transport av personer och gods på väg 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om rätten att med fordon som är registrerade någon annanstans än i Finland eller med fordon som utländska företag hyrt i Finland bedriva yrkesmässig transport av gods eller personer i Finland och om rätten att för finländska fordon vid behov få transporttillstånd till andra stater finns i 3 kap. 
18 § 
Beredskapsskyldighet för innehavare av person- eller godstrafiktillstånd 
Innehavare av persontrafiktillstånd som har mer än 15 bussar som används i trafik, eller innehavare av godstrafiktillstånd som har mer än 15 fordon eller fordonskombinationer som används i trafik och vars största tillåtna totalmassa överstiger 3 500 kilo, ska förbereda sig för störningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden och se till att företagets verksamhet fortgår så störningsfritt som möjligt också under sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen (1552/2011) och vid störningar under normala förhållanden. Tillståndshavaren ska bedöma de risker som hotar kontinuiteten i verksamheten och på det sätt som dess verksamhet kräver delta i beredskapsplanering. Tillståndshavaren ska göra upp en beredskapsplan, varvid särdragen i den persontrafik eller godstrafik som innehavaren bedriver ska beaktas. 
Närmare bestämmelser om den beredskap för störningar under normala förhållanden och för undantagsförhållanden som avses i 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom får närmare tekniska föreskrifter om det närmare innehållet i och uppgörandet av den i 1 mom. avsedda beredskapsplanen meddelas av Transport- och kommunikationsverket. 
18 a § 
Utvidgad beredskapsskyldighet under covid-19-epidemin 
Innehavare av taxitrafiktillstånd och andra än i 18 § 1 mom. avsedda innehavare av persontrafiktillstånd eller innehavare av godstrafiktillstånd som bedriver persontrafik ska förbereda sig för förhindrande av spridning av sjukdomen covid-19 och sörja för åtgärder som hänför sig till passagerarnas hälsa, om covid-19-epidemiläget kräver det nationellt eller regionalt. Tillståndshavaren ska utan dröjsmål göra upp en plan, varvid de anvisningar och föreskrifter om bekämpning av smittsamma sjukdomar som social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd meddelat ska beaktas. Om tillståndshavaren är medlem i en beställningscentral kan planen även göras upp av beställningscentralen för tillståndshavarnas räkning eller i samarbete med tillståndshavarna. Om tillståndshavarna tillhandahåller tjänster som ordnas av myndigheter, ska de särskilt beakta anvisningarna från de myndigheter som svarar för tjänsterna. Om tillståndshavarna tillhandahåller resor som ersätts av Folkpensionsanstalten med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004), ska de särskilt beakta Folkpensionsanstaltens anvisningar. Närmare bestämmelser om innehållet i och upgörandet av planen får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 kap. 
Internationella vägtransporter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 kap. 
Krav på förare i vägtrafik 
32 § 
Uppnående av yrkeskompetens för lastbils- och bussförare genom avläggande av prov 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i det prov för grundläggande yrkeskompetens som hör till dess behörighet och om hur provet ska genomföras i praktiken. 
41 § 
Erkännande av dokument över yrkeskompetens som har utfärdats i andra EES-stater eller i landskapet Åland 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En i 27 § 1 mom. avsedd medborgare i ett annat land som är anställd hos ett företag som är etablerat i en annan EES-stat eller som ett sådant företag anlitar som förare kan styrka sin yrkeskompetens med ett förartillstånd enligt EU:s förordning om tillstånd för godstrafik som utfärdats av den EES-staten, under förutsättning att den EES-stat som utfärdat tillståndet inte förutsätter att förarens yrkeskompetens styrks med något annat dokument. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 kap. 
Viss social lagstiftning om vägtransporter och arbetstid för förare 
43 § 
Förordningar gällande den sociala lagstiftningen om vägtransporter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En person som fyllt 16 år kan vara förarbiträde, om förutsättningarna enligt artikel 5.2 i kör- och vilotidsförordningen uppfylls. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 kap. 
Marknaden för järnvägstrafik 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 kap. 
Bedrivande av spårbunden stadstrafik 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 kap. 
Behörighet inom järnvägstrafiken 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 kap. 
Förarutbildning inom järnvägstrafiken 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 kap. 
Sjöfart på Finlands vattenområden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 kap. 
Behörighet för fartygspersonal 
96 § 
Tillämpningsområde för bestämmelserna om behörighet för fartygspersonal 
Detta kapitel tillämpas på fartygspersonal som arbetar på finska fartyg. Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i denna lag, tillämpas på erkännandet lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015). I fråga om yrkespersoner inom sjöfarten är Transport- och kommunikationsverket behörig myndighet enligt den lagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
97 § 
Definitioner gällande behörighet för fartygspersonal 
I detta kapitel avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22) sjötjänstgöring en med tanke på ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som beviljas eller förnyas eller med tanke på ett behörighetskrav ändamålsenlig tjänstgöring inom besättningen eller i form av handledd praktik på andra fartyg än fritidsbåtar, nöjesfartyg, pråmar eller vajerfärjor; som sjötjänstgöring kan dock också räknas tjänstgöring på fartyg i nöjesbruk med en bruttodräktighet på minst 500 i sådana uppgifter för vilka det krävs behörighetsbrev enligt 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984), nedan STCW-konventionen; vid beräkningen av sjötjänstgöring som krävs för erhållande av behörighetsbrev räknas en 30 dagars tidsperiod ombord som en månad, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
99 § 
Behörighetskrav för befälhavare på lastfartyg och passagerarfartyg 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Befälhavaren på ett lastfartyg med en bruttodräktighet under 100 som används inom fartområdena II och III i inrikes fart ska ha fullgjort utbildningen för skeppare i inrikes fart och ha tjänstgjort fyra månader till sjöss. Utbildningen och sjötjänstgöringen för skeppare i inrikes fart ska styrkas genom ett intyg utfärdat av Transport- och kommunikationsverket och de kan ersättas med skepparbrev B för fiskefartyg. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
101 § 
Behörighetskrav för maskinchef och driftsövervakare av tryckbärande anordning på lastfartyg och passagerarfartyg 
Ett fartyg ska ha en befälhavare och en maskinchef. Fartygets befälhavare får dock även tjänstgöra som maskinchef på fartyg med en maskineffekt under 350 kilowatt där maskinkontrollinstrumenten är placerade så att maskineriet kan styras från manöverplatsen. På ansökan av redaren kan Transport- och kommunikationsverket också fastställa bemanningen och utfärda ett bemanningscertifikat i enlighet med 6 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) så att fartygets befälhavare, som har den behörighet som krävs, får tjänstgöra som maskinchef på fartyg med en maskineffekt under 750 kilowatt där fartygets konstruktion och maskineriarrangemangen gör det möjligt att sköta båda uppgifterna samtidigt. Förfarandet får inte orsaka fara för människoliv, egendom eller miljön. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
104 § 
Behörighetskrav för radiooperatörer 
Fartygs radiooperatörer ska ha ett med stöd av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) utfärdat och giltigt behörighetsbevis som berättigar till användning av radiostationen i fråga. 
Närmare bestämmelser om de trafikområden och fartyg för vilka det krävs behörighetsbevis som berättigar till användning av en radiostation får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
106 § 
Tillämpning av EU:s lagstiftning om behörighet som krävs på inre vattenvägar 
Förpliktelserna enligt rådets direktiv 87/540/EEG om tillstånd att utföra varutransporter på vattenvägar inom nationell och internationell transport och om ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis, nedan direktivet om varutransporter på vattenvägar, är i kraft i Finland. På förare, besättning och trafikidkare på fartyg i inlandssjöfart i Finland tillämpas dock inte det direktivets bestämmelser om kraven för rätt att yrkesmässigt utöva verksamhet eller om examenskrav. 
Av behöriga myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater beviljade behörighetsbrev och tjänstgöringsjournaler för inlandssjöfart samt av Europeiska kommissionen erkända behörighetsbrev och tjänstgöringsjournaler för inlandssjöfart som har utfärdats av en behörig myndighet i ett tredjeland är i kraft i Finland på det sätt som anges i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG, nedan direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart. Övergångsbestämmelserna i artikel 38 i det direktivet gäller med undantag för skyldigheterna i punkt 2 i den artikeln. 
Transport- och kommunikationsverket ska, om de villkor som anges i direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart uppfylls, klassificera sådana avsnitt av en inre vattenväg som finns på finskt territorium som inre vattenvägar med havskaraktär och anmäla dem till Europeiska kommissionen. 
Om det finns skäl att misstänka att ett tredjeland vars behörighetsbrev kommissionen har erkänt inte längre uppfyller kraven i artikel 10 i direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart, ska Transport- och kommunikationsverket omedelbart underrätta Europeiska kommissionen om detta i enlighet med det direktivet. 
107 § 
Behörighetskrav för fartygspersonal och utfärdande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För beviljande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet krävs det dessutom att Transport- och kommunikationsverket har godkänt utbildningsanordnaren och den utbildning som getts på det sätt som avses i 114 och 116 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket fastställer formulären för behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis. Transport- och kommunikationsverket får för genomförande av Internationella sjöfartsorganisationens riktlinjer och rekommendationer samt för genomförande av direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk meddela närmare föreskrifter om specialbehörighet, om innehållet i och ordnandet av utbildning för sådan behörighet samt om krav på förtrogenhetsutbildning. Transport- och kommunikationsverket får också meddela närmare föreskrifter om förfarandet för ansökan om behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet. 
108 § 
Specialutbildning för fartygspersonal 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Närmare bestämmelser om kraven gällande specialutbildning och förtrogenhetsutbildning enligt fartygstyp, fartområd och fartygspersonalens arbetsuppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. För genomförande av STCW-konventionen, SOLAS-konventionen och direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk får genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om säkerhets-, brandbekämpnings- och sjukvårdsutbildning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
109 § 
Giltighetstid för och förnyande av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal samt förlängning av giltighetstiden för kompetensbevis 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Under covid-19-epidemin får Transport- och kommunikationsverket meddela föreskrifter om förlängning av giltighetstiden för i 98 § 3 och 4 mom. avsedda kompetensbevis för fartygspersonal. En förlängning av giltighetstiden för ett kompetensbevis får gälla endast till och med den 30 juni 2021, dock högst så länge som ett anknytande behörighetsbrev som utfärdats av en utländsk myndighet är i kraft. Kompetensbevisets totala giltighetstid får inte överstiga fem år. 
110 § 
Erkännande av behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet enligt STCW-konventionen som utfärdats av en behörig myndighet i en annan stat 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Sådana behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och skriftliga bevis som krävs för arbete ombord på ett fartyg som överensstämmer med STCW-konventionen och som har utfärdats av en behörig myndighet i en EES-stat ska erkännas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
112 § 
Erkännande av andra behörighetsbrev än sådana som överensstämmer med STCW-konventionen 
Transport- och kommunikationsverket kan på skriftlig ansökan utfärda ett intyg över erkännande också för en sökande som har ett behörighetsbrev för däcks- eller maskinbefäl som utfärdats av en behörig myndighet i en EES-stat och som inte baserar sig på STCW-konventionen. I fråga om yrkesbehörighet för inre vattenvägar tillämpas dock 106 §. 
En förutsättning för att utöva yrket är sådan språkkunskap som behövs i befattningen i Finland. 
113 § 
Förvaring och uppvisande av fartygspersonalens certifikat och dokument 
Behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet, kompetensbevis och andra intyg över behörighet ska förvaras i original i skriftlig eller elektronisk form ombord på det fartyg där innehavaren av dokumentet arbetar. Innehavaren av ett behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet, kompetensbevis eller annat intyg över behörighet ska visa upp det, om en behörig myndighet kräver det och dess existens inte kan styrkas på något annat sätt. 
12 kap. 
Godkännande av utbildningsanordnare och utbildningar inom sjöfarten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 kap. 
Tillståndspliktig flygverksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 kap. 
Behörigheter och utbildning för flygande personal 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
AVDELNING III 
TRAFIKSTYRNING OCH TRAFIKLEDNING 
15 kap. 
Vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 kap. 
Informationshantering hos leverantören av trafikstyrnings- och trafikledningstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
AVDELNING IV 
TJÄNSTER 
17 kap. 
Persontrafiktjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
18 kap. 
Informationens och informationssystemens interoperabilitet 
154 § 
Väsentlig information om mobilitetstjänster 
Oberoende av trafikslag ska den som tillhandahåller mobilitetstjänster inom persontrafik se till att väsentliga och aktuella uppgifter om mobilitetstjänsterna finns att tillgå i maskinläsbart standardformat som lätt kan bearbetas, med hjälp av ett öppet gränssnitt som upprättats i ett informationssystem för att användas fritt. Väsentliga uppgifter omfattar åtminstone information om rutter, hållplatser, tidtabeller, priser och tillgång till tjänsterna samt fordonens tillgänglighet. 
Webbadressen eller webbadresserna för det gränssnitt som avses i 1 mom. och för den information som behövs för att få tillgång till gränssnittet samt uppdateringarna av materialet ska meddelas för lagring i det informationssystem som Transport- och kommunikationsverket anvisat innan verksamheten inleds eller i fråga om uppdateringar omedelbart när den nya adressen är känd. Transport- och kommunikationsverket svarar för den informationstjänst till vilken webbadressen eller webbadresserna samt uppdateringarna av dem ska anmälas. Transport- och kommunikationsverket kan Utskottet föreslår en strykning ordna informationstjänsten själv eller  Slut på strykningsförslagetskaffa Utskottet föreslår en ändring informationstjänsten Slut på ändringsförslaget och dess direkta produktions-, underhålls- och utvecklingsuppgifter av Traffic Management Finland Ab i enlighet med 213 §. På personer som är anställda hos Utskottet föreslår en ändring Traffic Management Finland Ab Slut på ändringsförslaget tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen. 
Utskottet föreslår en ändring Traffic Management Finland Ab Slut på ändringsförslaget som Utskottet föreslår en ändring anvisats som tjänsteleverantör Slut på ändringsförslaget i enlighet med 2 mom. ska tillhandahålla teknisk service som alternativt kan användas för den förmedling av information som avses i 1 mom. 
Närmare bestämmelser om den väsentliga information som avses i 1 mom. och om de krav som ställs på informationens aktualitet samt om teknisk interoperabilitet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
161 § 
Skyldighet för den som tillhandahåller intelligenta trafiksystem att sörja för riskhanteringen i fråga om kommunikationsnät och informationssystem samt anmälan om störning i informationssäkerheten 
Den som tillhandahåller ett intelligent trafiksystem ska sörja för riskhanteringen i fråga om de kommunikationsnät och informationssystem som denne använder. 
Den som tillhandahåller ett intelligent trafiksystem ska utan dröjsmål lämna Transport- och kommunikationsverket en anmälan om betydande informationssäkerhetsrelaterade störningar som är riktade mot kommunikationsnät eller informationssystem som denne använder. 
Om det ligger i allmänt intresse att en störning anmäls kan Transport- och kommunikationsverket ålägga den som tillhandahåller tjänsten att informera om saken eller, efter att ha hört den anmälningspliktiga, självt informera om saken. 
Transport- och kommunikationsverket ska bedöma om en sådan störning som avses i 2 mom. berör de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och vid behov underrätta de berörda medlemsstaterna. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om när en sådan störning som avses i 2 mom. är betydande samt om innehållet i och utformningen av anmälan och hur den ska lämnas in. 
19 kap. 
Upphandlingsförfaranden och beviljande av ensamrätt 
162 § 
Upphandlingsförfaranden 
Upphandlingsförfaranden enligt detta kapitel används när koncessionsavtal som gäller landsvägstrafik och annan spårtrafik än järnvägstrafik ingås. Upphandlingsförfaranden enligt detta kapitel används vid ingåendet av avtal om järnvägstrafik oberoende av om avtalen är koncessionsavtal eller andra avtal om offentlig tjänsteupphandling som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70, nedan trafikavtalsförordningen. Bestämmelser om direktilldelning av avtal finns i artiklarna 4, 5, 5 a och 6–8 i trafikavtalsförordningen. På upphandling enligt trafikavtalsförordningen som görs genom direkttilldelning tillämpas dessutom bestämmelserna om annonsering om direktupphandling i 58, 60 och 131 § i upphandlingslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
171 § 
Beslut om tillämpning av trafikavtalsförordningen och beviljande av ensamrätt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den behöriga myndigheten kan dessutom vid behov besluta att bevilja ensamrätt i enlighet med trafikavtalsförordningen. Genom ett beslut om ensamrätt ges den som bedriver offentlig trafik och som väljs särskilt en möjlighet att bedriva offentlig persontrafik på en viss rutt, inom ett visst nät eller inom ett visst område utan att andra eventuella trafikidkare har en sådan rätt. Den behöriga myndigheten ska publicera beslutet om beviljande av ensamrätt på sin webbplats och delge beslutet i enlighet med 55 och 62 § i förvaltningslagen (434/2003). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 kap. 
Offentligt stöd för trafiktjänster 
174 § 
Allokering och användning av anslag 
Anslag som anvisats i statsbudgeten får för de ändamål som nämns i 173 § 1 mom. 1 punkten användas av kommunikationsministeriet inom ramen för dess behörighet enligt 182 § 1 mom. 
Transport- och kommunikationsverket beslutar om allokeringen av anslaget eller en del därav till de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna och bestämmer till behövliga delar om dess fördelning på ändamål som nämns i 173 § 1 mom. till den del de inte är ändamål enligt 1 mom. i denna paragraf. Transport- och kommunikationsverket får själv använda anslaget för det ändamål som nämns i 173 § 1 mom. 3 punkten. 
Transport- och kommunikationsverket kan också bevilja kommuner eller samkommuner statsunderstöd för de ändamål som nämns i 173 § 1 mom. 1–3 punkten. Närmare bestämmelser om beviljandet av understöd som avses i detta moment utfärdas genom förordning av statsrådet. 
De behöriga närings-, trafik- och miljöcentralerna får för de ändamål som nämns i 173 § 1 mom. 1–3 punkten använda det anslag som Transport- och kommunikationsverket allokerat. De kan också bevilja kommuner eller samkommuner statsunderstöd för ändamål enligt den paragrafen. 
174 a § 
Utbetalning av statsunderstöd och övervakning av användningen 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter sköter för de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralernas räkning de uppgifter enligt 174 § 4 mom. som gäller utbetalning och övervakning av användningen. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen samt det utvecklings- och förvaltningscenter som avses i 1 mom. är statsbidragsmyndigheter enligt statsunderstödslagen (688/2001) vid återkrav av stöd och ersättningar som de betalat ut. 
175 § 
Återkrav av statsunderstöd 
Den behöriga myndigheten ska bestämma att utbetalningen av statsunderstöd från statsbudgeten eller en kommunal budget ska upphöra och att det statsunderstöd som redan betalats ut helt eller delvis ska återkrävas, om statsunderstödstagaren 
1) underlåtit att återbetala sådant statsunderstöd eller en del av det som denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund, 
2) lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter för att statsunderstöd ska beviljas eller utbetalas eller när det övervakas och detta förfarande har varit ägnat att väsentligt inverka på erhållandet av statsunderstödet, statsunderstödets belopp eller villkoren för statsunderstödet, eller hemlighållit en sådan omständighet, 
3) använt statsunderstödet för ett väsentligen annat ändamål än det har betalats för, eller 
4) i övrigt på ett med 1–-3 punkten jämförbart sätt väsentligen har brutit mot bestämmelserna om statsunderstödet eller utbetalningsvillkoren. 
Den behöriga myndigheten kan bestämma att utbetalningen av ett statsunderstöd från statsbudgeten eller en kommunal budget ska upphöra och att det statsunderstöd som redan betalats ut helt eller delvis ska återkrävas, om 
1) statsunderstödstagaren har vägrat lämna de uppgifter, handlingar och annat material eller bistånd som krävs i lag eller avtal för utbetalning och övervakning av statsunderstödet, eller 
2) statsunderstödet på något annat sätt än det som avses i 1 mom. betalats på felaktiga grunder eller utan grund. 
Statsunderstödstagaren ska på det belopp som återbetalas eller återkrävs, räknat från den dag då statsunderstödet betalades ut, betala en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
175 a § 
Skötsel av uppgifter i anslutning till återkrav 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter sköter på de behöriga närings-, trafik- och miljöcentralernas vägnar de uppgifter som gäller återkrav av statsunderstöd som beviljats med stöd av denna lag i enlighet med 175 §. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen samt det utvecklings- och förvaltningscenter som avses i 1 mom. är statsbidragsmyndigheter enligt statsunderstödslagen vid återkrav av stöd och ersättningar som de betalat ut. 
21 kap. 
Förmedlings- och kombinationstjänster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
AVDELNING V 
MYNDIGHETER OCH TILLSYN 
22 kap. 
Myndigheternas verksamhet 
179 § 
Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En tillhandahållare av mobilitetstjänster för persontrafiken är trots företagshemligheten skyldig att till Transport- och kommunikationsverket regelbundet lämna de uppgifter om utbudet och den faktiska efterfrågan på den trafik som tillhandahållaren bedriver och som verket behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt 1 mom. samt för statistikföring och forskning. Den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken ska senast 60 dagar innan en plan genomförs dessutom meddela Transport- och kommunikationsverket om att en tjänst som tillhandahålls regelbundet inleds, upphör eller ändras väsentligt, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett gränssnitt som avses i 154 § 1 mom. Uppgifterna ska ges avgiftsfritt. Om Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 154 § 2 mom. ordnar informationstjänsten genom att skaffa den av Traffic Management Finland Ab, ska anmälan göras direkt till Utskottet föreslår en ändring Traffic Management Finland Ab Slut på ändringsförslaget
Transport- och kommunikationsverket eller TUtskottet föreslår en ändring raffic Management Finland Ab Slut på ändringsförslaget som är verksam för verkets räkning har trots sekretess rätt att till en annan myndighet lämna ut de uppgifter som verket eller tjänsteleverantören fått, om uppgifterna är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag. Transport- och kommunikationsverket eller Utskottet föreslår en ändring Traffic Management Finland Ab Slut på ändringsförslaget som är verksam för verkets räkning får lämna ut uppgifterna via ett gränssnitt eller på något annat sätt elektroniskt. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
179 a § 
Anmälan om tidtabeller och rutter under covid-19-epidemin 
Under covid-19-epidemin ska den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken med avvikelse från 179 § 2 mom. underrätta Transport- och kommunikationsverket om inledande, upphörande eller väsentliga ändringar av tjänster som tillhandahålls regelbundet senast fem dagar innan planen genomförs, till den del som uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett sådant gränssnitt som avses i 154 § 1 mom. Om Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 154 § 2 mom. ordnar informationstjänsten genom att skaffa den av Traffic Management Finland Ab, ska anmälan göras direkt till Utskottet föreslår en ändring Traffic Management Finland Ab Slut på ändringsförslaget
181 § 
Behöriga vägtrafikmyndigheter enligt trafikavtalsförordningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Följande regionala myndigheter är inom sitt behörighetsområde sådana behöriga vägtrafikmyndigheter som avses i trafikavtalsförordningen: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) Lahtis stad inom det område som kommunerna Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Itis, Kärkölä, Lahtis, Nastola, Orimattila, Padasjoki och Sysmä bildar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Andra kommuner eller samkommuner än de som avses i 2 eller 3 mom. får för att komplettera mobilitetstjänsterna på sitt område upphandla trafik enligt trafikavtalsförordningen med iakttagande av upphandlingslagen. Den trafik som en kommun eller en samkommun upphandlar får i obetydlig omfattning sträcka sig utanför dess egentliga behörighetsområde. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
186 § 
Behöriga myndigheter i fråga om passagerarnas och konsumenternas rättigheter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket har dessutom behörighet att behandla klagomål anförda av passagerare om brott mot bestämmelserna i 17 kap., med undantag för ärenden där konsumenttvistenämnden är behörig att med stöd av lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007) ge en rekommendation till avgörande. 
194 § 
Behörig myndighet enligt STCW-konventionen, direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk och direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart 
Om inte något annat föreskrivs någon annanstans, är Transport- och kommunikationsverket behörig myndighet enligt STCW-konventionen, direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk och direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart. När verket fullgör sin uppgift ska det höra den delegation för sjömansärenden som avses i 13 kap. 23 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) i ärenden som hör till dess behörighet. 
Transport- och kommunikationsverket ska sända de meddelanden som förutsätts i STCW-konventionen, direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk och direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart till IMO, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens medlemsländer och de andra fördragsslutande parterna i STCW-konventionen. 
Närmare bestämmelser om de meddelanden som ska sändas får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
23 kap. 
Skötsel av myndighetsuppgifter 
197 § 
Tillsynsmyndighetens allmänna rätt att få information 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Dessutom har Transport- och kommunikationsverket trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och av den som sköter en offentlig uppgift avgiftsfritt få den information som är nödvändig för fullgörande av verkets uppgifter enligt denna lag om dem som söker eller innehar tillstånd för verksamhetsutövare, om trafikansvariga, om ett företags verkställande direktör, om ansvariga bolagsmän, om den som söker eller innehar ett persontillstånd, om sådana organisationsanknutna personer som avses i 2 § 2 punkten i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och om en organisation enligt 1 punkten i den paragrafen i vilken en organisationsanknuten person hos sökanden har eller har haft ställning av organisationsanknuten person. Transport- och kommunikationsverket har vidare trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och av den som sköter en offentlig uppgift avgiftsfritt få motsvarande uppgifter om en registreringspliktig tjänsteleverantör som bedriver yrkesmässig godstransport enligt 16 §, om en trafikutövare som bedriver spårbunden stadstrafik enligt 7 kap., om en utövare av anmälningspliktig verksamhet enligt 127 § och 135 § och om en anmälningspliktig tillhandahållare av en förmedlings- eller kombinationstjänst enligt 176 §. Rätten att få information gäller också straffregistret och bötesregistret. Uppgifterna lämnas ut via ett gränssnitt eller annars i elektronisk form. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
198 § 
Myndighetens rätt att bestämma om prov eller andra undersökningar 
Om Transport- och kommunikationsverket har särskilda skäl att misstänka att innehavaren av ett persontillstånd inte uppfyller kraven för att få och hålla i kraft tillståndet i fråga om kunskaper, skicklighet, hälsotillstånd eller psykologisk lämplighet, kan verket förutsätta att innehavaren genom ett prov, en läkarundersökning eller någon annan undersökning visar att han eller hon fortfarande uppfyller kraven och inom utsatt tid lämnar in ett intyg eller en annan utredning över ett sådant prov, en sådan läkarundersökning eller en sådan annan undersökning till Transport- och kommunikationsverket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
200 § 
Skötsel av vissa andra myndigheters uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Polisen ska trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmål underrätta Transport- och kommunikationsverket om sådana omständigheter i dess vetskap som kan leda till att tillstånd enligt 2 kap. återkallas eller att en anmärkning eller en varning ges. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 kap. 
Trafikläkarsystemet 
208 § 
Meddelanden om hälsotillstånd och psykologisk lämplighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De som avses i 1 mom. ska trots sekretessbestämmelserna och även utan en begäran underrätta Transport- och kommunikationsverket vid misstanke om att den som söker eller innehar ett tillstånd inte uppfyller de medicinska förutsättningarna eller förutsättningarna i fråga om psykologisk lämplighet för tillståndet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
25 kap. 
Överföring av offentliga förvaltningsuppgifter på andra aktörer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
AVDELNING VI 
INFORMATIONSRESURSER INOM TRAFIK OCH TRANSPORT 
26 kap. 
Trafik- och transportregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
27 kap. 
Uppgifter i trafik- och transportregistret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
28 kap. 
Utlämnande av uppgifter ur trafik- och transportregistret 
230 § 
Utlämnande av uppgifter ur trafik- och transportregistret till myndigheter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Dessutom får Transport- och kommunikationsverket överlåta ett fotografi och ett namnteckningsprov till en tjänsteleverantör som behöver dem för en lagstadgad uppgift eller en sådan uppgift som avses i 25 kap. 
29 kap. 
Transport- och kommunikationsverkets övriga informationsresurser 
233 § 
Transport- och kommunikationsverkets skyldighet att samla in allmän information som gäller trafik och transport 
Utöver vad som föreskrivs i 26–28 kap. eller någon annanstans samlar Transport- och kommunikationsverket med tanke på sina lagstadgade uppgifter in information om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
30 kap. 
Trafikledsverkets informationsresurser 
236 § 
Informationsresurser som förvaltas av Trafikledsverket 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trafikledsverket får upprätthålla informationsresurser som kompletteras med sådan information om trafikleder som samlats in av andra myndigheter eller privata aktörer. 
AVDELNING VII 
PÅFÖLJDER, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH STRAFFBESTÄMMELSER 
31 kap. 
Administrativa påföljder och ändringssökande 
241 § 
Tillämpningsområdet för administrativa påföljder och ändringssökande 
Vad som i detta kapitel föreskrivs om tillstånd gäller persontillstånd och tillstånd för verksamhetsutövare. Bestämmelserna i 242 § 2–5 mom. och 245 § gäller dock inte yrkeskompetensbevis eller anteckning om yrkeskompetens enligt 39 §. 
Om inget annat föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning eller i en internationell överenskommelse som är bindande för Finland om administrativa påföljder i fråga om tillstånd som avses i denna lag, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel. 
Om inte något annat föreskrivs någon annanstans i denna lag om administrativa påföljder i fråga om verksamhet som omfattas av ett beslut om godkännande eller om sökande av ändring i ett beslut om godkännande, tillämpas bestämmelserna i detta kapitel. 
242 § 
Återkallande, ändring och begränsning av tillstånd eller beslut om godkännande 
En tillståndshavare eller den som bedriver verksamhet med stöd av ett godkännande som beviljats av en myndighet kan meddela att den verksamhet som avses i tillståndet eller i beslutet om godkännande har avbrutits eller upphört. Transport- och kommunikationsverket återkallar tillståndet eller beslutet om godkännande efter att ha fått meddelande om att verksamheten upphört. 
Transport- och kommunikationsverket kan ändra eller begränsa ett tillstånd, begränsa verksamhet som omfattas av ett beslut om godkännande eller återkalla ett tillstånd eller beslut om godkännande, om 
1) förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller beslut om godkännande inte längre uppfylls och de fel eller brister som förekommer beträffande förutsättningarna inte rättas till inom utsatt tid, 
2) tillståndshavaren eller den som bedriver verksamhet med stöd av ett beslut om godkännande upprepade gånger eller allvarligt har brutit mot bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av den, eller mot sådana bestämmelser i Europeiska unionens förordningar som gäller i denna lag reglerad verksamhet som utövas av tillståndshavaren eller den som bedriver verksamhet med stöd av ett beslut om godkännande, och en anmärkning eller varning inte kan anses vara tillräcklig, eller 
3) det av någon annan orsak än de orsaker som avses i 1 och 2 punkten finns grundad anledning att misstänka att tillståndshavaren eller den som bedriver verksamhet med stöd av ett beslut om godkännande inte förmår sköta sin uppgift enligt tillståndet eller beslutet om godkännande eller bedriva den verksamhet tillståndet eller beslutet om godkännande avser på ett säkert sätt. 
Transport- och kommunikationsverket får dessutom för viss tid eller helt återkalla behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet och kompetensbevis för fartygspersonal samt tillstånd för piloter och lokförare av personer som genom att väsentligt eller upprepade gånger bryta mot bestämmelser eller föreskrifter som gäller trafiken har visat bristfällig vilja eller förmåga att iaktta dem eller genom sitt handlande annars har visat allmän likgiltighet för bestämmelser eller föreskrifter. 
Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett tillstånd eller ett beslut om godkännande endast om någon lindrigare påföljd inte kan anses tillräcklig med beaktande av omständigheterna i ärendet som helhet. Ett återkallande av ett tillstånd enligt 2 mom. 2 punkten eller 3 mom. eller av ett beslut om godkännande enligt 2 mom. 2 punkten kan bestämmas gälla för en viss tid som står i proportion till överträdelsens allvarlighetsgrad eller tills vidare. Innan verket fattar beslutet ska det höra tillståndshavaren eller den aktör som utövar sin verksamhet med stöd av beslutet om godkännande. 
I de fall som avses i 2 mom. får Transport- och kommunikationsverket omedelbart omhänderta en tillståndshandling för den tid ärendet utreds. Om tillståndet inte återkallas, ska tillståndshandlingen returneras utan dröjsmål. 
242 a § 
Tillfällig indragning av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfarten och omhändertagande av tillståndshandlingen 
Transport- och kommunikationsverket kan av skäl som hänför sig till säkerheten eller den allmänna ordningen tillfälligt, i enlighet med vad som föreskrivs i direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart, dra in ett behörighetsbrev för inlandssjöfart inom Europeiska unionen. Transport- och kommunikationsverket ska utan ogrundat dröjsmål anteckna uppgifterna om tillfällig indragning av behörighetsbrevet i en databas som förvaltas av Europeiska kommissionen. 
Transport- och kommunikationsverket eller någon annan myndighet som övervakar sjötrafiken kan omhänderta en tillståndshandling som har dragits in tillfälligt. Transport- och kommunikationsverket eller någon annan myndighet som övervakar sjötrafiken kan omhänderta tillståndshandlingen också för den tid ärendet utreds, om det behövs för att trygga säkerheten eller den allmänna ordningen. Om tillståndet inte dras in, ska tillståndshandlingen returneras utan dröjsmål. 
En myndighet som övervakar sjötrafiken ska utan ogrundat dröjsmål lämna en tillståndshandling som den omhändertagit till Transport- och kommunikationsverket. 
245 § 
Anmärkning och varning 
Transport- och kommunikationsverket kan ge en anmärkning eller varning till en tillståndshavare och till den ansvarsperson för tillståndshavaren som har anmälts till Transport- och kommunikationsverket, om de på något annat sätt än det som avses i 242 § 2 mom. 2 punkten underlåter att iaktta bestämmelser eller föreskrifter om den verksamhet som tillståndet gäller eller om skötseln av den uppgift som tillståndet gäller. En anmärkning eller varning kan också ges till den som utövar anmälningspliktig verksamhet enligt denna lag och till den ansvarsperson för denne som har anmälts till Transport- och kommunikationsverket, om de inte iakttar bestämmelserna eller föreskrifterna om verksamheten i fråga. Dessutom kan Transport- och kommunikationsverket ge en anmärkning eller varning till en verksamhetsutövare som bedriver verksamhet med stöd av ett sådant beslut om godkännande som avses i denna lag och till den ansvarsperson som verksamhetsutövaren anmält, om verksamhetsutövaren inte har iakttagit bestämmelserna eller föreskrifterna om verksamheten i fråga. Verket kan ge en varning om en anmärkning inte kan anses tillräcklig med beaktande av omständigheterna i ärendet som helhet. 
En anmärkning ges muntligt eller skriftligt. En varning ges skriftligt och den antecknas i trafik- och transportregistret. 
248 § 
Förfarande i fråga om förarbevis för lokförare som beviljats av en annan stat 
Om en förare som avses i 8 kap. vars förarbevis har beviljats i en annan EES-stat inte uppfyller förutsättningarna för förarbevis enligt lokförardirektivet, ska Transport- och kommunikationsverket begära att den behöriga myndigheten i EES-staten i fråga återkallar förarbeviset eller utför kompletterade kontroller. Verket ska underrätta Europeiska kommissionen och de övriga EES-staternas behöriga myndigheter om begäran. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
249 § 
Verksamhetsförbud i vissa fall 
Transport- och kommunikationsverket får förbjuda en lokförare som avses i 8 kap. att framföra rullande materiel på bannätet tills vidare eller för viss tid, om föraren förorsakar allvarlig fara för järnvägssystemets säkerhet eller om verket bedömer att ett förbud behövs medan verket inväntar en järnvägsoperatörs svar på ett krav som verket framställt med stöd av 79 § 3 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
250 § 
Förfaranden vid misstanke om fylleri i sjötrafik 
Gränsbevakningsväsendet, polisen och Tullen ska omhänderta ett i 11 kap. avsett behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som utfärdats av Transport- och kommunikationsverket samt ett behörighetsbrev enligt direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart, om det finns skäl att misstänka att personen i fråga vid skötseln av sina uppgifter har gjort sig skyldig till fylleri i sjötrafik enligt 23 kap. 5 § i strafflagen. En handling som omhändertagits ska utan dröjsmål inlämnas till Transport- och kommunikationsverket, som utan dröjsmål ska besluta om återkallande av behörighetsbrevet, certifikatet över specialbehörighet eller kompetensbeviset eller om tillfällig indragning av ett behörighetsbrev enligt direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart. Transport- och kommunikationsverket ska utan ogrundat dröjsmål anteckna uppgifterna om tillfällig indragning av ett behörighetsbrev enligt direktivet om yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart i en databas som förvaltas av Europeiska kommissionen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
260 § 
Ändringssökande i upphandlingsärenden 
På upphandlingsärenden enligt 162 § tillämpas oberoende av upphandlingens värde följande bestämmelser i upphandlingslagen: 
1) 132 § om upphandlingsrättelse, 133 § om hur en upphandlingsrättelse blir anhängig och 134 § om hur behandlingen av en upphandlingsrättelse påverkar behandlingen i marknadsdomstolen, 
2) 145 § om vem som får söka ändring, 
3) 146 § 1 mom. om föremålet för och begränsningar av ändringssökande, 
4) 147 § 1, 3 och 4 mom. om tiden för ändringssökande, 
5) 148 § om underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten och förteckning över upphandlingsärenden, 
6) 149, 151 och 152 §, 154 § 1 mom. 1–4 punkten samt 155, 160–163, 165 och 167 § om behandlingen i marknadsdomstolen och därtill hörande omständigheter, 
7) 169 § om skadestånd. 
Utöver vad som föreskrivs i 145 § 2 mom. i upphandlingslagen kan kommunikationsministeriet föra ett upphandlingsärende till marknadsdomstolen, om ärendet gäller Europeiska unionens tillsynsförfarande. 
Marknadsdomstolens beslut om en påföljd enligt 154 § 1 mom. 1–3 punkten i upphandlingslagen ska iakttas trots ändringssökande, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. Marknadsdomstolens beslut om att bestämma en påföljd enligt 4 punkten i det momentet får verkställas endast med stöd av ett beslut som vunnit laga kraft. 
Vad som i 1–3 mom. föreskrivs om ändringssökande i upphandlingsärenden gäller också sådana i 162 § avsedda upphandlingskontrakt som har ingåtts genom direkttilldelning i enlighet med artiklarna 4, 5, 5 a och 6–8 i trafikavtalsförordningen. 
Regleringsorganet bedömer på det sätt som anges i 152 a § i spårtrafiklagen beslut av den i 182 § avsedda behöriga järnvägstrafikmyndigheten om att i artikel 5.4 a och 5.4 b i trafikavtalsförordningen avsedda situationer genom direktupphandling upphandla sådana tjänster inom persontrafik på järnväg som omfattas av den allmänna trafikplikten. Bestämmelser om sökande av ändring i regleringsorganets bedömning och beslut enligt bedömningen finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
32 kap. 
Straffbestämmelser 
262 § 
Olovligt bedrivande av yrkesmässig trafik 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) bedriver tillståndspliktig järnvägstrafik utan att de förutsättningar som föreskrivs i 6 kap. uppfylls, 
4) bedriver spårbunden stadstrafik utan att de förutsättningar som föreskrivs i 7 kap. uppfylls, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
ska, om gärningen inte är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för olovligt bedrivande av yrkesmässig trafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 
265 § 
Olovlig trafikutbildningsverksamhet 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) bedriver utbildningsverksamhet enligt 12 kap. utan godkännande enligt 114 och 116 § eller i strid med villkoren för godkännandet, eller 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för olovlig trafikutbildningsverksamhet dömas till böter. 
AVDELNING VIII 
IKRAFTTRÄDANDE 
33 kap. 
Ikraftträdande 
269 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. Lagens 154, 155 och 157–159 § träder dock i kraft den 1 januari 2018 samt 160 § och 188 § den 1 oktober 2017. Definitionerna i 1 §, bestämmelserna om myndigheternas verksamhet i 178, 179, 183 och 185 § samt bestämmelserna om skötseln av myndighetsuppgifter i 197 § träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om tillämpning och övervakning av iakttagandet av 154, 155 och 157–159 §. 
34 kap. 
Övergångsbestämmelser 
270 § 
Övergångsbestämmelser som gäller personalen 
Den personal i tjänsteförhållande som sköter sådana uppgifter enligt 5 och 6 § som ska överföras till Trafiksäkerhetsverket och motsvarande tjänster överförs till Trafiksäkerhetsverket vid lagens ikraftträdande. Bestämmelser om ställningen för personal i tjänsteförhållande finns i 5 a–5 c § i statstjänstemannalagen (750/1994). 
271 § 
Andra övergångsbestämmelser 
De tillstånd, godkännanden, förbud och beslut som gäller när denna lag träder i kraft förblir i kraft, dock så att 
1) taxitillstånd som berättigar till att bedriva taxitrafik betraktas som taxitrafiktillstånd enligt 4 § och bestämmelserna i denna lag tillämpas på dem; Trafiksäkerhetsverket kan förena de taxitillstånd som beviljats samma innehavare till ett enda taxitrafiktillstånd, 
2) tillstånd som berättigar till att bedriva person- och godstrafik betraktas som persontrafiktillstånd och godstrafiktillstånd enligt 3 §, och bestämmelserna i denna lag tillämpas på dem, 
3) körtillstånd för taxiförare betraktas som körtillstånd enligt 25 §, och bestämmelserna i denna lag tillämpas på dem. 
Utöver vad som föreskrivs i 3 §, får gods transporteras med tillstånd som avser ett bestämt fordon och som beviljats med stöd av bestämmelser som gällde före den 2 oktober 1999 och som avser kommersiell godstransport som sker någon annanstans i Finland än i landskapet Åland (inrikes godstrafiktillstånd) tio år efter lagens ikraftträdande. Som förnyande av inrikes godstrafiktillstånd betraktas också en ändring av tillstånd för bedrivande av trafik som följer av en ändring av företagsform. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En behörig myndighet enligt 181 § kan efter ikraftträdandet av denna lag kraft förbjuda sådan persontrafik med buss som bedrivs med stöd av bestämmelser som var i kraft tidigare och förena förbudet med vite, förutsatt att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Utskottet föreslår en ändring Lagens 18 a § och 109 § 4 mom. samt 154, 174 a, 175 a, 179, 179 a och 181 § träder dock i kraft den 20 . Slut på ändringsförslaget Lagens 18 a § Utskottet föreslår en ändring och Slut på ändringsförslaget 109 § 4 mom. Utskottet föreslår en ändring samt Slut på ändringsförslaget 179 a § gäller till och med den 30 juni 2021. 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlig upphandling och koncession 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 9 § 2 mom. som följer: 
9 § 
Avgränsningar av tillämpningsområdet i fråga om tjänsteupphandling 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på tjänsteupphandling enligt lagen om transportservice (320/2017) finns i 162 § 2 mom. i den lagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 2 och 26 d § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 2 § 30 punkten och 26 d §, sådana de lyder, 2 § 30 punkten i lag 976/2018 och 26 d § i lag 384/2019, som följer: 
2 § 
Definitioner 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
30) sjötjänst en med tanke på det behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som beviljas eller förnyas eller med tanke på ett behörighetskrav ändamålsenlig tjänstgöring inom besättningen eller i form av handledd praktik på andra fartyg än fritidsbåtar, fartyg i nöjesbruk, pråmar eller vajerfärjor; som sjötjänst kan också räknas tjänstgöring på nöjesfartyg med en bruttodräktighet på minst 500 i sådana uppgifter för vilka det krävs behörighetsbrev enligt STCW-konventionen; vid beräkningen av sjötjänst som krävs för erhållande av behörighetsbrev räknas en 30 dagars period ombord som en månad. 
26 d § 
Skyldigheter som gäller tjänstgöringsjournaler och register över sjöfolk i redarens tjänst 
Redaren ska föra register över uppgifter som gäller utbildning, behörighet och arbetserfarenhet i fråga om det sjöfolk som tjänstgör hos redaren samt de hälsokrav som ställs på sjöfolk. 
Fartygets befälhavare ska på begäran av innehavaren av en tjänstgöringsjournal anteckna uppgifter om tjänstgöringstid till sjöss och resor med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG. Transport- och kommunikationsverket ska på begäran av en besättningsmedlem fastställa uppgifter om tjänstgöringstid till sjöss och resor på inre vattenvägar i unionens medlemsstater med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 22.2 i det direktivet. 
Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter som ingår i ett register och i en tjänstgöringsjournal finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i lagen om integritetsskydd i arbetslivet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Transport- och kommunikationsverket (935/2018) 2 § 1 mom. 7 och 8 punkten, sådana de lyder i lag 1504/2019, som följer: 
2 § 
Verkets uppgifter 
Transport- och kommunikationsverket har till uppgift att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) utveckla verksamhetsförutsättningarna för offentlig persontrafik, godstrafik och logistik samt ansvara för fördelningen av statens finansiering av offentlig persontrafik och för sektorstyrningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna i fråga om detta, 
8) utveckla och främja skötseln av ärenden som gäller enskilda vägar på riksnivå, ha hand om sakkunnig- och rådgivningsuppgifter i anslutning till enskilda vägar samt svara för fördelningen av understöd för enskilda vägar och för finansieringen av trafik- och transporttjänster i skärgården inom ramen för statsbudgeten samt för sektorstyrningen av närings- trafik- och miljöcentralerna i anslutning till detta, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

5. Lag om ändring av 100 § i lagen om tryckbärande anordningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) 100 § som följer: 
100 § 
Kompetensalternativ för driftsövervakare i fartyg 
Kompetenskraven för driftsövervakare för en tryckbärande anordning som är installerad i ett sådant fartyg på vars fartygspersonal i enlighet med 96 § i lagen om transportservice (230/2017) tillämpas bestämmelserna i 11 kap. i den lagen, anges i bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om transportservice. 
På kompetenskraven för driftsövervakare för andra fartyg och pråmar tillämpas 72 § i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

6. Lag om ändring av 20 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) 20 § 2 mom. som följer: 
20 § 
Avgränsningar av tillämpningsområdet i fråga om tjänsteupphandling 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på tjänsteupphandling enligt lagen om transportservice (320/2017) finns i 162 § 2 mom. i den lagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 1.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.