Senast publicerat 27-09-2021 18:57

Betänkande KoUB 18/2021 rd B 14/2021 rd Kommunikationsutskottet Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020

INLEDNING

Remiss

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2020 (B 14/2021 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ordförande Arto Satonen 
    Rundradions förvaltningsråd
  • verkställande direktör Merja Ylä-Anttila 
    Rundradion
  • direktör Ville Vilén 
    Rundradion.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

(1)Utskottet konstaterar att år 2020 har varit exceptionellt och att Rundradion har anpassat sin verksamhet till dessa omständigheter. Utskottet betonar betydelsen av Rundradions skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster och anser att Rundradion i huvudsak har lyckats bra i sitt uppdrag under covid-19-pandemin. 

(2)Utskottet anser att Rundradions roll i utvecklingen av den finländska kulturens och det finska språkets ställning är central. Produktionen av finländsk programvara och i synnerhet program för barn på båda nationalspråken är en viktig uppgift. I synnerhet genom de mångsidiga barnprogrammen kan man stödja inlärningen av modersmålet och stärka kännedomen om kulturen. Utskottet anser också att Rundradions uppgift att producera tjänster på samiska, romani och teckenspråk samt i tillämpliga delar även på andra språkgruppers språk i landet är ytterst viktig. 

(3)Via det inhemska programutbudet kan Rundradion också stödja kultursektorn, och utskottet anser därför att det är bra att Rundradion i synnerhet under exceptionella omständigheter har ökat andelen inhemsk musik i programutbudet exempelvis i fråga om symfoniorkestrar. 

(4)Utskottet fäster också uppmärksamhet vid Rundradions uppgift i fråga om avgiftsfritt studieinnehåll, vilket utskottet anser vara viktigt för främjandet av jämlikheten bland barn och unga. 

(5)Utskottet fäster uppmärksamhet vid att riksdagsbehandlingen av Rundradions förvaltningsråds berättelse skulle underlättas betydligt om berättelsen gavs redan i mars. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2021 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 23.9.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Heikki Autto saml 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Janne Heikkinen saml 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jari Kinnunen saml 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Ano Turtiainen mtf 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.