Senast publicerat 11-03-2022 11:09

Betänkande KoUB 2/2020 rd RP 109/2019 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen (RP 109/2019 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • trafikråd Kimmo Kiiski 
  kommunikationsministeriet
 • polisinspektör Jari Pajunen 
  inrikesministeriet
 • planerare Tea Hoffrén 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • jurist Aino Still 
  Transport- och kommunikationsverket
 • polisinspektör Konsta Arvelin 
  Polisstyrelsen
 • planerare Tea Hoffren 
  Riksomfattande handikapprådet
 • teamchef Jouni Korhonen 
  Helsingfors stad
 • direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Seija Meripaasi 
  Helsingfors stad
 • jurist, kommunal parkeringsövervakare Mika Mäkäräinen 
  Kuopio stad
 • projektchef Pirkko-Leena Jakonen 
  Lahtis stad
 • trafiksakkunnig Johanna Vilkuna 
  Finlands Kommunförbund
 • direktör Santtu Vierimaa 
  Mehiläinen Oy
 • chefsjurist Jenni Hupli 
  Finlands Fastighetsförbund rf
 • expert Sari Erkkilä 
  Finlands primärskötarförbund SuPer rf
 • arbetskraftspolitisk sakkunnig Mervi Flinkman 
  Tehy rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Esbo stad
 • Tammerfors stad
 • Vanda stad
 • Attendo
 • Stella Hemtjänster Ab
 • Trafikskyddet
 • Finlands sjuksköterskeförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i den nya vägtrafiklagen, som träder i kraft den 1 juni 2020. Syftet med propositionen är att till lagen foga bestämmelser som underlättar parkeringen för de anställda inom hemvården i överensstämmelse med vad som förutsätts i ett uttalande av riksdagen. 

Enligt propositionen ska man med ett av kommunen beviljat parkeringstillstånd för hemvården oberoende av en begränsning som angetts med vägmärke få parkera på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift samt på områden där parkering är förbjuden med vägmärken. Parkeringstillståndet ska på områden där den maximala parkeringstiden har begränsats också möjliggöra parkering för längre tid än begränsningen. Parkeringstillståndet gör det dessutom möjligt att på en gårdsgata parkera också på andra ställen än på markerade parkeringsplatser och att parkera inom verkningsområdet för en tilläggsskylt som anger att servicekörning är tillåten. 

Lagen avses träda i kraft den 1 juni 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kommunikationsutskottet föreslog i sitt betänkande om den nya vägtrafiklagen (729/2018) som träder i kraft 1.6.2020, KoUB 16/2018 rdRP 180/2017 rd, att riksdagen ska godkänna ett uttalande enligt vilket riksdagen förutsätter att statsrådet i samarbete med kommunerna och andra aktörer bereder en gemensam lösning för att underlätta parkeringen för anställda inom hemvård och motsvarande hemtjänster och utan dröjsmål i ärendet bereder de ändrade bestämmelser som behövs. Genom den aktuella propositionen uppfylls detta krav som riksdagen har godkänt. 

Utskottet uttrycker sitt gillande över att man har hittat lösningar på de parkeringsproblem inom hemvården som redan länge diskuterats. Enligt den utredning som fåtts kommer behovet av och mängden hemvård att öka i framtiden bland annat på grund av att befolkningen åldras. Enligt utskottets uppfattning kommer propositionen att förbättra möjligheterna till parkering inom hemvården, öka säkerheten för klienterna inom hemvården och ge dem som arbetar inom hemvården mer tid för klienterna. Utskottet anser att propositionen är ett välkommet steg i rätt riktning, även om den inte till alla delar löser problemen med parkeringen av de tjänster som tillhandahålls i hemmet. Ett centralt problem förblir att propositionen inte undanröjer de parkeringsrelaterade problem som hänför sig tjänster som tillhandahålls i hemmet på fastigheternas område. I fortsättningen kommer det därför att behövas ytterligare åtgärder för att lösa dessa problem. 

Genom en enhetlig riksomfattande reglering ges kommunerna möjlighet att minska parkeringsproblemen inom hemvården och effektivisera dessa tjänster. Utskottet anser att det är viktigt att utnyttja denna möjlighet också i praktiken. Utskottet uppmuntrar således kommunerna att ta i bruk parkeringstillståndet för hemvård och även i övrigt öka möjligheterna för hemvården att parkera med hjälp av parkeringsplanering. Utskottet anser det vara ytterst viktigt att både kommunerna och fastigheterna gör allt de kan för att underlätta situationen, till exempel genom att anvisa parkeringsplatser för hemvård. Detta kräver i fortsättningen också ett intensivare samarbete mellan fastigheter och disponenter. 

Utfrågningen av sakkunniga tog upp att i situationer där samarbetsområdena som anordnare av hemvård omfattar flera kommuner, är det viktigt att också parkeringstillståndet för hemvården är enhetligt inom detta område bland annat för att säkerställa att övervakningen kan genomföras. Utskottet uppmuntrar kommunerna att vid behov sinsemellan komma överens om enhetliga parkeringstillstånd i sådana situationer. 

Vissa tolkningsfrågor

Vid utfrågningen av sakkunniga har propositionen delvis understötts, men delvis har det också uttryckts oro över hur regleringen fungerar och hur tillräcklig den är. 

Utgångspunkten för propositionen är att hemvårdens parkering inte tidsbegränsas, vilket enligt utskottets uppfattning svarar mot det uppenbara behovet av hemvård för skötsel av vårdsituationer som är svåra att förutse i förväg och lagens syfte att åstadkomma en enhetlig reglering. Utskottet anser att det i princip är möjligt att anvisa en begränsning av parkeringstiden även för fordon med parkeringstillstånd med ett sådant märke med text som avses i 75 § 2 mom. i vägtrafiklagen, men detta motsvarar inte propositionens anda och syfte och denna möjlighet ska således utnyttjas med eftertanke. 

Utskottet fäster uppmärksamhet vid att parkeringstillstånd enligt propositionen på enhetliga villkor kan ges både privata och offentliga aktörer, oberoende av deras bolags- eller förvaltningsmodeller, när de utför kommunens lagstadgade uppgifter. Utskottet betonar att ett villkor för beviljande av parkeringstillstånd enligt 190 a § i lagförslaget är att det produceras sådana kommunala tjänster i hemmet som definieras i paragrafen i fråga. 

Vid utfrågningen av sakkunniga har det uttryckts oro över att man med parkeringstillstånd för hemvård också ska få parkera på en tillgänglighetsanpassad parkeringsplats som uttryckligen reserverats för personer med nedsatt rörelseförmåga. Utskottet betonar att bestämmelser om parkeringssätten med parkeringstillstånd för hemvård i enlighet med hänvisningen i 39 a § i propositionen finns i 39 § i vägtrafiklagen. Enligt 39 § 2 mom. i vägtrafiklagen får ett fordon med ett parkeringstillstånd inte parkeras på ett sådant område eller en sådan plats som med vägmärke har angetts för parkering av endast vissa fordon. Därför anser utskottet det vara klart att parkeringstillstånd för hemvård inte ger tillstånd att parkera på en plats som reserverats exempelvis för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

För att undvika tolkningsproblem fäster utskottet uppmärksamhet vid att det enligt 39 a § 1 mom. i lagförslaget är möjligt att parkera med parkeringstillstånd för hemvård endast på en gata eller på ett annat område som administreras av kommunen. Således ger propositionen inte parkeringsrätt på ett område som ägs eller innehas av en fastighet, oberoende av om det är fråga om ett vägområde eller terräng. 

Konsekvenser för trafiksäkerheten och möjligheter till missbruk

Det har också påpekats vid utfrågningen av sakkunniga att användningen av det nya parkeringstillståndet kan leda till sämre trafiksäkerhet i synnerhet när det gäller parkering på parkeringsförbudsområden som angetts med en trafikanordning. Å andra sidan har det bland annat framförts att motsvarande användning av parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga i praktiken inte har konstaterats försämra trafiksäkerheten. Utskottet betonar att all parkering som äventyrar säkerheten eller stör den övriga trafiken i princip är förbjuden med stöd av 37 § i vägtrafiklagen. Utskottet fäster också uppmärksamhet vid att 75 § 2 mom. i vägtrafiklagen, som träder i kraft den 1 juni 2020, vid behov ger möjlighet att med ett märke med text inom parkeringsförbudets giltighetsområde visa att parkeringsförbudet också gäller parkeringsfordon med parkeringstillstånd. En sådan lösning kan behövas på något vägområde, om parkeringsförbud har meddelats uttryckligen för att säkerställa trafiksäkerheten. Utskottet anser ändå att det är viktigt att regleringen inte leder till fler vägmärken. Förfarandet bör således tillämpas med urskiljning. 

Vid utfrågning av sakkunniga har det också framförts oro över eventuellt missbruk av parkeringstillstånd för hemvården, eftersom det har ansetts förbundet med utmaningar att övervaka användningen av tillstånden. 

Utskottet anser det vara viktigt att man i fortsättningen följer upp och utvärderar hur regleringen fungerar med tanke på trafiksäkerheten och förebyggandet av eventuella missbruk och att i synnerhet trafiksäkerheten beaktas på behörigt sätt också i trafikplaneringen. Det är också synnerligen viktigt att säkerställa tillräckliga resurser för övervakning för att trafiksäkerheten ska kunna tryggas. Det är delvis möjligt att minska missbruk också till exempel genom att införa ett system med digitala parkeringstillstånd som möjliggörs av den föreslagna regleringen. 

Behov av uppföljning och fortsatta åtgärder

I propositionen föreskrivs det om parkering med parkeringstillstånd för hemvård på vägområde och propositionen inverkar således inte på parkeringen till exempel på husbolagens och fastigheternas gårdar. Utskottet betonar att fastigheterna således även i fortsättningen har en viktig roll när det gäller att ordna parkeringsmöjligheter för tjänster som tillhandahålls i hemmet. 

Utskottet anser det vara mycket viktigt att också fastigheternas ägare och disponenter i fortsättningen tar en aktiv roll för att förbättra situationen. Husbolagen ska i den mån det är möjligt anvisa hemvården utrymme för parkering, och detta ska beaktas som en central aspekt också i planläggningen. När befolkningen åldras ökar behovet av tjänster som tillhandahålls i hemmet och olika aktörer måste ta ansvar för att möjliggöra det serviceutbud som är absolut nödvändigt för medborgarna. 

Utskottet anser att det är ytterst viktigt att man noggrant följer upp och utvärderar hur regleringen av parkeringstillstånd för hemvården fungerar och hur enhetligt den tillämpas i fortsättningen, och att man också bedömer behovet av ytterligare reglering och nya metoder för att lösa parkeringsproblemen. Detta gäller också reglering som inte gäller vägområde, såsom terrängtrafiklagen (1710/1996), som hör till miljöministeriets förvaltningsområde. Utskottet anser att fortsatt beredning av ärendet är viktigt också för att främja likabehandling av medborgarna. 

Nödvändiga ändringsförslag i proposition RP 17/2020 rd

På grund av det rådande undantagstillståndet och de utmanande tidtabellerna har utskottet i samband med proposition RP 17/2020 rd (det så kallade åtgärdspaketet för vägtrafiklagen), som är under behandling i utskottet, till detta betänkande överfört sådana förslag till ändring av vägtrafiklagen som måste träda i kraft den 1 juni 2020 när den nya vägtrafiklagen träder i kraft. 

Som en fråga som inte hänför sig till undantagsförhållanden och coronavirussituationen fäster utskottet allmänt allvarlig uppmärksamhet vid att kommunikationsministeriets lagberedning bör planeras, tilldelas resurser och schemaläggas så att riksdagen har tillräckligt med tid att behandla propositionerna. 

Utskottet fäster också uppmärksamhet vid att proposition RP 17/2020 rd innehåller flera sådana regleringshelheter som ministeriet enligt uppgift har berett redan under en längre tid. Utskottet anser inte att det med tanke på principerna för lagberedningen och inte heller i övrigt är bra att en omfattande korrigering av vägtrafiklagen, som i stor utsträckning påverkar medborgarna och alla samhällsaktörer, lämnas till riksdagen för behandling kort innan lagen träder i kraft. 

DETALJMOTIVERING

190 a §. Beviljande av parkeringstillstånd för hemvården.

Utskottet har för tydlighetens skull till 1 mom. fogat hänvisningar till hemservice enligt 19 § i socialvårdslagen (1301/2014) och hemsjukvård enligt 25 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Ändringen motsvarar propositionens syfte och genom den preciseras förutsättningarna för beviljande av det parkeringstillstånd för hemvård som avses i propositionen utan att innehållet i regleringen ändras. 

Bestämmelser om HCT-fordonskombinationer och specialtransporter och om närings-, trafik- och miljöcentralernas behörighet

På grund av de begränsningar och utmanande tidtabeller som de gällande undantagsförhållandena medför för riksdagens arbete har utskottet till sitt betänkande om denna proposition, RP 109/2019 rd (parkeringstillstånd för hemvård), från proposition RP 17/2020 rd (det så kallade korrigeringspaketet för vägtrafiklagen) överfört två lagstiftningshelheter som måste fås i kraft när den nya vägtrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020. Den ena av dessa helheter gäller HCT-fordonskombinationer (HCT = High Capacity Transport) och specialtransporter och den andra närings-, trafik- och miljöcentralernas befogenheter. Transporter som utförs med så kallade långa fordonskombinationer har redan för närvarande en central betydelse för att godstransporterna ska fungera, och utskottet anser det vara nödvändigt att kontinuiteten i dessa transporter kan säkerställas när den nya vägtrafiklagen träder i kraft. Närings-, trafik- och miljöcentralernas befogenheter å sin sida kan ha betydelse också med tanke på det praktiska genomförandet av begränsningar i rörelsefriheten under undantagsförhållandena. 

Utskottet fäster uppmärksamhet vid att användningen av HCT-fordonskombinationer har betydande konsekvenser för kostnaderna för väghållningen och reparationsbehoven, och i fortsättningen bör fungerande lösningar hittas. Dessutom är det nödvändigt att skapa enhetliga förfaranden för styrning och begränsning av HCT-fordonskombinationer på kommunernas gatunät och att bedöma också dessa transporters trafiksäkerhetseffekter. 

I enlighet med den utredning som utskottet fått av kommunikationsministeriet har utskottet med anledning av regeringens proposition RP 17/2020 rd till detta betänkande överfört följande paragrafer om HCT-fordonskombinationer och specialtransporter: 2, 8, 88, 100, 106—108, 115, 116, 117 a, 122, 124, 131 a, 132, 132 a, 134, 150—152, 157 a, 184, 192 och 195 § samt bilagorna 6.2, 6.3, 6.6, 7.1 och 9. Dessutom har utskottet i enlighet med erhållen utredning från proposition RP 17/2020 rd till detta betänkande överfört 65, 71—73, 187, 189 och 191 §, som gäller närings-, trafik- och miljöcentralernas behörighet. Vidare har utskottet i enlighet med erhållen utredning från samma proposition överfört punkt B5 i bilaga 3.2 om tolkningen av märke för väjningsplikt, 8 och 184 §, som gäller trafikledningsbehörigheten, och övergångsbestämmelserna i 195 §. 

Båda propositionerna (RP 109/2019 rd och RP 17/2020 rd) gäller ändring av vägtrafiklagen och behandlas samtidigt av kommunikationsutskottet. Utskottet har i fråga om de paragrafer som ska överföras hört sakkunniga i samband med behandlingen av proposition RP 17/2020 rd

Av de paragrafer som ska överföras från proposition RP 17/2020 rd gör utskottet ändringar endast i 72, 184 och 189 § samt i bilaga 6.6. Utskottet ändrar också ingressen till följd av de överförda paragraferna. Utskottet hänvisar i fråga om innehållet i och motiveringen till de överförda paragraferna till proposition RP 17/2020 rd. Till övriga delar behandlar utskottet proposition RP 17/2020 rd senare, när situationen medger det. 

72 §. Undantag som gäller uppsättande av trafikanordningar.

Paragrafen överförs från proposition RP 17/2020 rd. Trots att väghållaren för en landsväg enligt 3 § i lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005) är Trafikledsverket, sägs det likväl i 11 § 2 mom. i den lagen att närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sina respektive verksamhetsområden svarar för skötseln av uppgifter inom väghållningen under Trafikledsverkets styrning. Därför ändrar utskottet 1 mom. så att den som enligt 71 § 1 mom. 1 punkten har rätt att sätta upp en trafikanordning uppsätter vägmärken som anger väjningsplikt vid anslutningar mellan vägar och landsvägar. 

På motsvarande sätt ändrar utskottet 2 och 3 mom. så att ett vägmärke sätts upp på en landsväg av den som enligt 71 § 1 mom. 1 punkten har rätt att sätta upp en trafikanordning. 

Dessutom ändrar utskottet 5 mom. så att en aktör som avses i 71 § 1 mom. och som har rätt att sätta upp en trafikanordning kan besluta att sökanden på egen bekostnad får sätta upp ett sådant informationsmärke som avses i bilaga 3.6 och 3.7 till vägtrafiklagen. 

184 §. Undantag från skyldigheten att iaktta trafikregler, trafikanordningar och bestämmelser om användningen av fordon.

Paragrafen överförs från proposition RP 17/2020 rd. Utskottet förenhetligar ordalydelsen i paragrafen för att den ska motsvara ordalydelsen i 8 § så att ordet polisman har ändrats till ordet trafikövervakare. 

189 §. Uppsättande av anordning för viktövervakning.

Paragrafen överförs från proposition RP 17/2020 rd. Utskottet förenhetligar ordalydelsen i paragrafen för att den ska motsvara ordalydelsen i 8 och 184 § så att orden polisman, gränsbevakningsman och tullman har ändrats till ordet trafik-övervakare. 

Bilaga 6.6. Största tillåtna massa för kombinationer av bilar och släpvagnar (122 §), fjärde förklaringspunkten.

Bilaga 6.6 överförs från proposition RP 17/2020 rd. Enligt en utredning från Transport- och kommunikationsverket beror fordonskombinationens prestanda inte alltid direkt på summan av de nämnda kraftkällornas effekt när det gäller fordonskombinationer där flera drivkrafter samtidigt kan användas (exempelvis förbrännings- och elmotorer), varför fastställandet av den faktiska kapaciteten bättre beskriver fordonskombinationens framdrivningsförmåga. Utskottet ändrar således fjärde förklaringspunkten i bilagan så att bemyndigandet att meddela föreskrifter gäller fastställandet av fordonskombinationens prestanda i stället för fastställandet av fordonskombinationens effekt. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 109/2019 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

Lag om ändring av vägtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vägtrafiklagen (729/2018) Utskottet föreslår en ändring 2 § 23 punkten, 8 § 1 mom., Slut på ändringsförslaget 43 § 2 mom., Utskottet föreslår en ändring 65 § 2 mom. 4 och 5 punkten och 5 mom., 71 § 1 mom. 1 punkten samt 3 och 4 mom., 72 §, 73 § 2 mom., 88 § 1 mom. 11 punkten, 100 § 1 mom., 106 §, 107 § 3 mom., 108, 115, 116 och 122 §, 124 §:n 1 och 2 mom., 132 och 150 §, 151 § 4 och 5 mom., 152 § 1 mom. 4 punkten, rubriken för 184 § samt 184 § 2 mom., 187 och 189 §, 191 § 1 och 5 mom., 192 § 1 mom., 195 § samt bilaga 3.2 punkt B5, Slut på ändringsförslaget bilaga 3.8 Utskottet föreslår en ändring punkt H25  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring samt bilagorna 6.2, 6.3, 6.6 och 7.1 Slut på ändringsförslaget samt 
fogas tillUtskottet föreslår en ändring  2 § en ny 24 punkt, Slut på ändringsförslaget till lagen en ny 39 a §Utskottet föreslår en ändring , till 88 § 1 mom. en ny 12 punkt, till lagen nya 117 a, 131 a, 132 a, 157 a Slut på ändringsförslaget och 190 a §Utskottet föreslår en ändring , till 134 § ett nytt 2 mom., till 152 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen en ny bilaga 9 Slut på ändringsförslaget som följer: 
Utskottet föreslår en ändring 2 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Definitioner Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring I denna lag avses med Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 23)  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring specialtransport Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  en transport som utförs med sådana mått eller massor som avviker från bestämmelserna om vad som allmänt är tillåtet på väg, när avvikelsen beror på en odelbar last, lastens art eller den konstruktion som fordonets användningsändamål förutsätter,  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 24)  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring trafik- och transportregistret Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  det register som avses i 216 § i lagen om transportservice (320/2017). Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8 § Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Iakttagande av trafikregler samt reglering av trafiken Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En vägtrafikant ska i första hand följa tecken, befallningar eller förbud som ges av en trafikövervakare och tecken som ges av andra som reglerar trafiken. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
39 a § 
Parkeringstillstånd för hemvården 
Ett fordon som är försett med ett parkeringstillstånd för hemvården får, oberoende av ett sådant förbud eller en sådan begränsning som angetts med en trafikanordning, parkeras på en gata eller på ett annat område som administreras av kommunen på det sätt som föreskrivs i 39 §. 
Parkeringstillståndet för hemvården får användas för parkering endast för utförande av de arbetsuppgifter som avses i 190 a § 1 mom. och för parkering får användas endast fordon som nämns i parkeringstillståndet. 
43 § 
Körning och parkering på gårdsgata 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Parkering på en gårdsgata är tillåten endast på en markerad parkeringsplats. Cyklar och mopeder samt fordon som är försedda med parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller parkeringstillstånd för hemvården får dock parkeras också på andra ställen på en gårdsgata, om detta inte medför avsevärd olägenhet för trafiken på gårdsgatan eller för annan användning av gårdsgatan. 
Utskottet föreslår en ändring 65 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Person som reglerar trafiken Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Trafiken får också regleras av en person som Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 4) Trafikledsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunen förordnar att reglera trafiken på en väg på grund av ett arbete, en undersökning eller en långvarig trafikstörning på vägen eller i dess närhet, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5) Transport- och kommunikationsverket bemyndigar eller polisen förordnar att reglera trafiken vid specialtransporter. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Den som reglerar trafiken ska använda klädsel som kan urskiljas tydligt och uppfyller kraven i standard SFS-EN 471 eller SFS-EN ISO 20471. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om kraven på synbarhet i fråga om klädseln för vägtransportledare för specialtransporter. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 71 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Uppsättande av trafikanordningar Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En trafikanordning uppsätts Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) på landsvägar av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen enligt styrning av Trafikledsverket, Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Trafikledsverket ska underrättas om uppsättande av en trafikanordning som avses i 1 mom. 13 punkten. Trafikledsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i uppgifterna och förmedlingssättet. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Polisen eller den som har rätt att uppsätta trafikanordningar får avlägsna en trafikanordning som satts upp i strid med denna lag. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 72 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Undantag som gäller uppsättande av trafikanordningar Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Den som enligt 71 § 1 mom. 1 punkten har rätt att sätta upp ett vägmärke uppsätter vägmärken som anger väjningsplikt vid anslutningar mellan vägar och landsvägar och kommunen vid anslutningar mellan gator och områden som avses i 3 punkten i det momentet. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kommunen uppsätter vägmärken som anger tätort. Vägmärkena placeras på landsvägar ut av den som enligt 71 § 1 mom. 1 punkten har rätt att sätta upp ett vägmärke och på andra vägar av kommunen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vägmärken som anger transportbegränsning för farliga ämnen uppsätts av Transport- och kommunikationsverket. Vägmärkena placeras på landsvägar ut av den som enligt 71 § 1 mom. 1 punkten har rätt att sätta upp ett vägmärke och på andra vägar av kommunen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Bestämmelser om uppsättande och underhåll av samt kostnadsansvar för trafikanordningar vid en plankorsning med en järnväg finns i 89 § i banlagen (110/2007). Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Den som enligt 71 § 1 mom. har rätt att sätta upp ett vägmärke kan besluta att en sökande på egen bekostnad får placera ut ett informationsmärke som avses i bilaga 3.6 och 3.7 till denna lag. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 73 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Uppsättande av störande eller otillåten anordning på väg Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Polisen eller den som har rätt att uppsätta trafikanordningar får avlägsna en anordning som uppsatts i strid med 1 mom. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 88 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Definitioner i 5 kap. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring I detta kapitel avses med Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 11)  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring alternativa drivkrafter Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring alternativa bränslen som avses artikel 2 i mått- och viktdirektivet, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12) Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring odelbart föremål Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring :  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring a) ett föremål som utgör last och som ensamt bildar en odelbar last, dock så att flera sådana föremål kan lastas utan att en massa som allmänt tillåts på väg överskrids och så lastningen av flera sådana föremål inte ökar överskridningen av ett mått som allmänt tillåts på väg, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b) ett föremål som är lastat och vars lastning leder till att de mått som tillåts i mått- och massdirektivet överskrids, dock så att flera sådana föremål kan lastas utan att en massa som allmänt tillåts på väg överskrids och så att lastningen av flera sådana föremål inte ökar överskridningen av ett mått som allmänt tillåts på väg. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Det som i denna lag föreskrivs om odelbar last tillämpas också på en för sjötransport avsedd container som, tom eller lastad på avgångsorten, transporteras till eller från utlandet, och som är över 2,80 meter hög eller över 12,30 meter lång. Om transporten av containern kräver en höjd som överskrider 4,40 meter, i en påhängsvagnskombination kräver att en längd på 23,00 meter överskrids eller kräver att den massa som allmänt tillåts på väg överskrids, anses containern vara ett odelbart föremål bara om den används för transport av ett odelbart föremål eller om den transporteras tom. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 100 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Medspårande axel Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om en bil eller en bilsläpvagn för vilken det inte föreskrivits eller bestämts några tekniska krav på styranordningen har en medspårande axel som är försedd med en från förarplatsen manövrerbar eller automatiserad anordning som låser styrningen i mittläge, ska axeln hållas låst när hastigheteten är högre än 40 kilometer i timmen.  Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 106 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Slirskydd på fordons däck Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Däck på fordon får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Dubbdäck får användas på bilar, motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar samt traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen, och på släpfordon som är kopplade till sådana fordon, från ingången av november månad till utgången av mars månad. Dubbdäck får även under annan tid användas Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) på utryckningsfordon, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) på bilar och släpvagnar som är avsedda för terrängbruk och används av försvarsmakten, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) på bilar och släpvagnar som används vid väghållning, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) vid tillfälliga förflyttningar i anslutning till handel med fordon eller till reparation, besiktning eller godkännande för trafik av fordon, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5) på alla fordon som avses i detta moment, om vädret eller väglaget förutsätter det. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om dragbilen är försedd med dubbdäck ska en släpvagn med en klassificeringsmassa som är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton ha vinterdäck. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring När dubbdäck används på en person- eller paketbil, på en specialbil eller på en bilsläpvagn med en klassificeringsmassa som är högst 3,5 ton ska dubbdäck monteras på fordonets alla hjul, med undantag av det andra hjulet på parhjul. Antalet dubbar på de enskilda däcken får inte avvika från varandra på så sätt att det medför fara. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tillåtna skillnaderna i antalet. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om den massa som totalt belastar drivaxeln eller drivaxlarna på en fordonskombination vars massa överskrider 44 ton eller vars längd överskrider 18,75 meter är mindre än 18 procent av fordonskombinationens massa, ska dragfordonet för den tidsperiod som anges i 2 mom. förses med en anordning med vilken det är möjligt att förbättra fordonets förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta. Som en sådan anordning betraktas inte en konstruktion som påverkar funktionen av en enda drivande axels differentialväxel.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om den massa som totalt belastar drivaxlarna på en fordonskombination vars längd överstiger 28 meter är mindre än 25 procent av fordonskombinationens massa, ska dragfordonet under den tidsperiod som anges i 2 mom. antingen ha sandningsanordningar för att förbättra fordonskombinationens förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta eller automatiska snökedjesystem för åtminstone en drivande axel.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Det krav på system som förbättrar en fordonskombinations förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta som avses i 5 och 6 mom. tillämpas inte på en fordonskombination som har en axel som vid långsam hastighet kan omkopplas till en drivande axel, om den massa som totalt belastar drivaxlarna, inklusive den massa som belastar den drivande axel som avses ovan, är minst 25 procent av fordonskombinationens massa. Den här avsedda axel som vid långsam hastighet kan omkopplas till en drivande axel kan finnas på bilen eller på släpvagnen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Däck på cyklar, motoriserade cyklar, lätta elfordon, släpvagnar till cyklar, sparkcyklar samt fordon som dras av djur får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Däck och band på motorredskap, terrängfordon, traktorer med en konstruktiv hastighet på högst 60 kilometer i timmen och släpvagnar till dem får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket får av särskilda skäl för ett fordon bevilja undantag från bestämmelsen i 2 mom. om den tid då användning av dubbdäck är tillåten. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om vilka slags anordningar som kan betraktas som i 5 mom. avsedda anordningar som kan förbättra fordonets förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta och om vilken slags axel som kan betraktas som en i 7 mom. avsedd axel som vid långsam hastighet kan omkopplas till en drivande axel. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 107 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Allmänna lastningsbestämmelser Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Lasten får, inom ramen för fordonets eller fordonskombinationens tillåtna längd på väg, skjuta ut högst 1,00 meter över den yttersta punkten av fordonets framdel och högst 2,00 meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel, om inte något annat föreskrivs eller bestäms nedan i detta kapitel eller i bestämmelser eller föreskrifter som gäller specialtransporter. Om en fordonskombination inte uppfyller kravet på vändningsförmåga enligt 132 § 1 eller 2 mom., får lasten dock skjuta ut högst 1,00 meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 108 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Placering av last Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Lasten ska bilda en så låg och enhetlig helhet som möjligt. Lastens tyngdpunkt ska befinna sig så lågt som möjligt och så nära fordonets längsgående mittlinje som möjligt. I en fordonskombination som består av ett dragfordon och flera släpvagnar ska lasten med beaktande av hela kombinationen placeras så långt fram som möjligt. Ett fordon får inte lastas så att fordonets tyngdpunkt är högre än vad som tekniskt sett är tillåtet.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En medelaxelsläpvagn ska lastas så att den överför en nedtryckande kraft på dragfordonets kopplingsanordning. Den nedtryckande kraften får vara högst 10 procent av den massa som är tillåten på släpvagnens axlar eller en kraft som motsvarar en massa på högst 1 000 kilogram, med det lägsta värdet som gräns. Den nedtryckande kraften får inte överskrida de krafter som är tillåtna för de tillkopplade fordonen eller kopplingsanordningarna. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 115 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om de massor som tillåts vid registreringen och användningen av ett fordon som tagits i bruk 1993 eller därefter överskrider de högsta tillåtna värdena enligt mått- och viktdirektivet, ska  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) en tre- eller fleraxlad boggi på en bil ha minst en styrande eller medspårande axel som är låst i ett läge som motsvarar körning rakt fram när hastigheten är 30 kilometer i timmen eller högre, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) minst en av boggins axlar på ett släpfordon vara medspårande eller styrande, om avståndet mellan de yttersta axlarna i en tvåaxlad boggi är större än 2,4 meter eller i en tre- eller fleraxlad boggi större än 2,8 meter, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) den bakersta axeln i en tvåaxlad boggi på en egentlig släpvagn vara medspårande endast om det har visats att fordonet uppfyller de tekniska krav som avses i E-reglemente nr 79. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring I en tre- eller fleraxlad boggi i ett fordon som avses i 1 mom. ska den sammanlagda massan som belastar andra axlar än boggins medspårande axlar vara minst 1,6 gånger den massa som belastar de medspårande axlarna. Kravet tillämpas inte på fordon som har visats uppfylla de tekniska krav som avses i E-reglemente nr 79. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas inte på fordon vilkas högsta tillåtna hastighet är 40 kilometer i timmen eller lägre. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring På en dolly får inte kopplas en påhängsvagn vars styrande axels läge bestäms av vinkeln mellan dragfordonets vändskiva och påhängsvagnen. Kopplingen får dock göras om dollyn är godkänd för detta ändamål. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 116 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Största tillåtna massa på axel och boggi på motordrivna fordon och släpfordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Den massa som belastar en axel på ett motordrivet fordon och ett släpfordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat får inte överstiga de värden som anges i bilaga 6.1 till denna lag och inte det värde som antecknats i trafik- och transportregistret. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Den massa som belastar en boggi på ett motordrivet fordon och ett släpfordon får inte överstiga de värden som anges i bilaga 6.2 och inte det värde som antecknats i trafik- och transportregistret.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vid körning på en hal vägyta får, vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel, den massa som belastar fordonets axel och boggi tillfälligt överskrida den största axel- och boggimassa som tillåts på vägen, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig framdrivningsförmåga och om detta inte skadar vägen.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Den massa som belastar fordonets axel och boggi får vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel tillfälligt överskrida den största axel- eller boggimassa som tillåts på väg, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig vändningsförmåga. Körhastigheten får då inte överstiga 30 kilometer i timmen och den massa som belastar axeln får inte överstiga 12 ton. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 117 a § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Största tillåtna massa för släpvagnar som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Massan för en egentlig släpvagn får inte överskrida den summa som erhålls när man till 20 ton adderar350 kilogram för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan släpvagnens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 122 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Största tillåtna massa för kombinationer av bilar och släpvagnar som har registrerats och tagits i bruk i en EES-stat. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Massan för en fordonskombination bestående av en bil och en eller flera släpvagnar, som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat, får inte överstiga de värden som anges i bilaga 6.6 och inte summan av de i trafik- och transportregistret antecknade massorna för dragfordonet och släpfordonet eller släpfordonen. Fordonskombinationens massa får inte överstiga den i trafik- och transportregistret antecknade största tillåtna kombinationsmassan och inte den för dragfordonet tekniskt tillåtna massan för en fordonskombination. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 124 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Undantag som gäller massan på en fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat vid transport av farliga ämnen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om lagen om transport av farliga ämnen tillämpas på transporten, är den största tillåtna massan för en fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) 60 ton för en bildragen fordonskombination med minst sju axlar, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) 64 ton för en fordonskombination bestående av en dragbil med tre axlar och en påhängsvagn med minst fem axlar, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) 68 ton, om Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring a) fordonskombinationen har minst åtta axlar och fordonskombinationens dragbil har minst fyra axlar, eller Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b) fordonskombinationens dragbil har minst tre axlar och det är fråga om en fordonskombination bestående av en bil och två påhängsvagnar med sammanlagt minst åtta axlar.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring I en fordonskombination med åtta axlar och en massa som överskrider 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda massa belasta sådana axlar som är försedda med parhjul. Kravet gäller dock inte tanktransporter av farliga ämnen, om mängden av det farliga ämne som transporteras överskrider 5 ton. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 131 a § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Identifieringsskylt för långa fordonskombinationer Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Över 15,5 meter långa fordonskombinationer bestående av en lastbil med en eller flera släpvagnar ska vara försedda med antingen en identifieringsskylt som motsvarar E-reglemente nr 70 eller försedda med en minst 300 millimeter lång och 800 millimeter bred skylt, med 25 millimeter breda kanter som är målade i röd fluorescerande färg eller som är reflekterande, med en bild på en fordonskombination i svart på gul reflekterande botten. Under bilden får det finnas en markering för fordonskombinationens längd. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om markeringar som förbättrar synligheten för långa fordonskombinationer. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 132 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vändningsförmåga hos bilar och bildragna fordonskombinationer som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En bil, en högst 16,50 meter lång kombination av en bil och en påhängsvagn samt en högst 18,75 meter lång kombination av en bil och en egentlig släpvagn eller en medelaxelsläpvagn, som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat, ska åt båda hållen kunna vända innanför ett område som avgränsas av två koncentriska cirklar så att när fordonets eller kombinationens yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig samtliga fordons inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En över 18,75 meter lång kombination av en bil och en eller flera släpvagnar ska åt båda hållen kunna vända innanför ett område som avgränsas av två koncentriska cirklar så att när det yttersta främre hörnet rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 2,00 meters radie. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Trots vad som föreskrivs i 2 mom. får vändningsförmågan hos en över 18,75 meter lång kombination av en bil och en eller flera släpvagnar eller en över 16,50 meter lång kombination av en bil och en påhängsvagn vara sådan att kombinationen uppfyller kraven på vändningsförmåga och sidoförskjutning i bilaga 9. Då ska transportören och föraren dock kontrollera att transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner längs körbanans sidor. Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet och kombinationen medföras för påvisande av att kraven på vändningsförmåga uppfylls.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring I de i 1—3 mom. avsedda måtten på 16,50 meter och 18,75 meter för fordonskombinationer beaktas inte aerodynamiska anordningar som avses i artikel 8 b i mått- och viktdirektivet och inte aerodynamiska förarhytter som avses i artikel 9 a i det direktivet. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket får meddela tekniska och preciserande föreskrifter om kraven på vändningsförmåga hos fordonskombinationer samt om sätten att tekniskt påvisa överensstämmelse. Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om alternativa sätt att påvisa att de krav på vändningsförmåga som avses i denna paragraf uppfylls. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 132 a § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Fordonskombinationers stabilitet Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En i 151 § 4 mom. 7—11 punkten avsedd fordonskombination ska till sin dimensionering motsvara en kombination vars horisontella vridningsvinkelhastighet ökar med ett värde på högst 1,90 och sidoacceleration ökar med ett värde på högst 4,00 vid körprov enligt ISO-standard 14791 eller motsvarande simuleringar. Kraven ska uppfyllas när fordonskombinationen lastats till den största allmänt tillåtna massan på väg, körhastigheten är 80 kilometer i timmen och lastens tyngdpunkt är på 1,30 meters höjd från lastutrymmets golv. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet medföras för påvisande av att stabilitetskravet i 1 mom. uppfylls eller ett intyg över i 1 mom. avsedda körprov eller simuleringar som utförts med fordonskombinationen i fråga eller en motsvarande fordonskombination.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Stabilitetskravet enligt 1 mom. tillämpas dock inte när en fordonskombinations axellyftsanordning eller funktion för lättande av en axel är i sådana lägen som kan användas bara när hastigheten är högst 30 kilometer i timmen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om simuleringsmetoderna för bestämmande av fordonskombinationers stabilitet. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 134 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Största tillåtna massa på axel eller boggi på fordon som registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än en EES-stat. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Vid körning på en hal vägyta får, vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel, den massa som belastar fordonets axel och boggi tillfälligt överskrida den största axel- och boggimassa som tillåts på vägen, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig framdrivningsförmåga och om detta inte skadar vägen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 150 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Allmänna kopplingsbestämmelser Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Till ett motordrivet fordon får det kopplas bara ett släpfordon åt gången, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring I en fordonskombination Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) får massan inte överstiga de tekniskt tillåtna massorna för fordon, fordonskombinationer och kopplingsanordningar, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) får fordonen inte vidröra varandra i normala körsituationer, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) ska bromsarna och lyktorna på släpvagnen eller släpvagnarna fungera enligt gällande bestämmelser och föreskrifter, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) ska fordonens elbromsar och tryckluftsbromsar vara anpassade till varandra enligt gällande bestämmelser och föreskrifter, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5) ska dragfordonets backspeglar vara justerade så eller dragfordonet förses med sådana tilläggsspeglar att föraren kan se längs dragfordonets och släpvagnens eller släpvagnarnas sidor och ge akt på trafiken bakom fordonet; i stället för tilläggsspeglar kan någon annan anordning som möjliggör indirekt sikt användas. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ska det i en över 20,00 meter lång kombination av en lastbil och en påhängsvagn, i en i 151 § 7—11 punkten avsedd kombination samt i övriga över 28,00 meter långa fordonskombinationer finnas ett elektroniskt styrt tryckluftbromssystem i alla kombinationens fordon samt sådana system för indirekt sikt och sådana förarassistanssystem som garanterar den långa fordonskombinationens säkerhet. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de system som avses här och om de tekniska kraven på dem. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Föraren av en fordonskombination som avses i 3 mom. ska känna till den massa som belastar varje enskild axel och boggi. Den massa som belastar dragfordonets framaxel behöver föraren dock känna till endast om axeln är försedd med luftfjädring. Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet medföras för påvisande av att de krav som föreskrivs i 3 mom. och de krav som meddelas med stöd av 3 mom. uppfylls. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Under korta transferkörningar som hänför sig till lossning eller lastning av en lastbil och av en släpvagn som är kopplad till lastbilen eller till lastbilens släpvagn kan användas även en sådan på bilen monterad kopplingsanordning som inte är typgodkänd. Förutsättningen är att hastigheten 30 kilometer i timmen inte överskrids under transporten och att det i närheten av kopplingsanordningen finns en skylt som upplyser om detta. Dessutom krävs det att fordonen har låsningsfritt bromssystem. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om kraven på den kopplingsanordning och den skylt som avses ovan. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vid transporter som avses i 149 § får flera släpvagnar vara kopplade till en bil eller traktor. Fordonskombinationens längd får vara högst 25,25 meter och släpvagnarnas gemensamma kopplingsmassa högst tre gånger så stor som egenmassan hos dragfordonet. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Till en traktor, ett motorredskap eller ett minst trehjuligt fordon i kategori L får det kopplas en bilsläpvagn, om de fordon som används och deras koppling till varandra uppfyller de tekniska krav som bestäms enligt dragfordonet. Om släpvagnen har icke fungerande körriktningsvisare eller bromslyktor och sådana inte förutsätts i de tekniska krav som bestäms enligt dragfordonet, ska de täckas över. De mått och massor som är tillåtna för fordonen och fordonskombinationen bestäms i enlighet med de bestämmelser som gäller för dragfordonet. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska krav och de dimensioner som gäller för kopplingsanordningar som används i fordonskombinationer. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 151 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Koppling av släpfordon till bil Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Till en lastbil får det kopplas  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) en påhängsvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) en medelaxelsläpvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) en egentlig släpvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) en dolly på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5) en påhängsvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6) en påhängsvagn och en till den kopplad medelaxelsläpvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7) en påhängsvagn och en till den kopplad egentlig släpvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8) en påhängsvagn och en till den kopplad dolly på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9) en dolly på vilken det kopplats en påhängsvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10) en egentlig släpvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11) en påhängsvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om längden på en fordonskombination som dras av en lastbil överstiger 22,00 meter utan last, ska alla fordon i kombinationen vara försedda med låsningsfria bromsar. En påhängsvagn med boggi som kopplats på en dolly ska vara försedd med minst två fasta axlar. Som en i detta moment avsedd fast axel betraktas också en axel där styrningen låser sig i en position som motsvarar körning rakt fram senast när hastigheten stiger till 30 kilometer i timmen. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 152 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Största tillåtna massa för släpfordon som kopplas till bil Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kopplingsmassan för ett eller flera släpfordon som kopplas till en bil får inte vara större än det lägsta av följande värden: Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 4) om det är fråga om ett till en bil kopplat annat släpfordon än en påhängsvagn, 1,75 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa,  Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Den massa som belastar en påhängsvagns boggi får uppgå till högst 1,75 gånger dragbilens största på väg allmänt tillåtna massa. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 157 a § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Klassificering av en transport som specialtransport Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En transport kan klassificeras som specialtransport och omfattas av bestämmelserna och föreskrifterna om specialtransporter när Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) transporten till följd av en odelbar last eller ett odelbart föremål inte kan utföras utan att ett mått eller en massa som allmänt tillåts på väg överskrids, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) ett mått eller en massa som tillåts i mått- och viktdirektivet överskrids vid transporten till följd av en odelbar last eller ett odelbart föremål, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) lasten på grund av dess struktur eller form eller för att garantera transportsäkerheten måste lastas så att ett mått eller en massa som allmänt tillåts på väg eller ett mått eller en massa som tillåts i mått- och viktdirektivet överskrids, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) det är fråga om ett fordon som på grund av sitt användningsändamål utan last överskrider ett mått eller en massa som allmänt tillåts på väg eller ett mått eller en massa som tillåts i mått- och viktdirektivet. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om klassificeringen av transporter som specialtransport. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 184 § Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Undantag från skyldigheten att iaktta trafikregler, trafikanordningar och bestämmelser om användningen av fordon. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring En vägtrafikant ska dock följa tecken som ges av en trafikövervakare och tecken som ges av andra som reglerar trafiken. Tåg och andra anordningar som löper på järnvägsskenor ska också lämnas fri passage. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 187 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillfällig avstängning av väg Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Beslut om tillfällig avstängning av en väg fattas av den som har rätt att uppsätta trafikanordningar. I brådskande fall kan en trafikövervakare eller räddningsmyndighet tillfälligt stänga av en väg.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Hastighetstävlingar för motordrivna fordon får arrangeras endast på avstängda vägar. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Beslut om tillfällig avstängning av en väg ska utan dröjsmål sändas till polisen för kännedom.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 189 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Uppsättande av anordning för viktövervakning Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En sådan anordning för viktövervakning som avses i artikel 10 d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen uppsätts Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) av Trafikledsverket, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) på gator och på andra av kommunen förvaltade vägar av kommunen, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) på andra än i 1 och 2 punkten avsedda vägar av väghållaren, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) för tillfälligt bruk av en trafikövervakare. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring De väghållare som avses i 1—3 punkten ska underrätta polisen och Trafikledsverket om anordningen. Trafikledsverket ska också förses med uppgifter om de övervakningsvolymer och överlaster som anordningen registrerat. Slut på ändringsförslaget 
190 a § 
Beviljande av parkeringstillstånd för hemvården 
Kommunen kan bevilja parkeringstillstånd för hemvården för högst fem år i sänder för att i klientens hem utföra 
1) uppgifter inom Utskottet föreslår en ändring hemservice enligt 19 §, Slut på ändringsförslaget hemvården enligt 20 § och boendeservice enligt 21 § i socialvårdslagen (1301/2014), 
Utskottet föreslår en ändring 2) uppgifter inom hemsjukvården enligt 25 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), Slut på ändringsförslaget (Ny) 
Utskottet föreslår en ändring 3 Slut på ändringsförslaget) uppgifter enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987),  
Utskottet föreslår en ändring 4 Slut på ändringsförslaget) uppgifter enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977).  
Parkeringstillstånd beviljas arbetstagare, företag, föreningar eller offentliga samfund som tillhandahåller service som avses i 1 mom. 
I 2 mom. avsedda aktörer ska i sin ansökan till kommunen ange högst tre fordon i fråga om vilka parkeringstillstånd för hemvården används för parkering enligt 39 a §. Företag, föreningar och offentliga samfund ska också ange tillståndshavaren, som ska vara en fysisk person som är anställd av den som ansöker om tillståndet. 
Arbetstagaren eller tillståndshavaren ska utan dröjsmål underrätta kommunen om förändringar i förutsättningarna för beviljande av tillstånd. 
Kommunen ska återkalla tillståndet, om 
1) förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls, 
2) arbetstagaren eller tillståndshavaren upprepade gånger eller allvarligt i strid med denna lag har använt eller låtit använda tillståndet och om en anmärkning eller varning inte kan anses vara tillräcklig, 
3) arbetstagaren eller tillståndshavaren begär det. 
Utskottet föreslår en ändring 191 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Beviljande av tillstånd för specialtransport Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tillstånd för en specialtransport som avses i 159 § beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillståndet får förenas med villkor som gäller transportrutten och transporttidpunkten och med andra villkor som behövs för att säkerställa att transporten genomförs på ett säkert och smidigt sätt och för att skydda trafikmiljön. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen får återkalla ett tillstånd för specialtransport för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte iakttar de bestämmelser eller föreskrifter som gäller specialtransporten eller villkoren i tillståndet för specialtransport, eller om förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls. Om det skulle vara oskäligt att återkalla tillståndet, får tillståndshavaren i stället ges en anmärkning eller en skriftlig varning. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 192 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Undantag som gäller vissa fordon och fordonskombinationer Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Transport- och kommunikationsverket får för ett enskilt fordon eller en enskild fordonskombination bevilja tillstånd att låta bli att iaktta bestämmelserna i 116, 117, 117 a, 118—130, 130 a, 131, 131 a, 132 och 132 a §, om detta behövs för testning av ny teknik eller för produktutveckling eller av något annat särskilt skäl. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring  En förutsättning är dessutom att beviljandet av tillståndet inte äventyrar trafiksäkerheten, miljön eller egendom eller snedvrider konkurrensen. Tillstånd får beviljas för viss tid och förenas med villkor. Transport- och kommunikationsverket får återkalla tillståndet för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte iakttar de bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller transporten eller om förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls. Om det skulle vara oskäligt att återkalla tillståndet, får tillståndshavaren i stället ges en anmärkning eller en skriftlig varning.  Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 195 § (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Övergångsbestämmelser Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En spärrlinje, ett spärrområde och en varningslinje ska inom tre år från ikraftträdandet av denna lag markeras på det sätt som anges i bilaga 4.1 till denna lag. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vägmarkeringen fortsättning på cykelbana ska inom två år från ikraftträdandet av denna lag markeras på det sätt som anges i bilaga 4.2 till denna lag.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En dubbelriktad cykelbana ska inom sju år från ikraftträdandet av denna lag anges på det sätt som anges i punkt B5 i bilaga 3.2 och punkt D5 i bilaga 3.4. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vägmärken enligt vägtrafikförordningen (182/1982) får användas i tio år efter ikraftträdandet av denna lag, dock så att vägmärkena cykelåkning och körning med moped förbjudna C12 och gångtrafik, cykelåkning och körning med moped förbjudna C15 enligt bilaga 3.3 ska tas i bruk när denna lag träder i kraft.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vägmarkeringar enligt vägtrafikförordningen får användas i sju år efter ikraftträdandet av denna lag.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring På ett fordon som är godkänt för trafik vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas inte det krav i tabell 2 i bilaga 6 som innebär att massan för framaxlar i följd eller bakaxlar i följd, som inte utgör en boggi, inte får vara större än det värde för massa som tillåts för motsvarande boggi.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Ett fordon som har godkänts för trafik med stöd av 57 § 2 eller 3 mom. i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) får alltjämt användas i trafik i enlighet med de momenten.  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring På en släpvagn som har tagits i bruk före den 1 april 2019 tillämpas 117 a § från och med den 1 januari 2024. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Trots vad som i bilaga 6.6 föreskrivs om massan för en kombination av bil och påhängsvagn får på en sådan kombination, om påhängsvagnen har tagits i bruk före den 1 april 2019, de bestämmelser om massan för en kombination av bil och påhängsvagn som gällde den 20 januari 2019 tillämpas till och med den 31 december 2023. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om dragfordonet eller ett släpfordon i en fordonskombination bestående av en bil och en eller flera släpvagnar har tagits i bruk före den 1 april 2019, ska fordonskombinationen från och med den 1 januari 2024 uppfylla kravet i bilaga 6.6 på den sammanlagda massa som belastar den bakersta boggin på dragfordonet och den främsta boggin på släpvagnen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Sådana tillstånd och godkännanden som gäller när denna lag träder i kraft och som har beviljats med stöd av den upphävda lagen och författningar som har utfärdats med stöd av den förblir i kraft med de villkor som anges i tillstånden och godkännandena. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring På i denna lag avsedda förseelser som har begåtts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 2—11 § i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016) och de bestämmelser om straffansvar i den upphävda lagen som gällde vid ikraftträdandet. Om tillämpningen av denna lag skulle leda till ett lindrigare slutresultat ska detta beaktas när straffet bestäms. Slut på ändringsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den dagmånad 20
 Slut på lagförslaget 

Författningsbilaga

Utskottet föreslår en ändring Bilaga 3.2 (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring B5 Väjningsplikt i korsning Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring B5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Märket anger att fordon och spårvagnar ska väja för andra fordon och spårvagnar i en korsning. Vid svängning i en korsning ska dessutom den väjningsplikt som anges i 24 § 2 mom. iakttas. I en cirkulationsplats används märket tillsammans med märke D2. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tilläggsskylt H23.1 i kombination med märket anger att en dubbelriktad cykelbana korsar vägen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tilläggsskylt H22.1 eller H22.2 i kombination med märket anger riktningen för svängande fordon och spårvagnar, som fordon och spårvagnar ska väja för. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Försett med tilläggsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke. Försett med tilläggsskylt H5 kan märket användas som förhandsmärke för märke B6. Slut på ändringsförslaget 
Bilaga 3.8 
H25 
Servicekörning tillåten 
Tilläggsskylten anger att det, trots det förbud som anges med vägmärket, tillåts 
1) transport i samband med underhåll eller bevakning av en fastighet och byggnader, utrymmen 
och anläggningar på fastigheten, när sådan körning är nödvändig, 
2) distributionstrafik samt transport av sådant gods som på grund av sin vikt eller av någon 
annan anledning rimligen inte kan bäras, 
3) transport av en sådan person vars funktions-, rörelse- eller orienteringsförmåga är begränsad 
på grund av ålder, skada eller sjukdom eller av någon annan orsak, 
4) transport av barn, om en person har att övervaka flera än ett barn som inte fyllt 7 år, 
5) avhämtande och avlämnande av en kund med ett fordon i taxitrafik, 
6) körning med fordon, om det är försett med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade, eller 
7) körning med fordon, om det är försett med ett parkeringstillstånd för hemvården. 
Utskottet föreslår en ändring Bilaga 6.2 (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Största tillåtna massa på boggi på motordrivna fordon och släpfordon (116 §) Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring Boggi på motordrivet fordon Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring ton Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring a Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11,5  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring c Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring d Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, varav minst den ena axeln är drivande, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och varje drivande axel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring e Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, varav minst den ena axeln är drivande, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring f Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, varav minst den ena axeln är drivande, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och boggins vardera axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om boggins vardera axel är drivande och försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 10,5 ton Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring g Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, med två framaxlar, om axelavståndet är minst 1,8 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring h Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Treaxlad boggi, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är mindre än 1,3 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring i Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Treaxlad boggi, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är minst 1,3 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 24  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring j Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Treaxlad boggi, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är minst 1,3 meter och om minst två av boggins axlar är försedda med parhjul Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 27  Slut på ändringsförslaget 
 
 
 
 
Utskottet föreslår en ändring Boggi på släpfordon  Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring k Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring l Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring m Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring n Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,8 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring o Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Treaxlad boggi, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är högst 1,3 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 21  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring p Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är större än 1,3 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 24  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring q Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Boggi med fyra eller flera axlar Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 24 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring r Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Boggi med fyra eller flera axlar, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är större än 1,3 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 27 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring s Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Boggi med fyra eller flera axlar, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är större än 1,3 meter och avståndet mellan boggins yttersta axlar är större än 4,7 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 30 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring t Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Boggi med fem eller flera axlar, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är större än 1,3 meter och avståndet mellan boggins yttersta axlar är större än 6,7 meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 36 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Massan för framaxlar i följd eller bakaxlar i följd, som inte utgör en boggi, får inte vara större än det värde för massa som tillåts för motsvarande boggi. Den massa som belastar de på varandra följande axlarna i en boggi med tre eller flera axlar får inte vara större än den största massa som enligt tabellen får belasta en boggi med motsvarande axelantal. Den massa som belastar en axel i en boggi får inte vara större än den största massa som enligt tabellen i bilaga 6.1 får belasta en axel. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Bilaga 6.3 (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Bilars största tillåtna massa (117 §) Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring Bil Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring ton Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring a Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Annan tvåaxlad bil än buss Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Treaxlad bil Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 25  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring c Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Treaxlad bil, om dess drivande bakaxel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 10,5 ton Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 26 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring d Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Treaxlad bil, av vars axlar två är försedda med parhjul eller av vars bakaxlar den ena är styrande eller medspårande och försedd med däck vilkas nominella däckbredd är minst 385 millimeter och den drivande bakaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 28 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring e Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Treaxlad ledbuss Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 28  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring f Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Fyraxlad bil Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 31  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring g Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Fyraxlad bil, om dess drivande bakaxel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 10,5 ton Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 35  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring h Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Femaxlad bil Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 42  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring i Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Tvåaxlad buss Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 19,5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En bils massa får dock inte överskrida det värde som fås då till 20 ton för varje 0,10 meter som avståndet mellan bilens yttersta axlar överstiger 1,80 meter läggs Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - om bilen är fyraxlad 320 kilogram Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - om bilen är femaxlad 350 kilogram Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Av en bils massa ska minst 20 procent belasta den styrande axeln eller de styrande axlarna. Av en personbils massa ska, när bilens belastning motsvarar den största i registrering och bruk tillåtna massan och full massa på bakaxeln, dock minst 30 procent belasta framaxeln. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Minst 25 procent av massan hos en annan bil än en personbil ska belasta den drivande axeln eller de drivande axlarna. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Massan hos en bil som drivs med alternativa drivkrafter får vara större än det största tillåtna värde som anges i punkterna a—h i bilaga 6.3 till den del som tillverkaren visar att massans ökning beror på den extra vikt som den alternativa drivkraften förutsätter. Ökningen får vara högst 1 000 kilogram.. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Massan hos ett sådant utsläppsfritt fordon som avses i artikel 2 i mått- och viktdirektivet får vara större än det största tillåtna värde som anges i a- och e-punkten i bilaga 6.3 till den del som tillverkaren visar att massans ökning beror på den extra vikt som den utsläppsfria tekniken förutsätter. Ökningen får vara högst 2000 kilogram.. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Bilaga 6.6 (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Största tillåtna massa för kombinationer av bilar och släpvagnar (122 §) Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring Kombination Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring ton Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring a Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kombination av bil och medelaxelsläpvagn Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 50  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kombination av bil och påhängsvagn, kombination av bil och egentlig släpvagn eller kombination av bil och flera släpvagnar, när kombinationen är  Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring b.1 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - fyraxlad Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 36  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b.2 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - femaxlad Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 44  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b.3 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - sexaxlad Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 53  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b.4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - sjuaxlad Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 60  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b.5 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - åttaaxlad  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 64  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b.6 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - åttaaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 68  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b.7 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - nioaxlad Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 69  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b.8 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - minst nioaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 76  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b.9 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - tioaxlad Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 74 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b.10 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring - minst elvaaxlad Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 76 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vid beräkning av axlarnas antal ska vid kombinationer med sex eller flera axlar inte beaktas de axlar som är upplyfta eller för vilka den tillåtna massan är mindre än fem ton. Den sammanlagda massa som belastar den bakersta boggin på dragfordonet och den främsta boggin på släpvagnen får dock inte överskrida det värde som fås när till 20 000 kilogram läggs 350 kg för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan boggiernas yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Massan för en fordonskombination som består av en bil och därtill kopplad släpvagn eller kopplade släpvagnar och som har en massa som överstiger 44 ton får dock inte överskrida det värde som fås när till 20 000 kilogram läggs 320 kg för varje 0,10 meter med vilken avståndet mellan fordonets eller fordonskombinationens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Detta ska också tillämpas på en sådan fordonskombination bestående av en bil och en påhängsvagn som ingår i en kombination som avses i b-punkten i tabellen, om fordonskombinationens massa överstiger 44 ton. I en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan den bakersta axeln på bilen och den främsta axeln på en släpvagn med en kopplingsmassa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring På en kombination bestående av en bil och en eller flera släpvagnar ska minst 15 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna. Om massan för en fordonskombination överstiger 68 ton, ska dock minst 20 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna och minst 9 procent av fordonskombinationens massa belasta dragfordonets styrande axlar. De ovan föreskrivna gränsvärdena för axelmassor tillämpas inte vid korta transferkörningar som hänför sig till lossning eller lastning när körbanans friktionsegenskaper inte utgör någon risk för trafiksäkerheten eller utförandet av transporten. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om vilka slags axlar som ska betraktas som sådana drivande axlar som avses här. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Effekten i fordonskombinationer vars massa överstiger 44 ton ska vara minst 5 kilowatt för varje ton kombinationsmassa. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om alternativa sätt att visa att fordonskombinationen har tillräcklig prestanda. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Massan hos en fordonskombination som drivs med alternativa drivkrafter får vara större än det största tillåtna värde som anges i tabellen i bilaga 6.6 till den del som tillverkaren visar att massans ökning beror på den extra vikt som den alternativa drivkraften förutsätter. Ökningen får vara högst 1 000 kilogram.. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om vilka tekniska genomföranden som kan betraktas som sådana alternativa drivkrafter som avses här. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Bilaga 7.1 (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Största tillåtna längd på bilar, släpvagnar och kombinationer av dessa (125 §) Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring Bil Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring meter Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring a Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Buss  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,50  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Buss med minst tre axlar  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 15,00  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring c Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Buss med ledkonstruktion  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,75  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring d Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Buss med ledkonstruktion med mer än en led  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 25,25  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring e Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Annan bil än buss Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13,00  Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring Släpvagn Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring f Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Från kopplingstappens vertikalaxel på en påhängsvagn till påhängsvagnens bakersta punkt Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,00  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring g Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Från framaxelns vridningscentrum på en egentlig släpvagn som används i en fordonskombination som är längre än 22 meter till släpvagnens bakersta punkt Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,00 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring h Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum på en i f- och g-punkten avsedd släpvagn horisontellt till vilken punkt som helst framför den, exklusive dragstång Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2,04  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring i Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Annan släpvagn än en sådan som avses i f- eller g-punkten, exklusive dragstång Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12,50 Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring Fordonskombination Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring j Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kombination av personbil, paketbil eller buss och någon annan släpvagn än påhängsvagn  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 18,75  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring k Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kombination av personbil eller paketbil och påhängsvagn eller av lastbil i kategori N 2 och påhängsvagn Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,50  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring l Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kombination av lastbil i kategori N 3 och påhängsvagn Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 23,00 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring m Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Annan än i j-, k-, l-, n- eller o-punkten avsedd fordonskombination Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 16,50 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring n Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kombination av lastbil och medelaxelsläpvagn Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 20,75  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring o Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Annan än i k-, l- eller n-punkten avsedd kombination av lastbil och en eller flera släpvagnar Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 34,50 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring p Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Summan av de inre måtten för lastutrymmena bakom dragbilens förarhytt i en fordonskombination som avses i o-punkten  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 29,24  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om ett tillbehör som kan lösgöras, exempelvis en box för skidor, är fäst på en buss får inte bussens och tillbehörets gemensamma längd överstiga de mått som anges i tabellen. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Annan last än en container eller växellastkorg som skjuter ut utanför fordonets yttre mått beaktas inte när måtten för lastutrymmena bestäms. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med aerodynamiska anordningar enligt artikel 8 b i mått- och viktdirektivet får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i tabellen, med undantag för lastutrymmenas inre mått. En överskridning av måtten är tillåten endast om den är nödvändig för att anordningarna ska kunna fogas till fordonens bakre del, och den får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med förarhytter enligt artikel 9 a i mått- och viktdirektivet får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i tabellen, med undantag för lastutrymmenas inre mått. En överskridning av måtten får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En släpvagn eller en fordonskombination, där en container med en längd på 45 fot eller ett växelflak med en längd på 45 fot transporteras som en del av en intermodal transport enligt artikel 2 i mått- och viktdirektivet, får överskrida de mått som anges i tabellen med 15 centimeter. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Bilaga 9 (Ny) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Vändningsförmåga hos bilar och bildragna fordonskombinationer som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat (132 §) Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring En kombination ska på det sätt som anges på bilden kunna vända 120 grader när den yttre radien är 12,50 m så att det bakre hörnets förskjutning i sidled S är högst 80 cm och den inre radien R är minst 400 cm. När förskjutningen i sidled understiger 80 cm får den inre radien vara lika mycket mindre. Den inre radien ska alltid vara minst 370 cm. Slut på ändringsförslaget 
Helsingfors 1.4.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Jenni Pitko gröna 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.