Betänkande
KoUB
4
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab (RP 34/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Skriftligt yttrande har lämnats av 
kommunikationsministeriet
finansministeriet
justitieministeriet
Traffic Management Finland Ab
Trafikledsverket
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland
Fackförbundet Pro rf
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att det stiftas en lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning. Enligt propositionen övergår telematikuppgifterna inom vägtrafikstyrningen och vägtrafikledningen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna och den personal som utför dem i anställning hos leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster, Intelligent Traffic Management Finland Ab. I praktiken har alla uppgifter hört till ansvarsområdet för närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland. Intelligent Traffic Management Finland Oy är en del av en helt statsägd specialuppgiftskoncern Traffic Management Finland som står under kommunikationsministeriets ägarstyrning. 
Propositionen hänför sig till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Sakkunnigyttrandena förordar propositionen, och utskottet anser att den skapar större klarhet i verksamheten inom kommunikationsministeriets ansvarsområde. 
I propositionen konstateras det att den hänför sig till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020. Efter det att propositionen lämnades har statsrådet dock med anledning av covid-19-pandemin lagt fram en tredje tilläggsbudgetproposition för 2020. Därför hänför sig propositionen inte till den tredje utan i stället till årets fjärde budgetproposition, som enligt den ursprungliga tidsplanen ska lämnas till riksdagen i slutet av maj. 
DETALJMOTIVERING
1 §. Uppgifter som överförs från närings-, trafik- och miljöcentralerna.
Justitieministeriet konstaterade i sitt yttrande att det av den föreslagna regleringen tydligt ska framgå hur myndigheternas tillsyn över de uppgifter som överförs har ordnats. Dessutom ska paragrafen innehålla en hänvisning till lagen om transportservice (320/2017) och dess paragrafer, om de krav som gäller de uppgifter som ska överföras framgår av den lagen. Därför har utskottet till paragrafen fogat ett 2 mom. med hänvisningar till paragraferna i fråga i lagen om transportservice. I den finska språkdräkten föreslås också en språklig korrigering av paragrafens rubrik. Ändringen påverkar inte den svenska språkdräkten. 
2 §. Personalens ställning.
Justitieministeriet konstaterade i sitt yttrande att de uppgifter som föreslås bli överförda i stor utsträckning verkar falla utanför bestämmelserna om tjänsteansvar. Enligt kommunikationsministeriets utredning tillämpas på personer som utför telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning straffrättsligt tjänsteansvar enligt 138 § i lagen om transportservice (RP 34/2020 rd, s. 18). Utskottet kompletterar paragrafen med ett 2 mom. som gäller detta. 
Utskottet konstaterar att de nu föreslagna tilläggen endast förtydligar bestämmelserna om telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 34/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 
Utskottets ändringsförslag
Lag 
om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Uppgifter som överförs från närings-, trafik- och miljöcentralerna 
Närings-, trafik- och miljöcentralernas telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning och den personal som utför uppgifterna överförs till Intelligent Traffic Management Finland Ab som verkar som i 137 § i lagen om transportservice (320/2017) avsedd leverantör av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster. 
Bestämmelser om de krav som ställs i fråga om telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning finns i 138 § i lagen om transportservice. Bestämmelser om tillsynen i anknytning till telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning finns i 136 och 178 § i lagen om transportservice. 
2 § 
Personalens ställning 
På personalens ställning tillämpas vad som i 5 e och 5 f § i statstjänstemannalagen (750/1994) föreskrivs om överlåtelse av rörelse. 
På den som är anställd hos leverantören av vägtrafikstyrnings- och vägtrafikledningstjänster och utför telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför dessa uppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
3 § 
Verksamhetens kontinuitet i förvaltningsärenden 
I de förvaltningsärenden och förvaltningsprocessuella ärenden som gäller anhängiga förvaltningsärenden med avseende på telematikuppgifter inom vägtrafikstyrning och vägtrafikledning träder aktiebolaget i närings-, trafik- och miljöcentralernas ställe utan särskilt beslut. 
4 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 4.6.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Suna
Kymäläinen
sd
vice ordförande
Ari
Torniainen
cent
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Sandra
Bergqvist
sv
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Janne
Heikkinen
saml
medlem
Juho
Kautto
vänst
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Joonas
Könttä
cent
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Matias
Marttinen
saml
medlem
Mirka
Soinikoski
gröna
medlem
Kari
Tolvanen
saml
ersättare
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Mika
Boedeker.
Senast publicerat 04-06-2020 15:39