Senast publicerat 08-05-2021 15:59

Betänkande KoUB 5/2015 rd B 8/2015 rd Kommunikationsutskottet Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2014

INLEDNING

Remiss

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2014 (B 8/2015 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört: 

 • konsultativ tjänsteman Elina Thorström 
  kommunikationsministeriet
 • ordförande Kimmo Kivelä 
  Rundradions förvaltningsråd
 • direktör för samhällskontakter Petra  Wikström 
  MTV Ab
 • direktör Ismo Silvo 
  Rundradion
 • direktör Marcus Wiklund 
  Sanoma Media Finland Oy
 • verksamhetsledare Stiina Laakso 
  Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat - SATU ry.

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Sametinget
 • Svenska Finlands folkting
 • Kommunikationsverket
 • Finlands Dövas Förbund rf
 • Synskadades Centralförbund rf.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Oberoende.

Rundradion är underställd riksdagen, eftersom dess oavhängiga verksamhet ses som viktig för informationsförmedling på lika villkor och förverkligande av demokratin. Därför framhåller utskottet att Rundradions oberoende bör värnas i dess verksamhet och när man överväger vilken dess ställning ska vara. 

De allmänna tjänsterna

Definitionen av allmännyttig verksamhet.

Vid sin utfrågning av sakkunniga fokuserade utskottet särskilt på hur public service-uppdraget fullgjorts. I huvudsak förefaller Rundradion bland annat utifrån allmän tillgänglighet och nöjdhetsenkäter ha fullgjort uppdraget väl med avseende på mångsidig och omfattande programverksamhet. Men sakkunniga har också påpekat att det på grund av den vaga definitionen av allmännyttig verksamhet i vissa hänseenden är svårt att med stöd av verksamhetsberättelsen bedöma hur Rundradion har klarat sitt public service-uppdrag. Därför är det viktigt att Rundradions förvaltningsråd i sin verksamhetsberättelse enligt kriterier som är jämförbara med de som gäller för andra aktörer i branschen beskriver hur Rundradion har lyckats nå publiken med program inom public service för specialgrupper och hur bolaget nått ut till allmänheten med sina underhållningsprogram.  

Utskottet påpekar att också programkostnaderna bör uppges på ett jämförbart sätt och att finansieringen trots det krävande ekonomiska läget bör säkras så att public service-uppdraget fullföljs och konkurrensläget på mediemarknaden inte blir snedvridet. 

Utskottet lägger vikt vid aktualitets- och faktaprogram när det gäller att genomföra public service. Utskottet lyfter också fram Rundradions viktiga roll i fråga om att producera och upphandla inhemskt programinnehåll. 

Specialgrupper.

Sakkunniga har varit tacksamma över att Rundradions uppföljningsgrupp för programutbud på teckenspråk har identifierat behoven för att utveckla programproduktionen. En intresseorganisation har föreslagit att programproduktionen på teckenspråk utökas och breddas så att den omfattar fler temaområden. 

I fråga om synskadade menar sakkunniga att Rundradions mål att ha ett enda syntolkat program om året inte är tillräckligt med avseende på public service-uppdraget. 

Vid utfrågningen påpekades det också att Rundradions webbtjänster behöver förbättras för att bli mer tillgängliga. 

Det framhölls för utskottet att public service-uppdraget kräver adekvata resurser för att på lika grunder bemöta finsk- och svenskspråkiga i fråga om programutbudet och för att det också ska finnas program på samiska, romani och teckenspråk. Svenska Yle och Yle Sápmi spelar en mycket viktig roll när det gäller att bevara och främja svenskan och samiskan.  

Regional verksamhet

Utskottet understyrker betydelsen av Rundradions regionala verksamhet. Den regionala verksamheten finns till för olika publikkategorier mer allsidigt och omfattande än den rikstäckande verksamheten. Det är mycket viktigt med regional programproduktion, i synnerhet nyheter. Genom sitt regionala programutbud bidrar Rundradion till ett ökat intresse bland allmänheten för frågor som gäller närmiljön. 

Lämnandet av berättelsen

Enligt 6 § i lagen om Rundradion Ab (1380/1993) ska förvaltningsrådet lämna sin berättelse till riksdagen i april. Den föreliggande berättelsen lämnades den 28 april 2015 och behandlas av utskottet först nu under höstsessionen. Utskottet ser det som viktigt att berättelsen framöver lämnas tidigare på våren så att riksdagen hinner behandla den redan under vårsessionen, då frågorna är mer aktuella. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 8/2015 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 9.10.2015 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Eeva-Maria Maijala cent 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mika Boedeker.