Betänkande
KoUB
5
2020 rd
Kommunikationsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (RP 77/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Skriftligt yttrande har lämnats av 
kommunikationsministeriet
finansministeriet
Transport- och kommunikationsverket
Finavia Abp.
Inget yttrande av 
Finnair Oyj
Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)
Villmanstrands flygplats.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att det stiftas en lag om temporär ändring av 7 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken. Lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken ändras enligt förslaget så att betalningen av avgifterna för de avgiftsperioder som börjar i juli och oktober 2020 skjuts upp med ett halvt år. Tillsynsavgiften för flygtrafiken uppbärs till staten för tillsyn över flygsäkerheten och för de offentliga förvaltningsuppgifter som gäller luftfarten. 
På grund av de undantagsförhållanden som råder och de begränsningar som flygtrafiken är föremål för till följd av covid-19-epidemin behöver tillfälliga åtgärder vidtas för att underlätta de ekonomiska verksamhetsbetingelserna och den fortsatta verksamheten för flygplatsbolagen. 
Propositionen hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2020 och gälla till och med den 30 juni 2021. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Propositionen ska bidra till att lindra utmaningarna och begränsningarna för flygplatsbolagen till följd av covid-19-epidemin. Enligt propositionen ska betalningstidpunkterna för tillsynsavgiften för flygtrafiken i juli och oktober 2020 skjutas upp så att de ska betalas först i januari och april 2021. I propositionen föreslås inga ändringar i grunderna för bestämmande av tillsynsavgiften för flygtrafiken eller i avgiftsnivån. Utskottet välkomnar att man försöker underlätta flygplatsbolagens situation och återhämtning på det sätt som föreslås i propositionen. 
Sammantaget sett anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet fäster uppmärksamhet vid att en senareläggning av avgifterna år 2020 medför ett behov av att i statsbudgeten anvisa tillräckliga anslag för finansiering av Transport- och kommunikationsverkets myndighetsfunktioner. Utskottet fäster vikt vid att bland annat tryggandet av finansieringen av den för flygsäkerheten centrala tillsynsverksamheten och eventuella ändringsbehov utvärderas i detalj när covid-19-pandemin ebbar ut. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunikationsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 77/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.6.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Suna
Kymäläinen
sd
vice ordförande
Ari
Torniainen
cent
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Sandra
Bergqvist
sv
medlem
Seppo
Eskelinen
sd
medlem
Janne
Heikkinen
saml
medlem
Juho
Kautto
vänst
medlem
Johan
Kvarnström
sd
medlem
Joonas
Könttä
cent
medlem
Sheikki
Laakso
saf
medlem
Matias
Marttinen
saml
medlem
Mirka
Soinikoski
gröna
medlem
Kari
Tolvanen
saml
ersättare
Riikka
Slunga-Poutsalo
saf.
Sekreterare var
utskottsråd
Juha
Perttula.
Senast publicerat 04-06-2020 15:57