Senast publicerat 08-05-2021 11:47

Betänkande KoUB 7/2017 rd RP 23/2017 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen, 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal samt förslag till godkännande av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionerna

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjölagen, 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal samt förslag till godkännande av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av konventionerna (RP 23/2017 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Jenni Rantio 
  kommunikationsministeriet
 • lagstiftningsråd Ville Hinkkanen 
  justitieministeriet
 • enhetschef Ville Autero 
  Trafiksäkerhetsverket
 • specialsakkunnig Esa Pasanen 
  Trafiksäkerhetsverket
 • jurist Reetta Timonen 
  Trafiksäkerhetsverket
 • affärsområdesdirektör Hannu Ylärinne 
  Arctia Ab
 • Senior Associate Maija Mattila 
  Advokatbyrå Borenius Ab
 • Senior Advisor Olof Widén 
  Rederierna i Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Olycksutredningscentralen
 • dataombudsmannens byrå
 • Alfons Håkans Oy Ab
 • Finlands Maskinbefälsförbund ry.

Inget yttrande av 

 • Trafikverket.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att sjölagens bestämmelser om fartygs dagböcker ses över och att lagen utökas med bestämmelser om rapporter om olyckor och tillbud. Propositionen bidrar i enlighet med regeringsprogrammets målsättningar till att främja digitaliseringen och göra regleringen smidigare. 

Digitaliseringen främjas genom att det blir möjligt att föra dagbok elektroniskt på fartyg. Bestämmelserna om dagböcker på fartyg tas in i lag och uppdateras samtidigt. I lagen föreslås även bestämmelser om körjournal, vilket lättar på kraven att föra dagbok på vissa fartyg. 

I syfte att förbättra sjösäkerheten och beakta säkerhetsrisker utökas sjölagen med bestämmelser om att uppgifter om olyckor och tillbud i samband med fartygets drift ska rapporteras till Trafiksäkerhetsverket och med bestämmelser om hur uppgifter om tillbud får användas. Det föreslås också att bestämmelserna om skriftlig rapport och befrielse från skyldigheten att avge sjöförklaring ändras. 

Vidare föreslås det att sjölagen får en bestämmelse om att Trafiksäkerhetsverket är den behöriga myndighet som avses i Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och resolutioner, om inte något annat föreskrivs särskilt. 

Dessutom föreslås ändringar och justeringar av teknisk karaktär i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg och i lagen om sjöarbetsavtal. 

I propositionen föreslås också att riksdagen godkänner de ändringar som gäller inspektioner och utvärderingar i bilagorna till Internationella sjöfartsorganisationens konventioner. Genom dessa ändringar blir Internationella sjöfartsorganisationens utvärderingar och inspektioner obligatoriska. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna av konventionerna som hör till området för lagstiftningen. Därutöver föreslås det i sjölagen ett nytt kapitel om inspektioner och utvärderingar som utförs av Internationella sjöfartsorganisationen och av Europeiska kommissionen och Europeiska sjösäkerhetsbyrån. 

Lagarna om ändring av sjölagen, lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg samt lagen om sjöarbetsavtal avses träda i kraft så snart som möjligt. Bestämmelser om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av bestämmelser i ändringarna i bilagor till Internationella sjöfartsorganisationens konventioner utfärdas genom förordning av statsrådet. Lagen avses träda i kraft samtidigt som ändringarna träder i kraft internationellt för Finlands del.  

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt propositionen är fartygets befälhavare och redare skyldiga att rapportera olyckor och tillbud i samband med fartygets drift till Trafiksäkerhetsverket. Utskottet välkomnar att regeringen strävar efter att stärka säkerheten till havs genom att förbättra tillgången till information om olyckor och tillbud och därmed underlätta tillsynsmyndighetens uppdrag. Analyser av tillbud kan bidra till att förhindra att motsvarande tillbud inträffar på nytt. Enligt inkommen utredning ska rapporter göras utan dröjsmål när faran är över. Enligt utskottets uppfattning överlappar den nya rapporteringsskyldigheten inte den internationella koden för säkerhetsstyrning. 

Propositionen syftar till att främja digitaliseringen genom att göra det möjligt att föra skeppsdagbok och maskindagbok elektroniskt. Enligt propositionen ska dagböckerna föras på ett tillförlitligt sätt och så att uppgifterna i dagboken bevaras enhetliga och oförändrade under hela deras bevaringstid. Med tanke på en säker sjötrafik och effektivt utnyttjande av resurserna välkomnar utskottet att regleringen också tillåter automatisering av elektroniska dagboksanteckningar, eftersom det bidrar till utvecklingen av en automatiserad sjötrafik. 

Definitionen av tillbud grundar sig på den kod för utredning av olyckor och tillbud till sjöss som utgör en bilaga till IMO-församlingens resolution A.849(20). Eftersom tillbudens art kan variera mycket är det enligt utredning inte ändamålsenligt att nationellt definiera dem i större detalj. Utskottet noterar att definitionen av tillbud inte omfattar situationer där ett fartyg exempelvis i samband med ett myndighetsuppdrag, bogsering eller isbrytning måste gå närmare ett annat fartyg än normalt. I sådana fall är det inte frågan om en sådan oöverlagd och oavsiktlig händelse som enligt propositionen ska rapporteras till Trafiksäkerhetsverket. 

Enligt uppgift till utskottet har också Olycksutredningscentralen rätt att för sina utredningar få motsvarande uppgifter om olyckor och tillbud, och även Trafiksäkerhetsverket måste rapportera till Olycksutredningscentralen om händelser som kan bli föremål för utredning. Bestämmelser om Olycksutredningscentralens verksamhet och rätt att få information finns i speciallagstiftningen om säkerhetsutredningar. 

Syftet med skyldigheten att rapportera olyckor och tillbud är att främja säkerheten till sjöss genom att stärka förutsättningarna för de myndigheter som ansvarar för säkerheten. Den information som erhålls med stöd av rapporteringsskyldigheten ska i princip användas enbart i säkerhetsarbetet. Bestämmelser om sekretess för rapporterad information finns i offentlighetslagen (621/1999), och utgångspunkten är att informationen är konfidentiell. Enligt uppgift till utskottet är uppkomsten av olyckstillbud oftast inte förknippad med straffbara gärningar, och syftet med propositionen är inte att utifrån den rapporterade informationen bedöma huruvida någon har förfarit på ett straffbart sätt. Trafiksäkerhetsverket utnyttjar uppgifterna endast för att utveckla säkerheten och utföra sitt tillsynsuppdrag, och verket har enligt uppgift inte heller skyldighet, bortsett från den nämnda skyldigheten att lämna uppgifter till Olycksutredningscentralen, att vidarebefordra information om en händelse för andra myndigheters behov. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1

15 §. Rapporter till Trafiksäkerhetsverket om olyckor och tillbud i samband med fartygets drift.

Enligt 2 mom. i 18 kap. 15 § finns bestämmelser om sekretess för uppgifter om olyckor och tillbud i 24 § i offentlighetslagen. Dessutom kan Trafiksäkerhetsverket enligt det momentet sekretessbelägga omständigheter som gäller inrapporterade olyckor eller tillbud, om utlämnande av uppgifterna äventyrar tillgången till uppgifter i framtiden. Enligt uppgift till utskottet motsvarar regeringens förslag om konfidentialitet i fråga om uppgifter om avvikande händelser de gällande bestämmelserna för andra trafikformer. 

Enligt huvudregeln i 12 § 2 mom. i grundlagen är handlingar som innehas av myndigheterna offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Sekretessbelagda är enligt 24 § 1 mom. 15 punkten i offentlighetslagen handlingar som innehåller uppgifter om inspektion som ankommer på en myndighet eller någon annan omständighet som har samband med en övervakningsåtgärd, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle äventyra övervakningen eller dess syfte eller utan vägande skäl skulle vara ägnat att åsamka den som har del i saken skada. 

Med hänsyn till förutsättningarna för att Trafiksäkerhetsverket ska kunna fullgöra sina lagfästa tillsynsuppgifter i anknytning till säkerheten till sjöss är det enligt utskottet nödvändigt att uppgifter om avvikande händelser i princip är konfidentiella på det sätt som föreslås i propositionen.  

Utifrån inkommen utredning anser utskottet dessutom att tillgången till uppgifter som myndigheterna behöver i sjösäkerhetsarbetet kan äventyras väsentligt, om uppgifterna inte hålls konfidentiella. Det skulle i sin tur avsevärt försvaga Trafiksäkerhetsverkets möjligheter att fullgöra sitt tillsynsuppdrag. Utskottet menar att den nämnda bestämmelsen i offentlighetslagen tydligt täcker också den nu aktuella typen av situationer och att det därför inte finns skäl att föreskriva särskilt om saken. Det räcker således att det till alla delar föreskrivs om sekretess för uppgifter om olyckor och tillbud i 24 § i offentlighetslagen. Utskottet har strukit en onödig bestämmelse i 15 §. Enligt bestämmelsen kan Trafiksäkerhetsverket sekretessbelägga omständigheter som gäller rapporterade uppgifter, om utlämnande av uppgifterna äventyrar tillgången till uppgifter i framtiden.  

Skyddet mot självinkriminering betyder att man inte behöver medverka till utredningen av sin egen skuld. Enligt utredning från justitieministeriet är den föreslagna bestämmelsen om rapporteringsskyldighet inte problematisk med avseende på skyddet mot självinkriminering. Skyddet mot självinkriminering kan dock i vissa fall ha betydelse vid bedömningen av följderna av en rapporteringsskyldigs underlåtenhet. Enligt inkommen utredning måste de föreslagna bestämmelserna då tolkas i överensstämmelse med självinkrimineringsskyddet, vilket i enskilda fall exempelvis kan betyda att en person befrias från skyldigheten att lämna uppgifter och inte kan straffas för underlåtenhet att fullgöra denna skyldighet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ändringarna i bilagorna till konventionerna och i bilagorna till protokollen till konventionerna i proposition RP 23/2017 rd. Riksdagen godkänner lagförslag 2—4 i proposition RP 23/2017 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 23/2017 rd med ändringar. 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av sjölagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjölagen (674/1994) 18 kap. 5 § 4 mom., 
ändras 18 kap. 1–4 §, rubriken för 5 § och 5 § 3 mom., 6 § 4 mom. samt 8 och 15 §,  
av dem 6 § 4 mom. och 8 § sådana de lyder i lag 1688/2009 och 15 § sådan den lyder i lag 530/2011, samt  
fogas till 18 kap. en ny mellanrubrik före 15 § och en ny 15 a §, till lagen ett nytt 22 a kap. och till 23 kap. en ny 3 § som följer: 
18 kap.  
Dagböcker, sjöförklaring och besiktning 
1 §  
Skyldigheten att föra dagbok  
Dagböcker som avses i denna lag är skeppsdagbok, maskindagbok, kombinerad skepps- och maskindagbok, körjournal, dagbok för fiskefartyg och radiodagbok. Straffbestämmelserna i 20 kap. tillämpas inte på körjournal och radiodagbok. Bestämmelser om dagböcker som anknyter till förhindrande av miljöförstöring och som ska föras på fartyg finns i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009). 
Skeppsdagbok och maskindagbok ska föras på fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet på minst 500. Om bruttodräktigheten för fartyg i internationell fart understiger 500, kan det i stället för separat skeppsdagbok och maskindagbok föras en kombinerad skepps- och maskindagbok. För fartyg i internationell fart med en bruttodräktighet som understiger 100 kan det i stället för ovan nämnda dagböcker föras körjournal. 
På fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet på minst 300, eller som transporterar minst 100 passagerare, ska det föras en kombinerad skepps- och maskindagbok eller separat skeppsdagbok och maskindagbok. Om resan mellan hamnarna varar högst 20 minuter, kan det på fartyget i stället för ovan nämnda dagböcker föras körjournal. På fartyg i inrikes fart med en bruttodräktighet på minst 150 men under 300 ska åtminstone körjournal föras. 
På fiskefartyg vars längd är minst 24 meter ska det föras en kombinerad skepps- och maskindagbok eller separat skeppsdagbok och maskindagbok. På fiskefartyg vars längd är minst 15 meter men under 24 meter ska det föras dagbok för fiskefartyg.  
På fartyg som enligt internationella överenskommelser eller Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter ska utrustas med radioutrustning ska det föras radiodagbok. 
2 §  
Dagbokens form och bevarande av uppgifter 
Dagbok förs med ett av Trafiksäkerhetsverket godkänt elektroniskt system eller manuellt. En elektronisk dagbok kan kombineras med en radiodagbok, lastdagbok, oljedagbok, avfallsdagbok eller annan motsvarande dagbok som förs på fartyget. 
Vid hantering av uppgifter som ska föras in i dagboken ska tillgängligheten till och användbarheten för uppgifterna säkerställas. Uppgifterna ska bevaras enhetliga och oförändrade under hela deras bevaringstid. Bevaringen av elektroniska dagböcker ska säkerställas på ett betryggande sätt som förhindrar att uppgifter som förts in i dagboken försvinner eller förstörs till följd av elavbrott eller något annat tekniskt fel. 
Redaren ansvarar för att dagböckerna bevaras. De anteckningar som har gjorts i en dagbok ska bevaras i minst tre år från den senaste anteckningen. Bilagor till dagböcker ska bevaras i minst tre år räknat från datumet i bilagan. Om en rättegång har inletts inom nämnda tid till följd av en händelse som har antecknats i dagboken, ska dagboken bevaras tills avgörandet i ärendet har vunnit laga kraft. 
Tillverkaren av ett system för elektroniska dagböcker ska ansöka om godkännande för systemet hos Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkerhetsverket kan utfärda närmare föreskrifter om dagböckers form och bevarande av uppgifter samt om förutsättningarna för godkännande av system för elektroniska dagböcker i enlighet med de tekniska krav som fastställts i internationella konventioner.  
3 §  
Förande av dagbok  
Fartygets befälhavare ska sörja för att dagbok som avses i 1 § förs på fartyget. Dagbok förs av den besättningsmedlem som ansvarar för vakthållningen. Dagbok ska föras på fartygets arbetsspråk eller på engelska.  
Anteckningarna i dagboken ska göras i kronologisk ordning för varje vakt. Den som för dagbok ska bekräfta sina anteckningar i dagboken genom sitt godkännande. Fartygets befälhavare ska också godkänna dagboksanteckningarna, med undantag för anteckningarna i maskindagboken som ska godkännas av fartygets maskinchef. 
Anteckningar i dagboken eller bilagor till dagboken får inte raderas eller göras otydliga. Den som för dagbok ska korrigera sina felaktiga anteckningar med en ny anteckning vid den aktuella punkten i dagboken eller i dess bilaga eller genom att vid sidan av en felaktig bilaga tillfoga en korrekt bilaga. Av en korrigering i dagboken eller dess bilaga ska det framgå tidpunkt och innehåll för korrigeringen och vem som utfört den.  
Trafiksäkerhetsverket kan utfärda närmare föreskrifter om förande av dagbok samt om de anteckningar som ska göras i dagboken och om godkännande av dem.  
4 §  
Uppgifter som ska föras in i dagboken  
I en skeppsdagbok ska det föras in uppgifter om vad som sker på fartyget under resan och i hamnen. I dagboken ska det dessutom föras in uppgifter som kan vara till nytta för redaren, lastägaren, försäkringsgivaren eller någon annan vars rättigheter kan påverkas av händelser under resan.  
I en maskindagbok ska det föras in uppgifter om maskineriets drift och bränslemängden på fartyget.  
I en kombinerad skepps- och maskindagbok, körjournal samt dagbok för fiskefartyg ska det, i den omfattning som krävs för respektive dagbok, föras in motsvarande uppgifter som enligt 1 och 2 mom. ska föras in i en skeppsdagbok och maskindagbok.  
I en radiodagbok ska det föras in uppgifter om all nödtrafik, iltrafik och varningstrafik samt om andra händelser som har anknytning till radiotrafiken. 
Till den del som det i de uppgifter som ska föras in i en dagbok ingår personuppgifter tillämpas personuppgiftslagen (523/1999). 
Trafiksäkerhetsverket kan meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska föras in i dagböcker och om bilagor till dagböcker.  
5 §  
Utlämnande av uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Känsliga personuppgifter som ingår i en dagbok får lämnas ut endast med den berörda personens samtycke eller om uppgifterna behövs för att uppgöra, framställa, försvara eller avgöra rättsliga anspråk.  
6 §  
Skyldighet att avge sjöförklaring 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om undantag från skyldigheten att avge sjöförklaring i vissa fall finns i 11 § 2 mom. och 14 § 2 mom.  
8 §  
Skriftlig rapport för sjöförklaring 
Fartygets befälhavare ska, i sådana fall som avses i 6 §, utan dröjsmål för sjöförklaring avge skriftlig rapport om händelsen till Trafiksäkerhetsverket eller, om fartyget är utomlands, till närmaste i 7 § 3 mom. avsedda finska beskickning i utlandet.  
Skriftlig rapport som gäller sammanstötning med ett annat fartyg får inte delges motparten förrän sjöförklaring med anledning av händelsen tas upp till behandling av rätten eller någon annan behörig myndighet. 
En finsk beskickning i utlandet som har tagit emot en rapport som avses i denna paragraf ska, så snart behovet av rapporten upphört, utan dröjsmål skicka den till Trafiksäkerhetsverket. 
Trafiksäkerhetsverket kan utfärda närmare föreskrifter om den skriftliga rapport som avses i denna paragraf och om dess innehåll. 
Rapporter om olyckor och tillbud 
15 §  
Rapporter till Trafiksäkerhetsverket om olyckor och tillbud i samband med fartygets drift 
Fartygets befälhavare eller redare ska utan dröjsmål till Trafiksäkerhetsverket rapportera olyckor och tillbud som denne får kännedom om att ha inträffat på finska fartyg i samband med fartygets drift. 
Bestämmelser om sekretess för uppgifter som avses i 1 mom. finns i 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).Utskottet föreslår en strykning  Dessutom kan Trafiksäkerhetsverket sekretessbelägga omständigheter som gäller i 1 mom. avsedda uppgifter, om utlämnande av uppgifterna äventyrar tillgången till uppgifter i framtiden. Slut på strykningsförslaget 
Bestämmelser om rapportering av olyckor och tillbud till Olycksutredningscentralen finns i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). 
Trafiksäkerhetsverket kan utfärda närmare föreskrifter om avgivande av den rapport som avses i 1 mom. och om dess innehåll. 
15 a §  
Användning av uppgifter som gäller olyckor och tillbud  
En myndighet får inte vidta rättsliga åtgärder på grund av oöverlagda eller oavsiktliga överträdelser som myndigheten får kännedom om bara på grund av att de har rapporterats med stöd av 15 §, om det inte är fråga om en sådan försummelse av skyldigheter som kan betraktas som grov oaktsamhet eller ett förfarande som är straffbart enligt strafflagen (39/1889). 
Ett rederi, en skeppsredare, fartygets befälhavare eller annan aktör som avses i denna lag får inte på ett diskriminerande sätt bemöta arbetstagare i sin tjänst eller andra personer som lämnar rapporter om eventuella tillbud som de fått kännedom om. 
22 a kap.  
Inspektion och utvärdering 
1 §  
Internationella sjöfartsorganisationens inspektioner och utvärderingar 
Internationella sjöfartsorganisationen har rätt att utvärdera och inspektera hur Finland iakttar och genomför de internationella förpliktelser inom sjöfarten som grundar sig på konventioner som gäller sjöfart och på Internationella sjöfartsorganisationens resolutioner. För den här uppgiften har Internationella sjöfartsorganisationen rätt att utföra inspektioner på alla platser inom statens jurisdiktion. 
Kommunikationsministeriet ansvarar för samarbetet mellan Finlands regering och Internationella sjöfartsorganisationen samt för den allmänna organiseringen av ovan nämnda inspektionsbesök i Finland. 
2 §  
Europeiska kommissionens och Europeiska sjösäkerhetsbyråns inspektionsbesök 
Europeiska kommissionen och Europeiska sjösäkerhetsbyrån har rätt att göra inspektionsbesök i enlighet med den verksamhetspolitik som fastställs av Europeiska sjösäkerhetsbyråns styrelse samt att utvärdera de finländska myndigheternas verksamhet för att iaktta och genomföra Europeiska unionens lagstiftning om frågor som gäller sjösäkerhet, den marina miljön och sjöfartsskydd.  
Kommunikationsministeriet ansvarar för den allmänna organiseringen i Finland av inspektionsbesök som görs av Europeiska sjösäkerhetsbyrån.  
Olycksutredningscentralen ansvarar för den allmänna organiseringen i Finland av inspektionsbesök som gäller säkerhetsutredningar. 
23 kap.  
Särskilda stadganden 
3 §  
Behörig myndighet 
Trafiksäkerhetsverket är den behöriga nationella myndighet som avses i Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och resolutioner, om inte något annat föreskrivs i denna eller någon annan lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

2. Lag  om ändring av 2 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg 

I enlighet med riksdagen beslut  
ändras i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 2 § 9 punkten, sådan den lyder i lag 910/2011, som följer: 
2 §  
Definitioner 
I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) klassificeringssällskapsdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed, med senare ändringar, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag  om ändring av 11 kap. 4 § i lagen om sjöarbetsavtal 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 11 kap. 4 § 3 mom. som följer:  
11 kap.  
Fartygskommissioner 
4 §  
Fartygskommissionens beslut samt protokoll över behandlingen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I skeppsdagboken antecknas fartygskommissionens sammanträden och de ärenden som har behandlats vid sammanträdena. Protokollet över fartygskommissionens sammanträde i original bevaras som en särskild bilaga till skeppsdagboken, med iakttagande av vad som i 18 kap. 2 § 3 mom. i sjölagen (674/1994) föreskrivs om bevarande av bilagor till skeppsdagboken. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4.  Lag  om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de ändringar i bilagan till 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968), bilagan till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982) och bilagan till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss som antogs i London den 4 december 2013, i de ändringar i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och i bilagan till 1988 års protokoll till 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 12/2000) som antogs i London den 22 maj 2014 samt i de ändringar i bilagorna I, II, III, IV, V och VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (51/1983) som antogs den 4 april 2014 gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalen och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Ari Jalonen saf 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Jyrki Kasvi gröna 
 
medlem 
Jukka Kopra saml 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Mats Löfström sv 
 
medlem 
Jani Mäkelä saf 
 
medlem 
Markku Pakkanen cent 
 
medlem 
Jari Ronkainen saf 
 
medlem 
Satu Taavitsainen sd 
 
medlem 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.