Senast publicerat 10-03-2022 16:21

Betänkande KoUB 9/2020 rd RP 17/2020 rd Kommunikationsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen och till lagar som hänför sig till den (RP 17/2020 rd): Ärendet har remitterats till kommunikationsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • trafikråd Kimmo Kiiski 
  kommunikationsministeriet
 • äldre regeringssekreterare Kosti Honkanen 
  försvarsministeriet (distanskontakt)
 • specialsakkunnig Juhani Puurunen 
  Transport- och kommunikationsverket
 • direktör Laura Kuistio 
  Trafikledsverket
 • överinspektör Inna Kulla 
  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) (distanskontakt)
 • affärsområdesdirektör Rami Korhonen 
  Lapin Matkailuelinkeinon liitto (distanskontakt)
 • jurist Kai Massa 
  Turism- och Restaurangförbundet rf (distanskontakt).

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • inrikesministeriet
 • finansministeriet
 • miljöministeriet
 • Polisstyrelsen
 • Utbildningsstyrelsen
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland
 • Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
 • Riksomfattande handikapprådet
 • Helsingfors stad
 • Rovaniemi stad
 • Finlands Kommunförbund
 • Lapland Safaris Oy
 • Automobilförbundet rf
 • Finlands näringsliv rf
 • Finans Finland
 • Lapin Matkailuelinkeinon liitto
 • Trafikskyddet
 • Linja-autoliitto
 • Turism- och Restaurangförbundet rf
 • Cykelförbundet rf
 • Pyörämatkailukeskus
 • Finlands Bilskoleförbund rf
 • Finlands Speditions- och Logistikförbund rf
 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • Finlands Trafikmedicinska Förening ry
 • Suomen Motoristit ry
 • Suomen Paikallisliikenneliitto - Finlands Lokaltrafikförbund r.y.
 • Suomen Taksiliitto ry
 • Vägföreningen i Finland rf
 • Privata Besiktningsställenas Förbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att vägtrafiklagen, körkortslagen, lagen om verkställighet av böter och fordonslagen ändras. Det föreslås att den nya vägtrafiklagen, som i huvudsak trädde i kraft den 1 juni 2020, ändras på grund av den ämbetsverksreform som genomförts inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Till lagen fogas dessutom bestämmelser om så kallade HCT-fordonskombinationer och tunga snöskotrar som godkänts för användning i vägtrafik. Samtidigt företas också vissa andra korrigeringar och kompletteringar i lagarna. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juni 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Kommunikationsutskottet inledde behandlingen av det så kallade korrigeringspaketet (RP 17/2020 rd) för vägtrafiklagen (729/2019) som är under behandling redan våren 2020. På grund av undantagsförhållandena, coronaläget och att propositionen lämnades vid en så pass sen tidpunkt beslutade utskottet då undantagsvis att godkänna en betydande del av bestämmelserna i denna proposition i samband med sitt betänkande som gällde parkering för hemvården, KoUB 2/2020 rdRP 109/2019 rd. Lösningen behövdes för att bestämmelserna i den ovanliga situationen skulle kunna behandlas innan den nya vägtrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 2020. Därför har utskottet i detta betänkande strukit de bestämmelser i regeringens proposition RP 17/2020 rd som godkändes redan i våras. 

Dessutom har utskottet huvudsakligen på förslag av kommunikationsministeriet till lagförslaget fogat flera bestämmelser i vägtrafiklagen som inte hör till propositionen RP 17/2020 rd inom de gränser som sambandskravet möjliggör. Främst gäller de nya bestämmelserna korrigering av olika fel av teknisk natur och andra motsvarande fel. 

Språket på vägmärken.

Utskottet fäster i fråga om vägmärken uppmärksamhet vid det sätt på vilket den svenska språkversionen av vägtrafiklagen stiftas. I både den finskspråkiga och den svenskspråkiga vägtrafiklagen finns de texter som ingår i bilderna av vägmärken huvudsakligen på finska. Vissa märken finns dock också som tvåspråkiga. Utskottet anser principiellt sett att det är mycket viktigt att kommunikationsministeriet i samarbete med justitieministeriet och riksdagens svenska byrå utreder och bedömer om det i den svenskspråkiga språkversionen bör finnas text på bilderna av vägmärken på svenska eller om det i brist på eventuella förpliktelser även annars vore motiverat. Utskottet anser det vara ytterst viktigt att man i ärendet till alla delar iakttar de principer och den praxis som iakttas när den svenskspråkiga lagtexten stiftas. 

Inkompatibiliteten mellan statsrådets och riksdagens informationssystem.

Utskottet fäster allvarlig uppmärksamhet vid att statsrådets och riksdagens informationssystem inte är interoperabla, vilket framgår särskilt i fråga om de bilder och tabeller som ingår i regeringspropositionerna. På grund av problemen kräver exempelvis de många bilderna av vägmärken i vägtrafiklagen extra manuellt arbete både i riksdagen och i statsrådet, och problemen medför också onödiga möjligheter till fel i behandlingen av lagstiftningen. Enligt utskottets uppfattning kräver åtgärdandet av problemen aktivt samarbete mellan riksdagen och statsrådet. Utskottet anser att det är nödvändigt att saken rättas till så snart som möjligt. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag 1

Bestämmelser som godkänts våren 2020.

Utskottet har i lagförslag 1 strukit de bestämmelser som utskottet på grund av undantagsförhållandena och coronapandemin godkände redan våren 2020 i samband med sitt betänkande om parkering för hemvården KoUB 2/2020 rdRP 109/2019 rd. Det gäller 2 § 23 och 24 punkten, 8 § 1 mom., 65 § 2 mom. 4 och 5 punkten och 5 mom., 71 § 1 mom. 1 punkten samt 3 och 4 mom., 72 §, 73 § 2 mom., 88 § 1 mom. 11 och 12 punkten och 2 mom., 100 § 1 mom., 106 §, 107 § 3 mom., 108, 115, 116, 117 a och 122 §, 124 § 1 och 2 mom., 131 a, 132 och 132 a §, 134 § 2 mom., 150 §, 151 § 4 och 5 mom., 152 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., 157 a §, rubriken för 184 § och 184 § 2 mom., 187 och 189 §, 191 § 1 och 5 mom., 192 § 1 mom. och 195 § samt bilagorna 6.2, 6.3, 6.6, 7.1 och 9. 

Ingressen.

Utskottet har korrigerat ingressen i lagförslaget på grund av de slopade bestämmelserna, de ändringar som görs samt lagtekniska fel. 

40 §. Anmälan om parkeringstid.

Utskottet har utifrån en utredning till utskottet fogat ett nytt 5 mom. till paragrafen, vilket motsvarar det som föreslogs i motiveringen till regeringens proposition RP 180/2017 rd när paragrafen stiftades, samt syftet med regleringen. Enligt det nya 5 mom. får parkeringstidens början inte ändras under parkeringen. 

55 §. Förbud mot onödig tomgång.

Vid sakkunnighörandet har det fästs uppmärksamhet vid att 55 § 1 mom. i propositionen inte verkar motsvara propositionsmotiven. Tomgång är på det sätt som framhålls i motiven viktigt också med tanke på tryckluftsbehållare i lastbilars och bussars bromssystem. Enligt uppgift fylls tryckluftsbehållare särskilt i äldre bussar inte nödvändigtvis vid två minuters tomgång. Enligt utredningen är det således nödvändigt att också bussar kan hållas i gång under den tid som behövs för att få fordonet funktionsklart. Utskottet har ändrat bestämmelsen så att den inte längre specificerar vissa fordon eller arbetsmaskiner, varvid bestämmelsen också är tillämplig på bussar. 

71 §. Uppsättande av trafikanordningar.

Utskottet har strukit de ändringar som föreslås i paragrafen i den aktuella propositionen som redan godkända. Utskottet har dock samtidigt ändrat 1 mom. 4 punkten så att en polisman, en gränsbevakningsman och en tullman ändras till trafikövervakare, vilket motsvarar den terminologi som i övrigt används i lagen. 

89 §. Terrängtrafik och militärfordon.

Kommunikationsutskottet har preciserat och kompletterat bemyndigandet att utfärda förordning om användning av militärfordon i 2 mom. i propositionen så att det nya 3 mom. nu noggrant avgränsar de omständigheter som det genom förordning av försvarsministeriet kan föreskrivas om i avvikelse från bestämmelserna om användning av fordon i 5 kap. i vägtrafiklagen. Enligt den utredning som utskottet fått är bemyndiganden att utfärda förordning nödvändiga för skötseln av försvarsmaktens uppgifter. 

Enligt 2 mom. är det möjligt att genom förordning av försvarsministeriet föreskriva om sådana undantag från bestämmelserna om användning av fordon i 5 kap. i vägtrafiklagen som är nödvändiga med tanke på försvaret. Regleringen är noggrant avgränsad och exakt i fråga om bemyndigandet, eftersom det i 3 mom. finns detaljerade bestämmelser om de undantag som avses i 2 mom. Bestämmelsen grundar sig på principen att det i enskilda fall som är nödvändiga med tanke på försvaret är möjligt att avvika från bestämmelserna i vägtrafiklagen, men då åläggs försvarsförvaltningen att själv fullgöra de skyldigheter som motsvarar de bestämmelser som avviker på det sätt som föreskrivs med stöd av 2 och 3 mom. 

Det är möjligt att föreskriva om undantag om det är nödvändigt med tanke på försvaret. Med försvaret avses i bestämmelsen utförande av försvarsmaktens lagstadgade uppgifter. Försvarsmaktens uppgifter förutsätter ofta användning av fordon som till sin konstruktion och sitt användningsändamål avviker från fordon som i övrigt används allmänt i trafik. Även om ett fordon i sig allmänt kan köpas på marknaden, kan dess användning för försvarsändamål kräva att det föreskrivs om undantag. Utan undantagen skulle det vara svårt eller rentav omöjligt för försvarsmakten att utföra sina lagstadgade uppgifter. 

Det är nödvändigt att avvika från bestämmelserna om användning av civilfordon i 5 kap., eftersom ett militärfordon i princip är avsett för militärt bruk och det därför kan finnas anordningar och utrustning som inte finns i civilfordonen, såsom beväpning eller en kanon på släp efter fordonet. Militärfordonens konstruktion kan skilja sig avsevärt från civila fordon, varav ett exempel är pansrade fordon. I ett sådant militärfordon finns förutom föraren också en ledare som ansvarar för att fordonet framförs säkert. Denne ledare har obehindrad sikt åt olika håll och kan instruera föraren om händelser utanför fordonet. 

Utskottet konstaterar att användningen av militärfordon på väg inte får medföra fara eller oskälig olägenhet för andra vägtrafikanter. På körning med militärfordon tillämpas de allmänna principerna i 2 kap. i vägtrafiklagen, bland annat principerna om skyldighet att iaktta försiktighet och vara förutseende, samt trafikreglerna. Ett militärt fordon ska också enligt 6 § användas så att dess motor eller övriga anordningar inte orsakar oskäligt buller, oskäliga luftföroreningar eller oskälig olägenhet för fordonets passagerare, andra vägtrafikanter eller omgivningen. 

Bestämmelser om militärfordon finns i försvarsministeriets förordning om militärfordon (180/2006), som utfärdats med stöd av fordonslagen (1090/2002). I förordningen föreskrivs det bland annat om militärfordons konstruktion och utrustning, massa och huvudmått samt fordonskombinationer, användning och belastning samt om typgodkännande. Enligt den utredning som utskottet fått bereds för närvarande en ny förordning om militärfordon vid försvarsministeriet. 

Utöver bemyndigandet att utfärda förordning föreskrivs det i 2 mom. att det genom föreskrifter av huvudstaben får meddelas föreskrifter om användning av militärfordon på väg som avviker från Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter, om det är nödvändigt med hänsyn till deras särskilda användningssyfte eller konstruktion. Huvudstabens bemyndigande att meddela föreskrifter är nödvändigt, eftersom bestämmelser om en stor mängd konstruktionsmässiga och tekniska element som gäller fordon för närvarande utfärdas genom föreskrifter av Transport- och kommunikationsverket. 

Enligt 3 mom. 1 punkten får bestämmelser om användning av släpfordon som tillverkats för särskilda ändamål utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Det kan bland annat handla om vapen och försvarsmaktens övriga specialanordningar som transporteras i fordonskombinationer. 

Enligt 3 mom. 2 punkten får man genom förordning också avvika från bestämmelserna om användning av skydds- och säkerhetsanordningar. I militärfordon, särskilt i sådana anordningar och vagnar i släpfordon som är kopplade till dem, kan ingå personal för användning av beväpning, som på grund av anordningens eller vagnens särskilda karaktär inte i alla situationer kan förutsättas använda säkerhetsbälte. Säkerheten för denna personal garanteras då genom andra arrangemang när man rör sig på vägen. Försvarsmakten har bland annat motorcyklar och fyrhjulingar vars militära användning förutsätter att förare och passagerare kan använda militärhjälm i stället för typgodkända skyddshjälmar. 

Enligt 3 mom. 3 punkten får det genom förordning utfärdas bestämmelser om undantag från de fordonsspecifika hastighetsbegränsningar som det föreskrivs om i 99—102 § i vägtrafiklagen. Genom förordning av försvarsministeriet utfärdas bestämmelser om långsammare hastigheter än normalt, eftersom militärfordonens konstruktion kan avvika från de civila fordonens konstruktion. Säker användning av dem kan kräva långsammare körning än normalt. Ett militärfordon kan ha en beväpning som kräver att den som använder beväpningen färdas i omedelbar närhet av beväpningen. I en sådan situation förutsätter säkerheten för den som använder beväpningen lägre körhastigheter. 

Paragrafens 3 mom. 4 punkt gör det möjligt att genom förordning av försvarsministeriet föreskriva om användning av speciallyktor för militärfordon. Militärfordon har ofta lyktor som inte används allmänt i fordon. Användningen av dessa lyktor kan vara nödvändig för att utföra krigsövningar eller handräckningsuppgifter när man rör sig på väg. 

Paragrafens 3 mom. 5 punkt gör det möjligt att märka ett militärt fordon på ett sätt som avviker från vägtrafiklagen på det sätt som föreskrivs i försvarsministeriets förordning. Sådana märkningar är i vägtrafiklagen till exempel skylten för långsamtgående fordon enligt 103 § och den skylt som motsvarar E-reglemente nr 70 enligt 131 a §. 

I 3 mom. 6 punkten föreskrivs om möjligheten att avvika från kraven på användning av däck och slirskydd enligt 104—106 § i vägtrafiklagen. För militärfordon finns det inte alltid däck som motsvarar de däck som används för civilt bruk eller som överensstämmer med Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter, och de kan också sakna de märkningar som krävs. Däcken kan användas året om på grund av deras egenskaper. Egenskaperna hos däck som används i militärfordon säkerställs inom försvarsmakten, och egenskaperna beaktas bland annat i de körhastigheter som tillåts för militärfordon. 

Enligt 3 mom. 7 punkten får avvikande bestämmelser om persontransporter utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Undantagen gäller exempelvis kraven på fordon som används för persontransport och säkerställandet av säkerheten för de personer som transporteras. Försvarsmaktens lastbilar ska kunna användas för persontransport, men samtidigt måste det säkerställas att de som transporteras har säten och säkerhetsbälten som garanterar säkerheten. 

Enligt 3 mom. 8 punkten är det dessutom möjligt att genom förordning föreskriva om persontransport på ett pansarfordon. Militär verksamhet förutsätter snabb verksamhet och förflyttning, vilket kräver att personer transporteras på pansarfordon. Sträckorna är inte långa, och säkerheten för vägtrafikanterna och transportörerna garanteras bland annat genom hastighetsbegränsningar. 

Enligt 3 mom. 9 punkten får det genom förordning av försvarsministeriet också föreskrivas om fastsättning på fordon av containrar som används för persontransport. I specialcontainrar som används av försvarsmakten kan utöver den personal som arbetar med användningen av vapen och vapensystem även andra personer transporteras. För att garantera säkerheten för personerna ska containrarna fästas på lämpligt sätt med fästanordningar som är avsedda just för detta ändamål, vilket skiljer sig från de mer allmänna monteringskraven för containrar som annars tillämpas. 

Enligt 3 mom. 10 punkten får bestämmelser om koppling av militärfordon och släpfordon utfärdas genom förordning av försvarsministeriet. Dessutom får det genom föreskrifter av huvudstaben avvikas från Transport- och kommunikationsverkets föreskrifter om kopplingsanordningar. De anordningar som används för koppling av militärfordon och släpfordon kan avvika från dem som används allmänt. De krav som ställs på kopplingen härstammar ofta från internationella militära standarder, som också möjliggör elkoppling mellan ett dragfordon och ett släpfordon. 

I 3 mom. 11 punkten bemyndigas försvarsministeriet att föreskriva om användning av terrängfordon samt terrängfordon och släpfordon som är kopplade till dem på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs i vägtrafiklagen. Det är i allmänhet inte ändamålsenligt att använda terrängfordon på väg ens i försvarsmaktens verksamhet, och därför används terrängfordon, i synnerhet snöskotrar, på det sätt som föreskrivs i 157 §. Försvarsmakten har dock också hjulförsedda terrängfordon (fyrhjulingar) och fordon i kategori T och L (militärfordon) vars användning hänför sig till militär utbildning, krigsövning eller handräckning. De används också på väg, dock inte i stor utsträckning, och användningen kan i sin helhet anses vara exceptionell. 

I 3 mom. 12 punkten görs det möjligt att avvika från märkning av specialtransport, användning av varningsbil och transport av personer i specialtransportfordon. Tillstånd för specialtransport söks i enlighet med 159 § i vägtrafiklagen för försvarsmaktens transporter där massa och mått överskrider det föreskrivna. Förfarandet säkerställer att militärfordon inte oskäligt skadar vägar eller broar. Tillståndsförfarandet sköts smidigt med NTM-centralen i Birkaland som beviljar tillstånd för specialtransport. Försvarsmaktens specialtransporter sker ofta i grupp. Exempelvis förflyttningen av materiel till en militär övning genomförs som transport med flera fordon, och därför måste det vara möjligt att avvika från det krav på varningsfordon som föreskrivits för andra specialtransporter. Säkerheten vid specialtransporter kan inte i betydande grad anses förbättras genom att exempelvis i en konvoj på sex fordon som utför specialtransporter placera ett varningsfordon mellan vartannat transportfordon. Ett varningsfordon kör givetvis alltid efter konvojen och vid behov framför. När det gäller försvarsmaktens specialtransporter ökar säkerheten genom att de alltid planeras noggrant och i god tid och genom att det går ut omfattande information om dem. 

Enligt 3 mom. 13 punkten får undantag från lastning utfärdas genom förordning av försvarsministeriet, om det gäller transport av ett lastat vapen eller ett lastat vapensystem. I de vapen och vapensystem som transporteras finns ofta rörliga delar som ska kunna fästas så att de inte medför fara för andra vägtrafikanter. I övrigt sker lastningen i enlighet med bestämmelserna i vägtrafiklagen. 

Paragrafens 3 mom. 14 punkt ger möjlighet att genom förordning föreskriva om ett militärfordons mått och massor. I och med den tekniska utvecklingen av militärfordon har bepansringen och överkonstruktionerna i dessa fordon ökat och fortsätter att öka, vilket har ökat och kommer att öka militärfordonens massa och mått även i framtiden. Genom förordning får det dock inte föreskrivas om undantag från kravet i 159 § på att ansöka om tillstånd för specialtransport exempelvis när en massa som är allmänt tillåten på väg överskrids eller något mått som är allmänt tillåtet på väg avsevärt överskrids. Även försvarsmakten måste då ansöka om tillstånd för specialtransport, eftersom det genom tillståndsförfarandet är möjligt att säkerställa vägnätets och broarnas hållbarhet och användbarhet när man rör sig med militärfordon. 

92 §. Skyddshjälm.

Utskottet har på grundval av erhållen utredning korrigerat 1 mom. 4 punkten så att den motsvarar situationen innan den nya vägtrafiklagen trädde i kraft genom att till bestämmelsen foga tung snöskoter. Paragrafen fanns inte med i propositionen. Utskottet har också tillfogat en övergångsbestämmelse om detta, enligt vilken ett barn under 7 år i stället för en godkänd skyddshjälm som avses i 92 § får använda skidhjälm under följande snöskoterperiod, alltså till och med den 1 juni 2021. 

94 §. Skyddsanordningar för barn.

På persontransport med en släpvagn till ett terrängfordon, till exempel släde efter snöskoter, tillämpas 149 § 3 mom. i vägtrafiklagen, enligt vilket personer får transporteras på en snöskoterled i en släpvagn till en snöskoter. Dessutom föreskrivs i 94 § 6 mom. i vägtrafiklagen om transport av ett högst 135 centimeter långt barn i en släpvagn. Syftet med den föreslagna regleringen är att öka säkerheten vid transport av barn. Enligt den utredning som fåtts finns det dock inga standarder för säkerhetsanordningar, och i vissa av de nuvarande släpvagnarna är det krävande och ofta till och med omöjligt att installera säkerhetsanordningar. Av denna anledning fogar utskottet till paragrafen ett nytt 6 mom. som föreskriver att vid transport av barn som är kortare än 135 centimeter i en släpvagn till en snöskoter eller tung snöskoter ska ett bilbälte eller en säkerhetsanordning användas, om fordonet har bilbälten eller en skyddsanordning, eller om en skyddsanordning för barn annars kan monteras i fordonet. När det nya momentet läggs till blir 6 mom. 7 mom. Ändringen gör det möjligt att utnyttja den nuvarande materielen till slutet av dess livscykel, utan behov av att förnya materielen. Paragrafen fanns inte med i propositionen. 

95 §. Ansvarsbestämmelser som gäller användningen av skyddsanordningar för barn samt persontransport.

I 95 § i vägtrafiklagen föreskrivs att vid transport av barn under 15 år utan vårdnadshavare ansvarar föraren, med undantag för bussar, för att en säkerhetsanordning enligt 94 § i vägtrafiklagen används. Enligt erhållen utredning sköts skol- och dagvårdstransporter dock rätt ofta också med små bussar för 1+9 personer i kategori M2 , där säkerhetskraven bör vara förenliga med användningen av motsvarande taxi för 1+8 personer. Utskottet ändrar således på basis av erhållen utredning 1 mom. så att motsvarande skyldighet också gäller bussar i kategori M2. Paragrafen fanns inte med i propositionen. 

109 §. Säkring av last.

Vid sakkunnighörandet har det framförts att kravet i 109 § 3 mom. på att lasten ska hindras från att röra sig vertikalt är onödigt strängt och inte heller motsvarar propositionsmotiven. Utskottet lindrar kravet i 3 mom. på det sätt som föreslås av det föredragande ministeriet. 

127 §. Största tillåtna huvudmått för motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, lätta fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar, lätta elfordon, motoriserade cyklar och cyklar.

På basis av den utredning som utskottet fått stryker utskottet förslaget till ändring av paragrafens rubrik som felaktigt. 

156 §. Andra lyktor.

Utskottet ändrar 1 mom. tillbaka till den form till vilken utskottet ändrade bestämmelsen i sitt betänkande FvUB 16/2018 rdRP 180/2017 rd. Enligt erhållen utredning hade den ändring som då gjordes felaktigt utelämnats i den regeringsproposition som nu är under behandling. Utskottet anser det vara viktigt att varningslykta, om situationen så kräver, får användas också i fordon som används av polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet, även om det inte är fråga om ett egentligt myndighetsfordon eller utryckningsfordon. 

164 §. Förseelser av förare av motorlösa fordon och djurförare.

Enligt 1 mom. 1 punkten kan avgift för trafikförseelse påföras bland annat för underlåtelse att iaktta 1—35 §. Lagens 1—17 § innehåller dock närmast allmänna bestämmelser och principer för vägtrafiken samt bestämmelser om gående som inte är tillräckligt exakta och noggrant avgränsade för att ligga till grund för påförandet av avgift för trafikförseelse. På basis av den utredning som utskottet fått korrigerar utskottet således 1 mom. 1 punkten så att avgift för trafikförseelse inte kan påföras för underlåtelse att iaktta 1—17 §. 

166 §. Andra trafikförseelser av förare av motordrivna fordon eller spårvagnar.

Vid sakkunnighörandet har det fästs uppmärksamhet vid att det i propositionsmotiven om trafikförseelser som hör till området för 164 § har framhållits att typen av avgift för trafikförseelse enligt 164 § också gäller de vägtrafikanter som anges i 53 § 2 mom. i vägtrafiklagen, således ryttare, den som leder ett stort djur samt föraren av ett fordon förspänt med dragdjur. I den bestämmelsen anges också att vägtrafikmärken, trafikanordningar och trafikregler för framförande av motordrivna fordon ska iakttas. Enligt erhållen utredning innebär detta att ryttare, den som leder ett stort djur samt föraren av ett fordon förspänt med dragdjur ska iaktta bestämmelserna om förare av motordrivna fordon, men avgiften för trafikförseelse fastställs enligt typen av avgift för trafikförseelse för förare av motorlösa fordon. Utskottet stryker således hänvisningen till 53 § i 166 § 1 mom. 1 punkten som överflödig. Utskottet gör också en lagteknisk korrigering i 1 mom. 2 punkten. 

185 §. Anmälan om beslut som gäller trafikförseelse eller trafikbrott.

Utskottet ändrar paragrafen så att den föråldrade benämningen fordonstrafikregistret ersätts med trafik- och transportregistret. Paragrafen fanns inte med i propositionen. 

Bilaga 3.4. D8 Snöskoterled.

Utskottet har ändrat beskrivningen av märket så att märket gäller endast när marken är snötäckt. Utskottet anser att detta förenhetligar bestämmelserna i vägtrafiklagen och terrängtrafiklagen (1710/1995) och även motsvarar de antaganden om användningen av dessa rutter som gäller vid inrättandet av snöskoterleder, bland annat bland de som ansvarar för lederna och markägarna. Eftersom märket och de begränsningar som det innehåller gäller endast när marken är snötäckt, ska normala bestämmelser och principer om trafik i terräng och skog iakttas vid användning av fordon under andra tider. Snötäckningen bedöms enligt de lokala förhållandena och den lokala situationen på varje rutt. Enligt den utredning som fåtts öppnas snöskoterleder i praktiken för användning när marken blir snötäckt och snöskoterperioden därmed inleds, genom att man sladdar en snöväg för användning. 

Utskottet har också strukit ordet ”motordrivna” i den andra meningen i förklaringen. Detta innebär att fordon med förspänt dragdjur och cyklar som den gällande lagen och propositionen möjliggör inte får köras på snöskoterleder när marken är snötäckt. Vid utfrågningen av sakkunniga har det framhållits att fordon som dras av djur kan medföra en klar säkerhetsrisk både på grund av förhållandena på rutterna och på grund av att djurens beteende är oförutsägbart om de används på rutterna samtidigt som snöskotrar. Också användningen av cyklar på snöskoterleder samtidigt med snöskotrar ansågs vid utfrågningarna av sakkunniga medföra klara säkerhetsrisker. 

Utskottet fäster dock uppmärksamhet vid att den som ansvarar för leden med tilläggsskylt vid behov kan tillåta att något annat fordon, såsom till exempel ett fordon med förspänt dragdjur, en fyrhjuling eller en cykel, används på snöskoterleden också under märkets giltighetstid. Utskottet betonar särskilt behovet av att främja cykling så att snöskoterleder vid behov kan utnyttjas lokalt också för cykling och vinterturism som utnyttjar cykling. 

Utskottet anser dock att det är viktigt att den som ansvarar för rutten i sådana situationer noggrant bedömer om rutten i fråga lämpar sig för användning med dessa fordon, särskilt med tanke på säkerheten. Vid bedömningen av lämpligheten med tanke på trafiksäkerheten ska särskilt beaktas faktorer som inverkar på tryggt mötande av fordon på rutterna, såsom ruttbredd, höjdskillnader samt synlighet vid branta höjder och kurvor. 

Bilaga 7.3.

På basis av den utredning som utskottet fått stryker utskottet förslaget till ändring av bilaga 7.3 som varande felaktigt. 

Bilaga 8.4.

Utskottet har korrigerat ett skrivfel i första förklaringspunkten i bilagan. Bilagan fanns inte med i propositionen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser.

Utskottet tillfogar en övergångsbestämmelse, enligt vilken barn under 7 år i stället för en godkänd skyddshjälm som avses i 92 § får använda skidhjälm under följande snöskoterperiod, alltså till och med den 1 juni 2021. Bestämmelsen behövs för att aktörerna inom branschen ska få tillräckligt med tid att förnya sin skyddsutrustning. Utskottet fäster dock också uppmärksamhet vid att en skyddshjälm som godkänts enligt 93 § 2 mom. 2 punkten i vägtrafiklagen inte nödvändigtvis behöver användas när den körhastighet som används är högst 20 kilometer i timmen och detta har visats med en hastighetsskylt som avses i 102 § i vägtrafiklagen. Enligt den utredning som utskottet fått rekommenderas det att små barn vid snöskoterbruk i fortsättningen utöver den godkända typen av skyddshjälm också använder nackskydd. Enligt 92 § 2 mom. i vägtrafiklagen ska föraren se till att passagerare under 15 år använder skyddshjälm. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunikationsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—4 i proposition RP 17/2020 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 17/2020 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av vägtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vägtrafiklagen (729/2018) Utskottet föreslår en strykning 2 § 23 punkten, Slut på strykningsförslaget 3 §, rubriken för 5 §, 5 § 2 mom., rubriken för 6 §, Utskottet föreslår en strykning 8 § 1 mom., Slut på strykningsförslaget 39 § 1 mom., rubriken för 40 §, rubriken för 41 §, 48 § 2 mom., 49 § 5 mom., 55 § 1 mom., mellanrubriken före 58 §, rubriken för 58 §, 63 §, Utskottet föreslår en strykning 65 § 2 mom. 4 och 5 punkten, 65 § 5 mom.,  Slut på strykningsförslaget67 § 1, 5 och 6 mom., 68 §, 70 § 2–5 mom., 71 § 1 mom. Utskottet föreslår en ändring 4 Slut på ändringsförslaget punkten, Utskottet föreslår en strykning 71 § 3 och 4 mom., 72 §, 73 § 2 mom.,  Slut på strykningsförslaget78 § 2 mom., 85 § 3 mom., Utskottet föreslår en strykning 88 § 1 mom. 11 punkten, 88 § 2 mom.,  Slut på strykningsförslaget89 §, Utskottet föreslår en ändring 92 § 1 mom. 4 punkten, Slut på ändringsförslaget 93 § 3 mom. 2 punkten, 93 § 5 mom., Utskottet föreslår en ändring 95 § 1 mom.,  Slut på ändringsförslaget96 §, 97 § 2 mom., 98 § 1 mom., Utskottet föreslår en strykning 100 § 1 mom.,  Slut på strykningsförslaget102 § 3 mom., 105 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 105 § 2 och 4 mom., Utskottet föreslår en strykning 106 §, 107 § 3 mom., 108 §,  Slut på strykningsförslaget109 § 1 Utskottet föreslår en ändring och 3  Slut på ändringsförslagetmom., 110 § 4 mom., 113 § 2 mom., Utskottet föreslår en strykning 115, 116 och 122 §, 124 § 1 och 2 mom., rubriken för 127 §,  Slut på strykningsförslaget129 § 2 mom., 130 § 5 mom., Utskottet föreslår en strykning 132 och  Slut på strykningsförslaget143 §, 149 § 3 mom., Utskottet föreslår en strykning 150 §, 151 § 4 och 5 mom., 152 § 1 mom. 4 punkten,  Slut på strykningsförslaget155 och 156 §, 158 § 3 mom., 159 § 2 mom., 164 §, 166 § 1 mom., 167 Utskottet föreslår en ändring och  Slut på ändringsförslaget168 §, 171 § 1 mom., 180 § Utskottet föreslår en ändring och  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning rubriken för 184 §, 184 § 2 mom., 187 §, 189 §,  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring 185 §,  Slut på ändringsförslaget190 § 2 och 3 mom.Utskottet föreslår en strykning , Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning 191 § 1 och 5 mom., 192 § 1 mom.,  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring och  Slut på ändringsförslaget193 § 1 mom. Utskottet föreslår en strykning och 195 §  Slut på strykningsförslagetsamt bilaga 2 punkt Utskottet föreslår en ändring 1, Slut på ändringsförslaget 2, Utskottet föreslår en ändring 6, Slut på ändringsförslaget 9 och 10, bilaga 3.2 punkt Utskottet föreslår en strykning B5 och  Slut på strykningsförslagetB7, bilaga 3.3 punkt C3, C4, C7, C8, C27 och C43, bilaga 3.4 punkt D1 och D8, bilaga 3.5 punkt E18, bilaga 3.6 punkt F23, F35 och F55, bilaga 3.8 punkt H14–H16, H21 och H23, bilaga 3.9 punkt I5, I8, I12 och I13, bilaga 4.2 punkt L4, bilaga 4.3 punkt M1, M2, M6, M8, M16 och M17 samt bilagorna 5.1, 5.2, Utskottet föreslår en strykning 6.2,  Slut på strykningsförslaget6.4, Utskottet föreslår en strykning 6.6, 7.1 och  Slut på strykningsförslaget7.3 Utskottet föreslår en ändring och 8.4,  Slut på ändringsförslagetoch 
fogasUtskottet föreslår en strykning till 2 § en ny 24 punkt,  Slut på strykningsförslagettill 20 § ett nytt 3 mom., Utskottet föreslår en ändring till 40 § ett nytt 5 mom.,  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en strykning till 88 § 1 mom. en ny 12 punkt,  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en ändring till 93 § ett nytt 6 mom., varvid 6 det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., Slut på ändringsförslagettill 109 § ett nytt 5 mom. Utskottet föreslår en ändring och  Slut på ändringsförslagettill lagen en ny Utskottet föreslår en strykning 117 a,  Slut på strykningsförslaget130 a Utskottet föreslår en ändring § Slut på ändringsförslaget, Utskottet föreslår en strykning 131 a och 132 a §, till 134 § ett nytt 2 mom., till 152 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till lagen en ny 157 a § och en ny bilaga 9  Slut på strykningsförslagetsom följer: 
Utskottet föreslår en strykning 2 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Definitioner Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning I denna lag avses med Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 23)  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning specialtransport Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning  en transport som utförs med sådana mått eller massor som avviker från bestämmelserna om vad som allmänt är tillåtet på väg, när avvikelsen beror på en odelbar last, lastens art eller den konstruktion som fordonets användningsändamål förutsätter,  Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 24) Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning  trafik- och transportregistret  Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning det register som avses i 216 § i lagen om transportservice (320/2017). Slut på strykningsförslaget 
3 §  
Allmänna skyldigheter för vägtrafikanter 
För undvikande av fara och skada ska en vägtrafikant följa trafikreglerna och iaktta den omsorg och försiktighet som krävs med hänsyn till omständigheterna. 
Trafiken får inte i onödan hindras eller störas. 
5 §  
Trygg körning av fordon och spårvagnar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett fordon och en spårvagn måste kunna stannas på den del av den framförvarande vägen som går att överblicka och i alla förutsägbara situationer. 
6 §  
Fordons och spårvagnars användning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 8 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Iakttagande av trafikregler samt reglering av trafiken Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En vägtrafikant ska i första hand följa tecken, befallningar eller förbud som ges av en trafikövervakare och tecken som ges av andra som reglerar trafiken. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 §  
Avstånd mellan fordon 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett fordon får inte köras med omotiverat låg hastighet eller i onödan plötsligt bromsas. 
39 §  
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
Ett fordon som är försett med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller ett motsvarande utländskt tillstånd får, oberoende av ett sådant förbud eller en sådan begränsning som angetts med vägmärke, parkeras 
1)  på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att avgift betalas, 
2)  på områden där parkering är förbjuden med vägmärket C38 eller C39 enligt bilaga 3.3, 
3)  på områden där den maximala parkeringstiden har begränsats, för längre tid än begränsningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Anmälan om parkeringstid 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Parkeringstidens början får inte ändras under parkeringen. Slut på ändringsförslaget (Nytt 5 mom.) 
41 §  
Åtgärder vid stannande och parkering av fordon 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
48 §  
Riktningstecken 
Riktningstecknet ska vara synligt och begripligt. Tecknet ska ges i god tid innan den manöver som avses i 1 mom. genomförs. Teckengivningen med riktningsvisare ska upphöra så snart manövern är avslutad. 
49 §  
Användning av ljus vid körning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fordon får det inte användas anordningar som kastar eller reflekterar rött ljus framåt eller, om inte något annat föreskrivs eller bestäms särskilt, anordningar som kastar eller reflekterar vitt eller ljusgult ljus bakåt. På polisfordon och på fordon som används av polisen i tjänsteuppdrag, när de används som utryckningsfordon, samt på Tullens och Gränsbevakningsväsendets fordon får dock för stoppande av ett framförvarande fordon användas en anordning som visar ett rött blinkande ljus framåt samtidigt med ett blått blinkande larmljus. 
55 §  
Förbud mot onödig tomgång 
Ett förbränningsmotordrivet fordon som står stilla av någon annan orsak än tvingande trafikhinder får inte ha sin motor igång längre än två minuter. Om Utskottet föreslår en ändring det Slut på ändringsförslaget är Utskottet föreslår en ändring kallare än Slut på ändringsförslaget -15 grader Celsius får motorn dock hållas igång högst fyra minuter innan körningen påbörjas. Utskottet föreslår en ändring Motorn Slut på ändringsförslaget får dessutom hållas igång så länge det behövs för att förbereda fordonet, redskapet eller maskinen innan fordonet, redskapet eller maskinen kan sättas i rörelse eller arbetet med fordonet, redskapet eller maskinen påbörjas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Körning av motordrivna fordon på motorväg och motortrafikled 
58 § 
Tillåten trafik på motorvägar och motortrafikleder 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
63 §  
Spårvagnars plats på vägen 
En spårvagn får köras på skenor oavsett deras placering. I ett med annan trafik gemensamt körfält ska en spårvagn köras i samma färdriktning som den övriga trafiken i körfältet. En spårvagn får backas eller köras i riktning mot den övriga trafiken endast om särskilda omständigheter kräver det och det inte äventyrar säkerheten eller medför onödig olägenhet för den övriga trafiken. 
Utskottet föreslår en strykning 65 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Person som reglerar trafiken Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Trafiken får också regleras av en person som Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 4) Trafikledsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunen förordnar att reglera trafiken på en väg på grund av ett arbete, en undersökning eller en långvarig trafikstörning på vägen eller i dess närhet Slut på strykningsförslaget, 
Utskottet föreslår en strykning 5) Transport- och kommunikationsverket bemyndigar eller polisen förordnar att reglera trafiken vid specialtransporter. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Den som reglerar trafiken ska använda klädsel som kan urskiljas tydligt och uppfyller kraven i standard SFS-EN 471 eller SFS-EN ISO 20471. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om kraven på synbarhet i fråga om klädseln för vägtransportledare för specialtransporter. Slut på strykningsförslaget 
67 §  
Beviljande av rätt att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter 
Tillstånd att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter beviljas av Transport- och kommunikationsverket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket och polisen har trots sekretessbestämmelserna rätt att få behövliga uppgifter ur trafik- och transportregistret för att kontrollera att de krav som ställs på vägtransportledare för specialtransporter uppfylls. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om utbildningen till vägtransportledare för specialtransporter och förnyandet av rätten att arbeta som sådan. 
68 §  
Återkallelse av rätten att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter 
Transport- och kommunikationsverket ska återkalla ett tillstånd att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter om den som innehar tillståndet inte längre uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 67 § eller om den som innehar tillståndet begär att tillståndet ska återkallas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
70 § 
Trafikanordningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket kan i försökssyfte fastställa användningen av en trafikanordning som avviker från en trafikanordning enligt denna lag, dock inte en förpliktande eller åläggande trafikanordning. 
Transport- och kommunikationsverket kan i försökssyfte bevilja tillstånd att avvika från bestämmelserna om användning av en trafikanordning. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om trafikanordningarnas färg, konstruktion och mått. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om andra trafikanordningar för spårvagnstrafiken än sådana som anges i denna lag. 
71 §  
Uppsättande av trafikanordningar 
En trafikanordning uppsätts 
Utskottet föreslår en strykning 1)  på landsvägar av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen enligt styrning av Trafikledsverket, Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 4) för tillfälligt bruk även av en trafikövervakare eller räddningsmyndighet. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Trafikledsverket ska underrättas om uppsättande av en trafikanordning som avses i 1 mom. 1–3 punkten. Trafikledsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i uppgifterna och förmedlingssättet. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Polisen eller den som har rätt att uppsätta trafikanordningar får avlägsna en trafikanordning som satts upp i strid med denna lag. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 72 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Undantag som gäller uppsättande av trafikanordningar Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Den väghållare som avses i 71 § 1 mom. 1 punkten uppsätter vägmärken som anger väjningsplikt vid anslutningar mellan vägar och landsvägar och kommunen vid anslutningar mellan gator och områden som avses i 3 punkten i det momentet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Kommunen uppsätter vägmärken som anger tätort. Vägmärkena placeras på landsvägar ut av den väghållare som avses i 71 § 1 mom. 1 punkten och på andra vägar av kommunen. Vägmärken som anger transportbegränsning för farliga ämnen uppsätts av Transport- och kommunikationsverket. Vägmärkena placeras på landsvägar ut av den väghållare som avses i 71 § 1 mom. 1 punkten och på andra vägar av kommunen. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bestämmelser om uppsättande och underhåll av samt kostnadsansvar för trafikanordningar vid en plankorsning med en järnväg finns i 89 § i banlagen (110/2007). Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Väghållaren kan besluta att en sökande på egen bekostnad får placera ut ett informationsmärke som avses i bilaga 3.6 och 3.7 till denna lag. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 73 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Uppsättande av störande eller otillåten anordning på väg Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Polisen eller den som har rätt att uppsätta trafikanordningar får avlägsna en anordning som uppsatts i strid med 1 mom. Slut på strykningsförslaget 
78 §  
Förbuds- och begränsningsmärken 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Förbuds- och begränsningsmärken ska vara placerade på högra sidan av körbanan eller den aktuella delen av den. Av särskilda skäl kan det dessutom placeras ett märke till på en refug på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan. På en cykelbana ska märket vara placerat på banans högra sida. Förbuds- och begränsningsmärken kan användas som förhandsmärken på informationsmärken. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
85 §  
Längsgående vägmarkeringar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De längsgående vägmarkeringar som ska användas vid tillfälliga trafikarrangemang är gula. Om både gula och vita längsgående vägmarkeringar är synliga samtidigt ska de gula markeringarna följas. 
Utskottet föreslår en strykning 88 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Definitioner i 5 kap. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning I detta kapitel avses med Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 11) Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning  alternativa drivkrafter Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning  alternativa bränslen som avses artikel 2 i mått- och viktdirektivet, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 12) Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning  odelbart föremål Slut på strykningsförslagetUtskottet föreslår en strykning :  Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning a) ett föremål som utgör last och som ensamt bildar en odelbar last, dock så att flera sådana föremål kan lastas utan att en massa som allmänt tillåts på väg överskrids och så lastningen av flera sådana föremål inte ökar överskridningen av ett mått som allmänt tillåts på väg, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b) ett föremål som är lastat och vars lastning leder till att de mått som tillåts i mått- och massdirektivet överskrids, dock så att flera sådana föremål kan lastas utan att en massa som allmänt tillåts på väg överskrids och så att lastningen av flera sådana föremål inte ökar överskridningen av ett mått som allmänt tillåts på väg. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Det som i denna lag föreskrivs om odelbar last tillämpas också på en för sjötransport avsedd container som, tom eller lastad på avgångsorten, transporteras till eller från utlandet, och som är över 2,80 meter hög eller över 12,30 meter lång. Om transporten av containern kräver en höjd som överskrider 4,40 meter, i en påhängsvagnskombination kräver att en längd på 23,00 meter överskrids eller kräver att den massa som allmänt tillåts på väg överskrids, anses containern vara ett odelbart föremål bara om den används för transport av ett odelbart föremål eller om den transporteras tom. Slut på strykningsförslaget 
89 §  
Terrängtrafik och militärfordon 
Bestämmelserna i 90 och 92–96 § om skyddsanordningar och säkerhetsanordningar och bestämmelserna i 141 och 144–149 § om personbelastning tillämpas också på användningen av motordrivna fordon i sådan terräng som avses i 2 § i terrängtrafiklagen (1710/1995) och på andra ställen. 
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas också på användningen av militärfordon. Genom förordning av Utskottet föreslår en ändring försvarsministeriet Slut på ändringsförslaget får det Utskottet föreslår en strykning dock Slut på strykningsförslaget utfärdas Utskottet föreslår en ändring för försvaret nödvändiga Slut på ändringsförslaget undantag från bestämmelserna i Utskottet föreslår en ändring detta kapitel Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  om användningen av militärfordon. Slut på ändringsförslaget Genom föreskrifter av Utskottet föreslår en ändring huvudstaben Slut på ändringsförslaget får det meddelas föreskrifter som avviker från de föreskrifter som Transport- och kommunikationsverket meddelat Utskottet föreslår en ändring om användningen av militärfordon, om det behövs med hänsyn till ett militärfordons särskilda användningssyfte eller konstruktion Slut på ändringsförslaget
Utskottet föreslår en ändring De undantag som avses ovan i 2 mom. kan gälla Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 1) användning av släpfordon som tillverkats för särskilda ändamål, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 2) användning av skydds- och säkerhetsanordningar, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 3) fordonsspecifika hastighetsbegränsningar, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 4) användning av speciallyktor, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 5) märkning av militära fordon, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 6) användning av däck och slirskydd, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 7) undantag från gränsvärden för det tillåtna antalet personer som grundar sig på klassificering och godkännande för trafik av fordon, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 8) temporär persontransport på ett pansarfordon, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 9) fastsättning på fordon av containrar som används för persontransport, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 10) koppling av militärfordon och släpfordon, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 11) användning av terrängfordon samt terrängfordon och släpfordon som är kopplade till dem, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 12) märkning av specialtransport, användning av varningsbil och transport av personer i specialtransportfordon, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 13) transport av ett lastat vapen eller ett lastat vapensystem, Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 14) ett militärfordons mått och massor, dock inte det krav på tillstånd för specialtransport som anges i 159 §. Slut på ändringsförslaget (Nytt 3 mom.) 
Utskottet föreslår en ändring 92 § Slut på ändringsförslaget (Ny) 
Utskottet föreslår en ändring Skyddshjälm Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Föraren och passagerarna ska under körning använda en på tillbörligt sätt fastspänd skyddshjälm av godkänd typ Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 4) på snöskoter och tung snöskoter, Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
93 §  
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Skyldigheten att använda skyddshjälm gäller inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) passagerare i en öppen släpvagn till en snöskoter eller tung snöskoter, när körhastigheten är högst 20 kilometer i timmen och detta har angetts med en hastighetsskylt som avses i 102 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om innehållet i det läkarintyg som avses i 2 mom. 
Utskottet föreslår en ändring 94 § Slut på ändringsförslaget (Ny) 
Utskottet föreslår en ändring Skyddsanordningar för barn Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Vid transport av barn som är kortare än 135 centimeter i en släpvagn till en snöskoter eller tung snöskoter ska ett bilbälte eller en säkerhetsanordning användas, om fordonet har bilbälten eller om en skyddsanordning för barn annars kan monteras i fordonet. Slut på ändringsförslaget (Nytt 6 mom.) 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring 95 § Slut på ändringsförslaget (Ny) 
Utskottet föreslår en ändring Ansvarsbestämmelser som gäller användningen av skyddsanordningar för barn samt persontransport Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Om ett barn under 15 år färdas tillsammans med sin vårdnadshavare, är det vårdnadshavaren som ansvarar för att det vid transporten av barnet på det sätt som avses i 94 § används en ändamålsenlig skyddsanordning. Om ett barn under 15 år färdas utan sin vårdnadshavare ska föraren av fordonet, med undantag av en förare av en buss av kategori M3, se till att skyddsanordning på det sätt som avses ovan i 94 § används vid transporten av barnet. Slut på ändringsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
96 §  
Nödstopp på snöskoter 
En snöskoters och en tung snöskoters nödstopp ska fastsättas vid föraren innan motorn startas, om nödstoppets funktion förutsätter detta. Ett sådant nödstopp ska hållas fastsatt under körning. Skyldigheten att använda nödstopp gäller dock inte snöskoterförare vid renskötsel eller skogsskötsel, i energiöverföringsarbeten eller i telenätverksarbeten. 
97 §  
Brandsläckare och förstahjälpsutrustning i bussar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om brandsläckaren och förstahjälpsutrustningen. 
98 §  
Användning av tekniska anordningar 
I ett fordon eller en spårvagn får en teknisk anordning eller ett tekniskt system inte under körning användas så att användningen stör eller äventyrar körningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 100 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Medspårande axel Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om en bil eller en bilsläpvagn för vilken det inte föreskrivits eller bestämts några tekniska krav på styranordningen har en medspårande axel som är försedd med en från förarplatsen manövrerbar eller automatiserad anordning som låser styrningen i mittläge, ska axeln hållas låst när hastigheteten är högre än 40 kilometer i timmen. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
102 § 
Hastighetsskylt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om hastighetsskyltens utseende och annat tekniskt genomförande. 
105 §  
Däck som ska användas vintertid 
Om vädret eller väglaget förutsätter det ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter användas under månaderna november, december, januari, februari och mars på följande fordon: 
1)  personbilar med en klassificeringsmassa som är högst 3,5 ton, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3)  specialbilar med en klassificeringsmassa som är högst 3,5 ton, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om vädret eller väglaget förutsätter det ska vinterdäck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 5,0 millimeter under månaderna november, december, januari, februari och mars användas på drivaxlarna, med undantag för styrande drivaxlar, på lastbilar och bussar, på personbilar och specialbilar med en klassificeringsmassa som är större än 3,5 ton samt på traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen. På andra axlar samt på samtliga axlar på en släpvagn eller släpanordning som dras av ett ovannämnt fordon ska då användas däck där slitbanans huvudspår har ett djup på minst 3,0 millimeter. Kravet tillämpas inte på en fordonskombination som består av en traktor och en släpvagn eller släpanordning när fordonskombinationens högsta tillåtna hastighet på väg är 60 kilometer i timmen eller lägre. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vinterdäcken på fordon i olika fordonskategorier. 
Utskottet föreslår en strykning 106 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Slirskydd på fordons däck Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Däck på fordon får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Dubbdäck får användas på bilar, motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar samt traktorer vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen, och på släpfordon som är kopplade till sådana fordon, från ingången av november månad till utgången av mars månad. Dubbdäck får även under annan tid användas Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1) på utryckningsfordon, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2) på bilar och släpvagnar som är avsedda för terrängbruk och används av försvarsmakten, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3) på bilar och släpvagnar som används vid väghållning, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 4) vid tillfälliga förflyttningar i anslutning till handel med fordon eller till reparation, besiktning eller godkännande för trafik av fordon, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 5) på alla fordon som avses i detta moment, om vädret eller väglaget förutsätter det. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om dragbilen är försedd med dubbdäck ska en släpvagn med en klassificeringsmassa som är större än 0,75 ton och högst 3,5 ton ha vinterdäck. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning När dubbdäck används på en person- eller paketbil, på en specialbil eller på en bilsläpvagn med en klassificeringsmassa som är högst 3,5 ton ska dubbdäck monteras på fordonets alla hjul, med undantag av det andra hjulet på parhjul. Antalet dubbar på de enskilda däcken får inte avvika från varandra på så sätt att det medför fara. Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tillåtna skillnaderna i antalet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om den massa som totalt belastar drivaxeln eller drivaxlarna på en fordonskombination vars massa överskrider 44 ton eller vars längd överskrider 18,75 meter är mindre än 18 procent av fordonskombinationens massa, ska dragfordonet för den tidsperiod som anges i 2 mom. förses med en anordning med vilken det är möjligt att förbättra fordonets förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta. Som en sådan anordning betraktas inte en konstruktion som påverkar funktionen av en enda drivande axels differentialväxel. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om den massa som totalt belastar drivaxlarna på en fordonskombination vars längd överstiger 28 meter är mindre än 25 procent av fordonskombinationens massa, ska dragfordonet under den tidsperiod som anges i 2 mom. antingen ha sandningsanordningar för att förbättra fordonskombinationens förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta eller automatiska snökedjesystem för åtminstone en drivande axel.  Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Det krav på system som förbättrar en fordonskombinations förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta som avses i 5 och 6 mom. tillämpas inte på en fordonskombination som har en axel som vid långsam hastighet kan omkopplas till en drivande axel, om den massa som totalt belastar drivaxlarna, inklusive den massa som belastar den drivande axel som avses ovan, är minst 25 procent av fordonskombinationens massa. Den här avsedda axel som vid långsam hastighet kan omkopplas till en drivande axel kan finnas på bilen eller på släpvagnen. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Däck på cyklar, motoriserade cyklar, lätta elfordon, släpvagnar till cyklar, sparkcyklar samt fordon som dras av djur får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Däck och band på motorredskap, terrängfordon, traktorer med en konstruktiv hastighet på högst 60 kilometer i timmen och släpvagnar till dem får förses med dubbar, snökedjor eller motsvarande slirskydd som inte väsentligt skadar vägytan. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Transport- och kommunikationsverket får av särskilda skäl för ett fordon bevilja undantag från bestämmelsen i 2 mom. om den tid då användning av dubbdäck är tillåten. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om vilka slags anordningar som kan betraktas som i 5 mom. avsedda anordningar som kan förbättra fordonets förmåga att sätta sig i rörelse på en hal vägyta och om vilken slags axel som kan betraktas som en i 7 mom. avsedd axel som vid långsam hastighet kan omkopplas till en drivande axel. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 107 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Allmänna lastningsbestämmelser Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Lasten får, inom ramen för fordonets eller fordonskombinationens tillåtna längd på väg, skjuta ut högst 1,00 meter över den yttersta punkten av fordonets framdel och högst 2,00 meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel, om inte något annat föreskrivs eller bestäms nedan i detta kapitel eller i bestämmelser eller föreskrifter som gäller specialtransporter. Om en fordonskombination inte uppfyller kravet på vändningsförmåga enligt 132 § 1 eller 2 mom., får lasten dock skjuta ut högst 1,00 meter över den yttersta punkten av fordonets bakdel. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 108 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Placering av last Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Lasten ska bilda en så låg och enhetlig helhet som möjligt. Lastens tyngdpunkt ska befinna sig så lågt som möjligt och så nära fordonets längsgående mittlinje som möjligt. I en fordonskombination som består av ett dragfordon och flera släpvagnar ska lasten med beaktande av hela kombinationen placeras så långt fram som möjligt. Ett fordon får inte lastas så att fordonets tyngdpunkt är högre än vad som tekniskt sett är tillåtet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En medelaxelsläpvagn ska lastas så att den överför en nedtryckande kraft på dragfordonets kopplingsanordning. Den nedtryckande kraften får vara högst 10 procent av den massa som är tillåten på släpvagnens axlar eller en kraft som motsvarar en massa på högst 1 000 kilogram, med det lägsta värdet som gräns. Den nedtryckande kraften får inte överskrida de krafter som är tillåtna för de tillkopplade fordonen eller kopplingsanordningarna. Slut på strykningsförslaget 
109 §  
Säkring av last 
Fordonets last får inte förskjuta sig så att det kan störa en säker användning av fordonet i trafik. Lasten ska hållas på plats i lastkorgen och fordonet vid all potentiell acceleration och inbromsning samt vid körning i kurvor. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en ändring Vid bestämning av lastsäkringens hållfasthet får friktionens återhållande förmåga beaktas. Den återhållande förmåga som friktionen mellan lastkorgens botten och lasten ger får dock beaktas endast då lastens rörelser till följd av vibrationer i förhållande till lastkorgen har förhindrats genom surrning, stöd eller på annat motsvarande sätt.  Slut på ändringsförslaget(Nytt 3 mom.) 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om de metoder som ska användas för att säkra lasten och om de gränsvärden för retardationer som hänför sig till körsituationer som avses i 1 mom. Transport- och kommunikationsverket får dessutom meddela föreskrifter om sådana undantag från kraven enligt 1 mom. som beror på lastens art, om detta inte medför fara trafiksäkerheten. 
110 § 
Markering av last 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de medel som ska användas för att markera lasten. 
113 §  
Båtar och camprar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om lyktor och reflektorer på camprar som avses i 1 mom. samt vid behov om andra krav på trafiksäkerheten. 
Utskottet föreslår en strykning 115 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om de massor som tillåts vid registreringen och användningen av ett fordon som tagits i bruk 1993 eller därefter överskrider de högsta tillåtna värdena enligt mått- och viktdirektivet, ska Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1)  en tre- eller fleraxlad boggi på en bil ha minst en styrande eller medspårande axel som är låst i ett läge som motsvarar körning rakt fram när hastigheten är 30 kilometer i timmen eller högre, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2)  minst en av boggins axlar på ett släpfordon vara medspårande eller styrande, om avståndet mellan de yttersta axlarna i en tvåaxlad boggi är större än 2,4 meter eller i en tre- eller fleraxlad boggi större än 2,8 meter, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3)  den bakersta axeln i en tvåaxlad boggi på en egentlig släpvagn vara medspårande endast om det har visats att fordonet uppfyller de tekniska krav som avses i E-reglemente nr 79. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning I en tre- eller fleraxlad boggi i ett fordon som avses i 1 mom. ska den sammanlagda massan som belastar andra axlar än boggins medspårande axlar vara minst 1,6 gånger den massa som belastar de medspårande axlarna. Kravet tillämpas inte på fordon som har visats uppfylla de tekniska krav som avses i E-reglemente nr 79. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas inte på fordon vilkas högsta tillåtna hastighet är 40 kilometer i timmen eller lägre. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning På en dolly får inte kopplas en påhängsvagn vars styrande axels läge bestäms av vinkeln mellan dragfordonets vändskiva och påhängsvagnen. Kopplingen får dock göras om dollyn är godkänd för detta ändamål. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 116 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna massa på axel och boggi på motordrivna fordon och släpfordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat  Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Den massa som belastar en axel på ett motordrivet fordon och ett släpfordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat får inte överstiga de värden som anges i bilaga 6.1 till denna lag och inte det värde som antecknats i trafik- och transportregistret. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Den massa som belastar en boggi på ett motordrivet fordon och ett släpfordon får inte överstiga de värden som anges i bilaga 6.2 och inte det värde som antecknats i trafik- och transportregistret. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Vid körning på en hal vägyta får, vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel, den massa som belastar fordonets axel och boggi tillfälligt överskrida den största axel- eller boggimassa som tillåts på väg, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig framdrivningsförmåga och om detta inte skadar vägen. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Den massa som belastar fordonets axel och boggi får vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel tillfälligt överskrida den största axel- eller boggimassa som tillåts på väg, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig vändningsförmåga. Körhastigheten får då inte överstiga 30 kilometer i timmen och den massa som belastar axeln får inte överstiga 12 ton. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 117 a § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna massa för släpvagnar som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Massan för en egentlig släpvagn får inte överskrida den summa som erhålls när man till 20 ton adderar350 kilogram för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan släpvagnens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 122 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna massa för kombinationer av bilar och släpvagnar som har registrerats och tagits i bruk i en EES-stat Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Massan för en fordonskombination bestående av en bil och en eller flera släpvagnar, som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat, får inte överstiga de värden som anges i bilaga 6.6 och inte summan av de i trafik- och transportregistret antecknade massorna för dragfordonet och släpfordonet eller släpfordonen. Fordonskombinationens massa får inte överstiga den i trafik- och transportregistret antecknade största tillåtna kombinationsmassan och inte den för dragfordonet tekniskt tillåtna massan för en fordonskombination. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 124 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Undantag som gäller massan på en fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat vid transport av farliga ämnen Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om lagen om transport av farliga ämnen tillämpas på transporten, är den största tillåtna massan för en fordonskombination som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1)  60 ton för en bildragen fordonskombination med minst sju axlar, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2)  64 ton för en fordonskombination bestående av en dragbil med tre axlar och en påhängsvagn med minst fem axlar, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3) 68 ton, om Slut på strykningsförslaget
Utskottet föreslår en strykning a) fordonskombinationen har minst åtta axlar och fordonskombinationens dragbil minst fyra axlar, eller Slut på strykningsförslaget
Utskottet föreslår en strykning b) fordonskombinationens dragbil har minst tre axlar och det är fråga om en fordonskombination bestående av en bil och två påhängsvagnar med sammanlagt minst åtta axlar. Slut på strykningsförslaget
 
Utskottet föreslår en strykning I en fordonskombination med åtta axlar och en massa som överskrider 64 ton ska minst 65 procent av släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda massa belasta sådana axlar som är försedda med parhjul. Kravet gäller dock inte tanktransporter av farliga ämnen, om mängden av det farliga ämne som transporteras överskrider 5 ton. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 127 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna huvudmått för motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, lätta fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar, lätta elfordon, motoriserade cyklar och cyklar Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
129 §  
Bredd på traktorer och motorredskap samt tillkopplade släpvagnar som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En traktor vars bredd mätt från breddningshjulen överskrider 2,6 meter ska under mörker eller i skymning, och även annars när omständigheterna kräver det, både fram och bak förses med lyktor och reflektorer som utvisar den största bredden. Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska egenskaperna hos lyktorna och reflektorerna samt om deras placering på fordonet. Lyktorna och reflektorerna beaktas inte vid mätningen av traktorns största bredd. 
130 §  
Fordon och anordningar som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat och som används vid väghållning och i jordbruk 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om de tekniska egenskaperna hos markeringar, lyktor och reflektorer som avses i denna paragraf samt om deras placering på fordonet eller arbetsredskapet. 
130 a §  
Bredd på snöskotrar och tunga snöskotrar samt tillkopplade släpfordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat 
Den största tillåtna bredden på snöskotrar och tunga snöskotrar samt tillkopplade släpfordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat är 1,70 meter på en snöskoterled. 
Utskottet föreslår en strykning 131 a §  Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Identifieringsskylt för långa fordonskombinationer Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Över 15,5 meter långa fordonskombinationer bestående av en lastbil med en eller flera släpvagnar ska vara försedda med antingen en identifieringsskylt som motsvarar E-reglemente nr 70 eller försedda med en minst 300 millimeter lång och 800 millimeter bred skylt, med 25 millimeter breda kanter som är målade i röd fluorescerande färg eller som är reflekterande, med en bild på en fordonskombination i svart på gul reflekterande botten. Under bilden får det finnas en markering för fordonskombinationens längd. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om markeringar som förbättrar synligheten för långa fordonskombinationer. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 132 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Vändningsförmåga hos bilar och bildragna fordonskombinationer som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En bil, en högst 16,50 meter lång kombination av en bil och en påhängsvagn samt en högst 18,75 meter lång kombination av en bil och en egentlig släpvagn eller en medelaxelsläpvagn, som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat, ska åt båda hållen kunna vända innanför ett område som avgränsas av två koncentriska cirklar så att när fordonets eller kombinationens yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig samtliga fordons inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En över 18,75 meter lång kombination av en bil och en eller flera släpvagnar ska åt båda hållen kunna vända innanför ett område som avgränsas av två koncentriska cirklar så att när det yttersta främre hörnet rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie, rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 2,00 meters radie. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Trots vad som föreskrivs i 2 mom. får vändningsförmågan hos en över 18,75 meter lång kombination av en bil och en eller flera släpvagnar eller en över 16,50 meter lång kombination av en bil och en påhängsvagn vara sådan att kombinationen uppfyller kraven på vändningsförmåga och sidoförskjutning i bilaga 9. Då ska transportören och föraren dock kontrollera att transport längs den transportrutt som ska användas är möjlig utan risk för sammanstötning med konstruktioner längs körbanans sidor. Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet och kombinationen medföras för påvisande av att kraven på vändningsförmåga uppfylls. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning I de i 1–3 mom. avsedda måtten på 16,50 meter och 18,75 meter för fordonskombinationer beaktas inte aerodynamiska anordningar som avses i artikel 8 b i mått- och viktdirektivet och inte aerodynamiska förarhytter som avses i artikel 9 a i det direktivet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Transport- och kommunikationsverket får meddela tekniska och preciserande föreskrifter om kraven på vändningsförmåga hos fordonskombinationer samt om sätten att tekniskt påvisa överensstämmelse. Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om alternativa sätt att påvisa att de krav på vändningsförmåga som avses i denna paragraf uppfylls. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 132 a § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Fordonskombinationers stabilitet Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En i 151 § 4 mom. 7–11 punkten avsedd fordonskombination ska till sin dimensionering motsvara en kombination vars horisontella vridningsvinkelhastighet ökar med ett värde på högst 1,90 och sidoacceleration ökar med ett värde på högst 4,00 vid körprov enligt ISO-standard 14791 eller motsvarande simuleringar. Kraven ska uppfyllas när fordonskombinationen lastats till den största allmänt tillåtna massan på väg, körhastigheten är 80 kilometer i timmen och lastens tyngdpunkt är på 1,30 meters höjd från lastutrymmets golv. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet medföras för påvisande av att stabilitetskravet i 1 mom. uppfylls eller ett intyg över i 1 mom. avsedda körprov eller simuleringar som utförts med fordonskombinationen i fråga eller en motsvarande fordonskombination. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Stabilitetskravet enligt 1 mom. tillämpas dock inte när en fordonskombinations axellyftsanordning eller funktion för lättande av en axel är i sådana lägen som kan användas bara när hastigheten är högst 30 kilometer i timmen Slut på strykningsförslaget
Utskottet föreslår en strykning Transport- och kommunikationsverket meddelar föreskrifter om simuleringsmetoderna för bestämmande av fordonskombinationers stabilitet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 134 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna massa på axel eller boggi på fordon som registrerats eller tagits i bruk i någon annan stat än en EES-stat Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Vid körning på en hal vägyta får, vid användning av en axellyftanordning eller en funktion för lättande av en axel, den massa som belastar fordonets axel och boggi tillfälligt överskrida den största axel- och boggimassa som tillåts på vägen, om det är nödvändigt för att uppnå tillräcklig framdrivningsförmåga och om detta inte skadar vägen. Slut på strykningsförslaget 
143 §  
Märkning av skol- och dagvårdstransporter 
En bil som används för sådana skol- och dagvårdstransporter som ordnas som beställningstrafik av en kommun, samkommun, skola eller inrättning och där transporten får statsunderstöd eller understöd av kommunen ska ha en framåt synlig, reflekterande eller upplyst skylt eller en kupa som monteras utanpå taxilyktan eller i stället för den. Skyltens eller kupans bottenfärg ska vara gul och den ska ha röda kanter, och i dess mitt ska det finnas en likadan svart figur som på vägmärke A17, Barn, enligt bilaga 3.1. Skylten eller kupan ska vara av sådan storlek, vara så placerad och ha sådan synlighet att de som väntar på skjuts ser den på tillräckligt långt håll för att kunna stoppa bilen. Skylten eller kupan får också synas i andra riktningar än framåt. 
Skylten eller kupan får belysa eller reflektera bara gul färg. Skylten eller kupan får inte störa andra vägtrafikanter. 
I 1 mom. avsedd märkning av skol- och dagvårdstransporter får inte användas när det inte är fråga om skol- eller dagvårdstransport.  
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om skyltens och kupans placering, storlek, färger samt reflekterande egenskaper och belysningsegenskaper. 
149 § 
Persontransporter i släpvagn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med en släpvagn kopplad till en snöskoter eller tung snöskoter får det transporteras personer. Personer får dock inte transporteras med en sådan släpvagn när snöskotern eller den tunga snöskotern framförs på någon annan väg än en snöskoterled eller när en sådan annan väg korsas. 
Utskottet föreslår en strykning 150 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Allmänna kopplingsbestämmelser Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Till ett motordrivet fordon får det kopplas bara ett släpfordon åt gången, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning I en fordonskombination Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1) får massan inte överstiga de tekniskt tillåtna massorna för fordon, fordonskombinationer och kopplingsanordningar, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2) får fordonen inte vidröra varandra i normala körsituationer, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3) ska bromsarna och lyktorna på släpvagnen eller släpvagnarna fungera enligt gällande bestämmelser och föreskrifter, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 4) ska fordonens elbromsar och tryckluftsbromsar vara anpassade till varandra enligt gällande bestämmelser och föreskrifter, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 5) ska dragfordonets backspeglar vara justerade så eller dragfordonet förses med sådana tilläggsspeglar att föraren kan se längs dragfordonets och släpvagnens eller släpvagnarnas sidor och ge akt på trafiken bakom fordonet; i stället för tilläggsspeglar kan någon annan anordning som möjliggör indirekt sikt användas. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. ska det i en över 20,00 meter lång kombination av en lastbil och en påhängsvagn, i en i 151 § 7-11 punkten avsedd kombination samt i övriga över 28,00 meter långa fordonskombinationer finnas ett elektroniskt styrt tryckluftbromssystem i alla kombinationens fordon samt sådana system för indirekt sikt och sådana förarassistanssystem som garanterar den långa fordonskombinationens säkerhet. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de system som avses här och om de tekniska kraven på dem. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Föraren av en fordonskombination som avses i 3 mom. ska känna till den massa som belastar varje enskild axel och boggi. Den massa som belastar dragfordonets framaxel behöver föraren dock känna till endast om axeln är försedd med luftfjädring. Under transporten ska behövliga tekniska uppgifter över fordonet medföras för påvisande av att de krav som föreskrivs i 3 mom. och de krav som meddelas med stöd av 3 mom. uppfylls. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Under korta transferkörningar som hänför sig till lossning eller lastning av en lastbil och av en släpvagn som är kopplad till lastbilen eller till lastbilens släpvagn kan användas även en sådan på bilen monterad kopplingsanordning som inte är typgodkänd. Förutsättningen är att hastigheten 30 kilometer i timmen inte överskrids under transporten och att det i närheten av kopplingsanordningen finns en skylt som upplyser om detta. Dessutom krävs det att fordonen har låsningsfritt bromssystem. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om kraven på den kopplingsanordning och den skylt som avses ovan. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Vid transporter som avses i 149 § får flera släpvagnar vara kopplade till en bil eller traktor. Fordonskombinationens längd får vara högst 25,25 meter och släpvagnarnas gemensamma kopplingsmassa högst tre gånger så stor som egenmassan hos dragfordonet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Till en traktor, ett motorredskap eller ett minst trehjuligt fordon i kategori L får det kopplas en bilsläpvagn, om de fordon som används och deras koppling till varandra uppfyller de tekniska krav som bestäms enligt dragfordonet. Om släpvagnen har icke fungerande körriktningsvisare eller bromslyktor och sådana inte förutsätts i de tekniska krav som bestäms enligt dragfordonet, ska de täckas över. De mått och massor som är tillåtna för fordonen och fordonskombinationen bestäms i enlighet med de bestämmelser som gäller för dragfordonet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om de tekniska krav och de dimensioner som gäller för kopplingsanordningar som används i fordonskombinationer. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 151 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Koppling av släpfordon till bil Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Till en lastbil får det kopplas Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1) en påhängsvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2) en medelaxelsläpvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3) en egentlig släpvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 4) en dolly på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 5) en påhängsvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 6) en påhängsvagn och en till den kopplad medelaxelsläpvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 7) en påhängsvagn och en till den kopplad egentlig släpvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 8) en påhängsvagn och en till den kopplad dolly på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 9) en dolly på vilken det kopplats en påhängsvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 10) en egentlig släpvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 11) en påhängsvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn på vilken det kopplats en påhängsvagn. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om längden på en fordonskombination som dras av en lastbil överstiger 22,00 meter utan last, ska alla fordon i kombinationen vara försedda med låsningsfria bromsar. En påhängsvagn med boggi som kopplats på en dolly ska vara försedd med minst två fasta axlar. Som en i detta moment avsedd fast axel betraktas också en axel där styrningen låser sig i en position som motsvarar körning rakt fram senast när hastigheten stiger till 30 kilometer i timmen. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 152 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna massa för släpfordon som kopplas till bil Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Kopplingsmassan för ett eller flera släpfordon som kopplas till en bil får inte vara större än det lägsta av följande värden:  Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 4) om det är fråga om ett till en bil kopplat annat släpfordon än en påhängsvagn, 1,75 gånger dragbilens största i registrering och bruk tillåtna massa, Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Den massa som belastar en påhängsvagns boggi får uppgå till högst 1,75 gånger dragbilens största på väg allmänt tillåtna massa. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
155 §  
Användning av taxilykta 
När en taxilykta är avlägsnad från en bil eller täckt, anses fordonet inte vara ett fordon i taxitrafik vid tillämpningen av vad som i denna lag föreskrivs om trafikregler och trafikanordningar. På fordon som avses i 142 § tillämpas emellertid trafikreglerna och trafikanordningarna för taxitrafik när taxilyktan är täckt med en kupa som anger skol- och dagvårdsskjuts. 
156 §  
Andra lyktor 
På utryckningsfordon får en varningslykta som avger ett blinkande blått ljus användas när ett brådskande uppdrag utförs med fordonet eller när det annars behövs för att varna den övriga trafiken. På polisfordon, Tullens fordon och Gränsbevakningsväsendets fordon får det också användas en sådan varningslykta, även om fordonet inte är ett utryckningsfordon. Utskottet föreslår en ändring Nämnda varningslykta får användas också på fordon som används av polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet, och som inte är ett utryckningsfordon. Slut på ändringsförslaget 
En varningslykta som avger ett blinkande orangegult ljus ska utöver det som föreskrivs i 129 § användas 
1) på bogserbilar när de används för att lyfta eller flytta fordon så att de kan utgöra fara för den övriga trafiken, 
2) på bilar, traktorer och motorredskap som används vid väghållning, 
3) på motorredskap och traktorer som används för arbete som utförs på vägen, 
4) på traktorer till vilka det har kopplats ett släpfordon eller arbetsredskap vars bredd överskrider tre meter, 
En varningslykta som avger ett blinkande orangegult ljus får användas om det behövs för att varna den övriga trafiken 
1) på utryckningsfordon, 
2) på bilar, fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och terrängfordon som används för arbete som utförs på vägen, 
3) på vägservicefordon, 
4) på släpfordon som är kopplade till en traktor eller ett motorredskap och vars bredd överskrider tre meter, 
5) på arbetsredskap som är kopplade till en traktor eller ett motorredskap och vars bredd överskrider tre meter. 
6) på bilar som används för skol- och dagvårdstransport när de tar upp och lämnar av passagerare. 
7) på fordon som för lastning eller lossning måste stannas på vägen så att omkörning med bil inte är möjlig utan att använda den mötande trafikens körfält. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om hur varningslyktor som avger ett blinkande orangegult ljus ska användas vid specialtransporter. 
Arbets- och hjälplyktor får inte vara tända när ett fordon körs på väg. Detta förbud gäller inte arbete som utförs på vägen. 
Den identifieringslykta för släpvagn som är tillåten på en lastbil som används som dragbil får användas endast när släpvagnen är kopplad till lastbilen. 
Identifieringslyktan för vägservicefordon och fordon som används för förstahjälpsverksamhet ska övertäckas eller avlägsnas när fordonet förs på väg utan att det används i vägservice- eller förstahjälpsverksamhet. 
Utskottet föreslår en strykning 157 a § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Klassificering av en transport som specialtransport Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En transport kan klassificeras som specialtransport och omfattas av bestämmelserna och föreskrifterna om specialtransporter när Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1) transporten till följd av en odelbar last eller ett odelbart föremål inte kan utföras utan att ett mått eller en massa som allmänt tillåts på väg överskrids, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2) ett mått eller en massa som tillåts i mått- och viktdirektivet överskrids vid transporten till följd av en odelbar last eller ett odelbart föremål, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3) lasten på grund av dess struktur eller form eller för att garantera transportsäkerheten måste lastas så att ett mått eller en massa som allmänt tillåts på väg eller ett mått eller en massa som tillåts i mått- och viktdirektivet överskrids, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 4) det är fråga om ett fordon som på grund av sitt användningsändamål utan last överskrider ett mått eller en massa som allmänt tillåts på väg eller ett mått eller en massa som tillåts i mått- och viktdirektivet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om klassificeringen av transporter som specialtransport. Slut på strykningsförslaget 
158 §  
Genomförande av specialtransport 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om 
1) fordon och fordonskombinationer som är tillåtna för specialtransport och om laster som tillåts vid specialtransport, 
2) kopplingskrav som gäller för fordon som används i specialtransportkombinationer, 
3) mått och massor som är tillåtna vid specialtransport samt lastning av last som transporteras som specialtransport, 
4) märkning av last som transporteras som specialtransport, 
5) specialtransport av annan last än en odelbar last, 
6) hastighetsbegränsningar som ska iakttas vid specialtransport, 
7) användningen av varningsfordon och personer som reglerar trafiken vid specialtransporter,  
8) transport av en grupp av specialtransporter i rad, 
9) villkoren för förebyggande av fara och olägenhet som orsakas av specialtransporter samt andra säkerhetskrav. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
159 §  
Tillstånd för specialtransport 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om när en transport kräver tillstånd för specialtransport och om förutsättningarna för beviljande av tillstånd för specialtransport. 
164 §  
Förseelser av förare av motorlösa fordon och djurförare 
En cyklist eller förare av något annat motorlöst fordon och en vägtrafikant som avses i 53 § 2 mom. kan för uppsåtligen eller av oaktsamhet begången överträdelse av lagen påföras en avgift för trafikförseelse på 40 euro, om han eller hon underlåter att iaktta 
1) de trafikregler i 1–35, 41–51, 53, 54 eller 56–62 § som gäller förare av fordon, 
2) skyldigheten att följa trafikanordningar enligt 74, 77–80, 82 eller 84–87 §, 
3) skyldigheten enligt 94 eller 95 § att använda skyddsanordningar och säkerhetsanordningar under körning, eller 
4) en begränsning av belastningen enligt 107– 110, 112, 128, 147 eller 149 §.  
166 §  
Andra trafikförseelser av förare av motordrivna fordon eller spårvagnar 
En förare av ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 100 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot det som föreskrivs i 
1) 18—22, 24—35, 41–-51, Utskottet föreslår en strykning 53, Slut på strykningsförslaget 54 eller 56—62 om iakttagande av trafikregler, 
2) 74, 77—80, 82 Utskottet föreslår en ändring eller Slut på ändringsförslaget 84—87 § om iakttagande av trafikanordningar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
167 § 
Förseelser som gäller användning av personlig skyddsanordning i motordrivna fordon 
En förare av och passagerare i ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att använda bilbälte under körning. 
En avgift för trafikförseelse av den storlek som anges i 1 mom. kan påföras också 
1) en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet i fordonet transporterar ett barn i strid med 94 §, 
2) en vårdnadshavare eller förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar den skyldighet enligt 95 § som gäller användning av skyddsanordningar för barn under 15 år i ett motordrivet fordon, 
3) en förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar den skyldighet enligt 95 § 2 mom. som gäller säkerheten vid transporter med invalidtaxi. 
En förare av och passagerare på eller i ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 70 euro om han eller hon i strid med 92 § 1 eller 3 mom. uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att under körning använda skyddshjälm. En avgift för trafikförseelse av den nämnda storleken kan påföras också en förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar skyldigheten enligt 92 § 2 mom. att se till att barn under 15 år använder skyddshjälm. 
168 §  
Förseelser som gäller lastning av fordon och fordons massa och mått 
En förare av ett motordrivet fordon kan för en uppsåtligen eller av oaktsamhet begången ringa överträdelse av lagen påföras en avgift för trafikförseelse på 140 euro, om han eller hon underlåter att iaktta det som föreskrivs i 
1) 107–114 § om lastning och koppling av fordon, 
2) 5 kap. om den största tillåtna massan på axel och boggi eller om största tillåtna massa eller största tillåtna mått för ett fordon eller en fordonskombination. 
171 §  
Andra förseelser som gäller användning av motordrivna fordon och spårvagnar 
En förare av ett motordrivet fordon kan påföras en avgift för trafikförseelse på 100 euro, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att iaktta 
1) förbudet i 98 § mot användning av kommunikationsutrustning under körning, 
2) bestämmelserna i 104–106 § om användning av däck och slirskydd, 
3) bestämmelserna i 132 eller 140 § om vändningsförmåga hos fordon och fordonskombinationer, 
4) bestämmelserna i 132 a § om fordonskombinationers stabilitet, eller 
5) bestämmelserna i 5 kap. om användning av lyktor, reflektorer eller annan utrustning på fordon. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
180 §  
Närmare bestämmelser 
Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om 
1) de handlingar som ska användas när en avgift för trafikförseelse påförs samt om de anteckningar som ska göras i dem och förvaringen av dem, 
2) de meddelanden som har samband med verkställigheten av påföljderna enligt denna lag samt om andra meddelanden mellan myndigheter. 
Utskottet föreslår en strykning 184 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Undantag från skyldigheten att iaktta trafikregler, trafikanordningar och bestämmelser om användningen av fordon Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning En vägtrafikant ska dock följa tecken som ges av polisen och tecken som ges av andra som reglerar trafiken. Tåg och andra anordningar som löper på järnvägsskenor ska också lämnas fri passage. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 185 § Slut på ändringsförslaget (Ny) 
Utskottet föreslår en ändring Anmälan om beslut som gäller trafikförseelse eller trafikbrott Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Trots sekretessbestämmelserna ska polisen och domstolen till trafik- och transportregistret anmäla uppgift om straff som de påfört för trafikbrott eller trafikförseelser vid förande av ett motordrivet fordon eller uppgift om straff som inte påförts eller åtal som förkastats, om domstolen i samband med överklagande har upphävt eller undanröjt ett straff som dömts ut eller påförts tidigare och som det finns en anteckning om i trafik- och transportregistret. Domstolen ska registrera uppgifterna i det register över avgöranden och meddelanden om avgöranden som avses i lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) för förmedling till trafik- och transportregistret. Bestämmelser om myndigheternas anmälningsskyldighet vid körförbud och vid trafikbrott och trafikförseelser som ligger till grund för körförbud finns i körkortslagen (386/2011). Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 187 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tillfällig avstängning av väg Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Beslut om tillfällig avstängning av en väg fattas av den som har rätt att uppsätta trafikanordningar. I brådskande fall kan en trafikövervakare eller räddningsmyndighet tillfälligt stänga av en väg. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Hastighetstävlingar för motordrivna fordon får arrangeras endast på avstängda vägar. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Beslut om tillfällig avstängning av en väg ska utan dröjsmål sändas till polisen för kännedom. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 189 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Uppsättande av anordning för viktövervakning Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En sådan anordning för viktövervakning som avses i artikel 10 d i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/719 om ändring av rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen uppsätts Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1) Trafikledsverket, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2) på gator och på andra av kommunen förvaltade vägar av kommunen, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3) på andra vägar än de som avses i 1 eller 2 punkten av väghållaren, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 4) för tillfälligt bruk en polisman, gränsbevakningsman eller tullman. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning De väghållare som avses i 1 mom. 1–3 punkten ska underrätta polisen och Trafikledsverket om anordningen. Trafikledsverket ska också förses med uppgifter om de övervakningsvolymer och överlaster som anordningen registrerat. Slut på strykningsförslaget 
190 §  
Beviljande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas av Transport- och kommunikationsverket. Till ansökan ska det fogas ett läkarutlåtande om att förutsättningarna enligt 1 mom. är uppfyllda och uppgifter om utlåtandets giltighetstid. Tillståndet beviljas för läkarutlåtandets giltighetstid, dock högst 10 år. Transport- och kommunikationsverket kan återkalla parkeringstillståndet på tillståndshavarens ansökan. 
Transport- och kommunikationsverket får skaffa de tjänster som behövs för att sköta uppgifter i anslutning till beviljandet av tillstånd av privata och offentliga serviceproducenter som är verksamma i Finland. I serviceuppgifterna kan det ingå att ta emot ansökningar, att sköta de uppgifter som följer av att ett ansökningsärende har inletts och ska behandlas samt att lämna ut ett parkeringstillstånd, om det inte sänds till sökanden per post. På skötseln av serviceuppgifterna tillämpas det som i körkortslagen föreskrivs om skötseln av uppgifter i anslutning till beviljande av körkort, körkortstillstånd och vissa andra tillstånd som serviceuppgift, serviceproducentens tillförlitlighet, avtal om serviceuppgifter samt inledande av ansökningsärenden och inlämnande av läkarutlåtande. 
Utskottet föreslår en strykning 191 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Beviljande av tillstånd för specialtransport Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tillstånd för en specialtransport som avses i 159 § beviljas av den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen. Tillståndet får förenas med villkor som gäller transportrutten och transporttidpunkten och med andra villkor som behövs för att säkerställa att transporten genomförs på ett säkert och smidigt sätt och för att skydda trafikmiljön. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen får återkalla ett tillstånd för specialtransport för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte iakttar de bestämmelser eller föreskrifter som gäller specialtransporten eller villkoren i tillståndet för specialtransport, eller om förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls. Om det skulle vara oskäligt att återkalla tillståndet, får tillståndshavaren i stället ges en anmärkning eller en skriftlig varning. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 192 §  Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Undantag som gäller vissa fordon och fordonskombinationer Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Transport- och kommunikationsverket får för ett enskilt fordon eller en enskild fordonskombination bevilja tillstånd att låta bli att iaktta bestämmelserna i 116, 117, 117 a, 118-130, 130 a, 131, 131 a, 132 och 132 a §, om detta behövs för testning av ny teknik eller för produktutveckling eller av något annat särskilt skäl. En förutsättning är dessutom att beviljandet av tillståndet inte äventyrar trafiksäkerheten, miljön eller egendom eller snedvrider konkurrensen. Tillstånd får beviljas för viss tid och förenas med villkor. Transport- och kommunikationsverket får återkalla tillståndet för viss tid eller helt och hållet, om tillståndshavaren inte iakttar de bestämmelser, föreskrifter eller tillståndsvillkor som gäller transporten eller om förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls. Om det skulle vara oskäligt att återkalla tillståndet, får tillståndshavaren i stället ges en anmärkning eller en skriftlig varning. Slut på strykningsförslaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
193 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om beslut som meddelats med stöd av denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utskottet föreslår en strykning 195 § Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Övergångsbestämmelser Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En spärrlinje, ett spärrområde och en varningslinje ska inom tre år från ikraftträdandet av denna lag markeras på det sätt som anges i bilaga 4.1 till denna lag. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Vägmarkeringen fortsättning på cykelbana ska inom två år från ikraftträdandet av denna lag markeras på det sätt som anges i bilaga 4.2 till denna lag. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En dubbelriktad cykelbana ska inom sju år från ikraftträdandet av denna lag anges på det sätt som anges i punkt B5 i bilaga 3.2 och punkt D5 i bilaga 3.4. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Vägmärken enligt vägtrafikförordningen (182/1982) får användas i tio år efter ikraftträdandet av denna lag, dock så att vägmärkena cykelåkning och körning med moped förbjudna C12 och gångtrafik, cykelåkning och körning med moped förbjudna C15 enligt bilaga 3.3 ska tas i bruk när denna lag träder i kraft. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Vägmarkeringar enligt vägtrafikförordningen får användas i sju år efter ikraftträdandet av denna lag. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning På ett fordon som är godkänt för trafik vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas inte det krav i tabell 2 i bilaga 6 som innebär att massan för framaxlar i följd eller bakaxlar i följd, som inte utgör en boggi, inte får vara större än det värde för massa som tillåts för motsvarande boggi. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Ett fordon som har godkänts för trafik med stöd av 57 § 2 eller 3 mom. i förordningen om användning av fordon på väg (1257/1992) får alltjämt användas i trafik i enlighet med de momenten. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning På en släpvagn som har tagits i bruk före den 1 april 2019 tillämpas 117 a § från och med den 1 januari 2024. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Trots vad som i bilaga 6.6 föreskrivs om massan för en kombination av bil och påhängsvagn får på en sådan kombination, om påhängsvagnen har tagits i bruk före den 1 april 2019, de bestämmelser om massan för en kombination av bil och påhängsvagn som gällde den 20 januari 2019 tillämpas till och med den 31 december 2023. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om dragfordonet eller ett släpfordon i en fordonskombination bestående av en bil och en eller flera släpvagnar har tagits i bruk före den 1 april 2019, ska fordonskombinationen från och med den 1 januari 2024 uppfylla kravet i bilaga 6.6 på den sammanlagda massa som belastar den bakersta boggin på dragfordonet och den främsta boggin på släpvagnen. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Sådana tillstånd och godkännanden som gäller när denna lag träder i kraft och som har beviljats med stöd av den upphävda lagen och författningar som har utfärdats med stöd av den förblir i kraft med de villkor som anges i tillstånden och godkännandena. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning På i denna lag avsedda förseelser som har begåtts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 2–11 § i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016) och de bestämmelser om straffansvar i den upphävda lagen som gällde vid ikraftträdandet. Om tillämpningen av denna lag skulle leda till ett lindrigare slutresultat ska detta beaktas när straffet bestäms. Slut på strykningsförslaget 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
Utskottet föreslår en ändring Ett barn under 7 år får i stället för en godkänd skyddshjälm av den typ som avses i 92 § använda skyddshjälm enligt standarden EN 1077 (The European ski and snowboard standard) som passagerare på snöskotrar, tunga snöskotrar eller släpvagnar till dem fram till den 1 juni 2021. Slut på ändringsförslaget (Ny) 
 Slut på lagförslaget 

Författningsbilaga

Bilaga 2 
Trafikljussignaler 
1 Fast rött ljus 
Rött ljus anger att fordon och spårvagnar inte får passera den primärsignal som avses i 74 § 2. Om det samtidigt med rött ljus visas gult ljus, anger detta att växling av ljuset till grönt är omedelbart förestående. 
2 Fast grönt ljus 
Grönt ljus anger att fordon och spårvagnar får passera primärsignalen och stopplinjen. 
Trots grönt ljus ska fri passage lämnas åt gående som gått ut på ett övergångsställe vid grönt ljus för gående. Fordon som svänger i en korsning ska väja också för gående, cyklister och mopedister som korsar den väg som fordonet avser köra in på. Fordon som svänger till vänster ska dessutom väja för mötande trafik. 
6 Vitt blinkande ljus 
Vitt blinkande ljus anger att en signal eller stopplinje får passeras med iakttagande av bestämmelserna i 11 § om körning in i en plankorsning. 
9 Cykelsignal 
I en cykelsignal motsvarar den röda bilden av en cykel rött ljus enligt 1 punkten, den gula bilden av en cykel gult ljus enligt 3 och 7 punkten och den gröna bilden av en cykel grönt ljus enligt 2 punkten. Som cykelsignal kan det även användas en signal med ljus som har formen av en pil enligt 4 och 7 punkten, där pilsymbolen finns i samband med bilden av en cykel. 
10 Gångsignal 
I en gångsignal återger det röda ljuset en stående person och det gröna ljuset en gående person. 
Rött ljus anger att gående inte får gå ut på körbanan, cykelbanan eller spårvägen. 
Grönt ljus anger att gående får gå ut på körbanan, cykelbanan eller spårvägen. Blinkande grönt ljus anger att den tid under vilken den gående kan korsa körbanan håller på att gå ut och att ljuset kommer att växla till rött. 
Gångsignalen placeras i gångriktningen strax bakom den del av vägen som signalen avser. 
Om signalbilder för gående kombineras med ljudsignaler för vägledning av synskadade motsvararen ljudsignal med snabb pulsfrekvens grönt ljus och en ljudsignal med långsam pulsfrekvens rött ljus. 
Bilaga 3.2 
Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt 
Utskottet föreslår en strykning B5 Väjningsplikt i korsning Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning B5 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Märket anger att fordon och spårvagnar ska väja för andra fordon och spårvagnar i en korsning. Vid svängning i en korsning ska dessutom den väjningsplikt som anges i 24 § 2 mom. iakttas. I en cirkulationsplats används märket tillsammans med märke D2. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tilläggsskylt H23.1 i kombination med märket anger att en dubbelriktad cykelbana korsar vägen. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tilläggsskylt H22.1 eller H22.2 i kombination med märket anger riktningen för svängande fordon och spårvagnar, som fordon och spårvagnar ska väja för. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Försett med tilläggsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke. Försett med tilläggsskylt H5 kan märket användas som förhandsmärke för märke B6. Slut på strykningsförslaget 
B7 Väjningsplikt vid en plats där cyklister korsar vägen 
B7 
Med märket anges att fordon och spårvagnar ska väja för en cyklist som korsar körbanan på en fortsättning på en cykelbana. Med märket anges endast en i konstruktionshänseende upphöjd fortsättning på en cykelbana. Vid en trafikljusstyrd plats där cyklister korsar vägen kan dock med märket anges en sådan fortsättning på en cykelbana som inte är upphöjd i konstruktionshänseende. Märket kan placeras på högra sidan av körbanan, ovanför körbanan, på en refug på körbanan eller på vänstra sidan av körbanan. 
Bilaga 3.3 
Förbuds- och begränsningsmärken 
C3 Last- och paketbilstrafik förbjuden 
C3 
Om förbudet avser trafik med last- och paketbilar vilkas klassificeringsmassa enligt trafik- och transportregistret överskrider en viss massa, anges denna gräns på en tilläggsskylt. 
C4 Trafik med fordonskombination förbjuden 
C4 
Om förbudet avser trafik med släpvagn vars klassificeringsmassa enligt trafik- och transportregistret överskrider en viss massa, anges denna gräns på en tilläggsskylt. 
C7 Körning med snöskoter förbjuden 
C7 
Förbudet gäller också körning med tung snöskoter. 
C8 Förbjudet att transportera farliga ämnen 
C8 
Märket anger förbud mot transport av sådana farliga ämnen på väg som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. I kombination med märket används alltid tilläggsskylt H14, H15 eller H16. 
C27 Fordons största tillåtna massa på boggi 
C27 
Talet på märket anger ett fordons största tillåtna faktiska massa på boggi i ton. När massan uppmäts beaktas även lasten. Om boggin har fler än två axlar, får den i märket angivna största tillåtna massan på boggin överskridas i enlighet med tabellen nedan. Tabellen tillämpas också på andra än de axlar som finns i boggin då de på varandra följande axlarnas avstånd är max. 2,50 meter. 
Tabell 
Talet på märket 
Tre axlar 
Fler än tre axlar 
5 t 
7 t 
9 t 
8 t 
10 t 
12 t 
11 t 
13 t 
16 t 
14 t 
16 t 
19 t 
16 t 
18 t 
21 t 
18 t 
24 t 
27 t 
21 t 
24 t 
27 t 
C43 Lastningsplats 
C43 
Märket anger att det är förbjudet för andra fordon än fordon som lastar eller lossar last att stanna på den sida av vägen där märket är uppsatt. Det är tillåtet att stanna även för av- eller påstigning av passagerare. Om det är tillåtet endast för vissa fordonsgrupper att stanna anges detta med tilläggsskylt H12.1 – H12.13. Märket har samma verkningsområde som märke C37. 
Bilaga 3.4 
Påbudsmärken 
D1 Påbjuden körriktning 
D1.1 
D1.2 
D1.3 
D1.4 
D1.5 
D1.6 
D1.7 
D1.8 
D1.9 
Märkena anger de färdriktningar i en korsning som är tillåtna för fordon. Märkenas pilfigurer får vara anpassade efter förhållandena på platsen. 
Märkena D1.1 och D1.2 sätts upp vid en korsning eller efter denna. Märkena D1.3—D1.9 sätts upp på högra sidan av körbanan. Märkena kan dessutom placeras på vänstra sidan av körbanan eller på en refug på körbanan. 
Märkena D1.3—D1.9 kan användas som separata märken som anger val av körfält. De sätts då upp ovanför respektive körfält. Med avvikelse från den körfältsreglering som anges med märkena får dock cyklister och mopedister som svänger till vänster köra rakt över korsningen längs det körfält längst till höger som är avsett för trafik rakt framåt. 
D8 Snöskoterled 
D8 
Märket anger en snöskoterled. Utskottet föreslår en ändring Märket gäller endast när marken är snötäckt. Slut på ändringsförslaget Andra Utskottet föreslår en strykning motordrivna Slut på strykningsförslaget fordon än snöskotrar får inte Utskottet föreslår en ändring under märkets giltighetstid Slut på ändringsförslaget köras på en snöskoterled. Den som kör på en snöskoterled ska iaktta det som i denna lag föreskrivs om körning på körbana. Gående ska i första hand använda ledens högra sida. Körning med tung snöskoter på en snöskoterled är tillåten om detta anges med en tilläggsskylt med texten ”Tillåtet för tunga snöskotrar”. 
Bilaga 3.5 
Regelmärken 
E18 Motortrafikled upphör 
E18 
Försett med tilläggsskylt H4 kan märket användas som förhandsmärke om att motortrafikleden slutar. 
Att en motortrafikled blir motorväg anges med märke E15, varvid som förhandsmärke kan användas märke E15, försett med tilläggsskylt H4. 
Bilaga 3.6 
Informationsmärken 
F23 Ortnamn för cykeltrafik 
F23 
Märkena F19—F23. På märkena kan symboler för en viss rutt och andra fritt utformade symboler användas. 
På ett område för gående kan även andra rutt- och lokaliseringsmärkningar användas. Vid tillfälliga trafikarrangemang är märkets bottenfärg gul. 
F35 Orientering till den väg som numret avser 
F35 
Märkets färg varierar enligt färgen på vägens nummer. 
F55 Rutt utan trappor 
F55.1 
F55.2 
F55.3 
F55.4 
Märkena F39—F55. Märkenas färg kan med undantag av märkena F46, F49 och F51 variera enligt bottenfärgen på det märke i vilket märket används. 
Bilaga 3.8 
Tillägsskyltar 
H14 Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A 
H14 
Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke C8 gäller transporter av sådana farliga ämnen i kategori A som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. 
H15 Genomfart förbjuden vid transport av farliga ämnen i kategori B 
H15 
Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke C8 gäller genomfart vid transport av sådana farliga ämnen i kategori B som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på väg. Transport är tillåten, om platsen där ämnet lastas eller lossas finns inom ett område som de nämnda märkena begränsar. Körning till lastnings- eller lossningsstället ska ske längs den kortaste rutten, och efter lastningen ska fordonet utan dröjsmål flyttas bort från det område som märkena begränsar. 
H16 Tunnelklass 
H16 
Tilläggsskylten anger att det förbud som anges med märke C8 gäller transport av sådana farliga ämnen i tunnel som avses i Transport- och kommunikationsverkets föreskrift. Bokstäverna B, C, D och E anger tunnelklassen. 
H21 Laddplats 
H21 
Tilläggsskylten anger en plats som är avsedd för laddning av elfordon. Tilläggsskylten används i kombination med märkena E2—E4. 
H23 Dubbelriktad cykelbana 
H23.1 
Med tilläggsskylt H23.1 anges en korsande dubbelriktad cykelbana. Tilläggsskylten används i kombination med märke B5 eller B6. 
H23.2 
Tilläggsskylt H23.2 används i kombination med märkena D5—D7. 
Bilaga 3.9 
Övriga märken avsedda för reglering av trafiken 
I5 Markeringspil 
I5 
Märke I5 kan ange exceptionellt snäva kurvor eller överraskande ändringar av färdriktningen samt vara markeringspil i T-korsningar. 
I8 Höjdmärke 
I8 
Märke I8 används vid hinder när den tillåtna underfartshöjden är lägre än 4,4 meter. 
Märkena I5—I8. De färger som används på fasta hinder och varningsanordningar som finns utanför eller ovanför körbanan och cykelbanan är svart och gult. De färger som används vid tillfälliga trafikarrangemang är rött och gult. 
I12 Kantstolpe 
I12.1 
I12.2 
Märke I12.1 används på körbanans vänstra sida och märke I12.2 på körbanans högra sida. På en enkelriktad körbanas vänstra sida används dock märke I12.2. 
I13 Flyttningsuppmaning 
I13 
Märket används i de situationer som avses i 6 § i lagen om flyttning av fordon (1508/2019. På märket eller i samband med märket kan orsaken till flyttningsuppmaningen, giltighetstiden, kontaktuppgifter och andra behövliga uppgifter anges. 
Bilaga 4.2 
Tvärgående vägmarkeringar 
L4 Fortsättning på cykelbana 
En fortsättning på en cykelbana markeras med två vita streckade linjer. Markeringen används för att ange den plats där en cyklist eller mopedist, som kommer från en cykelbana, ska korsa körbanan. Markeringen kan också användas på andra platser där cyklister eller mopedister ska korsa körbanan. En fortsättning på en cykelbana markeras endast om väjningsplikten mot dem som korsar körbanan har angetts med vägmärke B5, B6 eller B7. Om en fortsättning på en cykelbana markeras parallellt med eller i mitten av en markering av ett övergångsställe behöver den streckade linjen mot övergångsstället inte markeras. 
Bilaga 4.3 
Övriga vägmarkeringar 
M1 Körfältspil 
Med en vit körfältspil kan för val av körfält anges i vilken riktning eller i vilka riktningar fordon som använder körfältet får köra ut ur korsningen. Med avvikelse från den körfältsreglering som angetts med en körfältspil får en cyklist och utanför tätorter också en mopedist som ämnar svänga till vänster köra rakt över korsningen längs det högra körfält som är avsett för trafik rakt framåt. 
Med en körfältspil kan även färdriktningen på ett körfält och en cykelbana anges. 
M2 Pil för körfältsbyte 
Med en vit pil för körfältsbyte kan det anges att körfältet slutar. En pil för körfältsbyte mellan körfält avsedda för motsatta färdriktningar kan användas för att framhäva varningslinje K4. 
M6 Ledlinje 
En ledlinje är en vit streckad linje som kan användas för att leda trafik till rätt körfält eller cykelbana. 
M8 Cyklist 
En vit cyklistmarkering kan användas på cykelfält, cykelbanor, fortsättningar på cykelbanor och väntplatser för cyklister. Markeringen kan också användas på sådana enkelriktade vägar där cykeltrafik är tillåten i båda riktningarna. 
M16 Hastighetsbegränsning 
En vit hastighetsbegränsningsmarkering kan användas för att framhäva en med vägmärke angiven hastighetsbegränsning. Alternativt kan vägmarkering M19 användas. 
M17 Vägnummer 
En vit vägnummermarkering kan användas för att ange vägens nummer. Alternativt kan vägmarkering M19 användas. 
Bilaga 5.1 
Högsta tillåtna hastighet för motordrivna fordon (99 §) 
Begränsningen i punkt h i tabellen tillämpas inte på traktorer som används för väghållning. 
 
Motordrivet fordon 
Kilometer i timmen 
Lastbil 
80 
Specialbil 
80 
Specialbil med en egenmassa på mindre än 1,8 ton, med avvikelse från b-punkten 
100 
Annan traktor än en sådan som avses i e-, f- och g-punkten 
40 
Trafiktraktor 
50 
Traktor i kategori b med en konstruktiv hastighet på mer än 40 kilometer i timmen 
60 
Traktor i kategori b med låsningsfria bromsar, vars samtliga axlar är fjädrande och vars konstruktiva hastighet är högre än 60 kilometer i timmen, med avvikelse från f-punkten 
80 
I e-, f- och g-punkten avsedd med breddningshjul försedd traktor, vars bredd mätt från breddningshjulen överskrider 2,6 meter, eller traktor till vilken ett mer än 2,6 meter brett arbetsredskap har kopplats, med avvikelse från e-, f- och g-punkten 
40 
Fordon med minst en axel som saknar fjädring, dock inte en motorcykel 
60 
Motorredskap och terrängfordon 
40 
Snöskoter och tung snöskoter på snöskoterled, med avvikelse från j-punkten 
60 
Fordon med band med metallyta 
20 
Buss 
80 
Med avvikelse från m-punkten, buss som är försedd med särskilda skyddsanordningar och särskild säkerhetsutrustning och det inte finns stående passagerare i bussen. Transport- och kommunikationsverket meddelar tekniska föreskrifter om skyddsanordningar och säkerhetsutrustning. 
100 
På en husbil vars största tekniskt sett tillåtna massa överstiger 3,5 ton tillämpas den högsta tillåtna hastighet som anges för bussar i m- och n-punkten. 
 
Två- och trehjulig moped samt lätt fyrhjuling 
45 
Moped med låg effekt 
25 
Bilaga 5.2 
Högsta tillåtna hastighet för fordonskombinationer bestående av ett motordrivet fordon och ett eller flera släpfordon (99 §) 
 
Motordrivet fordon 
Kilometer i timmen 
Bil och fordon i kategori L 
80 
Person- eller paketbil och därtill kopplad släpvagn med en klassificeringsmassa på högst 750 kilogram samt motorcykel och därtill kopplad släpvagn dock 
100 
Fordon och därtill kopplat släpfordon som saknar fjädring, samt bil och därtill kopplad släpvagn som saknar bromsar och har en klassificeringsmassa som överstiger 750 kilogram 
60 
Traktor och därtill kopplat släpfordon som saknar låsningsfria bromsar 
60 
Traktor, när det inte finns uppgifter om tillåten massa för ett fordon eller en kopplingsanordning i fordonskombinationen 
40 
Snöskoter, tung snöskoter, traktor eller trafiktraktor, om släpvagnen används för persontransport 
40 
Traktor och därtill kopplat mer än 2,6 meter brett släpfordon 
40 
Begränsningen i g-punkten tillämpas inte på fordonskombinationer bestående av en traktor och ett släpfordon som används för specialtransport eller väghållning 
Utskottet föreslår en strykning Bilaga 6.2 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna massa på boggi på motordrivna fordon och släpfordon (116 §) Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning Boggi på motordrivet fordon Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning ton Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning a Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 11,5 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 16 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning c Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 18 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning d Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, varav minst den ena axeln är drivande, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och varje drivande axel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 9,5 ton Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 19 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning e Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, varav minst den ena axeln är drivande, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 20 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning f Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, varav minst den ena axeln är drivande, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 meter och boggins vardera axel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om boggins vardera axel är drivande och försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 10,5 ton Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 21 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning g Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, med två framaxlar, om axelavståndet är minst 1,8 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 20 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning h Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Treaxlad boggi, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är mindre än 1,3 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 21 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning i Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Treaxlad boggi, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är minst 1,3 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 24 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning j Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Treaxlad boggi, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är minst 1,3 meter och om minst två av boggins axlar är försedda med parhjul Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 27 Slut på strykningsförslaget 
 
 
 
 
Utskottet föreslår en strykning Boggi på släpfordon Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning k Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är mindre än 1,0 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 11 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning l Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,0 meter men mindre än 1,3 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 16 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning m Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,3 meter men mindre än 1,8 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 18 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning n Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad boggi, om axelavståndet är minst 1,8 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 20 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning o Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Treaxlad boggi, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är högst 1,3 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 21 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning p Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Treaxlad boggi, om avståndet mellan axlarna är större än 1,3 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 24 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning q Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Boggi med fyra eller flera axlar Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 24 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning r Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Boggi med fyra eller flera axlar, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är större än 1,3 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 27 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning s Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Boggi med fyra eller flera axlar, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är större än 1,3 meter och avståndet mellan boggins yttersta axlar är större än 4,7 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 30 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning t Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Boggi med fem eller flera axlar, om avståndet mellan de på varandra följande axlarna är större än 1,3 meter och avståndet mellan boggins yttersta axlar är större än 6,7 meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 36 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Massan för framaxlar i följd eller bakaxlar i följd, som inte utgör en boggi, får inte vara större än det värde för massa som tillåts för motsvarande boggi. Den massa som belastar de på varandra följande axlarna i en boggi med tre eller flera axlar får inte vara större än den största massa som enligt tabellen får belasta en boggi med motsvarande axelantal. Den massa som belastar en axel i en boggi får inte vara större än den största massa som enligt tabellen i bilaga 6.1 får belasta en axel. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bilaga 6.3 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bilars största tillåtna massa (117 §) Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning Bil Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning ton Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning a Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Annan tvåaxlad bil än buss Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 18 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Treaxlad bil Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 25 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning c Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Treaxlad bil, om dess drivande bakaxel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 10,5 ton Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 26 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning d Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Treaxlad bil, av vars axlar två är försedda med parhjul eller av vars bakaxlar den ena är styrande eller medspårande och försedd med däck vilkas nominella däckbredd är minst 385 millimeter och den drivande bakaxeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 28 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning e Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Treaxlad ledbuss Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 28 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning f Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Fyraxlad bil Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 31 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning g Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Fyraxlad bil, om dess drivande bakaxel är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring eller om varje drivande bakaxel är försedd med parhjul och massan inte på någon axel överstiger 10,5 ton Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 35 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning h Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Femaxlad bil Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 42 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning i Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Tvåaxlad buss Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 19,5 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En bils massa får dock inte överskrida det värde som fås då till 20 ton för varje 0,10 meter som avståndet mellan bilens yttersta axlar överstiger 1,80 meter läggs Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - om bilen är fyraxlad 320 kilogram Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - om bilen är femaxlad 350 kilogram Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Av en bils massa ska minst 20 procent belasta den styrande axeln eller de styrande axlarna. Av en personbils massa ska, när bilens belastning motsvarar den största i registrering och bruk tillåtna massan och full massa på bakaxeln, dock minst 30 procent belasta framaxeln. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Minst 25 procent av massan hos en annan bil än en personbil ska belasta den drivande axeln eller de drivande axlarna. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Massan hos en bil som drivs med alternativa drivkrafter får vara större än det största tillåtna värde som anges i punkterna a—h i bilaga 6.3 till den del som tillverkaren visar att massans ökning beror på den extra vikt som den alternativa drivkraften förutsätter. Ökningen får vara högst 1 000 kilogram. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Massan hos ett sådant utsläppsfritt fordon som avses i artikel 2 i mått- och viktdirektivet får vara större än det största tillåtna värde som anges i a- och e-punkten i bilaga 6.3 till den del som tillverkaren visar att massans ökning beror på den extra vikt som den utsläppsfria tekniken förutsätter. Ökningen får vara högst 2000 kilogram. Slut på strykningsförslaget 
Bilaga 6.4 
Traktorers, motorredskaps och terrängfordons största tillåtna massa (118 §) 
 
Fordon (traktor, motorredskap och terrängfordon) 
ton 
Tvåaxlat fordon 
18 
Treaxlat fordon 
25 
Fyraxlat fordon 
31 
Fordon med fem eller flera axlar 
42 
Fordon som är försedda med band; Transport- och kommunikationsverket får meddela föreskrifter om den största tillåtna massan för bandfordon där massan begränsas av längden på bandens markkontakt samt den största tillåtna massan för bandfordon som är försedda med andra band än band med gummi- eller metallyta. 
42 
Fordon med band med metallyta, med avvikelse från e-punkten 
20 
På tre- och fyraxlade fordon som uppfyller villkoren för större massa för tre- och fyraxlade bilar i bilaga 6.3, kan de större massorna i fråga tillämpas. På treaxlade ledstyrda fordon kan värdet för massa för treaxlade ledbussar tillämpas. Massan för ett fordon med fler än tre axlar får dock inte överskrida det värde som fås då till 20 ton för varje 0,10 meter som avståndet mellan fordonets yttersta axlar överstiger 1,80 meter läggs 
 
- om fordonet är fyraxlat 
320 kilogram 
- om fordonet har fem eller flera axlar 
350 kilogram 
Utskottet föreslår en strykning Bilaga 6.6 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna massa för kombinationer av bilar och släpvagnar (122 §) Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning Kombination Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning ton Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning a Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Kombination av bil och medelaxelsläpvagn Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 50 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Kombination av bil och påhängsvagn, kombination av bil och egentlig släpvagn eller kombination av bil och flera släpvagnar, när kombinationen är Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning b.1 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - fyraxlad Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 36 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.2 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - femaxlad Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 44 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.3 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - sexaxlad Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 53 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.4 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - sjuaxlad Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 60 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.5 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - åttaaxlad Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 64 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.6 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - åttaaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 68 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.7 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - nioaxlad Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 69 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.8 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - minst nioaxlad, om minst 65 procent av släpvagnens massa eller släpvagnarnas sammanlagda massa belastar sådana axlar som är försedda med parhjul Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 76 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.9 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - tioaxlad Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 74 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.10 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - minst elvaaxlad Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 76 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Vid beräkning av axlarnas antal ska vid kombinationer med sex eller flera axlar inte beaktas de axlar som är upplyfta eller för vilka den tillåtna massan är mindre än fem ton. Den sammanlagda massa som belastar den bakersta boggin på dragfordonet och den främsta boggin på släpvagnen får dock inte överskrida det värde som fås när till 20 000 kilogram läggs 350 kg för varje 0,10 meter med vilket avståndet mellan boggiernas yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Massan för en fordonskombination som består av en bil och därtill kopplad släpvagn eller kopplade släpvagnar och som har en massa som överstiger 44 ton får dock inte överskrida det värde som fås när till 20 000 kilogram läggs 320 kg för varje 0,10 meter med vilken avståndet mellan fordonets eller fordonskombinationens yttersta axlar överstiger 1,80 meter. Detta ska också tillämpas på en sådan fordonskombination bestående av en bil och en påhängsvagn som ingår i en kombination som avses i b-punkten i tabellen, om fordonskombinationens massa överstiger 44 ton. I en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan den bakersta axeln på bilen och den främsta axeln på en släpvagn med en kopplingsmassa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning På en kombination bestående av en bil och en eller flera släpvagnar ska minst 15 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna. Om massan för en fordonskombination överstiger 68 ton, ska dock minst 20 procent av fordonskombinationens massa belasta de drivande axlarna och minst 9 procent av fordonskombinationens massa belasta dragfordonets styrande axlar. De ovan föreskrivna gränsvärdena för axelmassor tillämpas inte vid korta transferkörningar som hänför sig till lossning eller lastning när körbanans friktionsegenskaper inte utgör någon risk för trafiksäkerheten eller utförandet av transporten. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om vilka slags axlar som ska betraktas som sådana drivande axlar som avses här. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Effekten i fordonskombinationer vars massa överstiger 44 ton ska vara minst 5 kilowatt för varje ton kombinationsmassa. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov föreskrifter om hur sådana kraftkällor och system i fordonskombinationen som inverkar på effekten eller dragförmågan beaktas när fordonskombinationens effekt bestäms. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Massan hos en fordonskombination som drivs med alternativa drivkrafter får vara större än det största tillåtna värde som anges i tabellen i bilaga 6.6 till den del som tillverkaren visar att massans ökning beror på den extra vikt som den alternativa drivkraften förutsätter. Ökningen får vara högst 1000 kilogram.. Transport- och kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om vilka tekniska genomföranden som kan betraktas som sådana alternativa drivkrafter som avses här. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bilaga 7.1 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna längd på bilar, släpvagnar och kombinationer av dessa (125 §) Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning Bil Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning meter Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning a Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Buss Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 13,50 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Buss med minst tre axlar Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 15,00 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning c Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Buss med ledkonstruktion Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 18,75 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning d Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Buss med ledkonstruktion med mer än en led Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 25,25 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning e Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Annan bil än buss Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 13,00 Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning Släpvagn Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning f Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Från kopplingstappens vertikalaxel på en påhängsvagn till påhängsvagnens bakersta punkt Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 18,00 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning g Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Från framaxelns vridningscentrum på en egentlig släpvagn som används i en fordonskombination som är längre än 22 meter till släpvagnens bakersta punkt Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 16,00 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning h Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Från kopplingstappens vertikalaxel eller framaxelns vridningscentrum på en i f- och g-punkten avsedd släpvagn horisontellt till vilken punkt som helst framför den, exklusive dragstång Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2,04 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning i Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Annan släpvagn än en sådan som avses i f- eller g-punkten, exklusive dragstång Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 12,50 Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning Fordonskombination Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning j Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Kombination av personbil, paketbil eller buss och någon annan släpvagn än påhängsvagn Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 18,75 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning k Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Kombination av personbil eller paketbil och påhängsvagn eller av lastbil i kategori N2och påhängsvagn Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 16,50 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning l Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning N3och påhängsvagn Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 23,00 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning m Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Annan än i j-, k-, l-, n- eller o-punkten avsedd fordonskombination Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 16,50 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning n Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Kombination av lastbil och medelaxelsläpvagn Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 20,75 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning o Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Annan än i k-, l- eller n-punkten avsedd kombination av lastbil och en eller flera släpvagnar Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 34,50 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning p Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Summan av de inre måtten för lastutrymmena bakom dragbilens förarhytt i en fordonskombination som avses i o-punkten Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 29,24 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om ett tillbehör som kan lösgöras, exempelvis en box för skidor, är fäst på en buss får inte bussens och tillbehörets gemensamma längd överstiga de mått som anges i tabellen. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Annan last än en container eller växellastkorg som skjuter ut utanför fordonets yttre mått beaktas inte när måtten för lastutrymmena bestäms. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med aerodynamiska anordningar enligt Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning artikel 8 b i mått- och viktdirektivet Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i tabellen, med undantag för lastutrymmenas inre mått. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En överskridning av måtten är tillåten endast om den är nödvändig för att anordningarna ska kunna fogas till Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning fordonens bakre del, och den får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Fordon eller fordonskombinationer som är utrustade med förarhytter enligt artikel 9 a Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning får under de förutsättningar som föreskrivs i direktivet överskrida de mått som anges i tabellen, med undantag för lastutrymmenas inre mått. En överskridning av måtten får inte leda till en ökning av lastutrymmets storlek. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En släpvagn eller en fordonskombination, där en container med en längd på 45 fot eller ett växelflak med en längd på Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 45 fot transporteras som en del av en intermodal transport enligt artikel 2 i mått- och viktdirektivet, Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning får överskrida de mått som anges i tabellen med 15 centimeter. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bilaga 7.3 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Största tillåtna huvudmått för motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, lätta fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar, lätta elfordon, motoriserade cyklar och cyklar (127 §) Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning Fordon Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning meter Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning Motorcyklar, mopeder, trehjulingar, fyrhjulingar, lätta fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar, lätta elfordon, motoriserade cyklar och cyklar Slut på strykningsförslaget 
 
Utskottet föreslår en strykning a Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - längd Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 4,00 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning a.1 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Längden på fordon i kategori L6e-B dock Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3,00 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning a.2 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Längden på fordon i kategori L7e-C dock Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 3,70 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - bredd Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2,00 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.1 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bredden på fordon i kategori L6e-B och L7e-C dock Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1,50 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.2 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bredden på tvåhjuliga mopeder dock Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1,00 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning b.3 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bredd på släpvagnar 1,50 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 1,50 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning c Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning - höjd Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning 2,50 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Om dragfordonet är bredare än 1,5 meter får släpvagnen med avvikelse från det som anges ovan vara högst lika bred som dragfordonet. Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Bilaga 8.4 Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Största tillåtna massa för kombinationer av bilar och släpvagnar (137 §) Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring Kombination Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring ton Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring a Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad släpvagn Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 36  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring b Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kombination av en tvåaxlad bil och en tvåaxlad påhängsvagn, om påhängsvagnens axelavstånd är större än 1,8 meter och om den drivande axeln är försedd med parhjul och luftfjädring eller fjädring som betraktas som likvärdig med luftfjädring Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 38  Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring c Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring Kombination av fem- eller sexaxlad bil och släpvagn Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en ändring 44 Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring I en fordonskombination vars massa överstiger 40 ton ska avståndet mellan den bakersta axeln på bilen och den främsta axeln på en släpvagn med en massa som överstiger 10 ton vara minst 3,00 meter. Slut på ändringsförslaget 
 
Utskottet föreslår en ändring När en kombination av bil och släpvagn framförs i internationell trafik ska minst 25 procent av kombinationens massa belasta den drivande axeln eller de drivande axlarna. Slut på ändringsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Bilaga 9 Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning Vändningsförmåga hos bilar och bildragna fordonskombinationer som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat (132 §) Slut på strykningsförslaget 
Utskottet föreslår en strykning En kombination ska på det sätt som anges på bilden kunna vända 120 grader när den yttre radien är 12,50 m så att det bakre hörnets förskjutning i sidled S är högst 80 cm och den inre radien R är minst 400 cm. När förskjutningen i sidled understiger 80 cm får den inre radien vara lika mycket mindre. Den inre radien ska alltid vara minst 370 cm. Slut på strykningsförslaget 

2. Lag om ändring av körkortslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 65 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna b och c samt 4 punkten, 72 § 3 mom., rubriken för 76 a § och 76 a § 1 mom. samt rubriken för 76 b §, sådana de lyder, 65 § 1 mom. 1 punkten underpunkterna b och c samt 4 punkten i lag 734/2018 och 72 § 3 mom., rubriken för 76 a § och 76 a § 1 mom. samt rubriken för 76 b § i lag 96/2018, som följer: 
65 § 
Körförbud på grundval av återkommande förseelser 
Polisen ska meddela en körrättsinnehavare körförbud, om denne minst fyra gånger på två år eller tre gånger på ett år har gjort sig skyldig till följande vid körning med motordrivet fordon: 
trafikförseelse enligt 6 kap. i vägtrafiklagen (729/2018), med undantag av andra gärningar som bestraffas med avgift för trafikförseelse än
b) överträdelse av hastighetsbegränsningarna enligt vägtrafiklagen med motordrivet fordon med mer än 10 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastigheten är 60 kilometer i timmen eller lägre,
c) överträdelse av hastighetsbegränsningarna enligt vägtrafiklagen med motordrivet fordon med mer än 15 kilometer i timmen, om den högsta tillåtna hastigheten är högre än 60 kilometer i timmen,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) brott mot bestämmelserna om yrkeskompetens för förare enligt lagen om transportservice; dock inte förseelse avseende handlingar enligt 39 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
72 § 
Längden på temporärt körförbud 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Polisen kan också annars på motiverad begäran bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra, om det med beaktande av längden på behandlingen av brottmålet, hur allvarligt det misstänkta brottet är, de konsekvenser som anges i 66 § 4 mom. eller övriga omständigheter finns vägande skäl för detta och ett till körförbudet anknutet brottmål är anhängigt vid domstol eller i ett bötesförfarande. 
76 a § 
Förfarande i ärenden som gäller körförbud 
Körförbud som avses i 64 § 1 mom., 64 § 2 mom. 3 och 4 punkten och 65 § får meddelas när ett sådant beslut om avgift för trafikförseelse, ett sådant ordningsbotsföreläggande, bötesföreläggande eller strafföreläggande eller en sådan dom som gäller en i de bestämmelserna avsedd gärning har meddelats. Ärendet om körförbud ska behandlas utan dröjsmål efter det att det ovan avsedda avgörandet har meddelats. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
76 b § 
Hur ändringssökande påverkar körförbud 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag  om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av böter(672/2002)1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1285/2019, som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På det sätt som föreskrivs i denna lag verkställs också en oljeutsläppsavgift enligt 3 kap. 1 § i miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), en försummelseavgift enligt 9 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), en påföljdsavgift enligt 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001), en försummelseavgift enligt 35 § i lagen om utstationering av arbetstagare, en försummelseavgift enligt 6 § i lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning (658/2013), en överträdelseavgift enligt 49 § och en påföljdsavgift enligt 51 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014), en påföljdsavgift enligt 71 § i alkohollagen (1102/2017), en påföljdsavgift enligt 35 § i utsädeslagen (600/2019), en påföljdsavgift enligt 26 § i växtskyddslagen (1110/2019), en påföljdsavgift inom införselkontrollen enligt 15 § i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019), en avgift för trafikförseelse enligt 161 § i vägtrafiklagen (729/2019), en avgift för trafikförseelse enligt 93 § i körkortslagen (386/2011), en avgift för trafikförseelse enligt 122 § i sjötrafiklagen (782/2019) och en avgift för trafikförseelse enligt 268 § i lagen om transportservice (320/2017).  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 21 § i fordonslagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen(1090/2002)21 §, sådan den lyder i lag 942/2018, som följer: 
21 § 
Ambulans och fordon för prehospital akutsjukvård 
En ambulans är ett fordon i kategori M som är avsett för transport av sjuka eller skadade människor och som har specialutrustning för det ändamålet. 
Ett fordon för prehospital akutsjukvård är ett fordon som är utrustat för uppgifter inom den prehospitala akutsjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). 
Bestämmelser om närmare klassificering av ambulanser och fordon för prehospital akutsjukvård, om dimensioneringen av deras karosseri och patientutrymme, om deras prestanda och om medicinsk och annan utrustning i dem utfärdas vid behov genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om de tekniska kraven på och installeringen av igenkänningslyktor, varningslyktor, reflektorer, reflekterande märkning och ljudsignalanordningar som det speciella ändamål som ambulanser och fordon för prehospital akutsjukvård används för förutsätter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Suna Kymäläinen sd 
 
vice ordförande 
Ari Torniainen cent 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Seppo Eskelinen sd 
 
medlem 
Juho Kautto vänst 
 
medlem 
Jouni Kotiaho saf 
 
medlem 
Johan Kvarnström sd 
 
medlem 
Joonas Könttä cent 
 
medlem 
Sheikki Laakso saf 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
ersättare 
Jukka Kopra saml 
 
ersättare 
Jari Ronkainen saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Juha Perttula.  
 

RESERVATION

Motivering

Utskottet fogar till propositionen en övergångsbestämmelse, enligt vilken barn under 7 år i stället för en godkänd skyddshjälm som avses i 92 § får använda skidhjälm under följande snöskoterperiod, alltså till och med den 1 juni 2021. Bestämmelsen behövs enligt utskottet för att aktörerna inom branschen ska få tillräckligt med tid att förnya sin skyddsutrustning. 

På grund av det svåra ekonomiska läget till följd av coronan är den övergångsperiod som utskottet föreslår för kort. Företagare i branschen och familjer som har snöskotrar som hobby måste få en tid som är minst två år längre än den som utskottet föreslagit för att skaffa sig lämplig skyddsutrustning. Barn under 7 år måste få rätt att använda skidhjälm i stället för typgodkänd hjälm fram till den 1 juni 2023. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att rikdagen godkädner lagförslagen enligt betänkandet, men att ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 1 ändras på följande sätt: 
Denna lag träder i kraft den päivänä20
Ett barn under 7 år får i stället för en godkänd skyddshjälm av den typ som avses i 92 § använda skyddshjälm enligt standarden EN 1077 (The European ski and snowboard standard) som passagerare på snöskotrar, tunga snöskotrar eller släpvagnar till dem fram till Utskottet föreslår en ändring den 1 juni 2023 Slut på ändringsförslaget
Helsingfors 3.11.2020
Kari Tolvanen saml 
 
Jukka Kopra saml