Senast publicerat 08-05-2021 13:19

Betänkande KuUB 14/2020 rd RP 208/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd (RP 208/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Virpi Hiltunen 
  undervisnings- och kulturministeriet

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Folkpensionsanstalten
 • Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
 • Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
 • Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
 • Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
 • Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
 • Finlands studentkårers förbund FSF rf.

Inget yttrande av 

 • Finlands Gymnasistförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om studiestöd ändras. I propositionen föreskrivs det om ett samband mellan medborgare i Förenade kungarikets uppehållsrätt och rätten till studiestöd. Vidare föreslås det att förhindrad inledning av studier och fördröjda studier på grund av covid-19-epidemnin ska beaktas i villkoren för studielånskompensationen. Det föreslås att fördröjda studier också ska beaktas i villkoren för studielånsavdraget. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Utskottet understöder propositionen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd så att den beaktar konsekvenserna av coronavirusepidemin för högskolestuderandenas studieförutsättningar samt bestämmandet av rätten till studiestöd för en brittisk medborgare som har permanent uppehållsrätt i Finland och för hans eller hennes familjemedlemmar på grund av utträdet ur EU. 

Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Uppehållsrätt och rätt till studiestöd för medborgare i Förenade kungariket

En brittisk medborgare och dennes familjemedlemmar kan på de villkor som anges i artikel 15 i fördraget om konungariket Storbritanniens och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (EUT 12.11.2019, 2019/C 384 I/01, nedan utträdesavtalet) ha rätt till permanent vistelse i Finland. 

Enligt förslaget kan en utlänning som är stadigvarande bosatt i Finland av någon annan orsak än studier beviljas studiestöd, om han eller hon är medborgare i Förenade kungariket eller familjemedlem till en sådan medborgare, hans eller hennes uppehållsrätt baserar sig på utträdesavtalet och han eller hon har på grundval av ett ansökningsförfarande i enlighet med artikel 18.1 i utträdesavtalet som bevis på uppehållsrätten beviljats ett uppehållstillståndskort som avses i 33 a § i utlänningslagen. 

Genom bestämmelsen i regeringspropositionen säkerställs att ovan nämnda personer kan beviljas studiestöd på samma villkor som för närvarande. Utskottet anser att den föreslagna bestämmelsen är motiverad. 

Studielånskompensation och studielånsavdrag

I propositionen föreslås det att bestämmelserna om studielån i lagen om studiestöd ändras så att de förseningar i studieprestationerna som beror på begränsningarna under undantagsförhållanden under coronaepidemin beaktas i villkoren för studielånskompensationen och studielånsavdraget för högskolestuderande. 

Studielånskompensation kan beviljas en person som har lyft studielån under högskolestudierna och avlagt högskoleexamen inom utsatt tid. Som studielånskompensation betalar FPA en del av det studielån som lyfts. Studielånskompensationen gäller endast högskolestuderande som har inlett sina första studier som leder till högskoleexamen den 1 augusti 2014 eller därefter. Studielånsavdraget är ett skatteavdrag som beviljas under förutsättning att studielånet lyfts och att högskoleexamen avläggs inom utsatt tid. Studielånsavdraget gäller högskolestuderande som har inlett sina första studier som leder till högskoleexamen före den 1 augusti 2014. 

Med stöd av de tidsbegränsade (i kraft 18.3 –13.5 .2020) tillämpningsförordningar (126/2020 och 191/2020) som utfärdades våren 2020 för undantagsförhållanden enligt beredskapslagen (1552/2011) hade högskolorna under förordningarnas giltighetstid ingen lagstadgad skyldighet att ordna studier som leder till examen och handledning av dem inom den målsatta tid som föreskrivits för avläggande av studierna. Dessutom har läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas lokaler varit stängda 18.3—13.5.2020 genom regionförvaltningsverkens beslut av 17.3.2020 och 8.4.2020 med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Distansundervisningen fortsätter enligt regeringens rekommendationer huvudsakligen fram till utgången av läsåret 2020—2021. 

Utskottet konstaterar att under den tid coronaepidemin pågått har de i sig nödvändiga restriktionerna kunnat bidra till att studier fördröjs av orsaker som den studerande inte har kunnat påverka genom egna åtgärder. Till exempel förändringar i undervisningsarrangemangen, ändring eller indragning av praktiktidtabellen, svårigheter att få material för lärdomsprov eller brist på tillräcklig handledning har kunnat fördröja studieframgången. De studiehelheter som inte slutförts ackumuleras under de följande terminen och möjligheterna att slutföra studierna enligt en tidtabell som studeranden själv bestämmer försvåras. 

Utskottet anser att de föreslagna bestämmelserna i propositionen är nödvändiga för att säkerställa att rättsskyddet för dem som lyft studielån inte försämras av att studierna fördröjts på grund av coronavirusepidemin. Genom de föreslagna ändringarna av bestämmelserna förlängs kravet på studietider med en termin i fråga om dem som omfattas av studielånskompensationen och studielånsavdraget. 

Enligt förslagen till ändring av bestämmelserna om studielånskompensation beaktas vid beräkningen av stödtiden i anslutning till kompensationen inte den termin då högskolestuderande som har rätt till kompensation är frånvarande i hemlandet eller den termin under vilken den studerande har varit förhindrad att inleda studier utomlands uttryckligen av orsaker som beror på coronaepidemin. Enligt en preliminär bedömning finns det 200—400 sådana studerande. Genom förslaget till ändring av bestämmelsen om studielånsavdrag säkerställs att en studielåntagare som avlagt högskoleexamen inom ramen för studielånsavdraget höstterminen 2020 inte förlorar studielånsavdraget på grund av att han eller hon inte inom utsatt tid har kunnat avlägga alla de studier som krävs för examen av orsaker som hänför sig till coronaepidemin. Antalet personer som har avlagt högskoleexamen, och som omfattas av studielånsavdraget, men vars examen har fördröjts på grund av coronaepidemin, uppskattas vara få. 

Utskottet konstaterar att det är viktigt att se till att de studerandes utkomstskydd är tillräckligt och anser det vara bra att svårigheterna att genomföra studierna under coronaepidemin beaktas med hänsyn till den studerandes rättsskydd. Utskottet fäster i detta sammanhang också uppmärksamhet vid att coronaepidemin har medfört en del utmaningar för åtskilliga högskolestuderande bland annat med avseende på välmående och motivation och betonar vikten av att se till att studerandena mår bra. 

Utskottet anser att det är ytterst viktigt att genomföra den bedömning som konstateras i propositionen (s. 4) av de föreslagna ändringarna i fråga om funktionalitet, tillräcklighet och ett eventuellt behov av att utvidga dem. Coronaepidemin fortsätter och det är svårt att bedöma hur epidemin påverkar möjligheterna att avlägga studier under höstterminen 2020 eller senare. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 208/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
ersättare 
Jouni Ovaska cent. 
 

Sekreterare var

valiokuntaneuvos Marja Lahtinen.