Senast publicerat 21-10-2022 16:09

Betänkande KuUB 14/2022 rd RP 162/2022 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 26 § i lagen om grundläggande utbildning (RP 162/2022 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Marja Penttilä 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • utvecklingschef Johanna Sergejeff 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • direktör Kurt Torsell 
  Utbildningsstyrelsen
 • specialsakkunnig Mari Sjöström 
  Finlands Kommunförbund
 • specialsakkunnig Pauliina Viitamies 
  Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
 • näringspolitisk sakkunnig Jussi-Pekka Rode 
  Bildningsarbetsgivarna rf
 • verksamhetsledare Saija Ohtonen-Jones 
  Finlands Föräldraförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om grundläggande utbildning ändras. 

Enligt propositionen ska utbildningsanordnaren utöver att följa elevernas frånvaro även vara skyldig att systematiskt förebygga och ingripa i frånvaron. 

Syftet med propositionen är att främja elevernas välbefinnande samt att stärka skolornas förutsättningar att stödja elevernas basfärdigheter och uppnå inlärningsresultat genom att minska antalet fall av skolfrånvaro. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet välkomnar regeringens proposition om att ålägga anordnare av grundläggande utbildning en skyldighet att förebygga och systematiskt ingripa i elevernas frånvaro från undervisningen. För närvarande omfattar skyldigheten att ingripa i frånvaro uppföljning av frånvaro och anmälan om olovlig frånvaro till vårdnadshavarna. Genom förslaget stärks utbildningsanordnarens förutsättningar att främja elevernas välbefinnande ur såväl enskilda elevers som skolans synvinkel. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Förebyggande och planmässighet effektiviserar stödet för elevernas välbefinnande

Bakgrunden till propositionen är oro över den rikliga och långvariga frånvaron bland elever inom den grundläggande utbildningen. I propositionen har det framförts att det i Finland finns cirka fyratusen unga i högstadieåldern som regelbundet är borta från skolan. Förlängd frånvaro gör det svårare för barn och unga att avancera i studierna och söka sig till studier efter den grundläggande utbildningen. 

Verksamhetsmodellen för att minska elevernas frånvaro har utvecklats inom ramen för projektet för engagerande arbete inom skolan. Projektet och den utredning som genomförs av Nationella centret för utbildningsutvärderingUtvärdering av engagerande arbete i skolgemenskap – Delrapport, Nationella centret för utbildningsutvärdering, publikationer 20:2022. har visat att det är nödvändigt att stärka praxis för förebyggande av frånvaro, tidigt ingripande och planmässighet. Utskottet inser behovet av dessa åtgärder och betonar med hänvisning till ett tidigare betänkande (KuUB 19/2021 rdSRR 1/2021 rd, s. 11–13) att skolan ska vara en trygg uppväxtmiljö för alla barn och unga. 

Eftersom skolfrånvaro orsakas av många olika faktorer, är det viktigt att utreda situationerna i enskilda fall. Förlängd frånvaro kan bero på bland annat psykiska orsaker, motivationsproblem, mobbning eller andra faktorer som försämrar elevens skolhälsa. 

Det är viktigt att propositionens förebyggande och planmässiga åtgärder kopplas till främjandet av elevernas välbefinnande. Trots att den föreslagna regleringen gäller bestämmelsen om elevens frånvaro är syftet med den — med fog — att stödja skolgången och etableringen i skolan som gemenskap bättre än för närvarande. 

För kostnaderna för fullgörandet av de föreslagna nya skyldigheterna har det årligen reserverats åtta miljoner euro i planen för de offentliga finanserna 2023—2026. Kostnaderna betalas som en del av statsandelen för kommunal basservice i form av finansiering med allmän täckning. Utskottet anser det vara viktigt att finansieringen avsätts för de åtgärder som avses i propositionen. 

Beslut om genomförandesätten fattas lokalt

Utskottet instämmer i propositionen och det som utfrågade sakkunniga framförde och anser det motiverat att beslut om metoderna och tillvägagångssätten för genomförandet av den föreslagna reformen fattas lokalt. På detta sätt kan lokala förhållanden och elevernas behov beaktas så väl som möjligt. 

I pilotförsöken med engagerande arbete i skolan har man på ett lyckat sätt testat undervisning i emotionella färdigheter och social kompetens. Utskottet har i olika sammanhang (t.ex. KuUB 19/2021 rdSRR 1/2021 rd, s. 16 och 30) lyft fram vikten av att undervisa i dessa färdigheter och betonar att det måste säkerställas att personalen inom utbildningssektorn har tillräcklig kompetens för att främja barns och ungas känslomässiga färdigheter, sociala kompetens och kroppsuppfattning. 

Utskottet välkomnar att det redan i det första skedet har reserverats ett anslag på en miljon euro för fortbildning av undervisningspersonalen. 

Sektorsövergripande samarbete kring stödet till eleverna

Utskottet upprepar sin tidigare ståndpunkt (KuUB 19/2021 rdSRR 1/2021 rd och KuUU 5/2021 rdRP 241/2020 rd) och betonar att helhetsansvaret för att stödja elevernas välbefinnande förutsätter ett friktionsfritt samarbete mellan undervisningsväsendet och aktörerna inom social- och hälsovården. När elevvårdstjänsterna överförs till välfärdsområdena är det särskilt viktigt att försäkra sig om att samarbetet fungerar och att det finns tillgång till stöd för elevernas välbefinnande i tillräcklig omfattning och i rätt tid. Det väsentliga är att se till att det finns tillgång till social- och hälsovårdstjänster som motsvarar barnens och barnfamiljernas behov och att tjänsterna tillhandahålls så snabbt som möjligt. (Utskottets förslag till uttalande) 

Sektorsövergripande samarbete ska också genomföras i verksamhet enligt den föreslagna nya verksamhetsmodellen. För att elever ska kunna ges behövligt stöd för att lösa problem relaterade till exempelvis långvarig frånvaro, psykiska utmaningar eller familjesituationen krävs kompetens som tillförs från olika sektorer i enlighet med sektorernas uppgifter och befogenheter. Utskottet anser det vara viktigt att det granskas hur det sektorsövergripande samarbetet fungerar och att detta sker som en del av utvärderingen av det engagerande arbetet i skolan. 

Det är också viktigt att se till att samarbetet mellan hemmet och skolan genomförs. Utmaningar i samband med barnets skolgång väcker ofta stor oro hos vårdnadshavarna. Därför är det viktigt att föräldrarna får stöd när de uppfostrar sina barn och uppmuntras att tidigt lyfta fram de utmaningar som barnens skolgång innebär. Detta förutsätter förtroliga relationer mellan hem och skola. Då måste myndigheterna smidigt få tillgång till information om elevernas välbefinnande av varandra och denna information aktivt utnyttjas för elevernas bästa. 

Bemyndigande att utfärda grunderna för läroplanen

Sakkunniga har pekat på ett eventuellt behov av att komplettera Utbildningsstyrelsens bemyndigande att utfärda bestämmelser om grunderna för läroplanen (14 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning) med bestämmelser om uppföljning och förebyggande av frånvaro. 

Utskottet hänvisar till inkommen utredning och konstaterar att planmässigheten enligt propositionen och kopplingen till skolgång och skolan ingår i bemyndigandet i 14 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning. Enligt bestämmelsen beslutar Utbildningsstyrelsen bland annat om målen för och det centrala innehållet i den grundläggande utbildningens olika läroämnen, ämneshelheter, elevhandledningen och annan undervisning som avses i lagen samt om de centrala principerna för samarbetet mellan hem och skola. Förebyggande av frånvaro och systematiska åtgärder vid frånvaro kan inkluderas i grunderna för läroplanen inom ramen för den gällande lagen, och bemyndigandet behöver således inte ändras i detta sammanhang. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 162/2022 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner ett uttalande. (Utskottets förslag till uttalande) 

Utskottets förslag till uttalande

Riksdagen förutsätter att regeringen följer och utvärderar hur elevvårds- och elevhälsotjänsterna fungerar, särskilt med tanke på det sektorsövergripande samarbetet efter överföringen av ansvaret till välfärdsområdena. 
Helsingfors 20.10.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Saara Hyrkkö gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.