Senast publicerat 13-12-2021 13:54

Betänkande KuUB 18/2021 rd LM 48/2021 rd Kulturutskottet Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

INLEDNING

Remiss

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket (LM 48/2021 rd): Ärendet har remitterats till utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • styrelseordförande Pauli Kiuru 
    Riksdagsbiblioteket
  • riksdagens biträdande generalsekreterare Timo Tuovinen 
    riksdagens kansli
  • direktör Antti Virrankoski 
    Riksdagsbiblioteket.

LAGMOTIONEN

I lagmotionen föreslås det att lagen om Riksdagsbiblioteket upphävs. Bestämmelser om biblioteket ska i fortsättningen ingå i reglementet för riksdagens kansli. Riksdagsbibliotekets uppdrag och namn förblir oförändrade. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Lagmotionens syfte

I lagmotionen föreslås det att lagen om Riksdagsbiblioteket (717/2000) upphävs. Lagmotionen har samband med omorganiseringen av riksdagsinformationen, riksdagens informationstjänst och biblioteks- och arkivverksamheten. Kanslikommissionen godkände förslaget om omorganisering den 17 juni 2021. Organisationen och ledningssystemet för utrednings- och informationsavdelningen ses över för att det ska vara lättare att anpassa sig till en föränderlig omvärld, när tjänsteutbudet ordnas och utvecklas. 

I ärendet ingår utöver lagmotionen också talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning (TKF 3/2021 rd). Också det förslaget är under behandling i riksdagen. 

Kulturutskottet anser att lagförslaget behövs och fyller sitt syfte. 

Bestämmelserna om Riksdagsbiblioteket och bibliotekets berättelse

Bestämmelser om Riksdagsbiblioteket finns i reglementet för riksdagens kansli, lagen om Riksdagsbiblioteket (724/2000), riksdagens arbetsordning (40/2000) och i reglementet för Riksdagsbiblioteket (724/2000). Utskottet instämmer i det som sägs i lagmotionen om att bestämmelserna om Riksdagsbiblioteket är alltför detaljerade och mångskiktade i förhållande till bibliotekets administrativa ställning och uppgifter och anser att bestämmelserna behöver förenklas. Den reglering som behövs i fortsättningen kommer att tas in i reglementet för riksdagens kansli. 

Riksdagen har årligen fått en berättelse från biblioteket. Bestämmelser om berättelsen finns i lagen om Riksdagsbiblioteket och i reglementet för Riksdagsbiblioteket. Precis som det sägs i lagmotionen anser också kulturutskottet att behandlingen av biblioteksberättelsen i både utskottet och plenum är ett tungrott förfarande. 

Riksdagsbehandlingen av berättelsen har varit en möjlighet att årligen få samlad information om och debattera bibliotekets och arkivens verksamhet. Kulturutskottet anser det vara ytterst viktigt att biblioteksärenden också i fortsättningen kan debatteras i riksdagen till exempel i samband med behandlingen av statsbudgeten och revisionsberättelsen från riksdagens revisorer. 

Riksdagsbiblioteket ska vara en plats för kunskapsinhämtning som är öppen för alla

Riksdagsbiblioteket är ett offentligt bibliotek för områdena juridik, samhälle och riksdag och betjänar i den egenskapen inte bara riksdagen utan hela det finländska samhället. För en öppen demokrati är det viktigt att Riksdagsbiblioteket också i fortsättningen är öppet för alla. Det är ytterst viktigt att samråda med biblioteksanvändarna i riksdagen och andra kärnanvändare, bland annat forskarsamhället, i arbetet med att utveckla bibliotekets och arkivets tjänster och verksamheter. 

Utskottet understryker att regleringen av biblioteket bör förenklas utan att Riksdagsbibliotekets namn ändras, med respekt för bibliotekets historia och utan att servicen till kunder och användare äventyras. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i lagmotion LM 48/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 7.12.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Ville Kaunisto saml 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Pirkka-Pekka Petelius gröna 
 
medlem 
Sofia Vikman saml 
 
ersättare 
Juha Mäenpää saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen.