Senast publicerat 05-12-2022 15:03

Betänkande KuUB 19/2022 rd RP 258/2022 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning (RP 258/2022 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterare Henna Närhi 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • specialsakkunnig Sinikka Tamminen 
  Utbildningsstyrelsen
 • specialsakkunnig Samuli Maxenius 
  Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
 • högskole- och vetenskapspolitisk expert Jani Kykkänen 
  Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner den av generalkonferensen för Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur i november 2019 antagna konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Det centrala syftet med konventionen är att främja det internationella samarbetet kring högskoleutbildning och att underlätta den globala rörligheten för dem som avlagt högskoleexamen. 

Finlands gällande lagstiftning uppfyller de krav som konventionen ställer på konventionsparterna. Därför föreslås i propositionen inga ändringar i Finlands gällande lagstiftning. 

Konventionen träder i kraft tre månader efter det att det tjugonde ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsinstrumentet har deponerats, men enbart för de stater som har deponerat sina ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsinstrument på ifrågavarande dag eller tidigare. Konventionen träder i kraft för övriga parter tre månader efter att ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet har deponerats. Konventionen har ännu inte trätt i kraft internationellt. Propositionen innehåller ett lagförslag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. 

Lagen avses träda i kraft samtidigt som konventionen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Propositionen gäller godkännande och sättande i kraft av den av Unesco godkända globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning. Finlands gällande lagstiftning uppfyller de krav som ställs på avtalsparterna i konventionen, och propositionen innehåller därför inga förslag till ändringar i gällande lagstiftning. 

Kulturutskottet konstaterar att det har ingåtts sex regionala konventioner om erkännande av högskoleexamina (Asien och Stillahavsländerna, Afrika, arabländerna, Europa samt Latinamerika och Väst-indien). Lissabonkonventionen, dvs. konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, gäller Europa och trädde i kraft den 1 mars 2004. Den aktuella globala konventionen är avsedd att stödja och komplettera regionala konventioner och inte ersätta dem. 

Det centrala syftet med konventionen är att främja internationellt samarbete i fråga om högre utbildning och förfaranden för erkännande och att underlätta den globala rörligheten för studerande. Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Den konvention som ska godkännas förutsätter informationsutbyte mellan avtalsparterna. Det är nödvändigt att staterna utbyter information om bland annat högskolesystem och högskoleexamina, om erkännande av examina och om god praxis för erkännande. Kulturutskottet konstaterar att Utbildningsstyrelsen också i nuläget har en betydande roll i de samarbetsnätverk som inrättats för att stödja informationsutbytet (Enic/Naric/Norric). Det är positivt att den globala konventionen om erkännande av examina främjar inrättandet av motsvarande enheter för informationsutbyte i länder utanför Europa, vidareutvecklar också nätverksverksamheten utanför Europa och underlättar tillgången till information från länder utanför Europa. 

Akademiskt erkännande enligt konventionen innebär beviljande av studierätt på grundval av utbildning som genomgåtts utomlands och tillgodoräknande av utländska studier som en del av examen. I Finland svarar läroanstalter och högskolor för erkännandet av akademiska examina. De beslutar om val av sökande som fått grundutbildning utomlands och om tillgodoräknande i en finländsk examen av studier som avlagts utomlands och annan kompetens. Det är viktigt att konventionen gör det möjligt för de högskolor som utfärdar examina att kräva kompletterande studier och tillräckliga språkkunskaper. Eftersom överenskommelsen gäller akademiskt erkännande av högre utbildning påverkar den inte förfarandena för erkännande av yrkeskvalifikationer. Kultur-utskottet konstaterar dock i detta sammanhang att det i fortsättningen bör utredas vilka förfaranden och vilken finansiering som behövs för erkännande av yrkeskvalifikationer för personer som är behöriga för yrken inom social- och hälsovården utanför EU/EES-länderna. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner konventionen i proposition RP 258/2022 rd. Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 258/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 1.12.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Ville Valkonen saml 
 
medlem 
Sofia Vikman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Maiju Tuominen.