Senast publicerat 08-05-2021 13:13

Betänkande KuUB 4/2020 rd RP 21/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (RP 21/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Eerikki Nurmi 
    undervisnings- och kulturministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • ​Finlands Kommunförbund
  • Finlands museiförbund rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras. Grunderna för beräkningen av det belopp av ett statsunderstöd för ett anläggningsprojekt som ska återbetalas ska ändras så att byggnadskostnadsindex slopas från beräkningsgrunderna, samtidigt som det procentuella avdraget för en värdesänkning på grund av anläggningsprojektets ålder preciseras. Det är enligt dessa beräkningsgrunder som man beräknar det belopp som ska återbetalas av ett statsunderstöd som har utbetalats för ett anläggningsprojekt i sådana situationer där understödet enligt lagen ska återbetalas till staten. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Enligt 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan det bestämmas att det statsunderstöd som har erhållits för ett anläggningsprojekt ska återbetalas till staten om egendomen överlåts till någon annan, verksamheten avslutas eller det syfte för vilket egendomen används varaktigt ändras och egendomen inte används för någon annan verksamhet som berättigar till statsunderstöd. I det belopp som återbetalas beaktas den relativa ändringen i byggnadskostnadsindex med avdrag för en skälig värdesänkning på grund av byggnadens ålder och sedvanligt slitage. 

Man har till exempel blivit tvungen att betala tillbaka understöd som beviljats för anläggningsprojekt i situationer där det påträffats problem med inomhusluften i en byggnad som fungerar som läroanstalt och nya lokaler har uppförts i stället för den tidigare byggnaden. I vissa fall har man överlåtit byggnader till förmån för någon annan verksamhet så att det nya syftet inte längre svarar mot det tidigare, eller så har byggnadsbeståndet bolagiserats och lokalerna hyrts ut även för annan verksamhet. På grund av att poängtalen för byggnadskostnadsindex stigit snabbare än tidigare har indexets höjande effekt i vissa fall varit större än värdesänkningen. Detta har lett till oskäliga situationer där det belopp som ska betalas tillbaka har ökat så att det överstigit det beviljade understödet. 

I propositionen föreslås det att grunderna för beräknandet av återbetalningen av statsunderstöd för anläggningsprojekt ändras så att byggnadskostnadsindex inte ska beaktas. Dessutom höjs de nuvarande beräkningsgrunder som används för att för anläggningsprojektet fastställa en skälig värdesänkning på grund av byggnadernas ålder och normala slitage. I analogi med detta föreslår regeringen att värdesänkningen gällande understöd som beviljats för anskaffning av bokbussar eller bokbåtar höjs. 

Syftet med förslaget är att det återbetalade beloppet ska bli skäligare och inte överstiga det beviljade understödet på det sätt som de gällande bestämmelserna möjliggör. Ur statens synvinkel har ändringen av beräkningsgrunden enligt propositionen ingen stor betydelse när man jämför återbetalningarna med beloppen av det beviljande understödet för anläggningsprojekt. Regeringen påpekar att det är exceptionellt att understöd för anläggningsprojekt återbetalas. Åren 2005—2019 beviljades ungefär en miljard euro i understöd av den typ som avses i propositionen. 

Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 21/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 2.4.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
ersättare 
Noora Koponen gröna 
 
ersättare 
Johan Kvarnström sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Kaj Laine.