Betänkande
KuUB
5
2020 rd
Kulturutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (RP 56/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
regeringsråd
Maiju
Tuominen
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Katri
Tervaspalo
undervisnings- och kulturministeriet
undervisningsråd
Maisa
Montonen
Utbildningsstyrelsen.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
justitieministeriet
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslås att lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras med anledning av det formella överträdelseförfarande som kommissionen inlett. Med anledning av kommissionens motiverade yttrande föreslås det att bestämmelser om yrkespraktik och om verkan av erkännande fogas till lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården förtydligas i fråga om förfarandet för erkännande av specialistläkare, specialisttandläkare och specialistsjukskötare. 
I lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer föreslås dessutom vissa tekniska ändringar. Samtidigt preciseras bestämmelserna om jämställande i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför. 
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 juli 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer är kopplat till de grundläggande friheterna på EU:s inre marknad, det vill säga fri rörlighet för personer och tjänster och rätt för yrkesutbildade personer att etablera sig. Direktivet har ändrats genom direktiv 2013/55/EU som medlemsstaterna skulle genomföra senast den18 januari 2016. Ändringarna infördes i vår lagstiftning 2015. Kommissionen har dock inlett ett överträdelseförfarande angående genomförandet av direktivet om yrkeskvalifikationer och ändringarna i det. I november 2019 lämnade kommissionen ett motiverat yttrande, där det konstateras att Finland fortfarande inte uppfyller alla sina skyldigheter enligt direktivet. Syftet med propositionen är att komplettera genomförandet av direktivet så att överträdelseförfarandet kan stoppas. 
Vid utfrågningen av sakkunniga ansågs lagförslag 1 och 2 angående genomförandet av direktivet vara nödvändiga både för att komplettera genomförandet av direktivet och för att skapa klarhet och öppenhet i principerna för beslutsfattandet. Ändringarna påverkar i det stora hela inte de behöriga myndigheternas tillämpningspraxis. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har också hittills i sin beslutspraxis i överensstämmelse med artikel 10 i direktivet om yrkeskvalifikationer tillämpat den generella ordningen för erkännande, när förutsättningar för automatiskt erkännande inte har funnits. Skyldigheten att utarbeta riktlinjer för yrkespraktik ökar dock i någon mån arbetsbördan för Valvira. 
Lagförslag 3 har ingen koppling till genomförandet av direktivet. Syftet med preciseringarna i lagen om en tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför är att göra förutsättningarna och grunderna för jämställande av utländska högskoleexamina och högskolestudier mer transparenta. Enligt ett sakkunnigyttrande är det relativt vanligt att behörighetsgivande högskolestudier, i synnerhet lärarutbildning, avläggs utomlands som separata studier eller som en del av en examen som är lägre än den examen som krävs i Finland. För sökande och eventuella arbetsgivare är det enligt yttrandet tydligast att beslutet om jämställande av studieprestationer fattas, som regeringen föreslår, bara om sökanden samtidigt får ett beslut om att en utländsk examen jämställs med en examen som behörighetsvillkor eller om de har avlagt den examen som krävs i Finland. 
Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kulturutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2 och 3 i proposition RP 56/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 28.5.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Paula
Risikko
saml
vice ordförande
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
medlem
Sanna
Antikainen
saf
medlem
Marko
Asell
sd
medlem
Veronika
Honkasalo
vänst
medlem
Hilkka
Kemppi
cent
medlem
Anneli
Kiljunen
sd
medlem
Mikko
Kinnunen
cent
medlem
Pasi
Kivisaari
cent
medlem
Ari
Koponen
saf
medlem
Sari
Multala
saml
medlem
Mikko
Ollikainen
sv
medlem
Sari
Sarkomaa
saml
ersättare
Inka
Hopsu
gröna
ersättare
Noora
Koponen
gröna.
Sekreterare var
utskottsråd
Kaj
Laine.
Senast publicerat 29-05-2020 15:12