Senast publicerat 08-05-2021 13:52

Betänkande KuUB 5/2020 rd RP 56/2020 rd Kulturutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (RP 56/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Maiju Tuominen 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Katri Tervaspalo 
  undervisnings- och kulturministeriet
 • undervisningsråd Maisa Montonen 
  Utbildningsstyrelsen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • justitieministeriet
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
 • Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
 • Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
 • Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslås att lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras med anledning av det formella överträdelseförfarande som kommissionen inlett. Med anledning av kommissionens motiverade yttrande föreslås det att bestämmelser om yrkespraktik och om verkan av erkännande fogas till lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer. Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården förtydligas i fråga om förfarandet för erkännande av specialistläkare, specialisttandläkare och specialistsjukskötare. 

I lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer föreslås dessutom vissa tekniska ändringar. Samtidigt preciseras bestämmelserna om jämställande i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför. 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och senast den 1 juli 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer är kopplat till de grundläggande friheterna på EU:s inre marknad, det vill säga fri rörlighet för personer och tjänster och rätt för yrkesutbildade personer att etablera sig. Direktivet har ändrats genom direktiv 2013/55/EU som medlemsstaterna skulle genomföra senast den18 januari 2016. Ändringarna infördes i vår lagstiftning 2015. Kommissionen har dock inlett ett överträdelseförfarande angående genomförandet av direktivet om yrkeskvalifikationer och ändringarna i det. I november 2019 lämnade kommissionen ett motiverat yttrande, där det konstateras att Finland fortfarande inte uppfyller alla sina skyldigheter enligt direktivet. Syftet med propositionen är att komplettera genomförandet av direktivet så att överträdelseförfarandet kan avbrytas. 

Vid utfrågningen av sakkunniga ansågs lagförslag 1 och 2 angående genomförandet av direktivet vara nödvändiga både för att komplettera genomförandet av direktivet och för att skapa klarhet och öppenhet i principerna för beslutsfattandet. Ändringarna påverkar i det stora hela inte de behöriga myndigheternas tillämpningspraxis. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har också hittills i sin beslutspraxis i överensstämmelse med artikel 10 i direktivet om yrkeskvalifikationer tillämpat den generella ordningen för erkännande, när förutsättningar för automatiskt erkännande inte har funnits. Skyldigheten att utarbeta riktlinjer för yrkespraktik ökar dock i någon mån arbetsbördan för Valvira. 

Lagförslag 3 har ingen koppling till genomförandet av direktivet. Syftet med preciseringarna i lagen om en tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför är att göra förutsättningarna och grunderna för jämställande av utländska högskoleexamina och högskolestudier mer transparenta. Enligt ett sakkunnigyttrande är det relativt vanligt att behörighetsgivande högskolestudier, i synnerhet lärarutbildning, avläggs utomlands som separata studier eller som en del av en examen som är lägre än den examen som krävs i Finland. För sökande och eventuella arbetsgivare är det enligt yttrandet tydligast att beslutet om jämställande av studieprestationer fattas, som regeringen föreslår, bara om sökanden samtidigt får ett beslut om att en utländsk examen jämställs med en examen som behörighetsvillkor eller om de har avlagt den examen som krävs i Finland. 

Sammantaget anser kulturutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1, 2 och 3 i proposition RP 56/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 28.5.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
vice ordförande 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Marko Asell sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Hilkka Kemppi cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
ersättare 
Inka Hopsu gröna 
 
ersättare 
Noora Koponen gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Kaj Laine.