Senast publicerat 13-10-2021 11:03

Betänkande KuUB 9/2020 rd B 2/2020 rd Kulturutskottet Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019

INLEDNING

Remiss

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2019 (B 2/2020 rd): Ärendet har remitterats till kulturutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • direktör Antti Virrankoski 
    Riksdagsbiblioteket.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Med sin verksamhet värnar biblioteken om lika möjligheter till bildning och kultur och till bred kunskap för hela befolkningen. Riksdagsbiblioteket betjänar riksdagen på det sätt som ingår i dess ansvarsområde, är centralarkiv för riksdagen och är samtidigt också offentligt centralbibliotek för juridisk kunskap, samhällskunskap och riksdagskunskap. 

Kulturutskottet understryker Riksdagsbibliotekets omfattande serviceuppdrag som offentligt centralbibliotek. Under året byggdes det en säkerhetskontroll vid bibliotekets offentliga entré för att stärka säkerheten för personal och kunder. Kulturutskottet anser det vara ytterst viktigt att biblioteket trots ändringen fortfarande kan vara ett öppet rum dit alla kan komma utan att anmäla sig i förväg eller styrka sin identitet. Samtidigt betonar utskottet att Riksdagsbiblioteket som forskningsbibliotek är unikt inom sitt område och att biblioteket enligt återkoppling från användarna är ytterst viktigt för samhällelig och juridisk forskning. 

Biblioteket deltog aktivt i utvecklingen av riksdagsarbetet, bland annat i projektet för kunskapsstöd för beslutsfattande som initierats av riksdagens utrednings- och informationsavdelning. Projektet kartlägger kunskapsbehoven i lagstiftningsarbetet och utvecklar servicen utifrån den information som kommer in från användarna. Ambitionen är att kunna tillgodose nuvarande och kommande kunskapsbehov. Utskottet anser att projektet för kunskapsstöd är viktigt. Också bibliotekets infopaket är av stor vikt, i synnerhet infopaketen om lagstiftningsprojekt är viktiga med avseende på utskottens arbete. 

Enligt uppgifter till utskottet är biblioteksanvändarna fortfarande mycket nöjda med bibliotekets tjänster. I slutet av året gjorde biblioteket en enkät bland alla biblioteksanvändare. De gav servicen betyget 9,01 på skalan 4–10. I en enkät som riksdagens kansli gjorde bland riksdagsledamöterna fick biblioteksservicen betyget 4,3 på skalan 1–5. Siffran hör till de högsta som gavs för kansliets service. Biblioteket används i allt större utsträckning via webben, och det är en användningsform som är betydligt svårare att registrera i statistiken än antal lån och besök. Då måste man i stället för antal och volymer i fortsättningen också kunna mäta vilket genomslag expertinnehåll och tjänster har. 

På grundval av berättelsen och inkommen utredning bedömer kulturutskottet att biblioteket utförde sina serviceuppdrag framgångsrikt och sköttes väl 2019. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2020 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 1.10.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Paula Risikko saml 
 
medlem 
Sanna Antikainen saf 
 
medlem 
Jukka Gustafsson sd 
 
medlem 
Veronika Honkasalo vänst 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Mikko Kinnunen cent 
 
medlem 
Pasi Kivisaari cent 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Ari Koponen saf 
 
medlem 
Sari Multala saml 
 
medlem 
Mikko Ollikainen sv 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
ersättare 
Hanna-Leena Mattila cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Lahtinen  
 
utskottsråd 
Kaj Laine.