Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande LaUB 11/2016 rd RP 87/2016 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland (RP 87/2016 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande och till ekonomiutskottet för utlåtande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • ekonomiutskottet 
  EkUU 24/2016 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • lagstiftningsråd Maarit Leppänen 
  justitieministeriet
 • konsultativ tjänsteman Liisa Huhtala 
  arbets- och näringsministeriet
 • överdomare Kimmo Mikkola 
  marknadsdomstolen.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Finlands näringsliv rf
 • Centralhandelskammaren
 • Finlands Advokatförbund
 • Företagarna i Finland rf
 • professor Niklas Bruun. 

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att det stiftas en lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland. Lagen ska innehålla bestämmelser om inrättande av en lokal avdelning, avdelningens säte och rättegångsspråket.  

Den föreslagna lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms separat genom förordning av statsrådet samtidigt med avtalet om en enhetlig patentdomstol eller, om detta inte är möjligt, så snart som möjligt efter det. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Den föreslagna lagen gör det möjligt att inrätta en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland. Den lokala avdelningen ska vara belägen i Helsingfors och verka i samma lokaler som marknadsdomstolen. Rättegångsspråken i den lokala avdelningen föreslås bli finska, svenska och engelska.  

Propositionen anknyter till reformen av det europeiska patentsystemet, som består av ett enhetligt patentskydd och inrättande av en enhetligt patentdomstol. Reformen har beretts länge. Den enhetliga patentdomstolen är en ny internationell domstol som centralt avgör tvistemål som gäller så kallade europeiska patent. Domstolens verksamhet i första instans är decentraliserad, men överklagandet är centraliserat. 

En avtalsslutande stat kan, om den så önskar, inrätta en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolens förstainstansrätt. Begäran ska ställas till domstolens administrativa kommitté. Det framgår av propositionen att det för att en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen ska kunna inrättas i Finland måste stiftas en lag om avdelningen och att lagen ska antas innan begäran om inrättande ställs till den administrativa kommittén (s. 6). Den föreslagna lagen kan dock inte träda i kraft förrän avtalet träder i kraft internationellt och den administrativa kommittén har fattat beslut om att inrätta en lokal avdelning i Finland. Det föreslås därför att det ska föreskrivas om ikraftträdandet av lagen genom förordning av statsrådet. 

Riksdagen godkände redan tidigare, i december 2015, avtalet om en enhetlig patentdomstol (RP 45/2015 rd). Finland ratificerade avtalet i januari 2016. Vid behandlingen av propositionen om godkännande av avtalet stödde lagutskottet förslaget om att inrätta en lokal avdelning i Finland (LaUU 7/2015 rd). Lagutskottet anser att man genom en lokal avdelning kan säkerställa att det finns patentkompetens i Finland och att det går att processa om patentfrågor också i Finland och på finska och svenska. Detta är särskilt viktig för de finländska företagen. Om ingen avdelning inrättas i Finland, skulle ett tvistemål som gäller ett europeiskt patent handläggas i en avdelning eller en centralavdelning som är belägen i en annan avtalsslutande stat. Processen skulle föras på det språk som används i avdelningen i fråga.  

Marknadsdomstolen är i dag behörig domstol i Finland att handlägga tvistemål, besvärsärenden och ansökningsärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt. Därför anser utskottet att den lokala avdelningen lämpligen kan inrättas i anslutning till marknadsdomstolen. Det är viktigt att den lokala avdelningen i Finland har de resurser som behövs för att nå effektivitet och hög kvalitet.  

Ett villkor för att avtalet ska träda i kraft är att de tre stater med det största antalet gällande europeiska patent under det år som föregick året för avtalets undertecknande, dvs. 2012, finns bland de avtalsslutande stater som ratificerat avtalet. Staterna i fråga är Tyskland, Frankrike och Förenade konungariket. Efter folkomröstningen i Förenade konungariket i juni i år då majoriteten röstade för ett utträde ur EU är det ändå oklart vilka konsekvenser röstningsresultatet och ett eventuellt utträde har för avtalet och dess ikraftträdande. Enligt uppgift kommer åtminstone avtalets ikraftträdande att fördröjas. Utskottet anser att man måste följa situationen men att det trots dessa osäkerhetsfaktorer är viktigt att lagen antas och att man i Finland förbereder sig för att inrätta den lokala avdelningen av den enhetliga patentdomstolen. Finland deltar då i det europeiska patentsystemet från första början och säkerställer därmed sina möjligheter att påverka både förberedelserna och genomförandet.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lagutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 87/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 19.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Sanna Marin sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
ersättare 
Susanna Koski saml 
 
ersättare 
Wille Rydman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marja Tuokila.