Senast publicerat 10-06-2021 14:52

Betänkande LaUB 12/2021 rd RP 1/2021 rd Lagutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål (RP 1/2021 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsråd Outi Kemppainen 
    justitieministeriet
  • regeringsråd Juhani Korhonen 
    justitieministeriet.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål upphävs på grund av att Polen har sagt upp överenskommelsen. 

Den i propositionen föreslagna lagen avses träda i kraft den 16 oktober 2021 samtidigt som överenskommelsen upphör att gälla. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål (685/1981) upphävs. Lagen behöver upphävas eftersom Polen den 11 juli 2019 sade upp överenskommelsen (FördrS 68/1981). Lagen om upphävande föreslås träda i kraft den 16 oktober 2021 samtidigt som överenskommelsen upphör att gälla. 

Sammantaget anser lagutskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget enligt propositionen. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lagutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 1/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 10.6.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Leena Meri saf 
 
vice ordförande 
Sandra Bergqvist sv 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Hanna Huttunen cent 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Pihla Keto-Huovinen saml 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Matias Mäkynen sd 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Mari Rantanen saf 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Mirka Soinikoski gröna 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Matti Vanhanen cent 
 
medlem 
Paula Werning sd 
 
medlem 
Johannes Yrttiaho vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.