Senast publicerat 11-03-2022 10:42

Betänkande ReUB 8/2020 rd B 10/2020 rd Revisionsutskottet Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

INLEDNING

Remiss

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019 (B 10/2020 rd): Ärendet har remitterats till revisionsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ordförande Timo V. Korhonen 
    Riksdagens revisorer
  • generaldirektör Tytti Yli-Viikari 
    Statens revisionsverk
  • planeringschef Jenni Leppälahti 
    Statens revisionsverk.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Med anledning av revisionsberättelsen från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019 konstaterar revisionsutskottet att revisionen har utförts enligt god revisionssed. God revisionssed innebär att man genom revisionen på ett betryggande sätt försäkrar sig om huruvida bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga fel och om generaldirektören och förvaltningsdirektören har gjort sig skyldiga till någon gärning eller försummelse som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot ämbetsverket eller brutit mot Statskontorets föreskrifter, budgetförordningen eller ekonomistadgan. Vid granskningen av förvaltningen har lagligheten i ledningens verksamhet utretts. 

Revisionsverket beviljades 15,7 miljoner euro för omkostnader 2019 (14,9 miljoner euro 2018). Omkostnaderna uppgick till 13,1 miljoner euro. Totalt 2,5 miljoner euro fördes följaktligen över till följande år från omkostnadsmomentet. Det överförda beloppet var något större än föregående år. 

År 2019 uppgick kostnaderna för revisionsverkets verksamhet till 15,7 miljoner euro. Jämfört med året innan var det en ökning på 6,2 procent. Personalutgifterna var den största utgiftsposten, 12,2 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 6,5 procent. De största utgiftsposterna efter personalutgifterna var upphandling av tjänster (2,0 miljoner euro; en ökning på 11,8 procent), hyror (0,7 miljoner euro; en ökning på 3,7 procent) och övriga kostnader (0,7 miljoner euro; en ökning på 14,9 procent). Inkomsterna från verksamheten uppgick till 1 000 euro. 

I slutet av 2019 hade revisionsverket 146 anställda (147 i slutet av 2018). 

För att genomföra revisionsverkets vision och nya strategiska mål som betonar samhälleligt genomslag reformerades verkets organisations- och ledningsmodell 2019. Som ett resultat av utvecklingsarbetet beslutade man vid revisionsverket att organisera sig i fyra verkningsområden för att bättre kunna koncentrera sig på rättidigt, väsentligt och verkningsfullt revisions- och tillsynsarbete. Revisionsutskottet har i sina betänkanden under de senaste åren (t.ex. ReUB 8/2018 rd och 4/2019 rd) fokuserat i synnerhet på utvecklingen av arbetshälsan vid revisionsverket och de missförhållanden som lyfts fram i personalenkäterna. År 2019 genomfördes ingen personalenkät vid revisionsverket eftersom det pågår en övergångsperiod i samband med verkets ledningsreform och man håller på att stegvis övergå till den nya verksamhetsmodellen. Utskottet konstaterar att det även i fortsättningen kommer att följa utvecklingen av arbetshälsan vid revisionsverket. 

Utskottet konstaterar att bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt utlåtandet från riksdagens revisorer ger riktiga och rättvisande uppgifter om resultatet av revisionsverkets verksamhet och dess ekonomiska ställning i enlighet med bestämmelserna om upprättande av revisionsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och bokslutet står inte i strid med varandra. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Revisionsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 10/2020 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
 
Helsingfors 10.12.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Marko Kilpi saml 
 
medlem 
Pauli Kiuru saml 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Veijo Niemi saf 
 
medlem 
Päivi Räsänen kd 
 
medlem 
Sebastian Tynkkynen saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
ersättare 
Kimmo Kiljunen sd. 
 

Sekreterare var

revisionsråd 
Arto Mäkelä  
 
utskottsråd 
Nora Grönholm  
 
utskottsråd 
Heidi Silvennoinen.