Betänkande
ShUB
14
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 25 § i lagen om arbetslöshetskassor (RP 95/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
specialsakkunnig
Joni
Rehunen
social- och hälsovårdsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Finlands näringsliv rf
KT Kommunarbetsgivarna
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Sysselsättningsfonden
Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.
Inget yttrande av 
Företagarna i Finland rf.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår en temporär ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor. Staten ska medverka i finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalas för permitteringstid, för orsaker som jämställs med permittering och för väderhinder. Arbetslöshetskassan ska i form av statsandel betalas ett belopp som motsvarar grunddagpenningen för varje inkomstrelaterad dagpenning. 
Lagarna avses bli tillämpade på finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalats ut den 1 april 2020 och därefter. 
Propositionen hänför sig till den fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och avses bli behandlad i samband med den. 
Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 december 2020. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Med den temporära ändringen av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och lagen om arbetslöshetskassor säkerställs finansieringen av arbetslöshetsförmåner i ett läge som beror på covid-19-epidemin och där ökningen av antalet permitterade har varit exceptionellt stor och oförutsägbar. Ansökningarna om inkomstrelaterad dagpenning har ökat i takt med den stora ökningen av permitteringar. Det betyder att i synnerhet Sysselsättningsfonden har större utgifter. Samtidigt leder den sjunkande sysselsättningen till att intäkterna av arbetslöshetsförsäkringspremierna minskar. 
Propositionens kostnadseffekter beror på hur många som blir permitterade under året och hur länge permitteringarna pågår. Det är svårt att uppskatta antalet permitterade och permitteringarnas längd, eftersom de ekonomiska konsekvenserna av krisen beror på sjukdomssituationen i slutet av året, eventuella restriktioner och den ekonomiska återhämtningen. Statens andel av utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa ökar med uppskattningsvis 600 miljoner euro, när staten retroaktivt från och med april är med och finansierar den inkomstrelaterade dagpenning som betalats ut på grundval av permittering med en andel som motsvarar grunddagpenningen. 
Enligt propositionen ska staten temporärt (1 april–31 december 2020) medverka till finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalas ut för permitteringstid, för orsaker som jämställs med permittering och för väderhinder. Normalt ges ingen statsandel ut för de här dagpenningarna. Statsandelen ska vara lika stor som grunddagpenningen. Ändringen gäller både löntagare och företagares familjemedlemmar som i utkomstskyddet för arbetslösa betraktas som företagare, när de under vissa förutsättningar har möjlighet att få arbetslöshetsförmån under permittering eller avbrott i arbetet. När staten är med och finansierar inkomstrelaterad dagpenning sjunker Sysselsättningsfondens andel. Samtidigt minskar trycket på att höja arbetslöshetsförsäkringspremierna. Social- och hälsovårdsutskottet finner att propositionen behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker lagförslagen utan ändringar. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 95/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 12.6.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Markus
Lohi
cent
vice ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Noora
Koponen
gröna
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Minna
Reijonen
saf
medlem
Juhana
Vartiainen
saml
medlem
Heidi
Viljanen
sd
medlem
Sofia
Virta
gröna
ersättare
Petri
Huru
saf
ersättare
Katja
Hänninen
vänst
ersättare
Paula
Werning
sd.
Sekreterare var
utskottsråd
Harri
Sintonen.
Senast publicerat 15-06-2020 12:30