Betänkande
ShUB
15
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
INLEDNING
Remiss
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet (RP 100/2020 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 
Sakkunniga
Utskottet har hört 
jurist
Jenna
Uusitalo
social- och hälsovårdsministeriet
medicinalråd
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
social- och hälsovårdsministeriet.
Skriftligt yttrande har lämnats av 
Tammerfors universitet, vaccinforskningscentrum
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Lääketeollisuus ry.
PROPOSITIONEN
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet av den 28 oktober 1996, sådant det lyder ändrat i avtalen den 8 oktober 1997, den 1 juli 2004, den 10 april 2006, den 15 juni 2012 och den 1 november 2013, samt godkänner en lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Det centrala innehållet i avtalet är att beskriva vaccininstitutets juridiska ställning, mål, principer, uppgifter och förvaltningsstruktur. Med avtalet har internationella vaccininstitutet upprättats och är en internationell organisation. Genom att tillträda avtalet åtar sig Finland att följa bestämmelserna i avtalet och blir medlem i organisationen. 
Avtalet trädde i kraft internationellt den 29 maj 1997. Avtalet träder för Finlands del i kraft den första dagen i den månad som följer efter det att Finland deponerat ratifikationsinstrumentet hos FN:s generalsekreterare, som är depositarie för avtalet. 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft för Finlands del, nämligen vid en tidpunkt som föreskrivs i en förordning av statsrådet. 
UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN
Internationella vaccininstitutet (International Vaccine Institute, IVI) är en internationell organisation för främjande av forskning om och utveckling av vaccin. Institutet upprättades 1997 på initiativ av FN:s utvecklingsprogram UNDP. IVI bedriver internationellt samarbete kring forskning och produktutveckling av vaccin samt arbetar för att stärka denna kapacitet. 
Social- och hälsovårdsutskottet anser det nödvändigt och lämpligt att avtalet i propositionen godkänns. Medlemskapet i IVI ger Finland möjlighet att medverka långsiktigt och strategiskt i internationell forskning om och utveckling av vaccin. Dessutom får Finland viktig kunskap och möjlighet att påverka för att förbättra den globala hälsosäkerheten. Som medlem i IVI kan Finland inom ramen för institutet öka samarbetet med finländska universitet och bioteknikföretag bland annat för att utveckla vaccinationstillverkningen i Finland. Utskottet anser det angeläget att noga följa hur vaccininstitutets medel används. 
FÖRSLAG TILL BESLUT
Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:
Riksdagen godkänner avtalet i proposition RP 100/2020 rd. 
Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 100/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 17.6.2020 
I den avgörande behandlingen deltog
ordförande
Markus
Lohi
cent
vice ordförande
Mia
Laiho
saml
medlem
Pekka
Aittakumpu
cent
medlem
Kim
Berg
sd
medlem
Arja
Juvonen
saf
medlem
Noora
Koponen
gröna
medlem
Aki
Lindén
sd
medlem
Hanna-Leena
Mattila
cent
medlem
Ilmari
Nurminen
sd
medlem
Veronica
Rehn-Kivi
sv
medlem
Minna
Reijonen
saf
medlem
Juhana
Vartiainen
saml
medlem
Heidi
Viljanen
sd
medlem
Sofia
Virta
gröna
ersättare
Mai
Kivelä
vänst.
Sekreterare var
utskottsråd
Liisa
Vanhala.
Senast publicerat 17-06-2020 14:24