Senast publicerat 08-05-2021 12:49

Betänkande ShUB 16/2019 rd LM 36/2019 rd Social- och hälsovårdsutskottet Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

INLEDNING

Remiss

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (LM 36/2019 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • jurist Emmi Äärynen 
    social- och hälsovårdsministeriet
  • jurist Jenni Kommio 
    Folkpensionsanstalten.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • social- och hälsovårdsministeriet
  • Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry, Finlands Krigsveteranförbund rf, Rintamaveteraaniliitto - Frontveteranernas förbund ry.

LAGMOTIONEN

Syftet med motionen är att höja både fronttillägget enligt lagen om frontmannapension och fronttillägget enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands. Enligt förslaget stiger fronttillägget enligt båda lagarna till 125 euro i månaden. 

Det finns ett förslagsanslag för båda fronttilläggen i statsbudgeten. Merkostnaderna för höjningen är 4 700 000 euro för 2020. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 april 2020. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I lagmotionen föreslås det att både fronttillägget enligt lagen om frontmannapension och fronttillägget enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands höjs från 50,19 till 125 euro i månaden. Sammantaget anser social- och hälsovårdsutskottet att lagförslagen behövs och fyller sitt syfte. Det tillstyrker dem utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i lagmotion LM 36/2019 rd utan ändringar. 
Helsingfors 5.12.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anu Vehviläinen cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Juhana Vartiainen saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Harri Sintonen.