Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande ShUB 19/2016 rd RP 150/2016 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (RP 150/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Annika Parsons 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • arbetsmarknadsjurist Anne Kiiski 
  ​Finlands Kommunförbund
 • jurist Maire Lumiaho 
  Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • verksamhetsledare Raimo Kivineva 
  Lantbruksavbytarna rf
 • enhetschef Päivi Wallin 
  Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och lagen om vikariehjälp för renskötare ändras.  

Med anledning av de ändringar i arbetspensionssystemet som träder i kraft vid ingången av 2017 föreslås det i propositionen att den nya arbetslivspensionen ska vara en sådan förmån som utgör hinder för möjligheten till avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt för möjligheten till vikariehjälp för renskötare.  

Det föreslås också att det till lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare i fråga om avbytarservice som ordnas av en lokal enhet fogas bestämmelser om arbetsledningen och om avbytarnas säkerhet i arbetet samt övervakningen av den. I den sistnämnda lagen föreslås också en bestämmelse om en tidsfrist för förslaget till tidpunkten för semester.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.  

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I december 2015 godkände riksdagen ett uttalande där den förutsatte att befogenhetsfrågorna i tillsynen över arbetarskyddet utreds inom ramen för den genomgripande reformen av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, som är under beredning vid social- och hälsovårdsministeriet, och att bestämmelserna om avbytarnas säkerhet på arbetsplatsen och tillsynen över säkerheten revideras för att motsvara arbetarskyddslagstiftningen. Utskottet ser med tillfredsställelse på att regeringen nu skyndsamt och åtskilt från den genomgripande reformen har berett de lagändringar i fråga om arbetarskydd för avbytare som riksdagen förutsatte i uttalandet.  

I likhet med lantbruksföretagare råkar avbytarna ofta ut för olyckor i sitt arbete, som dessutom är bindande och ansvarskrävande. För att motverka olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar är det viktigt att se till att arbetsmiljön på gårdarna är trygg. Utskottet ser det som viktigt att de föreslagna ändringarna leder till bättre säkerhet på arbetsplatsen, bättre arbetshälsa för avbytarna och färre olycksfall i arbetet. De föreslagna ändringarna tydliggör också ansvarsfördelningen mellan dels den lokala enhet som ordnar avbytarservice, dels lantbruksföretagaren och pälsdjursuppfödaren. Ändringarna väntas leda till att de skadeståndsanspråk som riktas till de lokala enheterna minskar. De exaktare bestämmelserna gör också att arbessäkerhetsaspekterna i arbetet blir mer framträdande för de lantbruksföretagare som anlitar avbytarservice.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1—3 i proposition RP 150/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 18.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Sanna Lauslahti saml 
 
medlem 
Anne Louhelainen saf 
 
medlem 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Annika Saarikko cent 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Eila Mäkipää.