Senast publicerat 08-05-2021 16:19

Betänkande ShUB 21/2016 rd RP 171/2016 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av 1 och 2 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (RP 171/2016 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • regeringssekreterare Anu Kangasjärvi 
    social- och hälsovårdsministeriet
  • jurist Saara Palomäki 
    Folkpensionsanstalten.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Folkpensionsanstalten
  • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

PROPOSITIONEN

I propositionen föreslås det att sjukförsäkringslagen och lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård ändras. 

Det föreslås att sjukförsäkringslagen ändras så att när en företagare köper företagshälsovårds-tjänsterna av en privat serviceproducent eller av en hälsovårdscentral, som i sin tur köper tjänsterna av en privat serviceproducent, kan Folkpensionsanstalten med företagarens samtycke betala företagarens ersättning för företagshälsovården enligt sjukförsäkringslagen direkt till den privata serviceproducenten på basis av serviceproducentens redovisning. Det föreslås att också lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård ändras så att Folkpensionsanstalten med lantbruksföretagarens samtycke kan betala statens andel av ersättningen för kostnaderna för ett gårdsbesök eller en arbetsplatsutredning som hänför sig till lantbruksföretagarens företagshälsovård direkt till den privata serviceproducenten. Statens andel kan uppgå till högst 40 procent av maximibeloppet per företagare. 

Sjukförsäkringslagen föreslås dessutom bli ändrad så att det blir möjligt för Folkpensionsanstalten att genom en teknisk anslutning lämna ut de uppgifter som Folkpensionsanstalten redan i dagens läge har rätt att lämna ut på annat sätt till den som med stöd av ett avtal om tillhandahållande av tjänster för samordning av resor sköter samordning av resor. 

Sjukförsäkringslagens bestämmelse om utlämnande av uppgifter avses träda i kraft den 1 januari 2017. Till övriga delar avses lagarna träda i kraft den 1 januari 2018. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet välkomnar att förfaranden för hur ersättningen för företagarnas företagshälsovård söks och betalas ut blir enhetligare och att det administrativa arbetet samtidigt reduceras. Förfarandena är i fortsättningen oberoende av om företagaren skaffar sina företagshälsovårdstjänster av en privat eller offentlig serviceproducent. Utskottet konstaterar att det är viktigt för företagarna sörjer för sin företagshälsovård. Därför bör det informeras om denna reform, som leder till lättare praxis.  

Den ersättning som enligt sjukförsäkringslagen betalas för kostnaderna för arbetsplatsutredningar betalas ut enligt den högre ersättningsprocenten, dvs. 60 procent och inte 50 procent, när företagaren har avtalat med företagshälsovården om hur upprätthållandet, uppföljningen och ett tidigt stödjande av arbetsförmågan ska förverkligas. För lantbruksföretagare ersätts återstoden av kostnaderna i sin helhet med statens medel oavsett om företagaren har avtalat med företagshälsovården om förebyggande åtgärder eller ej. I fråga om ersättningarna för gårdsbesök och arbetsplatsutredningar realiseras därför inte samma incitament som i fråga om övriga ersättningar inom den förebyggande företagshälsovården. Incitamentet går ut på att företagare med hjälp av en högre ersättningsprocent uppmuntras att tillsammans med företagshälsovården avtala om och utarbeta förfaranden för hur upprätthållandet, uppföljningen och det tidiga stödjandet av arbetsförmågan ska förverkligas genom gemensamma åtgärder. Utveckling av företagshälsovården i en riktning som främjar arbetsförmåga och förebygger arbetsoförmåga ökar emellertid möjligheterna att förlänga också lantbruksföretagarnas tid i arbetslivet. Utskottet anser att den föreslagna självrisken på 10 procent för kostnaderna när en lantbruksföretagare inte har avtalat om förebyggande företagshälsovård uppmuntrar dessa företagare att ingå avtal och förbinda sig till förebyggande verksamhet. 

Förslaget om utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk anslutning från FPA till den beställningscentral som sköter samordning av resor påskyndar informationsgången och gynnar de försäkrade eftersom informationen om att taket för resekostnader uppnåtts genast blir tillgänglig. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 171/2016 rd utan ändringar. 
Helsingfors 18.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Tuula Haatainen sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Sanna Lauslahti saml 
 
medlem 
Anne Louhelainen saf 
 
medlem 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala saf 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Martti Talja cent 
 
ersättare 
Sari Tanus kd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Eila Mäkipää.