Senast publicerat 01-11-2021 09:57

Betänkande ShUB 27/2021 rd RP 202/2021 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 202/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • specialsakkunnig Joni Rehunen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • jurist Antti Ristimäki 
  Folkpensionsanstalten
 • verksamhetsledare Aki Villman 
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras. 

Det föreslås att den särskilda jämkningsperioden och den beräknade inkomst som hänger samman med den temporärt inte ska tillämpas. Dessutom föreslås det att arbetslöshetsförmånen på basis av ansökan fortfarande temporärt ska kunna betalas ut i förskott för högst sex månader. 

Lagen avses träda i kraft den 1 december 2021 och gälla till och med den 31 december 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (315/2020) trädde i kraft den 11 maj 2020. I juni 2020 gjordes det ändringar i lagen, och lagens giltighetstid har förlängts fem gånger. Lagen gäller nu till och med den 30 november 2021. 

I den nu aktuella propositionen föreslås det att giltighetstiden för en del av undantagsbestämmelserna om utkomstskyddet för arbetslösa i lag 315/2020 förlängs till och med den 31 december 2022. Det handlar om att inte tillämpa den särskilda jämkningsperioden och den beräknade inkomst som hänger samman med den samt om utbetalning av utkomstskydd för arbetslösa utan beslut för sex månader i stället för två månader som enligt den permanenta lagstiftningen. Syftet med bestämmelserna är att temporärt göra det möjligt att betala förskott på förmånen för en längre tid än normalt, förenkla verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa och minska den arbetsmängd som behandlingen av förmånsansökningar medför. Enligt propositionen har man med hjälp av dessa undantagsbestämmelser kunnat främja en snabb och ur stödtagarnas synvinkel öppen beslutsverksamhet. 

Utskottet anser det vara viktigt att man under giltighetstiden för undantagsbestämmelserna i enlighet med propositionen bedömer om det skulle vara ändamålsenligt att föreskriva permanent om dessa undantag, eftersom de förenklar förmånshandläggningen. Utskottet anser att det är lämpligt att samtidigt göra en övergripande granskning av hur bestämmelserna om jämkning kunde förbättras. 

Utskottet konstaterar för tydlighetens skull att det i propositionen inte föreslås någon förlängning av giltighetstiden för undantagsbestämmelserna om det förhöjda skyddade beloppet av utkomstskyddet för arbetslösa och den förkortade restiden för rörlighetsunderstöd. De bestämmelserna gäller till och med den 30 november 2021. Inte heller förlängs rätten för företagare att få arbetsmarknadsstöd på villkor som avviker från de normala eller undantaget om jämkning av företagsinkomst. Utskottet anser det vara viktigt att man i kommunikationen fäster uppmärksamhet vid giltighetstiderna för de olika undantagsbestämmelserna. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 202/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 28.10.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.