Senast publicerat 08-05-2021 19:40

Betänkande ShUB 3/2018 rd B 15/2017 rd Social- och hälsovårdsutskottet Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016

INLEDNING

Remiss

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2016 (B 15/2017 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Utlåtande

Utlåtande har lämnats av 

 • revisionsutskottet 
  ReUU 4/2017 rd

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringsråd Pekka Humalto 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • ordförande Sari Sarkomaa 
  Folkpensionsanstaltens fullmäktige
 • sekreterare Leena Uikkanen 
  Folkpensionsanstaltens fullmäktige
 • ordförande Heli Martinmäki 
  Kelan toimihenkilöt ry
 • arbetarskyddsfullmäktig Tiina Norppa 
  Kelan toimihenkilöt ry
 • generaldirektör Elli Aaltonen 
  Folkpensionsanstalten
 • stabsdirektör Kai Ollikainen 
  Folkpensionsanstalten.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Verksamhetsberättelsen

Enligt 5 § i lagen om Folkpensionsanstalten ska fullmäktige övervaka Folkpensionsanstaltens förvaltning och verksamhet med beaktande av bland annat kvaliteten på anstaltens tjänster och tillgången till dem. Enligt bestämmelsen ska fullmäktige också årligen lämna en berättelse över sin verksamhet till riksdagen. 

Verksamhetsåret inleddes med en reviderad organisation bestående av sex resultatenheter. Resultatenheten för kundrelationstjänster ansvarar för kundservicen inom alla serviceformer och regionalt är kundservicen uppdelad på sex enheter. Resultatenheten för förmånstjänster har fem försäkringsdistrikt. Ett nytt arbetssätt på Folkpensionsanstalten (FPA) är att handläggningen av förmåner och den direkta kundtjänsten är separerade. Det har krävt att personalbehovet på enheterna har utvärderats. En enkät om personalens erfarenheter från det första halvåret visade att de anställda delvis upplever att omorganiseringen bland annat har minskat deras möjligheter att påverka. Det är enligt utskottet viktigt att Folkpensionsanstalten följer upp hur omorganiseringen utfaller. 

Verksamheten påverkades i hög grad av att FPA tog över handläggningen av grundläggande utkomststöd och var den myndighet som beviljade och betalade ut stödet från och med 2017. Omställningen föregicks av omfattande nyrekrytering och personalutbildning. I december när handläggningen av ansökningarna hade kommit i gång bedömde FPA att den uppskattade personalstyrkan inte räcker till för att handlägga ansökningarna inom lagstadgad tid. Följaktligen arbetade man av en stor del av anstormningen av ansökningar på övertid. Det behövdes emellertid en betydligt större arbetsinsats än beräknat och därför var både kundservicen och förmånstjänsten överbelastade i början av 2017. Förberedelserna 2016 försvårades också av att statsrådet på sluttampen lade fram ändringar i den lagstiftning som skulle verkställas. Utskottet välkomnar att FPA gjorde en intern utvärdering och på uppdrag av fullmäktige dessutom 2017 lät göra en extern utvärdering av hur överföringen hade utfallit. Vidare är det positivt att båda utvärderingarna finns utlagda på webbplatsen. Än en gång vill utskottet påminna om att det måste avsättas tillräckligt med tid för FPA att verkställa ändringar i lagstiftningen. 

Utgifterna för de sociala trygghetsförmåner som FPA hade hand om uppgick till 14,34 miljarder euro (+0,2 %). Sjukförsäkringsförmånerna minskade med 3,2 procent. Mest ökade (17,8 %) det allmänna bostadsbidraget, precis som året innan. Enligt berättelsen anlitade också fler personer FPA:s e-tjänster, medan besöken på byråerna och telefonkontakterna minskade. Kundnöjdheten låg fortfarande på god nivå och målen för genomströmningstiderna för ansökningar uppnåddes utmärkt. Kanta-tjänsterna och e-recept har blivit etablerad verksamhet och nästan två miljoner personer har loggat in på tjänsten Mina Kanta-sidor. 

FPA:s ställning och tillsynen över FPA

Social- och hälsovårdsutskottet begärde 2017 utlåtande om verksamhetsberättelsen från revisionsutskottet och bad utskottet att särskilt bedöma berättelseförfarandet i ett mer generellt perspektiv med avseende på tillsynen och att ta ställning till riksdagsbehandlingen av berättelsen. I utlåtandet påpekar revisionsutskottet att en stor del av FPA:s fullmäktige är medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet och föreslår därför att riksdagen tar ställning till om behandlingen av berättelsen kan utsträckas till fler utskott. Med hänsyn till att det krävs kännedom om FPA:s verksamhet anser social- och hälsovårdsutskottet att betänkandet lämpligen kan utarbetas av social- och hälsovårdsutskottet. Utskottet ställer sig positivt till att andra utskott i förekommande fall kan lämna utlåtande om verksamhetsberättelsen. 

I utlåtande ReUU 4/2017 rd framhåller revisionsutskottet att FPA:s verksamhet har vuxit kraftigt och anser att det finns anledning att fundera över i vilken utsträckning det nuvarande systemet ger adekvata möjligheter att utöva tillsyn över FPA:s verksamhet. Också FPA:s fullmäktige har lyft fram behovet av att utvärdera om tillsynen räcker till och vad FPA:s roll är. Revisionsutskottet ansåg att behovet av att se över lagen om Folkpensionsanstalten bör utredas i en brett förankrad parlamentarisk arbetsgrupp. Då måste det göras en övergripande bedömning av FPA:s ställning, av styrnings- och ansvarsfrågorna i de nya uppgifterna och av det eventuella behovet av en revidering av lagstiftningen. Revisionsutskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna ett ställningstagande om frågan. 

Enligt uppgift till social- och hälsovårdsutskottet har FPA:s fullmäktige nyligen tillsatt en utomstående expertgrupp för att utreda tillsynen över och styrningen av FPA samt FPA:s ställning och interna befogenhetsfördelning. Utredningen är nödvändig, anser utskottet och håller med revisionsutskottet om att det krävs en brett förankrad parlamentarisk arbetsgrupp för att utreda om lagen om Folkpensionsanstalten behöver ändras. Arbetsgruppen kan lämpligen tillsättas när resultaten av expertgruppens arbete finns tillgängliga.  

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 15/2017 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 22.2.2018 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Krista Kiuru sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Anne Louhelainen blå 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Pekka Puska cent 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Eila Mäkipää  
 
utskottsråd 
Harri Sintonen.