Senast publicerat 28-11-2022 14:00

Betänkande ShUB 31/2022 rd RP 302/2022 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (RP 302/2022 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • konsultativ tjänsteman Eva Ojala 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • sakkunnig Emmi Vettenranta 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • jurist Julia Harhama 
  Folkpensionsanstalten.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Hyvinvointiala HALI ry
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att sjukförsäkringslagen ändras temporärt och att en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen ändras. Enligt propositionen ska undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 ersättas från sjukförsäkringens sjukvårdsförsäkring. Det föreslås att giltighetstiden för den temporära bestämmelsen om ersättning för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19 förlängs. Bestämmelserna föreslås gälla till och med den 30 juni 2023. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen avses träda i kraft den 1 januari 2023. Lagen om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av sjukförsäkringslagen avses träda i kraft så snart som möjligt, senast den 30 december 2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår en temporär ändring av sjukförsäkringslagen och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av sjukförsäkringslagen. De föreslagna ändringarna berör de bestämmelser om ersättning för coronavaccinering eller coronatestning som infördes på grund av coronaepidemin och som är i kraft till och med den 31 december 2022. Det föreslås att giltighetstiden för bestämmelserna förlängs till och med den 30 juni 2023. 

Det föreslås inga innehållsmässiga ändringar i 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen, som gäller ersättning för vaccinering med ett vaccin som används för att skydda mot sjukdomen covid-19. Ersättningstaxan för vaccinering är således också i fortsättningen 16 euro. 

Sjukförsäkringslagen föreslås få en bestämmelse om ersättning för kostnader som följer av testning av coronaviruset och om en ersättningstaxa. Enligt den gällande 3 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen utfärdas bestämmelser om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 genom förordning av statsrådet. Enligt lagförslaget är PCR-undersökningar och antigenundersökningar sådana undersökningar som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen. Det föreslås att ersättningstaxan för PCR-undersökningar är 100 euro och för antigenundersökningar 36 euro. Andra undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 (antikroppstest) ska inte ersättas. 

Syftet med förlängningen av giltighetstiden för de temporära bestämmelserna är att trygga bekämpningen av coronaepidemin och att ha beredskap för att epidemiläget eventuellt förvärras. Utskottet anser att de temporära bestämmelserna behövs och fyller sitt syfte och tillstyrker därför lagförslagen utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 1 och 2 i proposition RP 302/2022 rd utan ändringar. 
Helsingfors 24.11.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Terhi Koulumies saml 
 
medlem 
Merja Kyllönen vänst 
 
medlem 
Hanna-Leena Mattila cent 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Minna Reijonen saf 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.