Senast publicerat 25-01-2022 13:30

Betänkande ShUB 39/2021 rd RP 240/2021 rd Social- och hälsovårdsutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 240/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • specialsakkunnig Joni Rehunen 
  social- och hälsovårdsministeriet
 • förmånschef Filippa Nikkinen 
  Folkpensionsanstalten
 • ekonomisk expert Heikki Taulu 
  Akava ry
 • ledande expert Vesa Rantahalvari 
  Finlands näringsliv rf
 • jurist Samppa Koskela 
  STTK rf
 • chef för sociala frågor Pirjo Väänänen 
  Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • verksamhetsledare Aki Villman 
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras temporärt. Enligt propositionen ska arbetslöshetsförmån betalas i form av grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd för den självrisktid som föreläggs i samband med att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen börjar. Dessutom föreslås det att jämkning av företagsinkomster ska kunna göras utifrån de uppgifter som förmånstagaren lämnat. 

De föreslagna ändringarna är ett sätt att bemöta det behov av att stärka arbetstagarnas försörjning som följer av de begränsningsåtgärder som vidtagits för att bekämpa covid-19-epidemin. 

Propositionen hänför sig till den första tilläggsbudgetpropositionen för 2022. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 28 februari 2022. Ändringarna föreslås bli tillämpade från och med 1.1.2022. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslås det att arbetslöshetsförmån temporärt betalas också under självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa. Dessutom föreslås det att inkomsterna vid jämkning av inkomst av företagsverksamhet ska bedömas på basis av sökandens egen anmälan, om det har skett en förändring i inkomsterna på grund av coronaepidemin. Ändringen som gäller jämkning av företagsinkomster hänför sig till en annan regeringsproposition (RP 239/2021 rd) som behandlas i riksdagen och där det föreslås att företagare trots fortsatt företagsverksamhet temporärt har rätt till arbetsmarknadsstöd, om arbetet på heltid har upphört eller inkomsterna har minskat på grund av coronaepidemin. 

Motsvarande bestämmelser om utkomstskydd för arbetslösa i anslutning till coronaepidemin trädde i kraft i mars 2020 (RP 38/2020 rd, RSv 32/2020 rd) och deras giltighet har förlängts flera gånger. Bestämmelsen om betalning av utkomstskydd för arbetslösa under självrisktiden var i kraft fram till den 31 december 2020 och bestämmelsen om jämkning av företagarinkomster fram till den 30 november 2021. 

Till skillnad från den reglering som gällde tidigare föreslås det i denna proposition inte att staten finansierar kostnaderna för de förmåner som betalas under självrisktiden, utan förmånerna finansieras enligt de allmänna principerna för finansiering av utkomstskyddet för arbetslösa, således med medel från sysselsättningsfonden, staten och arbetslöshetskassorna. Utöver de aktuella ändringarna föreslås inga sådana ändringar i fråga om underlättande av permitteringar som gällde år 2020 samtidigt med de temporära ändringarna i fråga om utkomstskyddet för arbetslösa (RP 26/2020 rd, RSv 15/2020 rd). 

Utskottet anser att de föreslagna temporära bestämmelserna är motiverade under de exceptionella omständigheterna till följd av det nuvarande epidemiologiska läget och förordar att lagförslaget godkänns oförändrat. Genom de föreslagna ändringarna stärks arbetstagarnas utkomstskydd, som har försämrats till följd av de restriktionsåtgärder som vidtagits för att bekämpa coronavirusepidemin. Dessutom betonar utskottet att självrisktiden inte i överensstämmelse med sitt syfte förhindrar att arbetslöshetsförmånerna inleds, om arbetslösheten eller permitteringen beror på restriktionsåtgärder. 

Betalningen av förmånen under självrisktiden för utkomstskyddet för arbetslösa förbättrar förmånstagarnas ekonomiska ställning. Enligt konsekvensbedömningarna i regeringens proposition (s. 6) förbättras till exempel arbetslöshetsförmånen för permitterade som får inkomstrelaterad dagpenning med i genomsnitt 375 euro och för dem som får grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd med cirka 168 euro jämfört med en situation där självrisktiden tillämpas. De föreslagna ändringarna ökar utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa med uppskattningsvis cirka 10 miljoner euro. Statens andel ökar med cirka 5,6 miljoner euro, Sysselsättningsfondens andel med cirka 3,9 miljoner euro och arbetslöshetskassornas andel med 0,5 miljoner euro. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och ändringarna föreslås bli tillämpade retroaktivt från och med den 1 januari 2022. Den retroaktiva tillämpningen motiveras i propositionen med att den tryggar människors ekonomiska försörjning i samband med en exceptionell pandemi som har omfattande samhällsverkningar (s. 10). Utskottet betonar att retroaktiv tillämpning är exceptionellt när det gäller bestämmelser om socialskyddsförmåner, men anser dock att det är ändamålsenligt i detta sammanhang med beaktande av den snabba försämringen av epidemiläget och det snabba införandet av restriktionsåtgärder som vidtagits på grund av detta. 

Utskottet konstaterar att de föreslagna bestämmelserna gäller under en exceptionellt kort tid, endast fram till den 28 februari 2022, och i utskottets sakkunnigutfrågning har det föreslagits en förlängning av giltighetstiden. Den korta giltighetstiden för bestämmelserna skapar osäkerhet för förmånstagarna och en eventuell förlängning av bestämmelserna belastar beslutsfattandet och verkställandet av förmånerna. Utskottet anser dock att en kort giltighetstid för bestämmelserna är motiverad med beaktande av osäkerheten om hur epidemisituationen utvecklas och de kostnader som undantagsbestämmelserna medför. Om epidemiläget kräver att de temporära bestämmelserna fortsätter, anser utskottet att det är viktigt att den relevanta propositionen lämnas så att det finns tillräckligt med tid för riksdagsbehandlingen och att det inte längre finns behov av retroaktiv lagstiftning. 

Eftersom de föreslagna ändringarna tillämpas retroaktivt och gäller under en kort period, påpekar utskottet att de som verkställer bestämmelserna måste vara extra noga med att informera om ändringarna och tillhandahålla rådgivning för förmånstagarna. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 240/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 25.1.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Markus Lohi cent 
 
vice ordförande 
Mia Laiho saml 
 
medlem 
Pekka Aittakumpu cent 
 
medlem 
Kim Berg sd 
 
medlem 
Kaisa Juuso saf 
 
medlem 
Pia Kauma saml 
 
medlem 
Noora Koponen gröna 
 
medlem 
Aki Lindén sd 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Heidi Viljanen sd 
 
medlem 
Sofia Virta gröna 
 
ersättare 
Petri Huru saf. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.  
 

Reservation

Motivering

Regeringen föreslår att lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändras temporärt. Enligt propositionen ska arbetslöshetsförmån betalas i form av grunddagpenning, inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd för den självrisktid som föreläggs i samband med att utbetalningen av arbetslöshetsförmånen börjar. Dessutom föreslås det att jämkning av företagsinkomster ska kunna göras utifrån de uppgifter som förmånstagaren lämnat. 

Den föreslagna temporära ändringen är motiverad för att förbättra arbetstagarnas utkomst när de blir permitterade. En motsvarande ändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa gjordes den första coronavåren 2020. 

År 2020, när de första coronarestriktionerna stängde restauranger och platser för hobbyutövning, kom man i trepartsavtalet överens om en snabbare möjlighet att permittera. Dessa två propositioner som lämnades under den första coronavåren, således ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 38/2020 rd) och ändringen av arbetsavtalslagen (RP 26/2020 rd), ansågs då vara en lösning som på ett jämlikt sätt beaktar både arbetsgivarnas och arbetstagarnas svåra situation. I stället för de normala 14 dagarna var det möjligt att genomföra permittering inom fem dagar, men på motsvarande sätt fick arbetstagaren utkomstskydd för arbetslösa genast från början av permitteringen; karenstiden på fem dagar slopades alltså. 

Nu har regeringen dock inte samtidigt med den aktuella ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa lämnat någon proposition med förslag till införande av snabbare permittering. Undantagsbestämmelser om permitteringar behövs för att undvika konkurser och för att arbetstagarna ska ha ett jobb att återvända till. 

Förslaget avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 28 februari 2022. Ändringarna föreslås bli tillämpade från och med den 1 januari 2022. I propositionen bedöms det att osäkerheten i fråga om epidemilägets utveckling talar för att de undantag som föreslås i propositionen ska vara tidsbundna och korta. 

Giltighetstiden är mycket kort med beaktande av att coronaläget i Finland för närvarande är allvarligt och Institutet för hälsa och välfärd bedömde den 18 januari 2022 att höjdpunkten på den nuvarande sjukdomssituationen kan infalla i månadsskiftet januari—februari. Det är därför osannolikt att situationen på arbetsmarknaden skulle ha återgått till en så normal situation före utgången av februari att det inte längre finns behov av åtgärder av det slag som föreslås i propositionen. Också i många yttranden framfördes åsikten att lagens giltighetstid bör förlängas. Giltighetstiden för den lag som nu stiftas bör därför förlängas till utgången av maj för att säkerställa att behovet av att förlänga bestämmelserna inte belastar beslutsfattandet och att situationen är mer förutsägbar för förmånstagarna om coronaläget skulle vara fortsatt svårt efter februari. 

På basis av remissyttranden är det skäl att precisera propositionen i fråga om att slopandet av självrisken ska gälla endast situationer där arbetstagaren permitteras. Avsikten är att svara uttryckligen på kortvariga permitteringar som beror på en plötslig minskning av efterfrågan eller motsvarande på grund av coronan. 

I propositionen föreslås det inte heller att staten ska finansiera kostnaderna för de förmåner som betalas för självrisktiden, på samma sätt som i den lagändring som godkändes tidigare. Nu föreslås det att förmånerna finansieras i enlighet med de allmänna principerna för finansiering av utkomstskyddet för arbetslösa, således med medel från Sysselsättningsfonden, staten och arbetslöshetskassorna. I flera yttranden har det lyfts fram att eftersom det är fråga om en lösning som staten ensidigt föreslår, bör de merkostnader som detta medför finansieras av staten. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att lagförslaget godkänns enligt betänkandet men ikraftträdandebestämmelsen med följande ändring: (Reservationens ändringsförslag) att riksdagen godkänner två uttalanden. (Reservationens förslag till uttalanden) 

Reservationens ändringsförslag

 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ikraftträdandebestämmelsen 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till den Utskottet föreslår en ändring 31 Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  maj Slut på ändringsförslaget 2022. 
Bestämmelserna i 4 kap. 10 § tillämpas vid betalning av arbetslöshetsförmåner för ansökningsperioder som börjar den 1 januari 2022 eller därefter, dock senast den Utskottet föreslår en ändring 31  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring maj Slut på ändringsförslaget 2022. 
Bestämmelserna i 5 kap. 13 § och 7 kap. 10 § tillämpas på självrisktid vars första dag infaller den 1 januari 2022 eller därefter, men före den 1 Utskottet föreslår en ändring juni Slut på ändringsförslaget 2022. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 

Reservationens förslag till uttalanden

1. Riksdagen förutsätter att regeringen bereder en proposition om snabbare permitteringar i enlighet med den tidigare proposition som godkändes 2020 (RP 26/2020 rd). 2. Riksdagen förutsätter att de merkostnader som propositionen medför ersätts genom statens försorg. 
Helsingissä 25.1.2022
Mia Laiho kok 
 
Pia Kauma kok 
 
Kaisa Juuso ps 
 
Petri Huru ps