Senast publicerat 08-05-2021 12:49

Betänkande ShUB 40/2018 rd B 12/2018 rd Social- och hälsovårdsutskottet Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017

INLEDNING

Remiss

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017 (B 12/2018 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • Folkpensionsanstaltens styrelse
  • Kelan toimihenkilöt ry
  • Folkpensionsanstalten
  • professor Olli E. Kangas. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Allmänt

Enligt 5 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) ska fullmäktige övervaka Folkpensionsanstaltens förvaltning och verksamhet med beaktande av bland annat kvaliteten på anstaltens tjänster och tillgången till dem. Enligt bestämmelsen ska fullmäktige också årligen lämna en berättelse över sin verksamhet till riksdagen. 

Utgifterna för de sociala trygghetsförmåner som FPA hade hand om 2017 uppgick till 14,84 miljarder euro, vilket var 3,5 procent mer än året innan. Till de största riskerna som identifierades under år 2017 hörde enligt berättelsen säkerställandet av verkställigheten av lagstiftningen, den icke slutförda utvecklingen av datasystemen och datalagren, cyber- och datasäkerhetshoten samt risken att medborgarna inte får de förmåner som de har rätt till. 

Enligt berättelsen utvecklades FPA:s kundservice i en allt mångsidigare riktning under år 2017, varvid nya kanaler som chatt, distanstjänster och popup-kontor öppnades. Under året ökade antalet besök och utförda ärenden via FPA:s olika betjäningskanaler avsevärt, framför allt genom överföringen av det grundläggande utkomststöd till FPA. Utskottet finner det angeläget att kundservicen beaktar att det finns olika kundgrupper. Distansservicen är välkommen, men det måste också finnas ett väl täckande servicenät för personlig service. De mångsidiga betjäningskanalerna och i synnerhet de samservicekontor som FPA inrättat i samråd med bland annat socialvården minskar enligt utskottets uppfattning bollningen av kunder mellan olika kontor och tjänsteleverantörer. 

Utskottet konstaterar att FPA har haft en framträdande roll i planeringen, beredningen och genomförandet av det basinkomstförsök som inleddes under 2017. Utskottet påpekar också att fungerande och kompatibla datasystem är av vikt i verkställigheten av lagstiftningen. 

Utskottet välkomnar att Folkpensionsanstaltens fullmäktige i sin verksamhet följer personalens arbetshälsa bland annat med hjälp av personalundersökningar. Som det konstateras i berättelsen har nyckeltalen för arbetshälsa varit fortsatt goda, trots det arbetsdryga året, men läget måste fortlöpande följas. 

Verkställigheten av grundläggande utkomststöd

Berättelsen tar upp olika problem i samband med verkställigheten av det grundläggande utkomststödet. Efter att ansvaret för det grundläggande utkomststödet överförts till FPA vid ingången av 2017 började de lagfästa handläggningstiderna för ansökningar överskridas och kundservicen överbelastas. Enligt berättelsen reagerade FPA på situationen genom att överföra personal från handläggning av andra förmåner, rekrytera ny personal och genom betalningsförbindelser säkerställa att kunderna hade pengar till mat och läkemedel. Också kommunerna beviljade kompletterande utkomststöd för att trygga brådskande och oumbärlig hjälp. Överbelastningen dämpades och läget var under kontroll i slutet av april 2017. Enligt en rekommendation från riksdagens biträdande justitieombudsman gottgjorde FPA kunderna för de olägenheter som fördröjningen i det grundläggande utkomststödet hade orsakat. Gottgörelser betalades för fördröjningar i totalt cirka 146 000 avgöranden. 

Utskottet framhåller att utkomststödet är en förmån som beviljas i sista hand för att trygga en oundgänglig försörjning, och handläggningen av ansökningarna måste absolut följa de tidsfrister som anges i lag. Tillräckliga resurser och kompetens måste reserveras för handläggning av utkomststödet, och handläggningen av utkomststöd får inte försena handläggningen av andra förmåner. Vid handläggningen måste också stödets speciella karaktär med kopplingar till socialvården beaktas, och det måste säkerställas att det finns tillräcklig sakkunskap inom socialt arbete och behövligt samarbete med den kommunala socialvården. 

Efter beslut av FPA:s fullmäktige gjordes en intern och en extern utvärdering av överföringen och verkställandet av det grundläggande utkomststödet. Det är enligt utskottet angeläget att slutledningarna och åtgärdsrekommendationerna i rapporterna beaktas i utvecklingen av handläggningen av det grundläggande utkomststödet och i de framtida översynerna av förmånssystemet. Särskild vikt bör fästas vid riskhanteringen och vid samarbetet och informationsutbytet med lagberedare, lagstiftaren, olika verkställare och laglighetsövervakarna. Utskottet framhåller än en gång att det måste reserveras tillräckligt med tid för genomförandet av reformer. 

Konkurrensutsättning av tjänster

Under året publicerade FPA en anbudsförfrågan gällande tolktjänster för personer med funktionsnedsättning för perioden 1.11.2017—31.12.2019. I samband med upphandlingen reviderades också servicemodellen för tolktjänster, varvid kundens påverkningsmöjligheter utökades. Upphandlingen utsattes dock för kritik av dem som använder tolktjänster. Utskottet instämmer i det av fullmäktige stödda förslaget att tolktjänsterna i framtiden inte ska behöva konkurrensupphandlas. 

Det är enligt utskottet angeläget att FPA:s fullmäktige följer beredningen och genomförandet av konkurrensutsättningen av olika tjänster och rapporterar om dem i sin berättelse. Utskottet understryker att kunderna måste ges bättre möjligheter att delta och påverka när det fattas beslut om tjänsterna och hur de ska organiseras. I likhet med fullmäktige anser utskottet att kundråden är av stor vikt. 

Utveckling av lagstiftningen om Folkpensionsanstalten

Fullmäktige har under året tillställt social- och hälsovårdsministeriet ett förslag med nödvändiga ändringar i lagen om Folkpensionsanstalten. Under året beslutades också att det ska tillsättas en extern sakkunnigarbetsgrupp med uppgift att göra en mer omfattande utvärdering av den lagstiftning som gäller FPA. 

Utskottet menar i likhet med fullmäktige att det är viktigt att de lagändringar som är nödvändiga för att utveckla och förnya FPA:s verksamhet utan dröjsmål lämnas till riksdagen för behandling. Dessutom upprepar utskottet sin ståndpunkt i betänkandet om berättelsen för 2016 (ShUB 3/2018 rd), det vill säga att mer omfattande ändringsbehov i fråga om tillsynen och styrningen av FPA och FPA:s framtida ställning bör utredas i en brett förankrad parlamentarisk arbetsgrupp. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2018 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 8.3.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Krista Kiuru sd 
 
vice ordförande 
Hannakaisa Heikkinen cent 
 
medlem 
Outi Alanko-Kahiluoto gröna 
 
medlem 
Arja Juvonen saf 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Anneli Kiljunen sd 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Anne Louhelainen blå 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Aino-Kaisa Pekonen vänst 
 
medlem 
Pekka Puska cent 
 
medlem 
Sari Raassina saml 
 
medlem 
Veronica Rehn-Kivi sv 
 
medlem 
Vesa-Matti Saarakkala blå 
 
medlem 
Kristiina Salonen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Martti Talja cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Sanna Pekkarinen.