Senast publicerat 04-03-2021 11:01

Betänkande ShUB 5/2021 rd RP 14/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Social- och hälsovårdsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (RP 14/2021 rd): Ärendet har remitterats till social- och hälsovårdsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört (distanskontakt) 

 • specialsakkunnigJoniRehunen
  social- och hälsovårdsministeriet
 • verksamhetsledareAkiVillman
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Folkpensionsanstalten
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • STTK rf
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att giltighetstiden för lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin förlängs så att lagen gäller till och med den 30 juni 2021. 

Giltighetstiden för de temporära ändringarna förlängs. Ändringarna avser att i vissa situationer förenkla bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa och på så sätt minska den arbetsmängd som behandlingen av förmånsansökningar medför. Ändringarna gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner i vissa situationer och utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut. Arbetslöshetsförmånen ska utifrån ansökan fortfarande temporärt kunna betalas ut i förskott för högst sex månader. 

Dessutom föreslås en förlängning av den temporära höjningen av det skyddade beloppet vid jämkning av arbetslöshetsförmåner, det vill säga den andel av inkomsten som inte beaktas vid utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån. Vidare föreslås en fortsättning på det temporära undantaget i rörlighetsunderstödet i fråga om förutsättningen för understöd för arbetsresor vid heltidsarbete. 

Propositionen hänför sig till den första tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslår regeringen att giltighetstiden för lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin förlängs ytterligare till och med den 30 juni 2021. Giltighetstiden har redan tidigare förlängts två gånger och lagen gäller nu till och med den 31 mars 2021. 

Lagen föreskriver om undantag vid jämkning av arbetslöshetsförmåner och utbetalning av arbetslöshetsförmåner utan beslut. Förslaget ska att göra handläggningen av förmånsansökningar smidigare. Lagen föreskriver dessutom om en höjning av det så kallade skyddade beloppet av arbetslöshetsförmånen och om ändringar i villkoren för rörlighetsunderstöd. Syftet är att det ska vara lättare att ta ett jobb och att öka den regionala rörligheten bland arbetskraften. 

Social- och hälsovårdsutskottet anser det motiverat att de temporära bestämmelserna, som förenklar verkställigheten av arbetslöshetsförmåner och gör det enklare att ta ett arbete, förlängs till och med den 30 juni 2021 under dessa exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin och tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Social- och hälsovårdsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 14/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 3.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
MarkusLohicent
medlem
PekkaAittakumpucent
medlem
Anna-KaisaIkonensaml
medlem
ArjaJuvonensaf
medlem
NooraKoponengröna
medlem
AkiLindénsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
IlmariNurminensd
medlem
VeronicaRehn-Kivisv
medlem
MinnaReijonensaf
medlem
HeidiViljanensd
medlem
SofiaVirtagröna
ersättare
TerhiKoulumiessaml
ersättare
MerjaKyllönenvänst.

Sekreterare var

utskottsråd
SannaPekkarinen.