Senast publicerat 08-05-2021 12:28

Betänkande UtUB 1/2019 rd B 12/2019 rd Utrikesutskottet Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018

INLEDNING

Remiss

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018 (B 12/2019 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • ordförande Juho Eerola 
    Finlands delegation i Nordiska rådet
  •  Mari Herranen 
    Finlands delegation i Nordiska rådet.
  • chef för sekretariatet för nordiskt samarbete Johan Schalin 
    utrikesministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Norge var Nordiska rådets ordförandeland 2018. Norge gick in för att satsa särskilt på att stärka det nordiska samarbetet i fråga om hälsa, utbildning, sjöfart och försvar. Huvudtemat för rådets 70:e session i Oslo var hybridstörningar. Säkerhetstemat var tydligt framme också vid temasessionen i Akureyri. Där debatterades miljö och säkerhet till havs. 

Det är bra att utrikes- och säkerhetspolitiken var ett av de viktigaste ämnena i Nordiska rådet också 2018, menar utskottet. Det är angeläget att de nordiska länderna tillsammans förespråkar ett multilateralt regelbaserat samarbete på internationella forum. Det är positivt att rådet i enlighet med den tidigare antagna internationella strategin har som mål att ytterligare stärka sitt samarbete med bland annat de baltiska länderna och i form av Barents-, Östersjö- och Arktissamarbete. Samtidigt som samarbetet uttryckligen ska vara regelbaserat erbjuder det goda möjligheter att diskutera utmaningar och åtgärder när det gäller att bekämpa klimatförändringen och främja hållbar utveckling. 

Norge var också ordförande för Nordefco 2018 och ordnade i den rollen en session om det försvarspolitiska samarbetet där Nordiska rådet och de nordiska parlamentens försvarsutskott deltog. Utskottet ser också positivt på att Norge och Danmark i diskussionen inom rådet har visat ökat intresse för det nordiska försvarspolitiska samarbetet. Nordefco är en bra ram för samarbete av den typen. 

Utskottet noterar att fokus ligger på övergripande säkerhet i de avsnitt i berättelsen som handlar om utrikes- och säkerhetspolitik. Detta är en viktig aspekt och en resurs som även framöver bör vägas in i det nordiska samarbetet. Särskilt tydligt framträder behovet av ett brett perspektiv på övergripande säkerhet när diskussionen gäller hybridhot och beredskap för sådana. Det är bra att rådet tagit hänsyn till detta i sina diskussioner. I fråga om cybersäkerhet och hybridhot är det angeläget att ha kontakt med expertinstitutionerna, anser utskottet. 

Enligt verksamhetsberättelsen skedde det inte några stora förändringar i relationerna mellan Norden och Ryssland under 2018. Det var fortfarande inte möjligt att samarbeta normalt, men för att främja en dialog hade rådet möten med ryska parlamentariker och fortsatte med samtalet inom ramen för Östersjösamarbetet och i arktiska frågor. 

Det är bra att de nordiska länderna inom rådet redan länge särskilt har gett akt på den demokratiska utvecklingen i Vitryssland. Under året stod den finländska delegationen värd för rådets möte om Vitryssland. Utskottet instämmer i delegationens synpunkter på hur viktigt det är med en konstruktiv dialog till stöd för den demokratiska utvecklingen, yttrandefriheten, toleransen och jämställdheten i landet. 

Slutligen upprepar utskottet sin långvariga ståndpunkt om vikten av att undanröja gränshinder mellan de nordiska länderna. Det är välkommet att temat var en av delegationens prioriteter under året. Rörligheten i Norden och frågan om hur vi ska nå målet att göra Norden till ett av de mest integrerade områdena i världen utgör några av de viktigaste dimensionerna i det parlamentariska samarbetet mellan de nordiska länderna. Utskottet betonar att det inte bara är viktigt att undanröja gränshinder utan också att förebygga uppkomsten av nya hinder när ny lagstiftning bereds. I synnerhet den finska modellen för arbete i arbetsgrupper ministerierna emellan har gett goda resultat och förtjänar att bli presenterad för de andra nordiska länderna. 

Utrikesutskottet framhåller att det nordiska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet är av stor betydelse för Finland. Det är viktigt att parlamentarikerna deltar i intensifieringen och stärkandet av detta samarbete inom Nordiska rådet. Genom samarbete kan de nordiska länderna stärka säkerheten inom sitt område och få större genomslag i internationella frågor. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner ett ställningstagande med anledning av berättelse B 12/2019 rd. 

Utskottets förslag till ställningstagande

Riksdagen har ingenting att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 25.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Mika Niikko saf 
 
vice ordförande 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Saara Hyrkkö gröna 
 
medlem 
Jouni Ovaska cent 
 
medlem 
Jaana Pelkonen saml 
 
medlem 
Juha Sipilä cent 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
medlem 
Anne-Mari Virolainen saml 
 
ersättare 
Toimi Kankaanniemi saf 
 
ersättare 
Sakari Puisto saf 
 
ersättare 
Kristiina Salonen sd. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tiina Larvala.