Senast publicerat 08-05-2021 11:40

Betänkande UtUB 7/2017 rd RP 62/2017 rd Utrikesutskottet Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 62/2017 rd): Ärendet har remitterats till utrikesutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • utrikessekreterare Anu Korppi 
    utrikesministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det i Santo Domingo i Dominikanska republiken i oktober 2016 undertecknade avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. 

Genom avtalet har en mellanstatlig internationell stiftelse inrättats som har i uppgift att stärka det biregionala partnerskapet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Gemenskapen för Latinamerikas och Västindiens stater, å andra sidan. Stiftelsen ska uppmuntra till ökad ömsesidig kunskap och förståelse mellan de båda regionerna och särskilt främja och samordna resultatinriktade åtgärder som inriktas på att genomföra de prioriteringar som fastställts under toppmötena. Stiftelsen ska också uppmuntra till nya möjligheter till nätverksarbete mellan det civila samhället och andra sociala aktörer. Stiftelsen inledde sin verksamhet som en privat stiftelse 2011 då den registrerades i enlighet med värdlandet Förbundsrepubliken Tysklands lag. Genom det avtal som undertecknades förra året omvandlas stiftelsen till en mellanstatlig internationell organisation. 

Avtalet träder internationellt i kraft trettio dagar efter det att åtta parter i varje region, däribland Förbundsrepubliken Tyskland och EU, har deponerat sina respektive ratifikations- eller anslutningsinstrument hos depositarien. Om Finland deponerar sitt ratifikationsinstrument efter avtalets ikraftträdande, träder det för Finlands del i kraft trettio dagar efter det att ratifikationsinstrumentet deponerades. 

I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som överenskommelsen träder i kraft för Finlands del, vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC mellan EU å ena sidan och Latinamerika och Västindien å andra sidan. Genom lagförslaget sätts de bestämmelser i inrättandeavtalet i kraft som hör till området för lagstiftningen. Utskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. 

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs det riksdagens godkännande för fördrag och andra internationella förpliktelser som innehåller bestämmelser som hör till området för lagstiftningen. I artikel 4 i inrättandeavtalet föreskrivs det om stiftelsens status som internationell juridisk person och om dess rättskapacitet. I grundlagsutskottets praxis hör en sådan bestämmelse till området för lagstiftningen, eftersom det i Finland föreskrivs i lag om status som juridisk person och därmed relaterad rättskapacitet och rättshandlingsförmåga (GrUU 38/2000 rd). 

I artikel 20 i inrättandeavtalet föreskrivs det om privilegier och immunitet för stiftelsen och dess personal. I artikel 20.5 och 20.6 finns det bestämmelser om befrielse från skatt för stiftelsen och dess personal. Bestämmelser om privilegier och immunitet för en internationell organisation, dess organ och dess personal och andra personer som har samband med den hör till området för lagstiftningen. Enligt 81 § 1 mom. och 121 § 3 mom. i grundlagen ska bestämmelser om grunderna för skattskyldighet utfärdas genom lag. 

Inrättandeavtalet innehåller inga bestämmelser som gäller grundlagen på det sätt som avses i 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i grundlagen. Förslaget till ikraftträdandelag kan alltså behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

Enligt vad utskottet erfar har avtalet inga direkta konsekvenser för statsbudgeten. Finland bidrar inte till finansieringen av stiftelsens verksamhet och finländare förväntas inte heller söka anställning hos stiftelsen i någon större utsträckning. Finland stöder närmare och synligare samarbete mellan EU och Latinamerika och Västindien på det sätt som avtalet avser. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Utrikesutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC. Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 62/2017 rd utan ändringar. 
Helsingfors 15.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Matti Vanhanen cent 
 
vice ordförande 
Pertti Salolainen saml 
 
medlem 
Sirkka-Liisa Anttila cent 
 
medlem 
Tiina Elovaara na 
 
medlem 
Seppo Kääriäinen cent 
 
medlem 
Tom Packalén saf 
 
medlem 
Antti Rinne sd 
 
medlem 
Alexander Stubb saml 
 
medlem 
Lenita Toivakka saml 
 
medlem 
Erkki Tuomioja sd 
 
medlem 
Jutta Urpilainen sd 
 
medlem 
Stefan Wallin sv 
 
ersättare 
Ilkka Kanerva saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Olli-Pekka Jalonen.