Senast publicerat 09-11-2022 12:59

Dagordning DO 120/2022 rd Plenum Onsdag 9.11.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Övriga meddelanden

Talmanskonferensen har 18.10.2022 överlämnat talmanskonferensens förslag TKF 1/2022 rd till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän. 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 100/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande) (endast voteringar) 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106, 142/2020 rd
MedborgarinitiativMI 10/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag till uttalanden) (endast voteringar) 

5. Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

InterpellationIP 4/2022 rd
Enda behandling

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 202/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 26/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 204/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 27/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Strålsäkerhetscentralen samt strålsäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 137/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 23/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 169/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 12/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a och 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 180/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 23/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

11. Nästa plenum