Senast publicerat 16-11-2022 13:01

Dagordning DO 124/2022 rd Plenum Onsdag 16.11.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Riikka Purras begäran om befrielse från uppdraget som medlem i förvaltningsutskottet

Begäran om befrielseBEF 37/2022 rd
Enda behandling

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 197/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalande) (endast votering) 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 100/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 20/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag om förkastande) (endast votering) 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Regeringens propositionRP 177/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 11/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 74/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106, 142/2020 rd
MedborgarinitiativMI 10/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 21/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och förslag till uttalanden) (endast voteringar) 

7. Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Statsrådets redogörelseSRR 9/2022 rd
Remissdebatt

8. Statsrådets redogörelse Finlands digitala kompass

Statsrådets redogörelseSRR 10/2022 rd
Remissdebatt

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

Regeringens propositionRP 256/2022 rd
Remissdebatt

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen

Regeringens propositionRP 255/2022 rd
Remissdebatt

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och av 127 och 128 § i lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 261/2022 rd
Remissdebatt

12. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Sverige om ändring av överenskommelsen om taxitrafik samt med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen

Regeringens propositionRP 262/2022 rd
Remissdebatt

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller transportsektorn

Regeringens propositionRP 263/2022 rd
Remissdebatt

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 264/2022 rd
Remissdebatt

15. Diskrimineringsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

BerättelseB 7/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 12/2022 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

16. Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Regeringens propositionRP 153/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår tre uttalandereservationer) 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Regeringens propositionRP 216/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 15/2022 rd
Första behandlingen

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 89/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2022 rd
Första behandlingen

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd

Regeringens propositionRP 165/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 18/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2022 rd
Första behandlingen

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och skoltlagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 164/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2022 rd
Första behandlingen

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 166/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2022 rd
Första behandlingen

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Regeringens propositionRP 168/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

24. Nästa plenum