Senast publicerat 17-11-2022 12:38

Dagordning DO 125/2022 rd Plenum Torsdag 17.11.2022 kl. 16.00

1. Namnupprop

2. Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

statsminister Sanna Marin utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson arbetsminister Tuula Haatainen familje- och omsorgsminister Krista Kiuru näringsminister Mika Lintilä försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 

3. Fyllnadsval till förvaltningsutskottet

ValVAL 53/2022 rd
Val

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

Regeringens propositionRP 253/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, 112 och 143 l § i vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativ

Regeringens propositionRP 254/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

Regeringens propositionRP 266/2022 rd
Remissdebatt

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 267/2022 rd
Remissdebatt

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om statliga exportgarantier

Regeringens propositionRP 268/2022 rd
Remissdebatt

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 269/2022 rd
Remissdebatt

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport

Regeringens propositionRP 260/2022 rd
Remissdebatt

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Regeringens propositionRP 168/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2022 rd
Första behandlingen

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 235/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

14. Nästa plenum