Senast publicerat 23-11-2022 16:15

Dagordning DO 128/2022 rd Plenum Onsdag 23.11.2022 kl. 14.02

1. Namnupprop

2. Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Regeringens propositionRP 242/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2022 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår tre reservationer) 

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 294/2022 rd
Remissdebatt

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som främjar sysselsättningen

Regeringens propositionRP 295/2022 rd
Remissdebatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

Regeringens propositionRP 298/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen samt om upphävande av 28 och 29 § i lagen om specialiserad sjukvård

Regeringens propositionRP 305/2022 rd
Remissdebatt

7. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas

Regeringens propositionRP 296/2022 rd
Remissdebatt

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen

Regeringens propositionRP 297/2022 rd
Remissdebatt

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 302/2022 rd
Remissdebatt

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Regeringens propositionRP 307/2022 rd
Remissdebatt

11. Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Regeringens propositionRP 277/2022 rd
Remissdebatt

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 274/2022 rd
Remissdebatt

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 99/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 197/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalande) 

15. Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Regeringens propositionRP 153/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår tre uttalandereservationer) 

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltningsverken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028

Regeringens propositionRP 128/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande och förslag till uttalanden) 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård, 2 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Regeringens propositionRP 112/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande) 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 148/2022 rd
LagmotionLM 42/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 229/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete

Regeringens propositionRP 158/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd

Regeringens propositionRP 235/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 28/2022 rd
Andra behandlingen

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter, 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 89/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2022 rd
Andra behandlingen

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om vissa areal- och djurbaserade stöd

Regeringens propositionRP 165/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 18/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 14/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om strukturstöd till jordbruket, lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar och skoltlagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 164/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2022 rd
Andra behandlingen

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om stödjande av landsbygdens utveckling under finansieringsperioden 2023—2027 samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 166/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller bostadsdatasystemet

Regeringens propositionRP 168/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

28. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 127/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en §-reservation) 

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 141/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

30. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 167/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

31. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 163/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 93/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

32. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 88/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

33. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 228/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande och förslag till uttalanden) 

34. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina

Regeringens propositionRP 230/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

35. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 172/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

36. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen

Regeringens propositionRP 219/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

37. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 223/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

38. Nästa plenum