Senast publicerat 25-11-2022 10:00

Dagordning DO 130/2022 rd Plenum Fredag 25.11.2022 kl. 13.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 24.11.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 309-312/2022 rd. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 536, 543, 548, 555-557, 560, 562, 564, 565, 567-571/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

3. Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Regeringens propositionRP 242/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 30/2022 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår tre reservationer) (endast voteringar) 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 99/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen och lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 197/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 24/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalande) (endast votering) 

6. Regeringens proposition med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2023 och ändring och upphävande av vissa bestämmelser om inkomstbeskattningen

Regeringens propositionRP 153/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 106/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

(i betänkandet ingår tre uttalandereservationer) (endast voteringar) 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 7/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 16/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 127/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en §-reservation) (endast votering) 

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Regeringens propositionRP 274/2022 rd
Remissdebatt

(remittering till utskott) 

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 a § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och om ändring av 25 § och om temporär ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag

Regeringens propositionRP 233/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 12/2022 rd
Andra behandlingen

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Regeringens propositionRP 234/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 27/2022 rd
Andra behandlingen

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om stärkande av köpkraft 2023 och till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

Regeringens propositionRP 236/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 30/2022 rd
Andra behandlingen

13. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Japan om ett system med feriearbete

Regeringens propositionRP 206/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2022 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av järnvägstransportlagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 240/2022 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

15. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen

Regeringens propositionRP 118/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 25/2022 rd
Andra behandlingen

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete

Regeringens propositionRP 122/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 174/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till en §-ändring och förslag till uttalanden) 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 252/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring samt förslag till uttalande och till motiveringen) 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av klimatlagen

Regeringens propositionRP 239/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 11 § i förundersökningslagen och 1 kap. 8 a § och 5 kap. 13 § i lagen om rättegång i brottmål

Regeringens propositionRP 144/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 94/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 106/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 18/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

Regeringens propositionRP 213/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Regeringens propositionRP 214/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 302/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 146/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

Regeringens propositionRP 266/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

28. Nästa plenum