Senast publicerat 29-11-2022 10:59

Dagordning DO 131/2022 rd Plenum Tisdag 29.11.2022 kl. 14.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 24.11.2022 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 124-130, 132-144/2022 rd till utskott. 

3. Mari Rantanens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 38/2022 rd
Enda behandling

4. Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Kiuru)

Statsrådets skrivelseSR 5/2022 rd
Debatt

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 310/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 299/2022 rd
Remissdebatt

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om patientombud och socialombud samt till lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik

Regeringens propositionRP 300/2022 rd
Remissdebatt

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen

Regeringens propositionRP 304/2022 rd
Remissdebatt

9. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

Regeringens propositionRP 312/2022 rd
Remissdebatt

10. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 301/2022 rd
Remissdebatt

11. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen

Regeringens propositionRP 303/2022 rd
Remissdebatt

12. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen

Regeringens propositionRP 306/2022 rd
Remissdebatt

13. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden för vissa projekt avseende det transeuropeiska transportnätet samt till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 74 § i banlagen

Regeringens propositionRP 290/2022 rd
Remissdebatt

14. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 291/2022 rd
Remissdebatt

15. Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Konungariket Kambodja om luftfart

Regeringens propositionRP 292/2022 rd
Remissdebatt

16. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Regeringens propositionRP 293/2022 rd
Remissdebatt

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 174/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till en §-ändring och förslag till uttalanden) 

18. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 252/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring samt förslag till uttalande och till motiveringen) 

19. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltningsverken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028

Regeringens propositionRP 128/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) 

20. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård, 2 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Regeringens propositionRP 112/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande) 

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 148/2022 rd
LagmotionLM 42/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

22. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 228/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande och förslag till uttalanden) 

23. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av klimatlagen

Regeringens propositionRP 239/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 15/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

24. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om lagring av straffregisteruppgifter och om utlämnande av sådana uppgifter mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 106/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 18/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en uttalandereservation) 

25. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 11 § i förundersökningslagen och 1 kap. 8 a § och 5 kap. 13 § i lagen om rättegång i brottmål

Regeringens propositionRP 144/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 94/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 17/2022 rd
Första behandlingen

26. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetstagarnas ställning vid gränsöverskridande fusion eller delning av bolag eller gränsöverskridande flyttning av ett bolags hemort

Regeringens propositionRP 213/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2022 rd
Första behandlingen

27. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medling i arbetstvister och 32 a § i lagen om rättegång i arbetsdomstolen

Regeringens propositionRP 214/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 16/2022 rd
Första behandlingen

28. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 147/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 17/2022 rd
Första behandlingen

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 3 kap. i sjukförsäkringslagen och om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 302/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 31/2022 rd
Första behandlingen

30. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av aktiebolagslagen samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 146/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2022 rd
Första behandlingen

31. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

Regeringens propositionRP 266/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 27/2022 rd
Första behandlingen

32. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomststöd och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 127/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 29/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en §-reservation) 

33. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 141/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 14/2022 rd
Andra behandlingen

34. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett temporärt incitamentsystem för skogsbruket och lag om ändring av 29 a och 48 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Regeringens propositionRP 167/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 18/2022 rd
Andra behandlingen

35. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 163/2022 rd
ÅtgärdsmotionAM 93/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 19/2022 rd
Andra behandlingen, enda behandlingen

36. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statsunderstödslagen och lagen om statskontoret

Regeringens propositionRP 88/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 29/2022 rd
Andra behandlingen

37. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina

Regeringens propositionRP 230/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 18/2022 rd
Andra behandlingen

38. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 172/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 24/2022 rd
Andra behandlingen

39. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen

Regeringens propositionRP 219/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2022 rd
Andra behandlingen

40. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 223/2022 rd
Utskottets betänkandeFsUB 5/2022 rd
Andra behandlingen

41. Nästa plenum