Senast publicerat 30-11-2022 15:56

Dagordning DO 132/2022 rd Plenum Onsdag 30.11.2022 kl. 14.01

1. Namnupprop

2. Fyllnadsval till lagutskottet

ValVAL 54/2022 rd

3. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Regeringens propositionRP 174/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 25/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till en §-ändring och förslag till uttalanden) (endast votering) 

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 252/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 27/2022 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring samt förslag till uttalande och till motiveringen) (endast votering) 

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om temporärt företräde för vissa projekt som gäller grön omställning vid tillståndsbehandling i regionförvaltningsverken 2023–2026 och vid förvaltningsdomstolarna 2023–2028

Regeringens propositionRP 128/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 13/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande samt förslag till uttalanden) (endast voteringar) 

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård, 2 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland och 20 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Regeringens propositionRP 112/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande) (votering om förslaget om att ärendet bordläggs) 

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av diskrimineringslagen och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 148/2022 rd
LagmotionLM 42/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) (endast votering) 

8. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Regeringens propositionRP 228/2022 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2022 rd
Andra behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande och förslag till uttalanden) (endast voteringar) 

9. Debattinitiativ om sannfinländarnas riksdagsgrupps alternativa budget för 2023

DebattinitiativDI 18/2022 rd
Debatt

10. Debattinitiativ om samlingspartiets riksdagsgrupps alternativa budget för 2023

DebattinitiativDI 16/2022 rd
Debatt

11. Debattinitiativ om kristdemokratiska riksdagsgruppens alternativa budget för 2023

DebattinitiativDI 17/2022 rd
Debatt

12. Lagmotion med förslag till lag om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen och om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och till lagar som har samband med dem

LagmotionLM 69/2022 rdMatias Mäkynen sd m.fl. 
Remissdebatt

13. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 2 och 14 § i lagen om handikappförmåner

LagmotionLM 48/2022 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

14. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 35 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

LagmotionLM 49/2022 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

15. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 127 a § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 50/2022 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

16. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen utkomststöd

LagmotionLM 51/2022 rdPäivi Räsänen kd m.fl. 
Remissdebatt

17. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

LagmotionLM 52/2022 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

18. Lagmotion med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen

LagmotionLM 53/2022 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

19. Lagmotion med förslag till lagar om ändring av 95 § i inkomstskattelagen och om upphävande av 8 § 1 mom. 9 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

LagmotionLM 54/2022 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

20. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

LagmotionLM 55/2022 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

21. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen

LagmotionLM 56/2022 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

22. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

LagmotionLM 65/2022 rdPeter Östman kd m.fl. 
Remissdebatt

23. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 66/2022 rdSari Tanus kd m.fl. 
Remissdebatt

24. Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

LagmotionLM 67/2022 rdAntero Laukkanen kd m.fl. 
Remissdebatt

25. Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

LagmotionLM 68/2022 rdSari Essayah kd m.fl. 
Remissdebatt

26. Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023 (RP 154/2022 rd)

Regeringens propositionRP 154/2022 rd
Regeringens propositionRP 277/2022 rd
BudgetmotionBM 1-472/2022 rd
Remissdebatt

(endast remiss av budgetmotioner till utskott) 

27. Regeringens årsberättelse 2021Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2021

BerättelseB 2/2022 rd
BerättelseB 20/2022 rd
Utskottets eget ärendeEÄ 27/2022 rd
Utskottets betänkandeReUB 8/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

28. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljöskadefonden och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 183/2022 rd
Utskottets betänkandeMiUB 16/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

29. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturvårdslag och till ändring av vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 76/2022 rd
LagmotionLM 19/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 17/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en §-reservation) 

30. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 226/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 31/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

31. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023 samt lagstiftning om utvidgad beskattning av förtäckt dividend

Regeringens propositionRP 227/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 32/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

32. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om skyldighet för aktörer inom digital plattformsekonomi att lämna upplysningar i fråga om beskattning

Regeringens propositionRP 225/2022 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

33. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om det nationella genomförandet av brexitjusteringsreserven och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 134/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 28/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

34. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för effektivisering av besöksförbudet

Regeringens propositionRP 143/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 19/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

35. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för företagare och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 102/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 32/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till en §-ändring och till uttalande) 

36. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättrad kostnadseffektivitet inom läkemedelsförsörjningen

Regeringens propositionRP 245/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 33/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till en §-ändring och till uttalande) 

37. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 3 kap. i sjukförsäkringslagen

Regeringens propositionRP 237/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 34/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag om förkastande) 

38. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 32 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 155/2022 rd
Utskottets betänkandeFvUB 28/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

39. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen

Regeringens propositionRP 111/2022 rd
Utskottets betänkandeLaUB 20/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

40. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Regeringens propositionRP 41/2022 rd
Utskottets betänkandeEkUB 29/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

41. Nästa plenum